Online zprávy pro žáky 7. B

Přehled

Informace třídního učitele

platba - MÁCHOVO JEZERO

Vážení rodiče,

prosím zájemce o výlet k Máchovu jezeru, aby mi již platili , ideálně do pátku 9. 6. - 1600 Kč. Opět je téměř jisté, že něco budu vracet.

Předem moc děkuji!

S pozdravem,

Kateřina Růtová

fotografování tříd a skupinek

Proběhne 28. 4. 2023. Třídní fotka 45 Kč, skupinka 35 Kč.

čtvrtletní hodnocení a třídní schůzky

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni bylo uzavřeno čtvrtletní hodnocení, klasifikace je zapsaná a viditelná v Bakalářích. Opětovně připomínám, že pokud je absence v předmětu 50 a více procent, není žák klasifikován.

Třídní schůzka a tím pádem možnost zastihnout všechny pedagogy je v úterý 18. 4. od 17:00. Pokud jste s hodnocením srozuměni, prosím o podpis v ŽK (dopsat seznámení se čtvrtletním hodnocením) na str. 10.

Pokud chcete řešit jednotlivé předměty, obraťte se, prosím, na dané vyučující.

škola v přírodě - platba

Vážení rodiče,

vypadá to, že s těsně nadpoloviční většinou třídy opravdu odjedeme na ŠVP. Prosím tedy ideálně do pátku 14. 4. o 3 200 Kč.

Děkuji!

KR

škola v přírodě

Vážení rodiče,

mám pohromadě všechny informace a s konečnou cenou ŠVP to vypadá následovně:

 • doprava: 15 400 (při 18 dětech 856 Kč/za osobu) – pokud by jelo méně dětí, cena se úměrně zvýší; pokud by jelo více dětí, musela bych samozřejmě sehnat větší dopravní prostředek
 • ubytování + jídlo 5 x denně: 1800 Kč/os.
 • zúčtovatelná rezerva (“kdyby něco”, případný vstup, buřty na oheň…): 500 Kč

Celková cena: při osmnácti dětech 3 200 Kč (3 156, ale ráda bych případně nevybírala drobné; i těch 44 Kč bych vrátila)

Ráda bych se tedy ještě jednou zeptala, jestli je tahle cena pro vás přijatelnější a jestli mám pokračovat v organizaci ŠVP. Moc děkuji za opětovné vyplnění!

školní ples

Vážení rodiče, milé děti,

s potěšením vás informuji, že dne 25. 5. (čtvrtek) uspořádá škola ve spolupráci se školním parlamentem další ročník Školního plesu.

Termín: 25. 5. 2023

Čas: 17:30 - 21:30

Místo: sál v budově ZŠ Kořenského

Cena: 150 Kč (místo k sezení)/200 Kč (místo u stolu)

Stejně jako v minulých letech bude zajištěn doprovodný program, živá hudba, občerstvení.

Čeká vás například předtančení, volba krále a královny plesu, tombola. Předpokladem účasti na plesu je společenský oděv. Žáci prvního stupně se plesu mohou účastnit pouze za doprovodu dospělého.

Věcné dary do tomboly vítány.

Případný výtěžek z akce bude věnován radě rodičů.

Pokud máte zájem o lístky, kontaktujte mne, prosím na rutova@zskorenskeho.cz (kapacita sálu je omezena).

pololetní hodnocení

Hodnocení za I. pololetí bude uzavřeno ke dni 24. 1. 2023. Pokud máte dotazy ke známkám z jednotlivých předmětů, směřujte je, prosím, na dané vyučující. Zároveň znovu prosím o kontrolu ŽK - omluvenky, podpisy u seznámení se s hodnocením (str. 10).

V případě, že absence přesáhne 50% z odučených hodin za pololetí, je žák z příslušného předmětu neklasifikován a během února bude skládat doklasifikační zkoušky. Pokud je absence mezi 40 - 50%, záleží na daném vyučujícím.

Vysvědčení bude vydáno 31. 1., jednodenní pololetní prázdniny připadají na pátek 3. 2.

konzultační hodiny

Vážení rodiče,

dne 10. 1. od 17:00 proběhnou konzultační hodiny před pololetním hodnocením. Pokud s vámi budu potřebovat hovořit, přijde ode mě mail. Pokud se mnou potřebujete konzultovat vy, dejte mi, prosím, také vědět mailem.

