Online zprávy pro žáky 7. A

Přehled

Informace třídního učitele

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 14.11.2023

1. Přivítání

2. Informace ke stávce

3. 30.11.2023 adventní dílny

4. Školní poradentské pracoviště, web - kdo, co řeší

5. informace k chování dětí ve třídě - třídnické hodiny

6. Rada rodičů školy, informační leták platba 500 Kč - dítě

7. Informace ke známkám

8. MČR v zate 2.12.2023

 

 

ZÁPIS Z TŘÍDNÍCH SCHŮZEK 19.9.2023

1. Přivítání

2.Kontrola údajů

3. Omluvenky - email třídní učitelce, zapsáno v ŽK.

4. Úrazy ihned hlásit vyučujícímu

5.19.10. deskohraní

6. Prospěch, chování

7.DÚ

 

TŘÍDNÍ UČITELKA A KOMUNIKACE S TŘÍDNÍ UČITELKOU

 • Třídní učitelka: Mgr. Hana Schmidová

        Mail: schmidova@zskorenskeho.cz

 • Komunikace s panem asistentem: mail - aidarbekov@zskorenskeho.cz 

TŘÍDA 

 • Třída: 2.patro vlevo oproti pánským WC
 • Šatna: přízemí – zálohy na klíčky zůstaly u paní hospodářky, tedy není potřeba platit klíček, děti dostanou. KLÍČ ZAPLATÍ POUZE NOVĚ PŘÍCHOZÍ ŽÁCI 

PŘÍCHODY DO ŠKOLY 

 • Příchod do školy: 7:35 – 7:50 , v 7:55 by dítě mělo již být ve třídě a připravovat se na hodinu, která začíná od 8:00 – PROSÍM OPRAVDU O VČASNÉ PŘÍCHODY DO ŠKOLY

INFORMACE TŘÍDNÍHO UČITELE – JAK SE DOSTANU NA WEB TŘÍDY 7. A?

WEB www.zskorenskeho.cz  - základní škola – třídy a online informace – 7.A – zprávy

OMLOUVÁNÍ ŽÁKA

Žáci musí být omluveni nejpozději do 3 dnů třídní učitelce. Po příchodu do školy by v omluvném listu v ŽK měli mít napsanou omluvenku – bez omluvenky  nelze omluvit v třídní knize. 

 

PRVNÍ  TÝDEN

4. září

Výuka 8:00 -10:40

Pomůcky: aktovka + vybavený penál  – Budou probíhat seznamovací a adaptační aktivity

Děti dostanou pracovní sešity , které je potřeba obalit – podepíšeme si společně ve škole. 

DOMA JE POTŘEBA OBALIT PRACOVNÍ SEŠITY, VYPLNIT ŽÁKOVSKOU KNÍŽKU.

5. září

Výuka 8:00 – 13:30

Pomůcky: penál, papíry,vyplněná žákovská knížka

Budou probíhat seznamovací a adaptační aktivity ve třídě.

6.  září

Výuka 8:00 – 13:30

 

1. hodina  výuka podle rozvrhu 

2.-4. hodina SPŠ 3D tisk

5.-6. hodina dle rozvrhu

 

 

Další dny již podle rozvrhu.

 

 

Mgr. Hana Schmidová / 15. 11. 2023

Český jazyk

CÍLE PŘEDMĚTU

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie či internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot. Velmi významným cílem v letošním roce pro nás bude úspěšná příprava na přijímací zkoušky, příp. bezproblémový přechod do vyššího stupně vzdělávání.

POMŮCKY

ŽK, učebnice, pracovní sešity, sešity dle rozdělení, čítanka, vhodné psací pomůcky

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • pravopisné pětiminutovky 
 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 5x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)
 • ústní zkoušení 
 • slohové práce
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • čtenářská beseda

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

 • projekty, prezentace
 • četba dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí příprava/úkoly

 

Výsledná známka není jen průměrem známek! V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 20. 9. 2023

Matematika

NAŠE CÍLE V MATEMATICE

Naučíme se: Matematizovat reálné situace, řešit je pomocí trojčlenky . Pracovat se zlomky, racionálními čísly. Shodnosti trojúhelníků a vypočítat objem a povrch hranolů.

Důležitým cílem předmětu je naučit se správně logicky myslet a svůj myšlenkový proces zdokonalovat, vést o něm záznamy také v grafické podobě.

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU MATEMATIKA

V matematice budeme prověřovat výsledky vzdělávání tématickými testíky každý týden (podle domluvy), ohlášenými většími pracemi na celou hodinu (opakovací a čtvrtletní), do hodnocení se započítává také práce v hodinách (drobné známky za aktivitu a řešení příkladů), připravenost na výuku (nošení pomůcek a úkolů) a aktivní práce ve skupinách. 

KDYŽ SE CHCEME UČIT DOMA

 • ve škole si poznačíme, co nové jsme objevili, jakou chybu jsme napravili (chyba je inspirace)
 • doma otevřeme sešit s poznámkami a pokoušíme se vybavit, co se ve škole dělo - stačí pár minut - a spočítat aspoň dva příklady znovu - to je trénink
 • s kamarády zkusíme povídat o řešení úloh nebo se domluvit na společném vypracování domácího úkolu
 • pracujeme se svými obavami nebo nízkou vůlí, klidně si je uvědomíme, a nastavíme se na to, že uděláme své nejlepší
 • najdeme si "odměnu" za své učení
 • inspirativní video https://jakserychlenaucit.cz/jak-se-naucit-matematiku/

POMŮCKY

ŽK a diář – nosíme vždy a všude. 
Sešity na M – na první hodinu M přineste všechny: velký A4 (460 nebo 440) a jeden malý tenký (zásadně 520) zůstane ve škole na testy. 
Učebnice – zpočátku 1. díl, dále se díly budou střídat – do diáře požadavky na změny.

Rýsovací pomůcky na každou hodinu M:

 • Kružítko
 • Trojúhelník s ryskou
 • Naostřená tužka nebo mikrotužka
 • Guma
 • Úhloměr

Sladkosti jsou povoleny na hodiny velkých písemných prací.

Dohodli jsme se, že budeme nosit tabulky jako zdroj informací.

JAK SE LÉPE PŘIPRAVIT NA HODINU (MOŽNÁ NEJEN MATEMATIKY)

Chodím včas spát 
Snídám, svačím a dodržuji pitný režim o přestávkách
WC používám o přestávce
Pomůcky mám v pořádku a při ruce
Hodin se účastním AKTIVNĚ - jsem duchem na nich a přijímám nabízené aktivity, spolupracuji, využívám zdroje
Pokud nerozumím, je MOJÍ zodpovědností se ptát a žádat konzultace - spolužáka, pedagogů, dalších osob
Odevzdávám včas práce školní i domácí

Mgr. Hana Schmidová / 30. 8. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ1)

cíl předmětu 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Bloggers 3, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob, popis hračky,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Ing. Alena Semerádová / 1. 9. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ2)

Charakteristika a cíle předmětu

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 7. ročníku (na úrovni min. A2.1):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
POMŮCKY

učebnice, pracovní sešit, sešit A4 linkovaný, psací potřeby (modrá propiska, zelená propiska, červená propiska, zvýrazňovač), nůžky, lepidlo

HODNOCENÍ
 • ústní projev, konverzace k probraným tématům/běžná konverzace v anglickém jazyce
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy/konverzace (z učiva z předchozí hodiny) - namátkové zkoušení
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

online procvičování gramatiky (časů)

Perfect English Grammar

KVÍZY, TESTY, OPAKOVÁNÍ

Kvízy v aj pro všechny a na různá témata – gramatika, geografie, historie, sranda….

SpellQuiz | Fun Quizzes, Spelling Quizzes, Grammar Quizzes, Geography Quiz, History and more!

Idiomy - Idioms | SpellQuiz říká se, že velmi vysoké úrovně jazyka dosáhneš, když znáš a rozumíš jeho idiomům :), protože ty vychází z mixu jazyka a kultury národa.

Umíš napsat, co slyšíš? Start your spelling test!  Celé věty čtou rodilí mluvčí. Lze nastavit obtížnost. Ty píšeš, co slyšíš. Využij také pro trénink Poslouchej a opakuj (i žongluj). Jednak trénuješ porozumění a psaní, ale také mluvení.

