Online zprávy pro žáky 9. B

Přehled

Informace třídního učitele

Workshopy - paměť národa

V červnu nás čekají dva zážitkové workshopy z dílny Post Bellum (Paměť národa). Žáci se při nich interaktivní formou seznámí nejen s historickými reáliemi a událostmi minulého století, ale jsou také vedeni k hlubšímu zamyšlení se nad jejich příčinami a následky. V rámci workshopů se mohou vcítit do životních situací a dilemat lidí, kteří zlomovými okamžiky 20. století procházeli na vlastní kůži. Workshopy využívají prvky výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky a pracují se vzpomínkami pamětníků zaznamenanými na portálu Paměť národa. My se ve workshopech zaměříme konkrétně na zlomové okamžiky roků 1948 a 1968.

 • 6. 6. - Den, kdy se mlčelo (8:00 - 13:30: Sraz v 8:00 před školou, začátek workshopu v 9:00 ve Skautském institutu na Staroměstském náměstí, konec workshopu cca 13:00, návrat ke škole ve 13:30)
 • 13. 6. - Mám svůj sen (taktéž)

ŠKOLNÍ PLES

Rád bych vás pozval na školní ples, který proběhne ve čvtrtek 25. 5. od 17:30 do 21:30 v sále naší školy. Stejně jako v minulých letech bude zajištěn doprovodný program, živá hudba, občerstvení. Čeká vás například předtančení, volba krále a královny plesu, tombola (věcné dary do tomboly jsou vítány). Předpokladem účasti na plesu je společenský oděv.

Cena: 150 Kč - místo k sezení / 200 Kč - místo u stolu (případný výtěžek z akce bude věnován radě rodičů)

Pokud máte zájem o lístky, kontaktujte prosím paní zástupkyni na rutova@zskorenskeho.cz (kapacita sálu je omezena).

FOCENÍ

V pátek 28. 4. proběhne naše poslední společné focení. Cena za třídní fotku je 45,- a za případnou skupinovou fotku 35,-.

TŘÍdní schůzky

Třídní schůzka proběhne v úterý 19. 04. v 17:00 ve třídě 9. B.

Program:

 • Prospěch, docházka
 • Konec 9. třídy - ročenka, trička, focení
 • Půdní vestavba
 • Nadcházející akce
  • Školní ples
  • Škola v přírodě

Úniková hra

Tento pátek 24. 3. proběhne pro naši třídu ve škole dvouhodinový program společnosti Fakescape! v podobě únikové hry s názvem Dezinfombies. Program proběhne 3. a 4. vyučovací hodinu (9:55-11:40).

NADCHÁZEJÍCí preventivní programy

 • 6. 3. 2023 - Cesta k dospělosti od organizace Život bez závislostí. Program proběhne 3. a 4. vyučovací hodinu (9:55-11:40).
 • 9. 3. 2023 - C'est la vie od organizace Člověk v tísni. Program proběhne 2. až 5. vyučovací hodinu (8:55-12:35).
 • 18. 4. 2023 - Trestněprávní odpovědnost od Policie České republiky. Program proběhne 3. vyučovací hodinu (9:55-10:40).
 • 5. 5. 2023 - Sexuální zdraví od organizace IMFSA Česká republika. Program proběhne 3. a 4. vyučovací hodinu (9:55-11:40).

Vánoční vystoupení

Ve středu 21. 12. od 17:00 proběhne v gymnastickém sále školy Vánoční vystoupení.

SCHola pragensis

V pátek 25. 11. se půjdeme podívat na veletrh pražských středních škol do pražského Kongresového centra. Odchod od školy bude po první hodině (první hodinu výuka je). Návrat ke škole bude ve 13:30 dle rozvrhu.

TŘÍdní schůzky

Třídní schůzka proběhne v úterý 15. 11. v 17:00 ve třídě 9. B.

Program:

 • Čtvrtletní hodnocení, docházka, kázeňská opatření
 • Přijímací zkoušky
 • Nadcházející akce
 • Výuka matematiky

! zahradní slavnost ZRUŠENA !