Děkuji!

koncert

V pátek 20. 1. 2023 proběhne ve škole v rámci výuky hudební výchovy koncert http://reva-muzika.cz

Prosím o 100 Kč za žáka. Děkuji!

třídní schůzky 15. 11. 2022

 1. Seznámení s prospěchem a chováním za I. čtvrtletí; do ŽK str. 10 podepsat průběžné hodnocení + dopsat seznámení se čtvrtletním hodnocením
 2. Plánované akce - 24. 11. adventní dílny, 21. 12. vánoční zpívání
 3. Financování rodilého mluvčího - na druhé pololetí se shánějí, bližší informace o možnostech přijdou mailem; případné sponzorské dary domlouvat s paní ředitelkou
 4. Třídní učitelka - možná nepřítomnost na jaře 2022, cca 6 týdnů (operace)
 5. Plánován výlet s přespáním/ŠVP ke konci školního roku (záleží na ceně)

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 29. 5. 2023

Český jazyk

Upozornění

Žáci mají povinnost do hodin nosit všechny domluvené pomůcky, to platí i pro vhodné psací potřeby - propiska, pero.  V případě testů je nepřijatelné, aby žáci 7. ročníku psali obyčejnou tužkou určenou k rýsování. 

Děkuji za pochopení. 

Čtenářská beseda

Čtenářská beseda bude v tomto školním roce založena na četbě jedné knihy za pololetí. Ve druhém pololetí si žáci budou moci zvolit knihu dle jejich zájmu a preferencí do jasně daného data. Poté jim bude kniha přidělena. Minimální rozhlas vybrané knihy je stanoven na 200 stran

Prezentace knih bude probíhat ústní formou. Předpokládaný termín zahájení besed je začátek května.

Rozvržení hodin a pomůcky

Tento školní rok bude výuka ČJ probíhat dle následujícho rozvření:

Pondělí 5VH + 6 VH - Mluvnice

Úterý 4VH - Literatura

Středa 2VH + 6 VH - Mluvnice

Čtvrtek 4 VH - Sloh

Sešity do hodin ČJ zůstávají na základě domluvy z minulého roku.  Nové sešity prosím pořizujte na základě dopuručení.

Mluvnice školní - A 544

Sloh a Literatura - A 464 (sešit používáme oboustranně)

Cíle předmětu a hodnocení

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot.

Pomůcky

ŽK a diář, učebnice, pracovní sešit, sešity dle rozdělení, čítanka, čtenářský deník

HODNoCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ: 

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 4x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)
 • ústní zkoušení - dle rozpisu
 • slohové práce
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty, prezentace
 • čtenářský deník dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

 

Domácí úkoly budou zapisovány do Bakalářů.

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Štěpánka Drozdová / 10. 3. 2023

Matematika

Letos se v matematice naučím…

 • Počítat s částmi a zápornými čísly (zakreslovat a rozlišovat celá a racionální čísla a počítat s nimi)
 • Spočítat si procentuální výsledek testu (pracovat s procenty)
 • Poznat v mapě, jak jsou daleko města, či budovy (vyjádřit poměr několika čísel a pracovat s měřítkem)
 • Znázorňovat, jak na sobě věci závisí (Využívat přímé i nepřímé úměrnosti a reprezentovat ji v grafu nebo tabulce)
 • Najít ve světě najdu středově souměrné útvary a jak je sama/sám sestrojím
 • Co to je čtyřúhelník, jaký má obvod a obsah
 • Narýsovat trojúhelník i podle toho, jaké má úhly
 • Najít ve světě hranoly, jak ho sama/sám sestrojím a jaké má vlastnosti

Pomůcky

 • UčebniceObalené učebnice Matematika 1, 2 a 3; Matematické minutovky 1 a 2 
 • Sešity: Sešit 460 na zápisky na zápisky (doporučený), sešit 560 na domácí úkoly, sešit 560 na testy (Všechny sešity mohou být z loňského roku)
 • Rýsovací pomůcky: ořezaná tužka/mikrotužka, guma, kružítko, trojúhelník s ryskou a jedno další pravítko, úhloměr (nosím podle dohody)
 • Nůžky (stačí do dvojice), 3 různobarevné pastelky/fixy