Knihy online zdarma nejen v angličtině Project Gutenberg

Zábavné reklamy - zadej Funny advertisements. British Airways safety video , 10 Famous Funny Commercials 

APPKY, WEBY, POŘADY

Appky ZDARMAWoodpecker - videa podle témat, s aktivními titulky; BBC learning EnglishBritish council grammarBritish council learnEnglish

WebyCBeebies Global hry, pohádky a příběhy v britské angličtině

Obecně doporučuji pohádky pro děti typu Prasátko Peppa, Pošták PatBingSarah a kachnička pro trénink současné a dobře znějící angličtiny. Spousta z nich je na Youtube, Netflixu, HBO, Apple TV

Pro starší žáky: Welcome to CBeebies Grown-Ups

TED TALKS - videa různých žánrů, oborů, témat, délek, s možností zapnout titulky (někdy jsou i české)

nejdůležitější anglická slovíčka

V příloze Ke stažení nalezneš:

 1. Přehled 100 nejpoužívanějších slovíček v angličtině.
 2. Přehled 3000 doporučených slov podle Společného evropského rámce The Oxford 3000™ by CEFR level (úroveň A1-B2). Úroveň A1 = začátečník, B2 = úroveň maturity na gymnáziu.
 3. Survival package (balíček přežití) = anglické fráze, které využiješ na výletě v zahraničí.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 14. 9. 2023

Dějepis

Charakteristika předmětu

Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je probudit a posílit historické vědomí žáků a uchovat tak návaznost historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace.

Pomůcky

ŽK, pracovní sešit, sešit A444, vhodné psací pomůcky

Hodnocení

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodinách dle aktivit

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Štěpánka Hlubíková / 1. 10. 2023

Fyzika

Fyzika patří mezi přírodovědné předměty

POMŮCKY 

 • ŽK a diář
 • sešit 540 , tabulky, učebnice, kalkulačka(není povinná, ale hodí se)

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení - u tabule
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit

Mgr. Hana Schmidová / 30. 8. 2023

Přírodopis

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy - dle domluvy/ probraného učiva
 • příprava a zpracování laboratorních úkolů
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky - sešit na poznámky, pracovní sešit, nůžky, lepidlo

Bc. Libuše Nová / 29. 8. 2023

Zeměpis

Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Umožňuje žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit pro budoucí generace. Žáci rozšíří se seznámí  s životem obyvatel jiných států a světadílů. Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

HODNOCENÍ

Žáci budou hodnoceni na základě krátkých testů, psaných zpravidla po ukončení kratšího tématického celku, orientace na mapě, skupinové práce, vlastních prezentací, projektů a práce v hodině.

POMŮCKY

 Atlas světa, pracovní sešit

online aplikace, kvízy, hry

 1. Slepé mapy zemí, hlavních měst, vlajek, oceánů, jezer Seterra (by GeoGuessr)
 2. Formou hry prozkoumáte svět, kontinenty, státy i vybraná města pomocí webových stránek GeoGuessr. Úkolem je určit místo, které vidíte před sebou, můžete se v prostředí pohybovat stejně jako ve Street View aplikace Google Mapy. Svoji odpověď označíte kliknutím do mapy, která se nachází vpravo dole (lze ji přibližovat i oddalovat), potvrdíte tlačítkem Make Guess.
 3. GeoFS je letecký simulátor s globálním prostředím generovaným ze satelitních snímků a digitálních geografických dat. Můžete jej spustit zdarma ve svém webovém prohlížeči, aniž byste museli cokoli instalovat.
 4. Aplikace Earth View from Google vám umožní dát si na pozadí obrazovky nebo použít jako pozadí v prezentaci jakýkoliv obrázek z naší Země
 5. Světová statistika v reálném čase WORLDOMETERS. Najdete aktuální statistiku z různých oborů, např. světovou populaci - úmrtí za tento rok i za dnešní den. Za ekonomický obor například celosvětové výdaje vlád ve zdravotnictví nebo na vzdělání. Počet automobilů či jízdních kol, které se letos vyrobily. K tomu tam najdete ještě odvětví médií, životního prostředí, jídla, vody, energie a zdraví. 
 6. Pro zjištění životních nákladů kdekoliv na světě byla vyvinuta aplikace NUMBEO. I vy můžete pomoci při jejím vylepšování. Aplikace se vás zeptá na aktuální ceny ve vašem městě a vy je můžete klidně upravit. Zjistíte opravdu i detaily, třeba kolik stojí kdekoliv na světě 1 kg rýže nebo pivo, za jaké peníze se dá v zahraničí najíst v restauraci, jaké jsou ceny jízdenek ad.
 7.  KDETOSAKRA.cz je herní aplikace zaměřená na Českou republiku. Vybrat si můžete ze tří modulů, buď krajská města, náhodná místa nebo vlastní místo. Ve vlastním místě si zvolíte, co přesně chcete zkoumat, nejčastěji se používá místo, kde bydlíte + určitý okruh kilometrů, které si nastavíte. Aplikace vám potom generuje fotky různých míst v okolí a vaším úkolem je najít to pravé místo na mapě, která se vám objeví v pravém rohu obrazovky. Aplikace vám vaše odhady průběžně vyhodnocuje a na závěr se dozvíte, jak jste si vedli. Tato aplikace je výborná v tom, že nemusíte hrát sami, ale může se zapojit více hráčů – můžete mezi sebou soutěžit, kdo bude rychlejší, přesnější v hledání míst.
 8. Pomocí atlas.mapy.cz se za pomoci přehledných map dozvíte praktické informace o fyzickém a socioekonomickém zeměpise.
 9. Aplikace THE TRUE SIZE OF vám umožní na mapě světa porovnat velikost (rozlohu) států navzájem. Můžete zjistit, jak malá či velká je Česká republika oproti jiným státům.
 10. Kvízy zaměřené na opakování probraného učiva zeměpisu ŠKOLA S NADHLEDEM.
 11. GEOGRAF.IN je aplikace ve slovenštině, která vám poskytne nesčetné množství testů a kvízů na témata týkající se celého světa nebo jeho jednotlivých částí.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 12. 9. 2023

