ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament

Školní parlament se skládá ze zástupců tříd od 4. do 9. ročníku. Děti z nižších tříd se mohou na funkci parlamentu podílet jako pomocníci, aby si práci ve Školním parlamentu vyzkoušely.

Parlament se bude scházet jedenkrát za měsíc. Minimálně jednou za pololetí se sejdou vybraní zástupci s vedením školy.

Školní parlament si klade za cíl pracovat s osobní odpovědností a prezentací dítěte. Zájemcům by rád ukázal, že pokud víc lidí spojí své síly, dokáží prosadit i náročnější akce, nebo změny ve svém okolí. Tedy že aktivita je v občanském životě nutná.

Zástupci Školního parlamentu byli vybráni demokratickou volbou po prezentování svých návrhů a projektů.

Myšlenka školního parlamentu

Je spojovacím článkem mezi žáky, vedením školy a jejími ostatními zaměstnanci.

Umožňuje žákům podílet se na školním prostředí a náplni školního roku. Obojí mohou žáci přetvářet svojí vlastní aktivitou a snahou.

Budeme pracovat na zlepšení komunikačních dovedností žáků, jak mezi sebou, tak na venek. Žáci budou mít velikou možnost zúčastnit se organizování různých projektů a prakticky si vyzkoušet, že pokud sami do spolenčého díla nic nevloží, výsedek je patrně nepotěší. Umožníme jim zažít podle jejich aktivity úspěch i neúspěch – obojí má pedagogický účinek.

Učí členy parlamentu a skrze ně i ostatní žáky, jak je důležité spolupracovat jako společnost.

Může působit jako prevence vandalismu a šikany.

Stanovy Školního parlamentu

Členové parlamentu jsou žáci 4. - 9. ročníku (2 žáci z každé třídy) a zástupce pedagogického sboru (koordinátor).

Členové parlamentu jsou si rovni, mají každý po jednom hlasu.

Členové parlamentu jsou reprezentanti školy a třídy.

Každý člen parlamentu má právo svobodně položit jakoukoli otázku, se kterou se dále bude pracovat. Člen parlamentu má právo, získat od dotazovaného uspokojivou odpověď.

Členové parlamentu mají zajištěno bezpečí, co se týká obsahu a provádění ustanovených projektů.

Každý člen parlamentu bude mít v projektech svou funkci s ohledem na své schopnosti.

Členové parlamentu chodí na schůzky v termínu dle domluvy. Na každou schůzku chodí připraveni. Pokud se nemohou dostavit, předají své podněty kolegovi ze třídy, popřípadě koordinátorovi parlamentu.

Jednací řád

ŠP se bude scházet pravidelně tak, aby to vyhovovalo všem zúčastněným. Schůzku svolává koordinátor ve spolupráci se zástupci ŠP.

Během zasedání má každý zástuce svou funkci. Z každé schůze bude pořízen zápis.

Během diskuze se udržuje kulturní prostředí. O slovo se hlásíme zvednutím ruky.

Pokud se diskutující nevyjadřuje k věci, má předseda možnost odejmout slovo.

Pokud některý zástupce třídy nebude respektovat ostatní členy ŠP, nebo jeho chování nebude odpovídat kulturnímu jednacímu prostředí, bude z jednání vykázán, po opakovaném narušování jednání bude po společném hlasování zbaven funkce.

Před koncem jednání proběhne shrnutí, uložení úkolů jednotlivým skupinám, vysvětlení, jakým způsobem budou úkoly splněny, kdo bude za splnění odpovědný a termín do kdy bude úkol splněn a další.

Pravidla chování

Jak chci, aby se lidé chovali ke mně, budu se chovat i já k nim.

Budu respektovat a naslouchat ostatním a budu se jejich stanovisko snažit pochopit.

Na schůzky budu chodit včas a připravený i na mně záleží společná práce.

Při jednání nebudu ostatní urážet a zesměšňovat, pokud se mi cizí názor nelíbí, mohu argumentovat proti, nebo pro návrh nehlasovat.

Dění v parlamentu budu přinášet do třídy pravidelně a pravdivě. Budu se snažit to spolužákům ve třídě vysvětlit tak, aby mě jasně pochopili.

Nebudu používat vulgární výrazy.

Povinnosti člena parlamentu

Budu se pravidelně účastnit schůzek a jednání.

Na jednáních budu aktivní a konstruktivní.

Budu se účastnit hlasování a všech ostatních akcí spojených s činností parlamentu.

V případě absence se omluvím (prostřednictvím kolegy ze třídy).

Při projednávání návrhů se nesoustředím na osobu, která návrh prezentuje a zda je mi sympatická, či nikoli, ale na to, jaký je návrh sám o sobě a zda škole přinese něco dobrého a má reálnou šanci na to se uskutečnit.

Informace z parlamentu předávám věcně, bez osobních emocí, tak aby mě spolužáci pochopili.

Komunikuji a pracuji se třídou, kterou prezentuji, zapisuji si nápady a návry třídy a pokouším se je prezentovat ve ŠP. Prezentace třídy je ostatně důvodem mého zvolení.

Při komunikaci s druhými lidmi se chovám uctivě a otevřeně, bez ohledu na to, zda jednám se spolužákem, nebo se starostou Prahy 5.

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

  • 257 326 120
    723 723 919 ředitelka
  • 602 206 415 zást. řed.
  • 273 132 833 sborovna
  • 257 326 119 hospodářka
  • 606 277 967 školní družina
  • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio