O naší škole

vize školy

Hledáme v každém to nejlepší, vedeme k zájmu o rozvoj

Každý žák prostřednictvím praktické a názorné výuky rozvíjí své kompetence a gramotnosti důležité pro život v moderní diferencované společnosti.

Škola je místem rovných příležitostí pro žáky, rodiče i učitele, kde podporujeme všestranný rozvoj a individuální potenciál každého jednotlivce. Ve škole se společně staráme o pozitivní pracovní atmosféru, škola je pro nás otevřeným prostorem s vlídným a jasným řádem.
Naše hodnoty jsou vzájemná tolerance a respekt, kvalitní vzdělání v bezpečném prostředí, otevřená, srozumitelná a laskavá komunikace, spokojenost a motivovanost učitelů i žáků. 

Naši absolventi jsou samostatní lidé s dobrým charakterem a zdravým sebevědomím, zodpovědní za své vzdělávání a rozvoj.
Rolí rodičů i zaměstnanců školy je být dětem a žákům oporou a přirozeným příkladem.

spádovost

Příslušnost do spádové oblasti naší školy můžete ověřit na Mapa pražských spádových oblastí (spadovostpraha.cz)

Co se děje ve školním roce 2023/24

probíhá rekonstrukce půdních prostor

Realizace půdní vestavby se prodlužuje a i přes snahu o co možná nejlepší skloubení provozu stavby a školy znamená nepohodlí, které s sebou průběh stavby nese, zejména zvýšenou hlučnost a prašnost.

Celá hotová půdní vestavba by měla být předána škole v březnu až dubnu 2024. 

Výchovně vzdělávací proces

Začátek letošního školního roku opět čeká nestandardní situace. Po dvou letech s Covidem, distanční výukou a testováním je to v současné době nárůst počtu nových žáků, zejména z Ukrajiny. Náš tým jsme posílili o ukrajinského asistenta pedagoga, ale skončil projekt Multikulturní šablony II., z něhož byly financovány pozice dvojjazyčných asistentů pedagoga.
V minulém školním roce se osvědčil nový způsob výuky žáků cizinců, bude pokračovat i letos. Stále pokračuje podpora žáků se specifickými potřebami ve vzdělávání i žáků nadaných, oproti zprávám v tisku naše škola zatím nemusí snižovat počty asistentů pedagoga - všichni pro nás dělají velmi významnou práci a spolu s učiteli zajišťují, aby vzdělávání v našem silně inkluzivním prostředí mohlo být hodnotné pro všechny žáky. 

 

Více o vzdělávacím procesu se můžete dočíst v této záložce. 

Hodnocení ředitelky školy a výsledky šetření MAPA školy 2022 lze nají zde. 

 

 

 

O škole

Z historie školy

Přečtěte si článek o historii školy a prohlédněte si staré fotografie, které byly publikovány k výročí 125 let školy.

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. 

Možnosti základní školy jsou díky péči zřizovatele široké: V současné době jsou v provozu dvě počítačové učebny s nadstandardním vybavením, učebna výtvarné výchovy, místnosti pro školní družinu, knihovna, tělocvična a kulturní sál. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy, další jazyk - německý - nabízíme v osmém a devátém ročníku.

 Vzdělávací program nabízí široké možnosti vzdělávání podle schopností a vloh žáků. Pedagogové učí moderními a inovativními výukovými metodami. Samozřejmostí je používání internetu, počítače a interaktivní tabule jsou k dispozici v každé třídě. Názornou a pestrou výuku umožňuje i množství klasických učebních pomůcek. Kromě toho má hřiště s umělým povrchem a zahradu.

Odpoledne se o žáky 1. stupně se starají paní vychovatelky ve školní družině. Pro aktivní využití volného času je pořádáno v odpoledních hodinách několik kroužků, které jsou zajišťovány zaměstnanci školy a různými agenturami.

Staráme se i o kulturní rozhled dětí, podle možností navštíví každá třída filmové či divadelní představení. Navštěvujeme městskou knihovnu, planetárium, hvězdárnu, botanickou zahradu i ZOO.

Škola má vlastní poradenské pracoviště. Na výborné úrovni je spolupráce školy s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou i dalšími odborníky v oblasti drogové prevence, komunikace mezi žáky, z oblasti etiky či právního vědomí. 

Nemáme sice vlastní jídelnu, ale všechny děti se mohou stravovat ve výdejně jídel. Snažíme se podporovat pitný režim. Pro žáky  ve škole funguje program Ovoce do škol a Mléko do škol.

Naše škola se snaží být otevřená veřejnosti - v našich učebnách probíhají kursy a volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

Na Kořenského práci navazujeme i v oblasti multikulturní výchovy, zeměpisu, přírodovědných předmětů či literatury, ale i dalších předmětů. Posilujeme vztah žáků školy ke škole a k místu, kde žijí.

Škola je otevřenou školou 21. století, záleží nám na tom, aby se naši žáci uplatnili v moderní učící se informační společnosti.