Školní parlament

Vedoucí školního parlamentu pro 2. stupeň ZŠ

Bc. Julie Krausová

krausova@zskorenskeho.cz

Schůzky školního parlamentu

> středa 14:00 ve výtvarce

Aktuality

Momentálně se podílíme na spolupořádání školního plesu. 

 • Náplast na "Den blbec" 

Spolupráce s naší paní školní psycholožkou Kubovou, která tento skvělý nápad vymyslela i zrealizovala. Naším úkolem bylo pouze rozšířit tuto myšlenku mezi žáky naší školy. 

Takže o co jde? 

Na naší škole jsme připraveni čelit špatným dnům.  V případě, že má kdokoliv z nás pocit, že právě nastal jeho den blbec, zkrátka den, kdy se nic nedaří a drží se nás špatná nálada, můžeme si z kouzelné obálky na chodbě v každém patře vytáhnout náplast na duši. Je to malý lísteček, na kterém najdete moudrý citát nebo prostá slova povzbuzení a pochopení. Lísteček si můžeš ponechat. Je však potřeba dodržet doporučené  dávkování. Pokud přesáhnete doporučenou dávku, což je maximálně jedna náplast denně po dobu tří dnů, je čas obrátit se na školní psycholožku. A to by v tom byl čert, abychom společně ty chmury nezahnaly!

Náplasti najdeš na chodbách prvního a druhého patra. Naší pani psycholožku ve druhém patře v kabinetě jazyků. Je tam každé úterý až pátek. 

 

školní parlament a jeho cíle

složení a volby do školního parlamentu

 • Školní parlament se skládá ze zástupců tříd od 6. do 9. ročníku, kteří byli zvoleni demokratickou volbou. Děti z nižších tříd se mohou podílet na aktivitách parlamentu jako pomocníci, aby si práci ve Školním parlamentu vyzkoušely.
 • Parlament se bude scházet minimálně jedenkrát za měsíc, pokud to situace dovolí. Jednou za čtvrtletí se sejdou vybraní zástupci s vedením školy, aby prezentovali a konzultovali své nápady a projekty, příp. tlumočili potřeby svých spolužáků. 

 

cíle školního parlamentu

 • Školní parlament si klade za cíl pracovat s osobní odpovědností a prezentací  žáků. Členům školního parlamentu bych ráda ukázala, že pokud víc lidí spojí své síly, dokáží prosadit i náročnější akce, nebo změny ve svém okolí. Tedy že aktivita je v občanském životě důležitá.

 • Školní parlament je spojovacím článkem mezi žáky, vedením školy a jejími ostatními zaměstnanci.

 • ŠP umožňuje žákům podílet se na školním prostředí a náplni školního roku. Obojí mohou žáci přetvářet svojí vlastní aktivitou a snahou.
 • ŠP dává prostor na zlepšování komunikačních dovednosti žáků, jak mezi sebou, tak na venek. Žáci budou mít velikou možnost zúčastnit se organizování různých projektů a prakticky si vyzkoušet, že pokud sami do spolenčého díla nic nevloží, výsedek je patrně nepotěší. Umožníme jim zažít podle jejich aktivity úspěch i neúspěch – obojí má pedagogický účinek.
 • Učit členy parlamentu a skrze ně i ostatní žáky, jak je důležité spolupracovat jako společnost.

 

stanovy školního parlamentu

 • Členové parlamentu jsou žáci 4. - 9. ročníku (2 žáci z každé třídy) a zástupce pedagogického sboru (koordinátor).
 • Členové parlamentu jsou si rovni, mají každý po jednom hlasu.
 • Členové parlamentu jsou reprezentanti školy a třídy.
 • Každý člen parlamentu má právo svobodně položit jakoukoli otázku, se kterou se dále bude pracovat. Člen parlamentu má právo, získat od dotazovaného uspokojivou odpověď.
 • Členové parlamentu mají zajištěno bezpečí, co se týká obsahu a provádění ustanovených projektů.
 • Každý člen parlamentu bude mít v projektech svou funkci s ohledem na své schopnosti.
 • Členové parlamentu chodí na schůzky v termínu dle domluvy. Na každou schůzku chodí připraveni. Pokud se nemohou dostavit, předají své podněty kolegovi ze třídy, popřípadě koordinátorovi parlamentu.