Hodnocení

Známky z testů najdeš žák v Bakalářích, dílčí hodnocení v přípravě na hodiny a bonusy najdeš v Google Classroom

 • Čtvrtletní písemné práce (2krát za pololetí) (Oznámena s předstihem i s podrobnými požadavky v GC)
 • Desetiminutové písemné práce (1krát za týden) (každý čtvrtek, téma známeno v úterý; možnost opravy a dopsání po požádání mailem do pondělí)
 • Vyhodnocení přípravy na hodiny (2krát za pololetí)
  • Vypracovávání domácích úkolů (Domácí úkol je zadáván v úterý k vypracování do příštího úterý, za každý může žák získat 0-3 body, bodové hodnocení se sečte; za pozdní odevzdání se body odečítají)
  • Nošení pomůcek (3krát zapomenuté pomůcky snižují známku o jeden stupeň)
 • Vyhodnocení práce v hodině
  • Vyhodnocení aktivity v hodině (2krát za pololetí)
  • Vypracovávání bonusových úloh (průběžně, za tři bonusy získává žák jedničku, jedná se o nepovinné řešení pro zájemce navíc)
 • Menší hodnocení formou ústních zkoušení, dílčích známek za aktivity a pracovní listy

Další komunikace s žáky bude probíhat výhradně skrze náš Google Classroom.

Bc. Kateřina Fuková / 22. 5. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ1)

CÍL PŘEDMĚTU 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby a jazykových obratů, vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku. 

POMŮCKY

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:  ŽK, školní sešit 544, který používáme i jako slovníček, sešit na testy 524, učebnici Bloggers 3, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o různých tématech - one minute speaking)
 • malé  a větší písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině
 • snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a individuální posun v dovednostech v průběhu pololetí

Ing. Alena Semerádová / 6. 9. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ2)

Práce na 16. 5.

Vybírej si podle své úrovně:

 

https://agendaweb.org/vocabulary/games-word-elementary-exercises.html

https://agendaweb.org/reading-exercises.html

https://agendaweb.org/grammar-exercises.html

 

CHARAKTERISTIKA A CÍLE PŘEDMĚTU

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 7. ročníku (na úrovni min. A2):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá v nich konkrétní informace,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.

Pomůcky

 • Obalená učebnice Bloggers 3 + pracovní sešity Bloggers 3 (1. a 2. díl)
 • Obálku či jakýkoliv jiný organizér na slovíčka, desky na tvorbu přehledů (může být s euroobaly), několik linkovaných papírů na psaní (k vložení do desek)
 • Sešit 564 na testy (může být loňský, na pvní hodinu je přinesu, abyste věděli, které mám)

Pravidla

 • Pravidla, na kterých se domluvíme budou zde po první hodině specifikována
 • Další komunikace se žáky bude probíhat výhradně v GC

Hodnocení

 • Testy z gramatiky a slovíček (dopředu hlášené)
 • Krátký připravený mluvený projev (3krát za pololetí)
 • Krátký připravený psaný projev (3krát za pololetí)
 • Hodnocení práce v hodině (čtvrtletní hodnocení aktivity a vedení pracovním materiálů)
 • Hodnocení přípravy na hodiny (nošení pomůcek a vypracovávání úkolů)
 • Dílčí hodnocení v hodinách, průběžně zadávaná práce

těším se na další společný rok! kf

Bc. Kateřina Fuková / 16. 5. 2023

Dějepis

Ke stažení

PÍSEMNÉ PRÁCE, TESTY

na 25. 11. písemné opakování (Jan Hus, hustiské hnutí); výpisky, PS 34 - 35, případně UČ 82 - 92

na 11. 11. písemné opakování (Jan Lucemburský, Karel IV.); výpisky str. 1, PS 30 - 31, UČ 72 - 75

na 21. 10. - kroužkovací test (shrnutí středověku); PS - 10, 19, 30

CÍLE PŘEDMĚTU A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu dějepis je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

