Historie ZŠ Kořenského

V této budově zahájila vyučování dne 16. 9. 1893 měšťanská škola chlapecká. Nynější ulice Kořenského se nazývala Mlýnská. Na tehdejší poměry bylo přihlédnuto k požadavkům moderní školní hygieny a budova byla vytápěna parovzdušným topením. Ředitel měšťanské školy dívčí Josef Kořenský daroval do kabinetů této školy vycpané exempláře získané na svých cestách.

Počet žáků se pohyboval kolem 250 až 300 dětí. Za Rakouska-Uherska probíhaly zde každý rok slavnosti, kde se podělovali chudí žáci a žákyně všech smíchovských škol šatstvem. Velká pozornost se každoročně věnovala jmeninám a narozeninám císaře Josefa I. Povinná byla výuka náboženství. Před žáky předstupovali pouze učitelé – muži.

Ve školním roce 2018/ 2019 uplynulo 125 let, co byla uvedena do provozu školní budova v dnešní Kořenského ulici. Ta se tenkrát ještě po našem přírodovědci a pedagogovi Josefu Kořenském nejmenovala, v té době totiž mezi svými cestami po světě na Smíchově působil jako učitel a ředitel školy. Školní budova sloužila za válek také jako lazaret, ale svůj původní účel v podstatě drží nepřetržitě až dodnes. V některých obdobích se počet žáků v budově dostal až k šesti stovkám, deset let po začátku milénia to bylo ovšem jen něco přes stovku. Tato vám může přiblížit střípky z historie.

Ze školních kronik

 • 4. srpna 1893 – započata výuka v budově ZŠ a MŠ Kořenského 
 • 1894 – slavnostní podělování  chudých žáků a žaček všech českých škol Smíchovských oděvem (konalo se každý rok v naší školní budově)
 • 1897 – vysvěcena školní kaple
 • 1900 – oslava 70.  narozenin císaře Pána na naší škole
 • 1914 – škola přeměněna ve vojenský lazaret
  • Výuka přemístěna do II. měšťanské školy chlapecké i dívčí
 • 1919 – návrat žactva i výuky do budovy Kořenského                               
 • 1927 – pro naši školu pořádán v přednáškové síni školy ve Smetanově ulici poučný film „Napříč Afrikou“
 • 1928 – celkový příjem školy byl 12 257 Kč
 • 1929 – pro nakažlivé nemoci, kruté mrazy a zastavenou železniční dopravu bylo přerušeno, uprostřed února, vyučování až do konce února; mrazy sahaly až do - 28°C
 • 1931 do 4. třídy nebylo přijato dívek
 • Září 1937 – smuteční výzdoba školy na počest 1. československého prezidenta T. G. Masaryka
 • 1938 – těžké časy 600 dětí přesunuto do sklepních prostor, kde byly  upraveny lavice, připraveny voda, ručníky, lampy, svíčky, motyky a lékárna pro první pomoc
 • 23. září 1938 – škola zabrána pro vojenské účely
  • V tělocvičně, v přednáškové síni a v kabinetech složena vojenská výstroj, zbraně a munice 
 • 10. října 1938 – nastalo opět pravidelné vyučování na naší škole
 • 15. března 1940 – na naší škole vládl prapor s hákovým křížem
 • 19. dubna 1940 – oslava 51. narozenin vůdce Adolfa Hitlera – ředitel školy pronesl k žactvu řeč o vůdci, jako sjednotiteli Velkoněmecké říše; nástin řeči byl dodán školám městským šk. výborem
 • Počátek roku 1940/ 1 byla kronika školy zapečetěna a uzavřena ve školním archivu
 • 5. květen 1945 – školní kronika zbavena pečeti a obalu
 • 1948 – zahájení školního roku přeloženo, pro obrnu, na 30. září
 • 1961 – pomoc rodičů škole – spoluvýchovný cíl – děti si uvědomují význam práce tím více, čím více jejich rodiče pomáhají zlepšovat jejich prostředí

V roce 1914-15 byla škola přeměněna na vojenský lazaret a žáci přešli na jinou smíchovskou měšťanskou školu. Do své budovy se vrátili až ve školním roce 1919-20.

V roce 1926 přichází na školu první žena jako zástupkyně ředitele. Od roku 1927 je v nejvyšším ročníku i 27 dívek.

V době mobilizace roku 1938 byla škola zabrána pro vojenské účely československé armády. Později i německá armáda v období Protektorátu Čechy a Morava měla zájem obsadit budovu, ale nakonec k zabrání nedošlo a žáci zůstali ve své škole.

Po II. světové válce se ruší měšťanská škola a nastupuje doba osmiletých a devítiletých základních škol. Počet žáků narůstá až do výše k sedmi stům dětí. Vyučování a mimoškolní akce se nesou v duchu komunistické výchovy.