Přípravná třída

Cíle přípravné třídy

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

Záměrem přípravné třídy je připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:

 • s jazykovým znevýhodněním
 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • se sníženou koordinací pohybu
 • s vadou řeči
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se zdravotním oslabením
 • Den v přípravné třídě

 • 06:45 - 07:40 - školní družina
 • 07:40 - 07:55 - scházíme se ve třídě
 • 08:00 - 08:45 - komunitní kruh - rozhovor, LOGO-chvilka, motorická a grafomotorická cvičení MAXÍK
 • 08:55 - 10:40 - řízené činnosti - jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné
 • 10:40 - 11:40 - pobyt venku
 • 11:40 - 17:00 - školní družina - oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku

ZÁPIS DO přípravné třídy NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

24. a 25. 4. 2024 od 14:00 do 16:30

Přijetí dítěte do přípravné třídy

Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky:

§ 47, odst. 1:
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 • O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy.
 • Třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.
 • Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.
 • Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.
 • Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu, odpoledne školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodný pro daný věk dítěte.
 • Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
 • S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky povinné.
 • ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

 • Žádost o odklad povinné školní docházky musí být  doložena doporučujícím potvrzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

  Doporučující dokumenty je třeba předložit již u zápisu dítěte do první třídy. Využijte prosím včas služeb Obvodní pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5 a 13.

  Pokud by dítě mělo již nastoupit do prvního ročníku (věkově), ale rodiče mají zájem o přípravný ročník, je třeba požádat o odklad povinné školní docházky se všemi náležitostmi (potvrzení z PPP, od dětského lékaře).

  Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Články