O naší škole

vize školy

Vzhledem k "malým revizím" rámcového vzdělávacího programu jsme běhěm jarních a letních měsíců společně s pedagogy inovovali školní vzdělávací program (ŠVP). 

Nový  ŠVP má název Otevřená škola 2022 a obsahuje kromě aktualizovaného předmětu IPV (Informační a pracovní výchova) také drobné změny učebního plánu a nový volitelný předmět pro žáky s odlišným mateřským jazykem.

Vize pro výchovně-vzdělávací proces stále spočívá na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.
Naším mottem zůstává: Hledáme v každém to nejlepší a pro každého to nejlepší.

spádovost

Příslušnost do spádové oblasti naší školy můžete ověřit na Mapa pražských spádových oblastí (spadovostpraha.cz)

Co nás čeká ve školním roce 2022/23

započala rekonstrukce půdních prostor

Půdní vestavba v Kořenského pokročila do stadia realizace. Potěšilo nás, že vybraná firma KAZIKO zahájila přesně v termínu a velmi dobře spolupracuje, snaží se o co možná nejlepší skloubení provozu stavby a školy. I tak se ale nevyhneme v tomto školním roce určitému nepohodlí, které s sebou průběh stavby nese. Bude to hlavně zábor části chodníku a změny v parkovacích místech před školou a zvýšená hlučnost a prašnost.
Stavba bude probíhat v půdních prostorách, kam se dělníci dostanou stavebním výtahem. Prostory pro žáky jsou od stavebních úplně odděleny, nově vzniklé schodiště do půdního podlaží je uvnitř zatím zabedněno a uzamčeno.
Další část rekonstrukce ve vnitřním prostoru školy (instalace požárního vodovodního potrubí) proběhne v době od 22. 10. do 30. 10, kdy je plánováno ředitelské volno a podzimní prázdniny. 
Celá hotová půdní vestavba by měla být předána škole v květnu 2023, pak bude potřeba ji zařídit a v září 2023, ke 130. výročí vzniku školy, plánujeme otevření nových prostor.

 

Výchovně vzdělávací proces

Začátek letošního školního roku opět čeká nestandardní situace. Po dvou letech s Covidem, distanční výukou a testováním je to v současné době nárůst počtu nových žáků, zejména z Ukrajiny. Náš tým jsme posílili o ukrajinského asistenta pedagoga, ale skončil projekt Multikulturní šablony II., z něhož byly financovány pozice dvojjazyčných asistentů pedagoga.
V minulém školním roce se osvědčil nový způsob výuky žáků cizinců, bude pokračovat i letos. Stále pokračuje podpora žáků se specifickými potřebami ve vzdělávání i žáků nadaných, oproti zprávám v tisku naše škola zatím nemusí snižovat počty asistentů pedagoga - všichni pro nás dělají velmi významnou práci a spolu s učiteli zajišťují, aby vzdělávání v našem silně inkluzivním prostředí mohlo být hodnotné pro všechny žáky. 

Rádi bychom obnovili tradici jazykového vzdělávání s rodilým mluvčím, a to aspoň na druhém stupni. Tento projekt však zůstává bez finanční podpory zřizovatele. Pokud ho chceme mít, pak jedině z darů rodičů či sponzorů. Nabídku účelově určeného finančního daru můžete učinit kdykoli na adresu reditel@zskorenskeho.cz nebo po domluvě (257 326 120) osobně v ředitelně školy. 

Neformální vzdělávání u nás již nebude obsahovat aktivitu Orchestr, zajišťovanou Nadačním fondem Harmonie. Orchestr přesídlil do ZŠ Chaplinovo náměstí, dostupný je dále zdarma také pro naše žáky, ale doprovod nezajišťujeme. Nabídku kroužků se budeme snažit obohatit tak, aby si zájemci o umělecké i další aktivity přišli na své; najdete ji během září na záložce Družina a kroužky.

 

Provozní úsek školy

Ke konci minulého školního roku u nás začal pracovat nový pan školník, trvale zůstává současné obsazení týmu jídelny. 
Vzhledem k opakujícím se podnětům kolem čistoty toalet ve škole jsme zavedli jejich dvojí úklid - první bude probíhat v průběhu vyučování, další po jeho skončení. Nicméně, to, jak jsou toalety používány, zvětšiny ovlivní jejich uživatelé, nikoli personál školy - proto potřebujeme kromě kroku z naší strany také spolupráci od nich. Prosíme i rodiče našich žáků o povzbuzení ke sdílení společné hodnoty, kterou čistota toalet nepochybně je.

Více o vzdělávacím procesu se můžete dočíst v této záložce. 

Hodnocení ředitelky školy a výsledky šetření MAPA školy 2022 lze nají zde. 

Přejeme všem pevné zdraví a přes všechna úskalí poznáním naplněný školní rok.

Libuše Daňhelková

 

O škole

Z historie školy

Přečtěte si článek o historii školy a prohlédněte si staré fotografie, které byly publikovány k výročí 125 let školy.

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. 

Možnosti základní školy jsou díky péči zřizovatele široké: V současné době jsou v provozu dvě počítačové učebny s nadstandardním vybavením, učebna výtvarné výchovy, místnosti pro školní družinu, knihovna, tělocvična a kulturní sál. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy, další jazyk - německý - nabízíme v osmém a devátém ročníku.

 Vzdělávací program nabízí široké možnosti vzdělávání podle schopností a vloh žáků. Pedagogové učí moderními a inovativními výukovými metodami. Samozřejmostí je používání internetu, počítače a interaktivní tabule jsou k dispozici v každé třídě. Názornou a pestrou výuku umožňuje i množství klasických učebních pomůcek. Kromě toho má hřiště s umělým povrchem a zahradu.

Odpoledne se o žáky 1. stupně se starají paní vychovatelky ve školní družině. Pro aktivní využití volného času je pořádáno v odpoledních hodinách několik kroužků, které jsou zajišťovány zaměstnanci školy a různými agenturami.

Staráme se i o kulturní rozhled dětí, podle možností navštíví každá třída filmové či divadelní představení. Navštěvujeme městskou knihovnu, planetárium, hvězdárnu, botanickou zahradu i ZOO.

Škola má vlastní poradenské pracoviště. Na výborné úrovni je spolupráce školy s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou i dalšími odborníky v oblasti drogové prevence, komunikace mezi žáky, z oblasti etiky či právního vědomí. 

Nemáme sice vlastní jídelnu, ale všechny děti se mohou stravovat ve výdejně jídel. Snažíme se podporovat pitný režim. Pro žáky  ve škole funguje program Ovoce do škol a Mléko do škol.

Naše škola se snaží být otevřená veřejnosti - v našich učebnách probíhají kursy a volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

Na Kořenského práci navazujeme i v oblasti multikulturní výchovy, zeměpisu, přírodovědných předmětů či literatury, ale i dalších předmětů. Posilujeme vztah žáků školy ke škole a k místu, kde žijí.

Škola je otevřenou školou 21. století, záleží nám na tom, aby se naši žáci uplatnili v moderní učící se informační společnosti.