2. Žabky

Co prožijeme  v červnu u žabek

 

Akce: 

1. 6. Den dětí – Karneval – den plný hudby, tance a her v kostýmech.

14. 6. Ekologický program – zahrada MŠ - „Ze života hmyzu“.

22. 6. Ekodivadlo – zahrada MŠ – „Jak pejsek s kočičkou stloukali máslo“.

24. 6. Rozlučková párty se třídou Žabiček a pasování do třídy Lišek a Sov + pirátské dobrodružství.

 

Věnujeme se těmto kompetencím

 • Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje.
 • Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které okolo sebe vidí.
 • Poznává, že se může mnohé naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo.
 • Dokáže se vyjadřovat, sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými, atd.)

 

Naplňujeme očekávané výstupy

 • Vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka a obsah, ptát se.
 • Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí (přírodě a životu), které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi.
 • Poznávat, představovat si, rozvíjet fantazii, naučit se nazpaměť krátké texty a záměrně si je vybavit.

 

Voda je lék

 • Povídáme si a zjišťujeme: " Jak je pro nás důležitá voda".
 • K čemu se voda využívá? Pitná, užitková, sladká, slaná. (vaření, pití, koupání, mytí silnic, hašení požárů, výroba elektřiny, atd.)
 • Pohybové ztvárnění koloběhu vody.
 • Déšť – hra na tělo, hra na Orffovy nástroje – ztvárnění deště.
 • Říkanka s pohybem: Voda, voda, vodička?
 • Logopedická chvilka - dechové cvičení, bublání brčkem do vody, gymnastika mluvidel.
 • Z čeho je voda? Pohybová hra :“Na molekuly vody“.
 • Experiment " Co plave na hladině?" "Dokáže vejce plavat?".
 • Výtvarné tvoření: ryby našich vod.
 • Poslech pohádky: O zlaté rybce.
 • Kde všude můžeme vodu najít? Co by se stalo kdyby voda nebyla?
 • Život u rybníka, u řeky, v moři.
 • Tvoření-malba s vodovými barvami a štětci.