ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod Mateřská škola Zápis do MŠ

Den otevřených dveří a zápis 2019

Srdečně všechny zveme na den otevřených dveří, který se koná 10. a 11. 4. 2019 od 10:00 - 11:00 hodin a od 16:00 - 17:00hodin. Prosíme návštěvníky, aby svůj příchod vždy směřovali na 10:00, 10:30 hodin a 16:00, 16:30 hodin. Na tuto dobu pro Vás bude nachystaný doprovod, který se Vám bude plně věnovat a bude odpovídat na vaše dotazy. Volný pohyb po budově bohužel z bezpečnostních a organizačních důvodů není možný. Děkujeme za pochopení a moc se na Vás těšíme.

                                      Kolektiv MŠ

 

Zápis do MŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Srdečně Vás zvu k zápisu do naší MŠ ve dne 2. 5. 2019 od 9:00 - 11:00 a od 13:30 - 17:00 hodin. Rodič (zákonný zástupce) přijde s dítětem, jeho rodným listem, potvrzením o trvalém pobytu dítěte (evidence obyvatelstva, pas), svým občanským průkazem a cizinci s kartou pojišťovny. Evidenční list bude řádně elektronicky vyplněn a potvrzen od lékaře včetně povinného očkování dítěte s možností navštěvovat saunu a plavecký kurz. Pro tento den bude pro Vás otevřena třída Žabek, kterou Vaše děti mohou využít ke hře.

Seznam přijatých dětí

 

7050513928, 7440681856, 3408974976, 6447139328, 6452809424, 3131340032, 3143795456, 5001094912, 4000594832, 5433482249, 4386270729, 4744592896, 6494860864, 5574685696, 5325701376, 2412141824, 3974037248, 9377314176, 2500541449, 5502936329, 3423922176, 3056703616, 3542902272, 3063678208, 8114300416, 2590506112, 9128925952, 4422128384, 3827316224, 7475831808, 2642863104, 4536283136, 2332235522, 4712783872, 2018987808, 4290862592, 5752741376, 1055604224, 7992058889, 3096801284, 4635855872.

 

 

Informační schůzky nově přijatých dětí se budou konat 19. 6. 2019 od 16:00 hodin ve třídě Myšek. Prosím přijďte bez dětí.  Děkujeme.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ zřizovaných MČ Praha 5 pro školní rok 2019/2020

Do mateřské školy budou přijímány děti narozené do 31. 8. 2016. Děti mladší budou přijímány v případě volné kapacity v mateřských školách, které mají zajištěné podmínky pro vzdělávání mladších dětí.

 Kritéria - bodový systém

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ se snaží o předcházení diskriminaci a rovněž zohledňují koncepci školské politiky městské části Praha 5.

        1. Věková skupina (počítáno k 31. 8. 2019)

 • děti narozené do 31. 8. 2013 a dříve:                 180 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2014:                           160 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2015:                           140 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2016:                            120 bodů
 • děti narozené do 31. 8. 2017:                               0 bodů

       2. Trvalý pobyt dítěte

 • spádový obvod MŠ:                                           200 bodů
 • mimo území MČ Prahy 5:                                       0 bodů

       3. Den věku dítěte v roce

 • za každý den věku dítěte po druhých narozeninách: za každý den k 31. 8. 2019: 0,02 bodu

 V případě rovnosti bodů rozhoduje o přijetí losování za přítomnosti ředitele/ky školy, zástupce spolku rodičů (pokud na škole org. působí) a zástupce zřizovatele.

O pořadí dítěte do MŠ nerozhoduje pořadí podané žádosti.

Trvalý pobyt dítěte

Kritérium bude muset být doloženo občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z evidence obyvatelstva. Místo trvalého pobytu dítěte se vždy posuzuje ke dni podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. V případě cizinců je trvalý pobyt místem pobytu, který je nutno doložit oprávněním k poytu na území ČR. 

Závažná individuální situace dítěte (není bodově hodnoceno)

Závažná individuální situace dítěte, kterou zákonný zástupce prokáže řediteli MŠ. Situaci dítěte posoudí ředitel MŠ v rámci správního řízení.

 Tato kritéria slouží ke stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2019/2020.

Skutečnosti uvedené v žádosti je třeba doložit.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon") a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (mimo dětí, které zahájí povinné předškolní vzdělávání). 

 

V souladu se školským zákonem rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy a o případném stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitel(ka) mateřské školy. V individuálních případech hodných zvláštního zřetele (např. závažná individuální situace dítěte) může ředitel(ka) mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat nepříznivou sociální nebo zdravotní situaci rodiny, pěstounskou péči apod.

Ke stažení

Kontakty MŠ

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, náměstí 14. října 2994/9

Telefonní čísla:

 • 605 044 701 ved. učit. MŠ
 • 734 255 464 hospodářka MŠ
 • 257 323 252 kuchyň MŠ
 • 257 329 607 budova MŠ
 • 723 723 919 ředitelka ZŠ

E-mail:
info@ms.zskorenskeho.cz

Více Kontaktů »


Videoprezentace

Ocenění společnosti Scio