2. Žabky

Co prožijeme V PROSINCI u žabek

Akce :

5. 12. Mikulášská nadílka ve školce

12. 12. Fotograf ve školce

15. 12. Vánoční besídka od 16:00 hod.

18.12. Ježíšek ve školce - Vánoční nadílka

Věnujeme se těmto kompetencím

 • umí přednést krátkou báseň, zazpívá koledu
 • má elementární poznatky o tradicích a zvycích
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje
 • umí používat výtvarné pomůcky a náčiní
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, je ohleduplný, slušný

 

Naplňujeme očekávané výstupy

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností 
 • má povědomí o širším společenském a kulturním prostředí
 • zdokonaluje si své pracovní dovednosti při výtvarném tvoření
 • porozumět slyšenému, naučit se zpaměti krátké texty básniček, písniček
 • rozvíjíme představivost a fantazii při tvořivých činnostech

Advent a jeho zvyky

 • vítáme Mikuláše, čerta a anděla společnou básničkou - nadílka
 • povídáme si o postavách Anděla, Čerta, Mikuláše - vlastnosti postav, pocity dětí, emoce.
 • logopedická chvilka - gymnastika mluvidel, dechová a artikulační cvičení.
 • povídáme si o adventních svátcích, vánočních tradicích
 • nacvičujeme básničky, písničky i tanečky na vánoční besídku
 • hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 • výtvarné tvoření s vánoční tématikou
 • sociální a interaktivní hry
 • aktivity přibližující dětem pravidla slušného chování (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce)
 • spolupráce na výzdobě společného prostředí MŠ