O naší škole

Z historie školy

Přečtěte si článek o historii školy a prohlédněte si staré fotografie, které byly publikovány k výročí 125 let školy.

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 byla na Žvahově otevřena první a přípravná třída a byl tak položen základní stavební kámen pro vytvoření celého prvního stupně. Ve letošním školním roce 2019/2020 bylo toto pracoviště osamostatněno jako ZŠ Pod Žvahovem pod vedením Mgr. Jana Horkela.

Základní škola Kořenského poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 300 žákům. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21. století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - v jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 100 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Možnosti základní školy jsou díky péči zřizovatele široké: V současné době jsou v provozu dvě počítačové učebny s nadstandardním vybavením, učebny hudební a výtvarné výchovy a jazykové učebny, místnosti pro školní družinu, knihovna, tělocvična a kulturní sál. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy, další jazyk - německý - nabízíme v osmém a devátém ročníku.

Škola se profiluje jako vzdělávací, kulturní a ICT centrum. Je otevřenou demokratickou školou pro děti i jejich rodiče. Vzdělávací program nabízí široké možnosti vzdělávání podle schopností a vloh žáků. Pedagogové učí moderními a inovativními výukovými metodami. Samozřejmostí je používání internetu, počítače a interaktivní tabule jsou k dispozici v každé třídě. Názornou a pestrou výuku umožňuje i množství klasických učebních pomůcek. Kromě toho má hřiště s umělým povrchem a zahradu.

O žáky 1. stupně se starají vychovatelky ve školní družině a školním klubu. Pro aktivní využití volného času je pořádáno v odpoledních hodinách několik kroužků, které jsou zajišťovány zaměstnanci školy a různými agenturami.

Staráme se i o kulturní rozhled dětí. Alespoň jednou za čtvrtletí navštíví každá třída filmové či divadelní představení. Navštěvujeme městskou knihovnu, planetárium, hvězdárnu, botanickou zahradu i ZOO.

Škola má vlastní poradenské pracoviště. Na výborné úrovni je spolupráce školy s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou i dalšími odborníky v oblasti drogové prevence, komunikace mezi žáky, z oblasti etiky či právního vědomí. Se školou spolupracuje speciální pedagog - etoped, který pomáhá řešit krizové situace či dlouhodobé problémy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nemáme sice vlastní jídelnu, ale všechny děti se mohou stravovat ve výdejně jídel. Snažíme se podporovat pitný režim. Pro žáky prvního stupně ve škole funguje program Ovoce do škol.

Naše škola se snaží být otevřená veřejnosti - v našich učebnách probíhají kursy a volnočasové aktivity pro děti i dospělé.

Na Kořenského práci navazujeme i v oblasti multikulturní výchovy, zeměpisu, přírodovědných předmětů či literatury, ale i dalších předmětů. Posilujeme vztah žáků školy ke škole a k místu, kde žijí.

Škola je otevřenou školou 21. století, záleží nám na tom, aby se naši žáci uplatnili v moderní učící se informační společnosti.