Informatika a pracovní výchova

cíle předmětu

Hlavními cíli předmětu je naučit žáky systematicky přistupovat k řešení problémů, rozdělit si ho na dílčí činnosti a ty pak jednotlivě nebo ve skupinách řešit. Naučit žáky efektivně vyhledat požadované informace v různých zdrojích, především však s využitím ICT. Naučit žáky zpracovat nalezené informace pomocí běžně dostupných kancelářských programů, případně pomocí nich vytvořit nové dokumenty, systematicky ukládat informace na různá záznamová média tak, aby byly v co nejkratší době přístupné. 

POMŮCKY:

 • žákovská knížka, psací potřeby

HODNOCENÍ

 • ústní projev (např. prezentace vlastní práce)
 • aktivní přístup, snaha, zájem
 • vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
 • ohled na individuální schopnosti
 • práce v hodinách dle aktivity

 

Výsledná známka není jen průměrem známek! V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 20. 9. 2023

Občanská výchova

Občanská výchova se zaměřuje na orientaci žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v souvislosti s různými životními situacemi. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky.

POMŮCKY

pracovní sešit

HODNOCENÍ

Hodnocení probíhá na základě aktivní práce v hodině, krátkých testů, práce s pracovními sešity, skupinové práce a projektů. V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí. Výsledná známka není jen průměrem známek! Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 29. 8. 2023

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

 HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HV

 • připravenost na hodiny (pomůcky, příp. úkoly)
 • aktivita v hodině, snaha a zájem
 • samostatná práce i spolupráce se skupinou
 • znalost lidových i umělých písní (z hodin HV)
 • znalost probraného učiva - malé testíky

 

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

 

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Výtvarná výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

Kriteria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

Pomůcky:

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. +100 Kč na čtvrtky a barevné papíry (nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

M.A. Evžen Hanzalík / 23. 8. 2023

Mediální a společenská výchova

cíl předmětu

Cílem předmětu je poskytnout žákům obraz o fungování společnosti, pochopení základních problémů moderní společnosti, kritické vnímání vlivu mediálních prostředků a odkrýt tak záhady reklam či určit pravdivost internetových sdělení. Předmět se zaměřuje na rozvíjení sociálních dovedností nejen ve vlastní prospěch, správné způsoby komunikace, schopnost účinné spolupráce, vhodné reakce na manipulativní jednání a ověřování informací na internetu.

pomůcky:

 • ŽK, psací potřeby, malý sešit

 

hodnocení:

 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace
 • domácí přípravy/úkoly

 

Výsledná známka není jen průměrem známek! V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 20. 9. 2023

Seminář o Praze v anglickém jazyce

SEMINÁŘ O PRAZE - 6A - a - 7b

 

Záměr tohoto semináře je blíže seznámit studenty s naším městem, jeho bohatou kulturou, architekturou, památkami a podobně.

Studenti budou obeznámeni s tématy lekce a projdou přípravou pro exkurse do města Prahy.  Většinou tato lekce bude v příštím týdnu následována excursí.  V případě špatného počasí v den plánované excurse se studenti budou připravovat na další excursi a probírat materiály s tím spojené. 

Tento seminář bude občasně obohacován užíváním angličtiny a také výukou relevantních písní. 

Žáci budou poučeni o zachování bezpečnosti a nutnosti dobrého chování při exursích mimo školní budovu. 

Seminář je známkován.