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,
vzhledem k velmi nepříznivému počasí a počtu nemocných dětí a pedagogů jsme přistoupili ke zrušení zítřejší zahradní slavnosti. Čas třídních schůzek zůstává samozřejmě v platnosti (17:00-18:00). Velmi nás to mrzí a už teď se těšíme na zahradní slavnost na konci školního roku. Rodiče žáků prvních tříd budou informováni svými třídním učitelkami o náhradním přivítání prvňáčků.
Děkujeme všem za pochopení.

TŘÍdní schůzky

První třídní schůzka proběhne v úterý 20. 9. v 17:00 ve třídě 9. B.

Program:

 • Revize ŠVP + nové předměty
 • Půdní vestavba
 • Rodilý mluvčí
 • Přijímací zkoušky, příprava z matematiky
 • Nadcházející akce
 • Škola Pragensis, spolupráce s poradnou - výběr SŠ

začátek školního roku

Vážení rodiče, milí žáci, poprvé se v novém školním roce uvidíme 1. 9. 2020.

čtvrtek 1. 9.

Začátek v 8:00, následuje přivítání v novém školním roce a třídnické hodiny. Konec po třetí vyučovací hodině (10:40).

pátek 2. 9.

Začátek v 8:00, následují třídnické hodiny (rozdávání pracovních sešitů, atd.). Konec dle rozvrhu = po 6. vyučovací hodině (13:30).

Od pondělí 5. 9. již vyučování dle rozvrhu.

Mgr. Lukáš Helcelet / 22. 5. 2023

Český jazyk

závěrečná písemná práce

Termín: pondělí 12. 6. 2023

Témata: 

 • pravopis
 • slovní druhy
 • větné členy
 • vedlejší věty

pololetní písemná práce z českého jazyka

Termín: v úterý 17. 1. 2023

Témata: 

 • Synonyma, antonyma, homonyma
 • slova přejatá
 • Stavba slova
 • Slovní druhy ohebné - mluvnické kategorie podstatných jmen, přídavných jmen, sloves
 • Čtení s porozuměním

literární test

Čtvrtek 24. 11.

 • Literatura 20. století (Čapek, Bass, Olbracht, Poláček, Vančura)

školní slohová práce

Subjektivně zabarvený popis - líčení  

 • Pondělí 31. 10. v páté vyučovací hodině
 • S sebou: 2x  Linkovaný A4 list / osnova, o čem budu psát (nikoliv napsaná práce z domova, píšeme až ve třídě)
 • Téma: Podzimní krajina, Ráno v lese, Západ slunce na pláži (vyber jedno z témat)
 • požadavky: Pravopisně i věcně správné slohové cvičení, dodržení limitu minimálně 250 slov / nezkopírované z internetu - plagiáty hodnotím nedostatečně

JAK NAPSAT LÍČENÍ?

LÍČENÍ - PŘÍKLAD

vstupní test z čj

Témata: 

 • Slovesný vid
 • Větné členy 
 • Pravopis
 • Synonyma, homonyma, antonyma
 • Slova nadřazená a podřazená 

podvojný deník 

 • letos pouze 1 x za školní rok - výběr ze seznamu literatury
 • odevzdávat budeme na konci března

DOPORUČENÁ ČETBA 
Karel Čapek: Povídky z jedné kapsy a Povídky z druhé kapsy (alespoň 7 povídek)
Karel Čapek: Válka s mloky
Anne Franková: Deník
Radek John: Memento
Michal Viewegh: Báječná léta pod psa
Mika Waltari: Egypťan Sinuhet
Ota Pavel: Smrt krásných srnců
Ota Pavel: Jak jsem potkal ryby
Bohumil Hrabal: Slavnosti sněženek
Karel Poláček: Bylo nás pět
Eduard Bass: Klapzubova jedenáctka
Josef Škvorecký: Prima sezona  

CÍLE PŘEDMĚTU A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot.

