Nacházíte se na: » Úvod » ZŠ Kořenského

O naší škole

Výhled na léto 2017

Vážení přátelé,

příroda přes určité neobvyklosti pracuje k létu a na nás je také se na nadcházející období nachystat. Během celého školního roku jsme ve škole společně pilně pracovali, abychom si zasloužili nějaké ty prázdniny.

Jsou před námi poslední dva měsíce školního roku, který změnil dříve zaběhaný rytmus. Díky novému zákonu v jinou dobu zapisujeme prvňáčky – a díky tomu v jinou dobu řešíme úvazky našich zaměstnanců a další z toho vyplývající celkem zásadní věci. Zápis dětí do školky se právě rozbíhá. Obvyklé věci jako přesuny žáků v posledním čtvrtletí školního roku ale zůstávají. A zároveň je tu výhled na prázdniny – čeká nás obnova některých částí našeho pracovního prostředí.

Letní rekonstrukce

V létě 2017 nás čekají zásadní přestavby ve dvou z našich školních budov. Obnova třetího patra na Žvahově, včetně šaten k tělocvičnám, a rekonstrukce kotelny v Kořenského, spolu s úpravami dvou učeben pro jejich budoucí provoz. V Kořenského jsme kromě toho po postupné obnově podlah v minulých letech přešli k opravám dveří do jednotlivých místností. V MŠ nám rekonstrukce na toto léto nevyšla, budeme muset počkat; ale aspoň se chystáme na výměnu skříněk v šatničkách a pokračuje přeměna interiéru chodeb.

Výchovně vzdělávací proces před létem

V současné době naši deváťáci dokončují své přijímací řízení – a většina z nich úspěšně. Čeká je ještě několik projektů, než je na konci června pošleme do světa. Jednak je to zaškolení našich nejmenších v práci s počítačem – což je ve škole trochu jiná záležitost, než obsluha her na tabletu, dále je to projekt Edison ve spolupráci s celým osazenstvem školy, a jistě na ně čeká také zajímavý třídní výlet. Než nás úplně opustí, zahrají svou roli spoluorganizátorů projektového Dne první pomoci.

Věříme, že jsme z nich pomohli vychovat mladé pány a slečny s dobrým vztahem k práci a povinnostem i dobrou porcí smyslu pro zábavu a odpočinek, kteří se neztratí ve společnosti a budou umět dělat radost svým rodinám.

Čekáme nové kamarády

Těšíme se na naše budoucí prvňáčky a velmi doufáme, že najdeme společný rámec s rodiči pro jejich výchovu. Trochu nás v poslední době mrzí, že startovní čára, na které prvňáčci stojí, je trochu rozmazaná. Představa, že předškolák musí umět počítat nebo psát, je samozřejmě lichá. Ovšem to, že prvňák si nedokáže zavázat své vlastní boty (které mu zakoupil rodič, který by ho měl dobře znát) nebo si nepozná (či, považte, neoblékne!) své oblečení, je už trochu znepokojující. Bohužel se to občas stává a opravdu nelze očekávat, že toto se dítě má naučit ve škole. Jsou před námi čtyři měsíce, kdy se dá trénovat podle desatera pro prvňáčky (Co by měl umět zralý školák na našem webu).

Partnerství ve výchově

Nemám co dodat k tomu, co už jsme napsala v zimě: Neodmyslitelnou roli pro školní vzdělávání hrajete vy, naši partneři ve výchově. Jsem vděčná za každého rodiče, který si uvědomuje svou výsadu odpovědnosti za výchovu dítěte a stojí v ní plně, se všemi radostmi i starostmi, které společně sdílíme. Sním o tom, že takoví jsou rodiče příštích dnů – zodpovědní, spolupracující, komunikující, se smyslem pro řád a povinnost – bez opomíjení humoru, laskavosti a odpočinku. Milující své dítě způsobem, který vede k rozvoji osobnosti v rámci pravidel a k radosti z učení při společném plnění povinností. Zahrnující své dítě komunikací a smíchem namísto peněz a společným časem v přírodě či při hrách a tvoření namísto posezení u digitálních technologií. Učící své dítě splnit slib či dostát povinnosti i přes drobné nepohodlí.

