ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 7.B

Online zprávy pro žáky 7.B

Informace třídního učitele

Čtenářský deník

ČTENÁŘSKÝ DENÍK do 27. 11. 2019 – 1 kniha z okruhu + 1 dle vlastního výběru

Okruh: Pověst, mýtus a legenda

 1. Hana Doskočilová: Když velcí byli kluci
 2. Martina Drijverová: České dějiny očima psa
 3. Alena Ježková: Staré pověsti české a moravské,  Příběhy českých knížat a králů
 4. Alena Ježková: 77 pražských legend, Řecké báje
 5. Alena Ježková: 33 moravských legend (výběr pověstí z Moravy)
 6. Alois Jirásek: Staré pověsti české
 7. Vladimír Hulpach: Báje a pověsti z Čech a Moravy
 8. Ivan Olbracht: Ze starých letopisů
 9. Eduard Petiška: Staré řecké báje a pověsti
 10. Oldřich Sirovátka: Na Veveří devět věží, Brněnské kolo a drak
 11. Eduard Štorch: Lovci mamutů, Osada havranů, Volání rodu

 

Ze souboru pověstí – vybrat 2 příběhy a rozepsat dle struktury

Pokud už jsi nějakou knihu přečetl a máš ji ve čtenářském deníku, VYBEREŠ si jinou z nabídky.

 

Struktura:

Název díla

Autor

Rok vydání

Hlavní postavy

Stručný děj 10-15 řádků

Otázky: 1. Která postava se ti líbí a proč?

2. Kdyby se děj odehrál v dnešní době, co všechno by bylo jiné?

3. Napiš, co bys na knize zlepšil/a, obměnil/a.

Úryvek z knihy, který se ti líbil, se zdůvodněním

Celkové zhodnocení knihy (slovní) se zdůvodněním


Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 6.9.2019

Český jazyk - hodnocení

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích.  Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot.

 

Pomůcky: ŽK a diář, učebnice, pracovní sešit, sešity dle rozdělení, čítanka, čtenářský deník

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 4x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení
 • slohové práce
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty, prezentace
 • čtenářský deník dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

 

Domácí úkoly jsou zapsány v Bakalářích.

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 30.8.2019

Občanská výchova - hodnocení

Hlavními cíli předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA je formovat člověka jako jedince zodpovědného nejen k sobě, ale i k ostatním, vytvářet vztahy a etické postoje, pochopit smysl lidské existence, vést žáka ke kritickému myšlení, argumentovat, správně usuzovat, vyvozovat závěry z daných skutečností.

POMŮCKY: ŽK, diář, učebnice, psací potřeby

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 30.8.2019

Informace od vyučujících

Počítačová grafika - hodnocení

Hodnocení

Žáci budou hodnocení za:

 • aktivitu v hodině 
 • zvládnutí  samostatné práce podle zadání
 • potrtfolio (každý má v PC svou složku s uloženými pracemi)
Pomůcky

Pouze žákovská knížka. 


Mgr. Magdaléna Janitorová / 22.9.2019

ANGLICKÝ JAZYK – PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ – SKUPINA AJ2

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

 

Na ANGLICKÝ JAZYK prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, školní sešit A4 linkovaný (444), sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Project 3, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 

 HODNOCENÍ

- ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Mgr. Lukáš Helcelet / 17.9.2019

Kritéria hodnocení

Fyzika

příprava na vyučování

aktivita v hodinách

desetiminutovky

pokusy


Mgr. Hana Schmidová / 16.9.2019

Seminář o Praze

Pomůcky:

Blok A4 nebo A5

Psací potřeby

 

Hodnocení:

 • aktivita v hodinách
 • domácí příprava
 • referáty, prezentace

Bc. Štěpánka Drozdová / 15.9.2019

Pravidla práce a kritéria hodnocení AJ

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK bude další rozšiřování  jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

POMŮCKY : učebnice Project3,  pracovní sešit Purple English pro 7. třídu,  linkovaný sešit velký A4 (444),  malý tenký sešit testů

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

- ústní zkoušení  (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)

- písemné zkoušení (krátké testy)

- projekty - hodnotí se obsahová správnost a nápaditost

- práce v hodině, schopnost spolupracovat ve skupině 

- práce v pracovním sešitě


Ing. Alena Semerádová / 13.9.2019

Matematika - pravidla práce a hodnocení

Hlavními cíli předmětu MATEMATIKA je dosáhnout zlepšení v logickém myšlení, rovinném a prostorovém vnímání, zručnosti a přesnosti, dále získat matematické postupy k řešení úloh v oborech racionálních čísel a procentovém počtu, a také pochopit základy použití měřítka a plánu. 

Na MATEMATIKU prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, sešit na M – velký A4 školní (460); jeden malý tenký ve škole na testy; občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce. Učebnice – zpočátku 1. díl, dále se díly budou střídat. Rýsovací pomůcky na každou hodinu M: kružítko, pravítko nebo delší trojúhelník, trojúhelník s ryskou, naostřená tužka nebo mikrotužka, guma, úhloměr, kalkulačka. 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

Jednou týdně krátké testy v domluvený den, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy

Ústní zkoušení na dané známé téma

Vstupní a čtvrtletní písemné práce

Práce v hodinách dle aktivity

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

Dvakrát za pololetí rys ke geometrickému obsahu

Příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

Domácí procvičování (v některých případech na počítači)se bude většinou vázat k testům

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Zadání úkolů a informace o testech hledejte přímo pod rozvrhem své třídy. 