Pomůcky: ŽK a diář, učebnice, pracovní sešit, sešity dle rozdělení, čítanka, podvojný deník

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:
 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy

 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 4x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)
 • ústní zkoušení
 • slohové práce
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit
HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:
 • projekty, prezentace
 • čtenářský deník dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

Domácí úkoly jsou zapsány na webu třídy v sekci "Český jazyk"

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Květa Cinglová / 8. 6. 2023

Matematika

Ke stažení

Oznámení

opakovací písemná práce - "výběr z hroznů" za celou matematiku ZŠ 14. 6. 2023; potřebujete tabulky

 • počítání ve všech číselných oborech
 • výrazy s proměnnou (i lomené a jejich smysl)
 • funkce a jejich využití - včetně těch goniometrických
 • obvody, obsahy, povrchy a objemy - včetně převodů jednotek
 • procenta, finance, statistika, tabulky
 • geometrie - rýsování, souměrnosti, názvy a definice

 

pŘÍSTUP DO GOOGLE CLASSROOM

shpkgbs

naše cíle v matematice

Naučíme se: Matematizovat reálné situace, řešit je pomocí rovnic i jejich soustav. Počítat s čísly i proměnnými, sčítat a násobit mnohočleny, rozšiřovat a krátit lomené výrazy. Rozumět pojmům z finanční matematiky a proniknout do úročení jednoduchého i složeného - to s využitím techniky. Vyjadřovat závislosti mezi proměnnými, číst a tvořit grafy funkcí lineárních, používat také funkce gioniometrické. Rozumět vztahům mezi podobnými útvary a využívat je k řešení úloh včetně úloh o měřítku mapy a plánu. Znát polohové a metrické vlastnosti těles a s jejich využítím řešit geometrické úlohy.

Důležitým cílem předmětu je naučit se správně logicky myslet a svůj myšlenkový proces zdokonalovat, vést o něm záznamy také v grafické podobě.

hodnocení v předmětu matematika

V matematice budeme prověřovat výsledky vzdělávání tématickými testíky každý týden (letos to budou středy), ohlášenými většími pracemi na celou hodinu (opakovací a čtvrtletní), do hodnocení se započítává také práce v hodinách (drobné známky za aktivitu a řešení příkladů), připravenost na výuku (nošení pomůcek a úkolů) a aktivní práce ve skupinách. 

když se chceme učit doma

 • ve škole si poznačíme, co nové jsme objevili, jakou chybu jsme napravili (chyba je inspirace)
 • doma otevřeme sešit s poznámkami a pokoušíme se vybavit, co se ve škole dělo - stačí pár minut - a spočítat aspoň dva příklady znovu - to je trénink
 • s kamarády zkusíme povídat o řešení úloh nebo se domluvit na společném vypracování domácího úkolu
 • pracujeme se svými obavami nebo nízkou vůlí, klidně si je uvědomíme, a nastavíme se na to, že uděláme své nejlepší
 • najdeme si "odměnu" za své učení
 • inspirativní video https://jakserychlenaucit.cz/jak-se-naucit-matematiku/

Pomůcky

ŽK a diář – nosíme vždy a všude. 
Sešity na M – na první hodinu M přineste všechny: velký A4 (460 nebo 440) a jeden malý tenký (zásadně 520) zůstane ve škole na testy. 
Učebnice – zpočátku 1. díl, dále se díly budou střídat – do diáře požadavky na změny.

Rýsovací pomůcky na každou hodinu M:

 • Kružítko
 • Pravítko nebo delší trojúhelník
 • Trojúhelník s ryskou
 • Naostřená tužka nebo mikrotužka
 • Guma
 • Úhloměr

Kalkulačka je dovolena na některé hodiny. Sladkosti jsou povoleny na hodiny velkých písemných prací.

Dohodli jsme se, že budeme nosit tabulky jako zdroj informací.

Jak se lépe připravit na hodinu (možná nejen matematiky)

Chodím včas spát 
Snídám, svačím a dodržuji pitný režim o přestávkách
WC používám o přestávce
Pomůcky mám v pořádku a při ruce
Hodin se účastním AKTIVNĚ - jsem duchem na nich a přijímám nabízené aktivity, spolupracuji, využívám zdroje
Pokud nerozumím, je MOJÍ zodpovědností se ptát a žádat konzultace - spolužáka, pedagogů, dalších osob
Odevzdávám včas práce školní i domácí

Mgr. Bc. Libuše Daňhelková / 9. 6. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ1)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

Pomůcky

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:
ŽK a diář, školní sešit linkovaný, sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Bloggers 5, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ
 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Lukáš Helcelet / 23. 8. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ2)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

Pomůcky

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:
ŽK a diář, školní sešit linkovaný, sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Bloggers 5, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ
 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Lukáš Helcelet / 23. 8. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ3)

