Zápis do MŠ

POZOR!!!! ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!!

УВАГА!!!! ЗМІНА МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ!!!

Zápis proběhne 13. 6. 2022 od 13.00 hod. do 16.30 hod  v objektu bývalé Smíchovské tržnice (bývalé Tesco expres, nahoře je nyní Městská knihovna Smíchov), Nám. 14. října 83/15.

Реєстрація відбудеться 13 червня 2022 року з 13.00 до 16.30 в будівлі колишнього Залу ринку Смічова (колишній Tesco Express, нагорі зараз муніципальна бібліотека Смічова), Нам 14 жовтня 83/15.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Základní škola a Mateřská škola Praha 5 – Smíchov Kořenské 10/760, příspěvková organizace.

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla pskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým byl uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 13. 6. 2022

Místo zápisu / Місце запису:  ÚMČ Štefánikova 13, 15, -  6. patro 

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей:  0

Organizace zápisu / Порядок запису: od 13:00 hodin do 16:30 hodin

1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

2. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

  У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

  Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor je dostupný v česko-ukrajinské verzi nebo lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

  заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

  документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

  документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

  довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

4.  O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

 • Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

Seznam přijatých dětí podle čísel

2610131456, 8516010882, 4233218816, 4006866944, 7698063367, 6477947392, 2193771008, 1082750528, 8792903424, 4326411776, 2688518144, 6382380032, 9742947712, 3977296896, 8011514688, 2253664256, 3206085632, 2407710726, 6370689283, 6568969216, 1092013824, 5316237056, 8984986112, 6473340736, 9338011648, 3029792256, 3729118088, 8150135296, 2569489921, 6426917376, 2731020032, 1222184963, 1900362496, 7582651904, 8255435264, 4458723844, 8676504064, 8421879808, 2257816064, 6583017728.

 

Den otevřených dveří 

Srdečně všechny zveme na den otevřených dveří, který se koná 5. a 6. 4. 2022 od 10:00 - 11:00 hodin a od 16:00 - 17:00hodin. Prosíme návštěvníky, aby svůj příchod vždy směřovali na 10:00, 10:30 hodin a 16:00, 16:30 hodin. Na tuto dobu pro Vás bude nachystaný doprovod, který se Vám bude plně věnovat a bude odpovídat na vaše dotazy. Volný pohyb po budově bohužel z bezpečnostních a organizačních důvodů není možný. Děkujeme za pochopení a moc se na Vás těšíme. 

V případě, že se den otevřených dveří nebude moc uskutečnit, nebo v těchto dnech se nemůžete zúčastnit, tak Vám sem dávám video ke shlédnutí. MŠ Kořínek.

Kolektiv MŠ

Zápis do MŠ na školní rok 2022/2023

Zápis do naší mateřské školy proběhne letos ve dne: 3. 5. 2022 od 9:30 - 11:00 a od 13:30 - 17:00 hodin ve třídě Žabek.

Naše školka přijímá děti ve věku od 3 - 6 (7) let.

Zápis do MŠ bude probíhat  na tomto odkazeZápis do MŠ informace, a vygenerování žádosti.

Nejprve je zapotřebí vygenerovat žádost, vyplnit všechna políčka, vytisknout a nechat potvrdit lékařem. Bez vytištěné a potvrzené přihlášky se nemůžete účastnit zápisu do MŠ. Prosíme, zkontrolujte, že jste vyplnili veškeré požadované údaje (kód pojišťovny, RČ atd.) popřípdě vše doplňte ručně.

Přihlášky je zapotřebí předat osobně a to vše 3. 5. 2022, kdy probíhá sběr žádostí ve třídě ŽabekMůžete si udělat registraci termínu v aplikaci Zápis do mateřských škol. Přiveďte s sebou i své děti, které si mohou pohrát, než zkontrolujeme dokumenty.

Pokud by někdo nechtěl přijít osobně je možnost:

 • zaslat veškeré dokumenty na datovou schránku ZŠ: vaxmrfj
 • poštou na adresu MŠ s podáním na poště nejpozději 3. 5. 2022 spolu s veškerými dokumenty potřebnými k zápisu (viz. níže).

Termín, kdy můžete nahlížet do spisů v případě jeho doplnění bude 9. 5. 2022 mezi 10:00 - 11:30 hodinou po telefonické nebo emailové domluvě.

K zápisu si zákonní zástupci přinesou:

 •  řádně vyplněnou přihlášku do mateřské školy včetně lékařského potvrzení a podpisů.
 • rodný list dítěte
 • kartičku pojišťovny dítěte 
 • potvrzení o trvalém pobytu dítěte na území MČ Prahy 5, případně OP dítěte.
 • OP zákonného zástupce 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do naší MŠ bude vyvěšen v řádném termínu na webových stránkách mateřské školy a na hlavních dveří do MŠ nejpozději do 2. června 2022. Na seznamu budou děti uvedeny pod přidělenými registračními čísly.

Těšíme se na přihlášky

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2022/2023

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2016 Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

Kritéria - bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5.

1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2022)

 • děti narozené do 31. 8. 2016 a dříve:                 
 • děti narozené do 31. 8. 2017:                           
 • děti narozené do 31. 8. 2018:                           
 • děti narozené do 31. 8. 2019:                            
 • děti narozené do 31. 8. 2020:                               

2. Trvalý pobyt dítěte

 • spádový obvod MŠ:                                           
 • mimo území MČ Prahy 5:                                 

 

V případě, že na posledním místě pro přijetí dítěte budou děti se stejným datem narození, rozhodne o přijetí losování za přítomnosti ředitele/ky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole organizace působí) a zástupce zřizovatele.

O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.

 

Trvalý pobyt dítěte

Trvalý pobyt dítěte bude ověřen pracovníky odboru školství ÚMČ Praha 5 se souhlasem zákonných zástupců dítěte (souhlas je nedílnou součástí žádosti). 

 V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k pobytu na území ČR. 

 

Závažná individuální situace dítěte 

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ. Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.

 

Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2022/2023.

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

 

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel(ka) mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.

 

Doporučující kritéria zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 - vztahující se na děti - uprchlíky z Ukrajiny

 

 • Dítě, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34a školského zákona s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu* mateřské školy. Povinnost předškolního vzdělávání nastává od 1. září školního roku následujícího po datu, kdy dítě dosáhne pěti let věku, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku;
 • Nárokové přijetí dítěte s místem faktické pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně čtvrtého roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení – nutno splnění podmínky očkování;
 • Nárokové přijetí dítěte s místem faktického pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2022) dosáhne nejméně třetího roku věku, seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení – nutno splnění podmínky očkování.

 

*Obecně závazná vyhláška hlavního města Prahy o školských obvodech mateřských škol

 

 1. v případě rovnosti u více uchazečů doporučujeme volit klauzuli o přednosti dříve narozeného dítěte (zákonné kritérium věku stanovené školským zákonem);
 2. v případě, že se v daném kritériu objeví na posledním volném místě pro přijetí více uchazečů stejného data narození, nežli lze přijmout, doporučujeme zvolit u těchto dětí formu losování a pořídit o tom písemný protokol.