ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského

O naší škole

Co přineslo léto a co nás čeká dále ve školním roce 2017/18

 

Letní rekonstrukce

Byly provedeny zásadní přestavby ve dvou z našich školních budov. Obnova třetího patra na Žvahově, včetně šaten k tělocvičnám, a rekonstrukce kotelny v Kořenského, spolu s úpravami dvou učeben pro jejich budoucí provoz. V MŠ nám rekonstrukce na toto léto nevyšla, budeme muset počkat; ale aspoň jsme zapracovali na nových šatních skříňkách pro děti a kanceláři paní vedoucí školní jídelny.

Podzimní pokračování oprav a přestaveb

Ani podzim nestrávíme z hlediska staveb tak úplně v klidu. Čeká nás přestavba přechodu pro chodce před školou v Kořenského ulici, která by měla zasáhnout do měsíce října až listopadu. Věříme, že většina stavebních prací bude provedena v době ředitelského volna a podzimních prázdnin. Kromě toho plánujeme novou výmalbu a drobné úpravy ve foyer školy a postupné opravě historických dveří, tentokrát v přízemí.

Přípravy na výchovně vzdělávací proces

Paní učitelky v létě nezahálely a věnovaly se důkladnému společnému dalšímu vzdělávání. Absolvovaly semináře k BOZP a PO i první pomoci, věnovaly se společné přípravě na příchod žáků při workshopech o školních pravidlech i hodnocení žáků, dotahovaly do úspěšného konce úpravy školního vzdělávacího programu - můžete si ho přečíst i Vy.

Zdokonalujeme pro Vás náš informační systém - zavedli jsme kalendář akcí a elektronické přihlašování do kroužků školní družiny.


Tradiční školní akce

Jako obvykle nás i v tomto škoním roce čekají koncerty školního sboru, adventní dílny, vánoční zpívání, dny se záchranným systémem a zahraniční výjezdy. Kromě toho se můžete těšit na výstavu k adaptačnímu projektu, tentokrát s tématem Pohádkový les, a na náš stánek na Slavnostech škol Prahy 5. Žáky čeká i oblíbený projekt Edison a těm trochu odrostlejším se bude věnovat pravidelně rodilý mluvčí v hodinách angličtiny. Do výuky chceme více zařadit testování, aby si naši starší školáci navykli na systém, kterému se nevyhnou při přijímacích zkouškách.


Přejeme všem příjemný a učením naplněný školní rok.

 

Libuše Daňhelková

 

O naší škole

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. V letošním školním roce budou nejstaršími žáky Pod Žvahovem třeťáci.

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 340 žákům. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 110 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Možnosti základní školy jsou díky péči zřizovatele široké: V současné době jsou v provozu dvě počítačové učebny s nadstandardním vybavením, učebny hudební a výtvarné výchovy a jazykové učebny, místnosti pro školní družinu, knihovna, tělocvična a kulturní sál. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy, další jazyk - německý nabízíme v osmém a devátém ročníku.

Škola se profiluje jako vzdělávací, kulturní a ICT centrum. Je otevřenou demokratickou školou pro děti i jejich rodiče. Vzdělávací program nabízí široké možnosti vzdělávání podle schopností a vloh žáků. Pedagogové učí moderními a inovativními výukovými metodami. Samozřejmostí je používání internetu, počítače a interaktivní tabule jsou k dispozici v každé třídě. Názornou a pestrou výuku umožňuje i množství klasických učebních pomůcek. Školní knihovna, která je žákům k dispozici, má více jak 1700 titulů. Kromě toho má hřiště s umělým povrchem a zahradu.

Od školního roku 2012/2013 nabízíme v rámci obnoveného školního vzdělávacího programu tyto volitelné předměty:

 • základy informatiky, 1. – 3. ročník (bude koncipován jako nepovinný kroužek)
 • počítačová grafika, 6. – 7. ročník
 • prezentační a komunikační dovednosti, 6. – 7. ročník
 • digi – foto – video, 8. – 9. ročník
 • sportovní hry, 6. – 7. ročník
 • zeměpisný seminář, 8. – 9. ročník
 • seminář o Praze, 6. – 7. ročník
 • algoritmizace a programování, 8. – 9. ročník

O žáky 1. stupně se starají vychovatelky ve školní družině a školním klubu. Pro aktivní využití volného času je pořádáno v odpoledních hodinách několik kroužků, které jsou zajišťovány zaměstnanci školy a různými agenturami.

Staráme se i o kulturní rozhled dětí. Alespoň jednou za čtvrtletí navštíví každá třída filmové či divadelní představení. Navštěvujeme městskou knihovnu, planetárium, hvězdárnu, botanickou zahradu i ZOO.

Na výborné úrovni je spolupráce školy s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou i dalšími odborníky v oblasti drogové prevence, komunikace mezi žáky, z oblasti etiky či právního vědomí.

Se školou spolupracuje speciální pedagog - etoped, který pomáhá řešit krizové situace či dlouhodobé problémy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nemáme sice vlastní jídelnu, ale všechny děti se mohou stravovat ve výdejně jídel. Snažíme se podporovat pitný režim. Pro žáky prvního stupně ve škole funguje program Ovoce do škol.

Naše škola se snaží být otevřená veřejnosti - v našich učebnách probíhají kursy a volnočasové aktivity pro děti i dospělé. V naší škole sídlí VISK - Vzdělávací institut středočeského kraje pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Josef Kořenský, po němž je pojmenována ulice, v níž škola sídlí, byl učitelem a cestovatelem, a tak ani my nezůstáváme celý rok jen v Praze. Na přelomu května a června pravidelně jezdíme na školu v přírodě, kde je účastníkům nabízen pestrý program. Žáci 2. stupně jezdí také na turistický kurz. Podle zájmu žáků pořádáme lyžařský výcvik. Tradicí se staly i zájezdy do německy mluvících zemí. Vydáváme se i na rekreačně-poznávací cesty do zahraničí. Na Kořenského práci navazujeme i v oblasti multikulturní výchovy, zeměpisu, přírodovědných předmětů či literatury, ale i dalších předmětů. Posilujeme vztah žáků školy ke škole a k místu, kde žijí.

Chceme, aby se naše škola stala otevřenou školou 21. století, aby se naši žáci uplatnili v moderní učící se informační společnosti.

Historie školy

V této budově zahájila vyučování dne 16. 9. 1893 měšťanská škola chlapecká. Nynější ulice Kořenského se nazývala Mlýnská. Na tehdejší poměry bylo přihlédnuto k požadavkům moderní školní hygieny a budova byla vytápěna parovzdušným topením. Ředitel měšťanské školy dívčí Josef Kořenský daroval do kabinetů této školy vycpané exempláře získané na svých cestách.

Počet žáků se pohyboval kolem 250 až 300 dětí. Za Rakouska-Uherska probíhaly zde každý rok slavnosti, kde se podělovali chudí žáci a žákyně všech smíchovských škol šatstvem. Velká pozornost se každoročně věnovala jmeninám a narozeninám císaře Josefa I. Povinná byla výuka náboženství. Před žáky předstupovali pouze učitelé – muži.

V roce 1914-15 byla škola přeměněna na vojenský lazaret a žáci přešli na jinou smíchovskou měšťanskou školu. Do své budovy se vrátili až ve školním roce 1919-20.

V roce 1926 přichází na školu první žena jako zástupkyně ředitele. Od roku 1927 je v nejvyšším ročníku i 27 dívek.

V době mobilizace roku 1938 byla škola zabrána pro vojenské účely československé armády. Později i německá armáda v období Protektorátu Čechy a Morava měla zájem obsadit budovu, ale nakonec k zabrání nedošlo a žáci zůstali ve své škole.

Po II. světové válce se ruší měšťanská škola a nastupuje doba osmiletých a devítiletých základních škol. Počet žáků narůstá až do výše k sedmi stům dětí. Vyučování a mimoškolní akce se nesou v duchu komunistické výchovy.


Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15