4. Sovy

Co prožijeme v březnu u Sov

Akce:

 • Přihlášené děti budou chodit každé úterý na výuku plavání a pokračovat v docházce do kroužku keramiky.
 • Vždy ve čtvrtek využijeme možnost pobytu v sauně.
 • 22.3. navštívíme 1. ročník Základní školy Kořenského

Věnujeme se těmto kompetencím:

 • Učíme se nejen spontánně, ale i vědomě, postupujeme podle pokynů, dokončujeme, co jsme začali.
 • Rozšiřujeme své poznatky o světě techniky, přírody a o společnosti, ve které žijeme.
 • Snažíme se o jasné a výstižné formulování svých myšlenek.
 • Věnujeme se zpřesňování výslovnosti všech hlásek.
 • Vyjadřujeme se nejen slovy, ale i dramatickými, výtvarnými a hudebními prostředky.
 • Rozvíjíme a zdokonalujeme verbální i neverbální komunikaci s dospělými i s dětmi
 • Učíme se vzájemnému naslouchání a respektování při důležité spolupráci na společných činnostech.
 • Učíme se za svá svobodná rozhodnutí přijímat i odpovědnost.

 

Naplňujeme očekávané výstupy:

 • Cvičíme přesnější koordinaci pohybů rukou a očí.
 • Posouváme k vyšší úrovni pohyby jemné motoriky.
 • Cílíme na zlepšení orientace v prostoru a v terénu.
 • Utváříme si představu o potřebném dodržování společenských pravidel a návyků.
 • Dokážeme porozumět krátkému vyprávění, postihnout podstatné a děj stručně reprodukovat.
 • Získáváme základní vědomosti pro péči o naše zdraví a bezpečnost.
 • Při rozmanitých aktivitách využíváme paměť a trénujeme soustředění.
 • Budujeme kladný vztah k životnímu prostředí.
 • Posilujeme schopnost adaptability na nezvyklé a nové životní situace.

Péče o zdraví našeho těla

 • Prohloubíme znalosti o částech našeho těla.
 • Zjistíme, jaké jsou nejčastější příčiny nemocí.
 • Připomeneme si základní pravidla osobní hygieny.
 • Naučíme se rozlišovat, co je pro naše zdraví prospěšné a co zdraví neposiluje.
 • Vysvětlíme si podstatu zdravého životního stylu – práce, pohyb, odpočinek, stravování
 • Dokážeme vyjmenovat na sebe navazující jednotlivé části dne a orientovat se v časovém rozmezí částí dne.

první jarní měsíc

 • Pozorujeme změny v přírodě – oteplování, prodlužování slunečního svitu, zelenání rostlin a probouzení zvířat v přírodě.
 • Budeme se věnovat vkusné jarní výzdobě třídy.
 • Oslavíme příchod jara učením básniček, písniček a tanečků.
 • Nezapomeneme na pro nás užitečná hospodářská zvířata a jejich mláďata chovaná na farmách.
 • Připomeneme si přílet stěhovavých ptáků a hnízdění všech ptačích rodin. 
 • Budeme využívat námětové hry, pohybové hry v přírodě, výtvarné i pohybové aktivity.
 • Poučení najdeme v encyklopediích.

měsíc knihy

 • Seznámíme se se základními součástmi knihy – název, autor, ilustrace, Nakladatelství, rok vydání, titulní strana, předsádka
 • Uspořádáme výstavku našich nejoblíbenějších knížek – beseda nad knihami
 • Vyvodíme si proč je znalost čtení v životě důležitá.
 • Výtvarně ztvárníme titulní stránku naší oblíbené knihy.

příprava na velikonoční svátky

 • Budeme si povídat o tradici a charakteristických znacích Velikonoc.
 • Naučíme se velikonoční koledu.
 • Nakreslíme a vyrobíme symboly Velikonoc – vajíčka, zajíček, slepička, kuřátko.
 • Namalujeme si opravdovou kraslici.
 • Pokusíme se vypěstovat osení.