4. Sovy

Co prožijeme v květnu u Sov

 

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Klade otázky, hledá na ně odpovědi, všímá si, co se kolem děje, spojuje věci do souvislostí.
 • Řeší problémy samostatně, případně umí požádat o pomoc.
 • Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky a pocity různými prostředky.
 • Chápe, že ubližování, ponižování, agresivita a lhostejnost se nevyplácí.
 • Má základní představu o tom, co je v souladu a rozporu se základními lidskými hodnotami.

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Rozlišuje – zrakem, sluchem, rozšiřuje slovní zásobu.
 • Uvědomovat si svá práva a práva druhých.
 • Vyjádřit hudebně, výtvarně zachycené zkušenosti.
 • Vnímání společenského a uměleckého prostředí.
 • Fair play.
 • Má elementární poznatky o světě a naší planetě.

Moje maminka a já

 • Něco pro maminky.
 • Co je to rodina, domov, pocit bezpečí.
 • Básnička pro maminku, zpívání s klavírem.
 • Jaká je moje maminka – popis.
 • Pracovní listy k danému tématu.

Hudba a hudební nástroje doma i ve světě

 • Dělení hudebních nástrojů.
 • Využívání hudebních nástrojů.
 • Různé styly hudby.
 • Jak vzniká hudba a proč existuje.
 • Koláž – tvoříme orchestr.
 • Cvičíme grafomotoriku – trénujeme houslový klíč.
 • Pantomima hudebních nástrojů.

Polámal se mraveneček

 • Seznámení s básničkou.
 • Četba tematické literatury.
 • Výtvarná výchova nebo pracovní činnost na dané téma.
 • Písničky o broučcích.
 • Zacvičíme si – jak se broučkům žije v trávě.
 • Pracovní listy nejen na grafomotoriku.

My všichni a svět kolem nás

 • Povědomí o tom, co je to multikultura.
 • Cizí řeči a dorozumívání.
 • Využití interaktivní tabule.
 • Jak je náš svět barevný.
 • Kresba mojí rodiny.
 • Práce s glóbusem a encyklopedií.
 • Speciality daných zemích – kuchyně.
 • Písnička, básnička, tanec.

Ke stažení