Charakteristika a cíle předmětu

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 9. ročníku (na úrovni min. A2):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
POMŮCKY

učebnice, sešit A4 linkovaný, sešit A5 linkovaný na průběžné testy, psací potřeby (modrá propiska, zelená propiska, červená propiska, zvýrazňovač), nůžky, lepidlo

HODNOCENÍ
 • ústní projev, konverzace k probraným tématům/běžná konverzace v anglickém jazyce
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy/konverzace (z učiva z předchozí hodiny) - namátkové zkoušení
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

KVÍZY, TESTY, OPAKOVÁNÍ

Kvízy v aj pro všechny a na různá témata – gramatika, geografie, historie, sranda….

SpellQuiz | Fun Quizzes, Spelling Quizzes, Grammar Quizzes, Geography Quiz, History and more!

Idiomy - Idioms | SpellQuiz říká se, že velmi vysoké úrovně jazyka dosáhneš, když znáš a rozumíš jeho idiomům :), protože ty vychází z mixu jazyka a kultury národa.

Umíš napsat, co slyšíš? Start your spelling test!  Celé věty čtou rodilí mluvčí. Lze nastavit obtížnost. Ty píšeš, co slyšíš. Využij také pro trénink Poslouchej a opakuj (i žongluj). Jednak trénuješ porozumění a psaní, ale také mluvení.

Knihy online zdarma nejen v angličtině Project Gutenberg

Zábavné reklamy - zadej Funny advertisements. British Airways safety video , 10 Famous Funny Commercials 

APPKY, WEBY, POŘADY

Appky ZDARMAWoodpecker - videa podle témat, s aktivními titulky; BBC learning EnglishBritish council grammarBritish council learnEnglish

WebyCBeebies Global hry, pohádky a příběhy v britské angličtině

Obecně doporučuji pohádky pro děti typu Prasátko Peppa, Pošták PatBingSarah a kachnička pro trénink současné a dobře znějící angličtiny. Spousta z nich je na Youtube, Netflixu, HBO, Apple TV

Pro starší žáky: Welcome to CBeebies Grown-Ups

TED TALKS - videa různých žánrů, oborů, témat, délek, s možností zapnout titulky (někdy jsou i české)

nejdůležitější anglická slovíčka

V příloze Ke stažení nalezneš:

 1. Přehled 100 nejpoužívanějších slovíček v angličtině.
 2. Přehled 3000 doporučených slov podle Společného evropského rámce The Oxford 3000™ by CEFR level (úroveň A1-B2). Úroveň A1 = začátečník, B2 = úroveň maturity na gymnáziu.
 3. Survival package (balíček přežití) = anglické fráze, které využiješ na výletě v zahraničí.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 5. 9. 2022

Základy německého jazyka (skupina AJ1)

Ke stažení

Cíl

Cílem předmětu Základy německého jazyka je poskytnout žákům dostatečné jazykové dovednosti pro základní orientaci v cizojazyčném prostředí a ukázat jim možnosti jejich využití v dalším studiu i v životě, domluvit se v běžných životních situacích, porozumět jednoduchým sdělením a textům.

Hodnocení

Žáci budou hodnoceni na základě :

 • zvládnutí slovní zásoby - zkoušení ústní, později i písemné
 • jednoduchých dialogů 
 • testů  - krátkých k ověření znalostí  aktuálně probíraného učiva a delšího testu k prověření zvládnutí učiva probrané lekce
 • čtení jednoduchých textů
 • projektů
 • domácí přípravy
 • aktivity v hodině

Pomůcky

Učebnice, pracovní sešit, sešit 544, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky, ap. k práci na PL a projektech

Mgr. Iva Strnadová / 18. 11. 2022

Základy německého jazyka (skupina AJ2)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu Základy německého jazyka je získání základních jazykových znalostí a dovedností, osvojování si elementární slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se německému jazyku.