Pomůcky

ŽK a diář, sešit, učebnice dějepisu pro 7. třídu (FRAUS) a pracovní sešit TAKTIK + psací potřeby

 HODNOCENÍ

 • ústní zkoušení (ústní projev)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • prezentace doma připravených referátů - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • případný dějepisný projekt - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 20. 2. 2023

Zeměpis

CÍL PŘEDMĚTU 

Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Umožňuje žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit pro budoucí generace. Žáci rozšíří se seznámí  s životem obyvatel jiných států a světadílů. Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

HODNOCENÍ

Žáci budou hodnoceni na základě krátkých testů, psaných zpravidla po ukončení kratšího tématického celku, orientace na mapě, skupinové práce, vlastních prezentací, projektů a práce v hodině.

POMŮCKY

 Atlas světa, pracovní sešit

procvičování slepých map států a hlavních měst světa

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 16. 8. 2022

Fyzika

cíle předmětu

Fyzika patří mezi přírodovědné předměty. 

 • dráha, rychlost, čas
 • síla
 • Newtonovy pohybové zákony
 • kapalina a Archimédův zákon

Pomůcky 

 • ŽK a diář
 • sešit 540 - možno z předešlých let , tabulky, učebnice, kalkulačka(není povinná, ale hodí se)

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení - u tabule
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit 

Mgr. Hana Schmidová / 31. 8. 2022

Přírodopis

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky

Bc. Libuše Nová / 16. 8. 2022

Informatika a pracovní výchova (skupina AJ1)

HODNOCENÍ

 • aktivní přístup, snaha, zájem
 • vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí. Výsledná známka není jen průměrem známek! 

Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 9. 9. 2022

Informatika a pracovní výchova (skupina AJ2)

POMŮCKY

 • žákovská knížka
 • sešit (dle vlastního výběru)

HODNOCENÍ

 • aktivní přístup, snaha, zájem
 • vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí. Výsledná známka není jen průměrem známek! Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 16. 8. 2022

Občanská výchova

Ke stažení

ÚKOLY, TESTY

Na 22. 11. vymyslet vlastní mýtus, pověst (stvoření světa, stvoření člověka....); lze se inspirovat už existujícím mýtem.
Kdo bude mít pečlivě vypracováno, nepíše test. Kdo úkol mít nebude nebo bude odbytý, píše test.

CÍL PŘEDMĚTU

 Občanská výchova se zaměřuje na orientaci žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu ksebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v souvislosti s různými životními situacemi. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky.

HODNOCENÍ

Hodnocení probíhá na základě aktivní práce v hodině, krátkých testů, práce s pracovními listy, skupinové práce a projektů.

POMŮCKY

Pracovní sešit (Taktik), obyčejný sešit dle vlastního výběru, penál.

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 15. 11. 2022

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

POMŮCKY

 • sešit dle vlastního výběru (může být notový sešit nebo z loňského roku)

 HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HV

 • připravenost na hodiny (pomůcky, příp. úkoly)
 • aktivita v hodině, snaha a zájem
 • samostatná práce i spolupráce se skupinou
 • znalost lidových i umělých písní (z hodin HV)
 • znalost hudební teorie v rozsahu probraného učiva

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 1. 9. 2022

Tělesná výchova (skupina AJ1)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Mgr. Jiřina Závranská / 16. 8. 2022

Tělesná výchova (skupina AJ2)

Hodnocení v předmětu tělesná výchova:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky...
 • žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Výtvarná výchova (skupina AJ1)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na druhém stupni je rozvoj výtvarných dovedností, kreativity, představivosti, ale i základní orientace jak v historii umění, tak i v současném umění, schopnost interpretovat umělecké dílo, orientovat se v teorii a terminologii výtvarného umění.

 

kritéria hodnocení:

 • základní orientace v dějinách umění (podle probraného učiva)
 • aktivní zapojení do diskusí k tématům z VV
 • ovládání základní terminologie (v souladu s probraným učivem)
 • výsledek tvůrčí práce dle zadání (z bsahového i technického hlediska)

 

Pomůcky na VV

Platí, že stačí dokoupit co chybí, zbytek lze použít z předešlého školního roku.