 

volby a členové školního parlamentu

volby do školního parlamentu

 • Volby do školního parlamentu probíhají na začátku školního roku (v průběhu září). 
 • Každý kanditát  prezentuje před svou třídou své projekty, nápady a návrhy, které by chtěl realizovat prostřednictvím ŠP. 
 • Volby probíhají demokratickým hlasováním celé třídy ve spolupráci s třídním učitelem. 

 

Povinnosti člena parlamentu

 • Budu se pravidelně účastnit schůzek a jednání.

 • Na jednáních budu aktivní a konstruktivní.

 • Budu se účastnit hlasování a všech ostatních akcí spojených s činností parlamentu.
 • V případě absence se omluvím (prostřednictvím kolegy ze třídy).
 • Při projednávání návrhů se nesoustředím na osobu, která návrh prezentuje a zda je mi sympatická, či nikoli, ale na to, jaký je návrh sám o sobě a zda škole přinese něco dobrého a má reálnou šanci na to se uskutečnit.
 • Informace z parlamentu předávám věcně, bez osobních emocí, tak aby mě spolužáci pochopili.
 • Komunikuji a pracuji se třídou, kterou prezentuji, zapisuji si nápady a návry třídy a pokouším se je prezentovat ve ŠP. Prezentace třídy je ostatně důvodem mého zvolení.
 • Při komunikaci s druhými lidmi se chovám uctivě a otevřeně, bez ohledu na to, zda jednám se spolužákem, nebo se starostou Prahy 5.

 

schůzky a pravidla školního parlamentu

schůzky

 • Probíhají jednou za měsíc, nebo podle potřeby a aktuální situace.
 • Uskutečňují se buď fyzicky v budově školy na předem domluveném místě, nebo online (Classroom, Zoom).

 

Jednací řád

 • ŠP se bude scházet pravidelně tak, aby to vyhovovalo všem zúčastněným. Schůzku svolává koordinátor ve spolupráci se zástupci ŠP.

 • Během zasedání má každý zástuce svou funkci. Z každé schůze bude pořízen zápis.

 • Během diskuze se udržuje kulturní prostředí. O slovo se hlásíme zvednutím ruky.
 • Pokud se diskutující nevyjadřuje k věci, má předseda možnost odejmout slovo.
 • Pokud některý zástupce třídy nebude respektovat ostatní členy ŠP, nebo jeho chování nebude odpovídat kulturnímu jednacímu prostředí, bude z jednání vykázán, po opakovaném narušování jednání bude po společném hlasování zbaven funkce.
 • Před koncem jednání proběhne shrnutí, uložení úkolů jednotlivým skupinám, vysvětlení, jakým způsobem budou úkoly splněny, kdo bude za splnění odpovědný a termín do kdy bude úkol splněn a další.

 

Pravidla chování

 • Jak chci, aby se lidé chovali ke mně, budu se chovat i já k nim.
 • Budu respektovat a naslouchat ostatním a budu se jejich stanovisko snažit pochopit.
 • Na schůzky budu chodit včas a připravený i na mně záleží společná práce.
 • Při jednání nebudu ostatní urážet a zesměšňovat, pokud se mi cizí názor nelíbí, mohu argumentovat proti, nebo pro návrh nehlasovat.
 • Dění v parlamentu budu přinášet do třídy pravidelně a pravdivě. Budu se snažit to spolužákům ve třídě vysvětlit tak, aby mě jasně pochopili.
 • Nebudu používat vulgární výrazy.

Články