POMŮCKY

ŽK, školní sešit A5 linkovaný (454)

Učebnice Maximal interaktiv 2 a pracovní sešit

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická cvičení, slovíčka)
 • písemné testy – vždy oznámeno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry, rozhovory…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno
 • aktivita v hodině

Mgr. Pavel Čingl / 23. 8. 2022

Základy německého jazyka (skupina AJ3)

Ke stažení

Cíl

Cílem předmětu Základy německého jazyka je poskytnout žákům dostatečné jazykové dovednosti pro základní orientaci v cizojazyčném prostředí a ukázat jim možnosti jejich využití v dalším studiu i v životě, domluvit se v běžných životních situacích, porozumět jednoduchým sdělením a textům.

Hodnocení

Žáci budou hodnoceni na základě :

 • zvládnutí slovní zásoby - zkoušení ústní, později i písemné
 • jednoduchých dialogů 
 • testů  - krátkých k ověření znalostí  aktuálně probíraného učiva a delšího testu k prověření zvládnutí učiva probrané lekce
 • čtení jednoduchých textů
 • projektů
 • domácí přípravy
 • aktivity v hodině

Pomůcky

Učebnice, pracovní sešit, sešit 544, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky, ap. k práci na PL a projektech

Mgr. Iva Strnadová / 18. 11. 2022

Dějepis

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu dějepis je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

POmůcky

Na dějepis prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, sešit na D – A5 nebo A4 školní linkovaný a desky s eurofolií (na pracovní listy a rozdané materiály), učebnice Dějepis pro 9. třídu FRAUS a pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

HODNOCENÍ
 • ústní zkoušení (ústní projev)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • prezentace doma připravených referátů - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • případný dějepisný projekt - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí. 

Mgr. Lukáš Helcelet / 23. 8. 2022

Zeměpis

CÍL PŘEDMĚTU 

Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Umožňuje žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit pro budoucí generace. Žáci rozšíří se seznámí  s životem obyvatel jiných států a světadílů. Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

HODNOCENÍ

Žáci budou hodnoceni na základě krátkých testů, psaných zpravidla po ukončení kratšího tématického celku, orientace na mapě, skupinové práce, vlastních prezentací, projektů a práce v hodině.

POMŮCKY

 Atlas světa, pracovní sešit

procvičování slepých map států a hlavních měst světa

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 16. 8. 2022

Fyzika

Fyzika patří mezi přírodovědné předměty

Pomůcky 

 • ŽK a diář
 • sešit 540 , tabulky, učebnice, kalkulačka(není povinná, ale hodí se)

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení - u tabule
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit 

Mgr. Hana Schmidová / 16. 8. 2022

Chemie

Co se v chemii naučíme

 • zopakujeme klíčové učivo osmého ročníku
 • opět pohovoříme o bezpečnosti práce během výuky chemie
 • zorientujeme se v organických sloučeninách (sacharidy, proteiny, lipidy) v jejich chemické struktuře a vlastnostech
 • zapíšeme fotosyntézu chemickou rovnicí a určíme podmínky pro její průběh
 • vyzkoušíme si alkoholové kvašení
 • zaměříme se na lidskou DNA, vyzkoušíme izolaci DNA
 • formou prezentací si představíme vitamíny rozpustné ve vodě a tucích
 • vymezíme si pojem droga, zneužívání návykových látek, podíváme se na fim Katka
 • zhodnotíme vliv dopingu, fair play
 • vymezíme si podmínky pro průběh chemické reakce, faktory které ovlivňují chem. reakce a faktory, které chem. reakce zpomalují
 • vyčíslíme jednoduché chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti
 • vypočítáme molární hmotnost, koncentraci, látkové množství, hmotnostní zlomek
 • porovnáme fungování jaderné a tepelné elektrárny
 • zhodnotíme rizika havárií a mimořádných událostí, vymezíme zásady chování v těchto situacích

 

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky

Bc. Libuše Nová / 31. 8. 2022

Přírodopis

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky

Bc. Libuše Nová / 16. 8. 2022

Informatika a pracovní výchova

x

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Občanská výchova

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Občanská výchova se zaměřuje na orientaci žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v souvislosti s různými životními situacemi. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky.

POMŮCKY

Na občanskou výchovu prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, školní sešit linkovaný (stačí tenký), učebnice Občanská výchova pro 9. třídu FRAUS + psací potřeby.