Jakékoliv případné dotazy směrujte na janitorova@ukol.zskorenskeho.cz

 

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile, anebo se )
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. černá tuš a redispero (i s hroty – tenčí a širší) 
 7. barevné fixy
 8. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 9. pastelky (alespoň 12 barev)
 10. voskovky (12 barev)
 11. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 12. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 13. ploché štětce (tenký a široký)
 14. kulaté štětce (tenký a široký)
 15. kalíšek na vodu
 16. hadřík
 17. igelit na lavici
 18. nůžky
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. obyčejné barevné papíry
 23. +50 Kč na čtvrtky (nakoupím a uskladním ve škole - nepomačkají se v kufříku, ani je nikdo nezapomene doma ;-))

M.A. Evžen Hanzalík / 31. 1. 2023

Výtvarná výchova (skupina AJ2)

úkol na 7. 10. 2022

Prosím, aby žáci měli u sebe na příští výuku VV (7. 10. 2022) dva lístky na tramvaj nebo lítačku. Máme v plánu jet na exurci na Pražský hrad. Pokud by nám nevyšlo počasí, pojedeme další týden. Děkuji. 

POMŮCKY NA VV

 1. pevný kufřík (nebo box, krabice) na pomůcky
 2. stará košile bez rukávů nebo větší triko (zástěrku)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. černá tuš a redispero (i s hroty – tenčí a širší)
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. barevné papíry
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. malé tekuté lepidlo Herkules
 13. ploché štětce (tenký a široký)
 14. kulaté štětce (tenký a široký)
 15. kalíšek na vodu
 16. hadřík
 17. igelit na lavici
 18. nůžky
 19. modelína a podložka na modelování 
 20. špejle
 21. vodové barvy
 22. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 23. paleta na tempery
 24. bílé čtvrtky (20ks velikost A4 a 20ks velikosti A3)
 25. suchý pastel (min. 6 barev)
 26. čistý sešit na kreslení a zápisky (pouze II. stupeň)

POŽADAVKY NA HODNOCENÍ VV

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)
 • základní orientace v dějinách umění (podle probraného učiva)
 • aktivní zapojení do diskusí k tématům z VV
 • ovládání základní terminologie (v souladu s probraným učivem)

CÍL PŘEDMĚTU

Cílem předmětu výtvarná výchova na druhém stupni je rozvoj výtvarných dovedností, kreativity, představivosti ale i základní orientace jak v historii umění, tak i v současném umění, schopnost interpretovat umělecké dílo, orientovat se v teorii a terminologii výtvarného umění.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 30. 9. 2022

Počítačová grafika

cíl předmětu

Seznámit žáky se základy PC grafiky od jednoduché grafické úpravy dokumentu v MS Word a MS Publisher, základy typografie, správného nastavení dokumentu pro tisk, samotný tisk a práci se skenerem, až po tvorbu v jednoduchém grafickém programu, základní editaci fotografie, tvorbu fotokoláže, plakátu, loga, či jednoduché animace. 

 

Hodnocení předmětu

 • zvládnutí zadání podle pokynů učitele
 • aktivita v hodině, spolupráce se skupinou (skupinové zadání)
 • osvojení si základních vědomostí a dovednosti z oblasti PC grafiky v rozsahu probraného učiva
 • grafické portfolio (za pololetí)

M.A. Evžen Hanzalík / 31. 1. 2023

Seminář o Praze

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Cílem předmětu je přiblížit žákům Prahu jako město s výjimečným postavením v rámci naší země a také místo, kde žijí. Seznámit je s významnými místy a památkami, které se v Praze nacházejí, stejně tak jako s důležitými událostmi, jichž byla Praha svědkem či významnými osobnostmi, které zde žili. Chybět nebudou ani pověsti a legendy či dnes již zapomenutá místa.

POmůcky

Na Seminář o Praze prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, desky s eurofolií (na pracovní listy a rozdané materiály) + psací potřeby.

HODNOCENÍ
 • skupinová či samostatná práce v hodinách i při vycházkách
 • domácí příprava - referáty/projekty
 • aktivita v hodinách i při vycházkách

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí. 

Mgr. Lukáš Helcelet / 5. 9. 2022

Sportovní hry

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Jana Pícková / 17. 8. 2022

Třídy a online informace