Mgr. Libuše Daňhelková / 13.9.2019

Svět informací

Cíl předmětu:

 - seznámit se s uživatelskými aplikacemi (psaní textů, tvorba tabulek), vytvoří prezentační materiály a naučí se prezentovat před skupinou. Budou spolupracovat v týmech a učit se hodnotit své i týmové výkony, stanovovat a vyhodnocovat postupy práce,  Naučí se  zhodnotit informace z různých zdrojů a používat informace s ohledem na jejich autorství. 

Hodnocení:
 • splnění zadání úkolu ( u některých úkolů dle osnovy)
 • kvalita provedení úkolu
 • využití pracovního času a odevzdání úkolu včas
 • ústně - prezentování prací dle zásad prezentace
 • aktivita v hodině

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

Hodnocení v předmětu HV

Hodnocení
 • aktivita v hodině, snaha a zájem 
 • osvojení probraného učiva
 • znalost lidových a umělých písní (min. z hodin HV)
 • skupinová práce
Pomůcky

Notový sešit a psací potřeby.


Mgr. Magdaléna Janitorová / 6.9.2019

Hodnocení v předmětu VV

Kritéria hodnocení
 • připravenost na hodinu (pomůcky, materiál)
 • dílčí práce v hodině (aktivita, práce podle pokynů, práce s materiálem a pomůckami)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání)
 • základní orientace v dějinách umění a terminologii
Pomůcky na VV
 • sešit A4 čistý (bez linek)
 • tužka (HB)
 • černý liner (centropen)
 • barevné fixy (včetně černé)
 • pastelky (včetně bílé)
 • voskovky (stačí malá sada)
 • guma
 • nůžky 
 • sada barevných papírů
 • vodové barvy (nebo anilínky)
 • temperové barvy
 • kulaté a ploché štětce(tenký a tlustý)
 • hadřík
 • kelímek na vodu
 • paleta na míchání barev
 • Staré triko nebo zástěra
 • tyčinkové lepidlo (malé)
 • tekuté lepidlo (Herkules – malý)
 • tuš a redispero (s jedním hrotem)
 • kufřík na všechny pomůcky

+ 50 kč (na papíry)


Mgr. Magdaléna Janitorová / 3.9.2019

Hodnocení a cíle v předmětu PŘÍRODOPIS

Hodnocení a cíle v předmětu PŘÍRODOPIS

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na přírodu a její části, na život, jeho rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský organismus, předpoklady jeho zdravého vývinu a na vztahy člověka k přírodě.

Ekologické pojetí zdůrazňuje myšlení ve vztazích, pozorování a poznávání přírodnin, přírodních celků a jejich změn.

Důležité je postupně rozvíjet poznatky u žáka, vytvářet jeho citlivý a odpovědný vztah k přírodě, životu a ke zdraví.

Dále být informován o aktuálních informací problematiky životního prostředí, regionálních a lokálních zvláštností přírody.

 

Pomůcky na hodiny přírodopisu: libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy

Hodnocení:

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

Bc. Libuše Nová / 2.9.2019

Tělesná výchova a sportovní hry

Hodnocení:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
  žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)

Mgr. Jiřina Závranská / 2.9.2019

DĚJEPIS - PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu DĚJEPIS je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

 

Na DĚJEPIS, prosím, noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, sešit na D – A4 školní linkovaný (444), učebnice Dějepis pro 7. třídu FRAUS a pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 

HODNOCENÍ

- ústní zkoušení (ústní projev)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- dějepisný projekt - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- případná prezentace doma připravených referátů

- aktivita v hodině

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Bc. Lukáš Helcelet / 30.8.2019

ZEMĚPIS - PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu ZEMĚPIS je orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, uvědomit si vlastní spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi a vztahů lidí k přírodnímu i společenskému prostředí.

 

Na ZEMĚPIS, prosím, noste tyto pomůcky:

 • ŽK a diář
 • pracovní sešit Hravý zeměpis (vydavatelství TAKTIK)
 • učebnici Zeměpis 7 (Zeměpis světadílů)
 • občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce
 • psací potřeby

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení na dané známé téma
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • online procvičování států a hlavních měst: https://online.seterra.com/cs

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


PaedDr. Boris Hajdúk / 28.8.2019

ANGLICKÝ JAZYK - PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu ANGLICKÝ JAZYK je neustále prohlubovat znalosti a jazykové dovednosti a zároveň získat žádoucí návyky sloužící k dalšímu rozvíjení v jazyce anglickém i po ukončení studia na základní škole.

 

Na ANGLICKÝ JAZYK, prosím, noste tyto pomůcky:

 • ŽK a diář
 • sešit na AJ – velký A4 školní (444)
 • jeden malý tenký ve škole na testy
 • občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce
 • učebnice – Project3
 • psací potřeby

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • jednou týdně krátké testy v domluvený den, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí procvičování (v některých případech na počítači)

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


PaedDr. Boris Hajdúk / 28.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa