Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
 • Zřizovatel: Městská část Praha 5, Nám 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5.
 • Základní účel zařízení: výchova a vzdělávání v souladu s platnými předpisy.
 • Hlavní činnost: předškolní vzdělávání – mateřská škola, základní vzdělávání - základní škola, školní družina, školní jídelna - výdejna.
3. Organizační struktura
Seznam organizačních složek:
 • ZŠ, MŠ, Družina, Jídelna

4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace
Kořenského 10/760
150 00 Praha 5 - Smíchov

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace
Kořenského 10/760
150 00 Praha 5 - Smíchov

4.3 Úřední hodiny

 V pracovní dny 8:00 - 14:30, v jiném čase dle předchozí domluvy.

4.4 Telefonní čísla
4.5 Adresa internetové stránky
4.6 Adresa podatelny

Základní škola a mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace
Kořenského 10/760
150 00 Praha 5 - Smíchov

4.7 Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna. Další elektronické adresy: danhelkova@zskorenskeho.cz

4.8 Datová schránka

vaxmrfj

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 27 - 66 22 72 02 37/0100

6. IČO

70107416

7. DIČ

Organizace není plátcem DPH.

8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Zřizovací listina a jmenovací dekret ředitelky školy jsou uloženy v ředitelně a k dispozici kdykoli po telefonické domluvě.

Výroční zprávy jsou zveřejněny na stránce školy.

Školní vzdělávací program a vyučovací předměty jsou zveřejněny na stránce školy.

Školní řád je zveřejněn na stránce školy.

8.2 Rozpočet

Rozvaha a výsledovka jsou k dispozici na webu Ministerstva financí ČR.

9. Žádosti o informace

Informace se poskytují zveřejněním nebo na základě podání žádosti:

 • prostřednictvím elektronické pošty: info@zskorenskeho.cz
 • prostřednictvím datové schránky (IDDS): vaxmrfj
 • podání písemně na adresu sídla organizace: Základní škola a mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace, Kořenského 10/760, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • poštou: Základní škola a mateřská škola, Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizace, Kořenského 10/760, 150 00 Praha 5 - Smíchov
 • osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese.

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitelka školy, v případě nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupce ředitelky, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti ve lhůtách stanovených příslušnými právními předpisy od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění, na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

Pokud bude rozhodnuto o neposkytnutí informace, lze podat odvolání k odboru školství Magistrátu městské části Prahy 5.

10. Příjem podání a podnětů
 • Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: ředitelka školy a statutární zástupce řediteky školy přijímá a eviduje a vyřizuje.
 • Podněty mohou být podány písemně, ústně nebo v elektronické podobě. O vyřizování nepodepsaných stížností rozhodne příjemce stížnosti.
11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnout informce lze podat odvolání k Magistrátu městské části Prahy 5 prostřednictvím ředitele školy, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od uplynutí lhůty k vyřízení žádosti.

12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě v kanceláři školy.

13. Strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci

Zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy zveřejňující subjekt: Portál veřejné správy.

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Sdělení č. 104/1991 FMZV o Úmluvě a právech dítěte

Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky

Zákon č.2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

Zákon č. 561/2004 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb.

Zákon č. 500/2004 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb.

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění

Zákon 106/1999 Sb.

Vyhláška 16/2005 Sb.

Vyhláška č. 48/2005 Sb.

Vyhláška 64/2005 Sb.

Vyhláška 72/2005 Sb.

Vyhláška č. 74/2005 Sb.

Vyhláška č. 107/2005 Sb.

Vyhláška 27/2016 Sb.

14.2 Vydané předpisy interní

Školní řád – záložka dokumenty

15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Pořízení kopií na kopírovacím stroji nebo tisk z počítače:

 • Vydání duplikátu vysvědčení  150,- Kč.

Úhrady budou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzor licenčních smluv
16.2 Výhradní licence

V současné době Základní škola a mateřská škola Kořenského neposkytuje žádné výhradní licence pode §14a odst.4 zákona č. 106/1999Sb.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

V souladu s §18 odst.2) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím je výroční zpráva součástí výroční zprávy školy.