Vzdělávací program

Školní vzdělávací program Otevřená škola pro 21. století [PDF, 1887 kb]

Zestručněné osnovy jednotlivých předmětů naleznete v sekci Vyučovací předměty.

Učební plán

I. stupeň Ročníky Hodinová dotace
Vzdělávací oblasti Předměty 1 2 3 4 5 celkem min přidáno
Jazyk a jazyková
komunikace
ČJ - český jazyk 9 9 8 8 8 42 35 7
AJ - anglický jazyk 1 1 3 3 3 11 9 2
Matematika   4 5 5 5 5 24 20 4
Informační a komunikační technologie SI - svět informací 0 0 0 2 2 2 1 1
Člověk a jeho svět PRV - prvouka 1 2 3     12 12  
VL - vlastivěda       1 2      
PŘV - přírodověda       2 1      
Umění a kultura             12 12  
HV - hudební výchova 1 1 1 1 1      
VV - výtvarná výchova 1 1 1 2 2      
Člověk a zdraví TV - tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10  
Člověk a svět práce PČ - pracovní činnosti 1 1 1 0 0 5 5 -2 (poznámka)
Celková dotace 20 22 24 26 26 118 104  

2 vyučovací hodiny z oblasti Člověk a svět práce byly integrovány k oblasti Informační a komunikační technologie, do předmětu svět informací.

II. stupeň
Vzdělávací oblasti Předměty 6 7 8 9 celkem  min přidáno
Jazyk a jazyková
komunikace
ČJ - Český jazyk a literatura 4 4 5 5 18 15 3
AJ - Anglický jazyk 3 3 3 3 12 12 0
ZNJ - Základy německého jazyka 0 0 3 3 6 6 0
Matematika M - matematika 4 4 4 4 16 15 1
Informační a komunikační technologie SI - svět informací 2 2 1 1 6 1 5
Člověk a společnost                
D - dějepis 2 2 2 2 8 8 0
OV - občanská výchova 1 1 1 1 4 3 1
Člověk a příroda                
F - fyzika 1 2 2 2 7 7 0
CH - chemie     2 2 4 3 1
Př - přírodopis 2 2 2 2 8 6 2
Z - zeměpis 2 2 1 1 6 5 1
Umění a kultura                
HV - hudební výchova 1 1 1 1 4 4 0
VV - výtvarná výchova 2 2 1 1 6 6 0
Člověk a  zdraví                
ZDR - zdravověda 1       1 2 -1
Tv - tělesná výchova 2 2 2 2 8 8 0
Člověk a svět práce integr. do SI           3 -3
                0
Volitelné předměty   2 2 2 2 8   8
            0   0
Celkem           0 124 18
  Týdenní dotace 29 29 32 32      
 • Z oblasti člověk a zdraví je 1 hodina včetně obsahů integrována do oblasti Člověk a příroda, do předmětu přírodopis.
 • Obsahy oblasti Člověk a svět práce jsou kompletně integrovány s oblastí Informační a komunikační technologie do předmětu svět informací.

Povinně volitelné předměty (otevírané podle personálních a organizačních možností školy) ve školním roce 2019/2020:

 • vlastivědná praktika 5. roč.
 • etická a finanční výchova 5. roč.
 • čtenářská a logická gramotnost 5. roč.
 • přírodovědná praktika 6. roč.
 • komunikační a prezentační dovednosti 6. roč.
 • sportovní hry 6. - 7. roč.
 • počítačová grafika 6. - 7. roč.
 • seminář o Praze 7. roč.
 • zeměpisný seminář 8. - 9. roč.
 • matematická cvičení 8. - 9. roč.
 • konverzace v anglickém jazyce 8. - 9. roč.