4. Sovy

Co prožijeme v ZÁŘÍ Sov

Akce:

 • 5.9.2023 v 16:00 – Třídní schůzky pro celou školku, podle počasí na zahradě či ve třídě Žabiček
 • Návštěva stanice přírodovědců a jejího okolí

 

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • řešit problémy na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí
 • má základní představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Sebeobsluha, hygiena, stolování; věci a hračky mají své místo
 • Postupujeme a učíme se podle pokynů, nalézáme nová řešení; mít zájem dozvídat se nové věci; poznáváme a pojmenujeme věci kolem nás
 • Navazování kontaktů s druhými dětmi, udržení přátelství, chránit soukromí a bezpečí své i druhých; umět se dělit; spolupráce v kolektivu a nastavení a dodržování pravidel v daném prostředí
 • Přijmout svou roli v daném prostředí – přizpůsobit se, účastnit se her a nabídnutých aktivit; začlenění se do kolektivu třídy, přijmout autoritu, spolupráce, adaptace; základní pravidla společenského chování
 • Všímáme si změn a dění v našem okolí; zvládat běžné činnosti – praktické situace běžného života

sovičky se zabydlují ve svém hnízdě 

 • Seznámení s ostatními sovičkami, se svojí značkou
 • Povídání o prázdninách, kresba zážitku
 • Obeznámení s režimem dne
 • Pravidla třídy – příklady, kdy se s nimi setkáme
 • Představení sovy jako zvířete = výroba, básnička, povídání

jak letí čas

 • Vyjmenujeme po dny v týdnu, jak jdou po sobě
 • Vyjmenujeme měsíce, co se v nich děje a jak se mění příroda
 • Výtvarná tvorba charakteristická pro různá roční období
 • Pozorování změn počasí
 • Tematické dny ročních období  

Moje rodina a náš domov

 • Jaké máme členy rodiny
 • Co je domov, proč je pro nás důležitý; vědět, kde bydlím  
 • Kresba postavy – člen rodiny
 • Naučíme se básničku o rodině
 • Vypracování pracovního listu, grafomotorika

Ke stažení