 

Radomír Quis / 4/9/2023

 

18/9/2023

Výlet na Petřín - Středa - 20/9/2023

SEMINÁŘ O PRAZE – 6A a 7A

 

Po podrobnějším průzkumu jsem zjistil, že výlet na Vyšehrad není časově ideální. Po započítání času na to abychom se dostali tam a zpět nám nezbývá dost času na samotném místě.  Proto jsem změnil můj plán – namísto toho si vyjedeme na Petřín lanovkou, prohlédneme si historické místa na Petříně a pak sejdeme pěšky dolů do zahrad Kinských.  Po cestě dolů projdeme kolem historických míst – jako např. - Hladová zeď - a poučíme se o jejich významu.  

 

Prosím přečtěte si následující.  - 

UPOZORNĚNÍ: VŠICHNI ŽÁCI MUSÍ MÍT LÍTAČKU NEBO JINÝ DOCUMENT PRO PRAŽSKOU MHD U SEBE

Historie PETŘÍNSKÉ ROZHLEDNY

ROZHLEDNA 1 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladov%C3%A1_ze%C4%8F

HLADOVÁ ZEĎ

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladov%C3%A1_ze%C4%8F

ZAHRADY KINSKÝCH

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kinsk%C3%A9ho_zahrada

PLÁN VÝLETU:

Doprava tam:

 1. 11:52 pěšky na stanici tramvaje Arbesovo Náměstí 4min.
 2. Tramvaj #15 ve 12:02 nebo 12:12 - dvě zastávky do zastávky Újezd (2min) – pěšky na lanovku odjezd 12:10 nebo 12:20 – Petřín – 12:14 nebo 12:24
 3. Prohlídka Petřína a okolí s komentářem o historii - asi 12:20 do 12:50
 4. 12:50 pěšky do zahrad Kinských (asi 30min) se zastávkou u Hladové zdi.
 5. 13:22 tram 15, 9 nebo 20 na Arbesovo Náměstí příchod do ZŠ před 13:30

VŠICHNI ŽÁCI MUSÍ DODRŽOVAT BĚŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA – V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ TĚCHTO PRAVIDEL ŽÁK BUDE VYLOUČEN Z PŘÍŠTÍHO VÝLETU S UVĚDOMĚNÍM RODIČŮ

 

EXURZE - STŘEDA  - 9/27/2023

 

Prosím přečtěte si následující.  - 

UPOZORNĚNÍ: VŠICHNI ŽÁCI POD 15 LET MAJÍ V PRAŽSKÉ MHD JÍZDY ZDARMA ALE! - ! MUSÍ MÍT U SEBE NĚJAKÝ DOKUMENT PROKAZUJÍCÍ JEJICH VĚK ČTĚTE!

PŘI PŘÍPADNÉ KONTROLE SE MUSÍTE PROKÁZAT JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH DOKLADŮ:

 1. průkazkou vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém PID;
 2. průkazem vydaným státní správou, právnickou osobu ověřenou razítkem či jiným specifickým znaky vydavatele;
 3.  ve formě plastové karty vydané právnickou osobu, na nichž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození;
 4. Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
 5. Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě, kterou na počkání vystaví DPP na prodejních místech a v Infocentrech.                                                                                                                                                                                                                                           

PLÁN EXCURSE WEDNESDAY - 27/9/2023

ZŠ KOŘENSKÉHO 12:00 – pěšky – na Kampu – ke Karlovu mostu – přes most k Národnímu Divadlu – cca 13:15 tram #9 na Arbesovo Náměstí – cca 5min.

Pro informace o tom co uvidíme a projdeme se podívejte zde  - tyto links - můžete skopírovat a dát do googlu ... 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kampa

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%AFv_most

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo

 

VŠICHNI ŽÁCI MUSÍ DODRŽOVAT BĚŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA – V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ TĚCHTO PRAVIDEL ŽÁK BUDE VYLOUČEN Z PŘÍŠTÍHO VÝLETU S UVĚDOMĚNÍM RODIČŮ

Umíme Anglicky 6třída: 

WordWall - 7třída: https://wordwall.net/cs-cz/community/7-t%C5%99%C3%ADda/angli%C4%8Dtina 

Umíme Anglicky: https://www.umimeanglicky.cz/anglictina-detail-7-trida 

Tajuplné podzemí Prahy: (10) Tajuplný podzemní svět díl 9. Stověžaté podzemí režie Josef Harvan - YouTube 

Radomir Quis / 15. 11. 2023

Sportovní hry

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

 

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Třídy a online informace