HODNOCENÍ
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (pracovní listy,...)
 • případná prezentace doma připravených referátů
 • aktivita v hodině

Mgr. Lukáš Helcelet / 5. 9. 2022

Estetická výchova

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Cílem předmětu Estetická výchova je přivést žáky ke společnému projektu a naučit je vnímat kulturu a umění jako proces specifického poznání a dorozumívání. Během předmětu se budeme věnovat procesu uměleckého osvojování světa, v němž dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění.

POmůcky

Na Estetickou výchovu prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, desky/složka (na rozdané materiály) + psací potřeby.

HODNOCENÍ
 • spolupráce na společném projektu
 • skupinová či samostatná práce v hodině
 • případná prezentace doma připravených referátů
 • aktivita v hodinách

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí. 

 

Mgr. Lukáš Helcelet / 5. 9. 2022

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivní přístup k tělesné výchově
 •  zájem o zvyšování tělesné zdatnosti
 •  individuální posun v měřených testech a disciplínách
 •  dodržování pravidel a chování se v duchu fair play
 •  uplatňování získaných vědomostí a dovedností (rozcvičky, sestavy,…)
 •  plnění zadaných úkolů
 •  připravenost k tělesné výchově (cvičební úbor a odpovídající obuv)

NUTNÉ DODRŽOVAT:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Jana Pícková / 24. 8. 2022

Algoritmizace a programování

x

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Dějiny a současnost

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Cílem semináře Dějiny a současnost je přiblížit žákům nedávné události z národní historie a rozvíjet jejich poznatky z moderních dějin našeho státu. Zaměřuje se na významné osobnosti a události, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. (Doporučeno pro 9. ročníky - koresponduje s látkou 9. ročníku.)

POmůcky

Na Dějiny a současnost prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, desky s eurofolií (na pracovní listy a rozdané materiály) + psací potřeby.

HODNOCENÍ
 • drobné písemné opakování
 • skupinová či samostatná práce v hodině/při vycházkách
 • případná prezentace doma připravených referátů/projektů
 • aktivita v hodinách/při vycházkách

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí. 

Mgr. Lukáš Helcelet / 5. 9. 2022

Konverzace v anglickém jazyce

Cílem předmětu konverzace v anglickém jazyce je umožnit dokonalejší osvojení si AJ, a to zejména schopnost samostatného ústního vyjádřování. Učivo je zaměřeno na získávání potřebných jazykových znalostí a dovedností, dorozumívání se v nejběžnějších situacích každodenního života, vyjádření svých myšlenek, plynulosti a sebejistoty v ústním projevu, rozšíření slovní zásoby, poznávání kultury zemí příslušné jazykové oblasti. 

pomůcky

 • sešit formátu A524

hodnocení

 • ústní projev - povídání o sobě, komunikační situace, scénky, četba, slovíčka
 • prezentace, projekty
 • drobné písemné opakování
 • skupinová či samostatná práce v hodině
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině
 • snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a individuální posun v dovednostech v průběhu pololetí

Ing. Alena Semerádová / 6. 9. 2022

Matematická cvičení

Cvičení jsou určena pro ty žáky, kteří mají zájem prohlédnout hluboko do tajů matematiky od její univerzální symboliky, přes úlohy kombinatorické a logické, až po zapeklité problémy z geometrie. Budeme řešit takové situace, u kterých budeme muset matematicky přemýšlet, a nebude nám stačit použít jen naučený vzoreček. Důraz bude kladen také na rozvoj zodpovědnosti za svou vlastní práci doma i ve škole a schopnost jejího vyhodnocení.

Pomůcky

ŽK, rýsovací pomůcky (bude oznámeno, kdy jsou potřeba), jakýkoliv zápisník na hodiny (podle volby žáka - sešit, desky s papíry), tenké desky (s euroobaly či bez) na portfolio

Požadavky

Prezentace, portfolio, dva průběžné testy znalostí, aktivita v hodině

Doporučení pro žáky

Sdílejte své prezentace mezi sebou, pomáhejte si, naprosto to vítám. Jen vymyšlené příklady požaduji od každého jiný J. Na hodinách si zapisujte pečlivě – budete mít méně práce doma.

Bc. Kateřina Fuková / 3. 9. 2022

Seminář praktické biologie

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU

 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky (aktuálně)

Mgr. Jiřina Závranská / 16. 8. 2022

Třídy a online informace