Výchovná poradkyně a kariérní poradkyně

Mgr. Jiřina Závranská

Mgr. Jiřina Závranská

Na základě dvouletého specializačního studia výchovného poradenství pomáhám při profesní orientaci a řešení výchovných otázek. Věnuji zvláštní pozornost poruchám dětí a mládeže z hlediska pedagogické, psychologické a sociální normy, jejich zjišťování, prevenci a nápravě.

 

Moje pracovní náplň výchovné poradkyně

Spolupracuji s rodinou hlavně v poradenské činnosti. Vedu asistenty pedagoga, řídím a koordinuji jejich práci. Spolupracuji s třídními učiteli (poskytuji jim obsahovou a metodickou pomoc). Uskutečňuji vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují v rámci PO (podpůrných opatření). Informuji rodiče žáků a učitele o činnosti PPP a SPC a o možnostech využití jejich odborných služeb. Organizuji individuální konzultace s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků. Pomáhám učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření. Podávám návrhy na vyšetření v pedagogicko - psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru pro žáky s vývojovými poruchami čtení a chování i pro žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením.

Moje pracovní náplň kariérové poradkyně

Poskytuji poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání. Zjišťuji zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuji s třídními učiteli. Jsem zodpovědná za správné vyplnění přihlášek a zápisových lístků do středních škol. Podílím se na tvorbě tematického plánu učiva volba povolání. Na základě znalosti dětí, jejich postojů, specifických zvláštností a možností působím poradensky ve spolupráci s pedagogy, školami a institucemi při výběru v profesním a společenském uplatnění.

Poradenské pracoviště

Články