Libuše Daňhelková

 

O naší škole

Základní škola Kořenského je státní, malá, plně organizovaná škola, založená v roce 1893. Od 1. ledna 2013 došlo ke spojení školy s Mateřskou školou náměstí 14. října, a vznikla tak nová organizace. Od 1. září 2015 bylo ke škole přičleněno odloučené pracoviště ZŠ Žvahov, kde postupně vznikne celý první stupeň. Ve školním roce 2015/16 je na Žvahově otevřena první a přípravná třída.

Základní škola poskytuje vzdělání ve všech devíti ročnících cca 260 žákům. Výuka probíhá v 11 kmenových třídách a 6 odborných učebnách v budově Kořenského a dalších 3 učebnách ZŠ Žvahov. Naší vizí je poskytovat žákům výchovu a vzdělání v souladu se školním vzdělávacím programem Otevřená škola pro 21.století, spočívajícím na třech základních pilířích: komunikace - jazyce mateřském i světových jazycích, využití technologií, rozvoj osobnosti.

Do mateřské školy dochází cca 110 dětí. Jejich vzdělávání probíhá na detašovaném pracovišti ve čtyřech třídách s herní a jídelní částí, stravování je zajištěno vlastní jídelnou a k objektu náleží velké zahrada s herními prvky a mlhovištěm.

Možnosti základní školy jsou díky péči zřizovatele široké: V současné době jsou v provozu dvě počítačové učebny s nadstandardním vybavením, učebny hudební a výtvarné výchovy a jazykové učebny, místnosti pro školní družinu, knihovna, tělocvična a kulturní sál. Výuka anglického jazyka probíhá od 1. třídy, další jazyk - německý nabízíme v osmém a devátém ročníku.

Škola se profiluje jako vzdělávací, kulturní a ICT centrum. Je otevřenou demokratickou školou pro děti i jejich rodiče. Vzdělávací program nabízí široké možnosti vzdělávání podle schopností a vloh žáků. Pedagogové učí moderními a inovativními výukovými metodami. Samozřejmostí je používání internetu, počítače a interaktivní tabule jsou k dispozici v každé třídě. Názornou a pestrou výuku umožňuje i množství klasických učebních pomůcek. Školní knihovna, která je žákům k dispozici, má více jak 1700 titulů. Kromě toho má hřiště s umělým povrchem a zahradu.

Od školního roku 2012/2013 nabízíme v rámci obnoveného školního vzdělávacího programu tyto volitelné předměty:

 • základy informatiky, 1. – 3. ročník (bude koncipován jako nepovinný kroužek)
 • počítačová grafika, 6. – 7. ročník
 • prezentační a komunikační dovednosti, 6. – 7. ročník
 • digi – foto – video, 8. – 9. ročník
 • sportovní hry, 6. – 7. ročník
 • zeměpisný seminář, 8. – 9. ročník
 • seminář o Praze, 6. – 7. ročník
 • algoritmizace a programování, 8. – 9. ročník

O žáky 1. stupně se starají vychovatelky ve školní družině a školním klubu. Pro aktivní využití volného času je pořádáno v odpoledních hodinách několik kroužků, které jsou zajišťovány zaměstnanci školy a různými agenturami.

Staráme se i o kulturní rozhled dětí. Alespoň jednou za čtvrtletí navštíví každá třída filmové či divadelní představení. Navštěvujeme městskou knihovnu, planetárium, hvězdárnu, botanickou zahradu i ZOO.

Na výborné úrovni je spolupráce školy s Obvodní pedagogicko-psychologickou poradnou i dalšími odborníky v oblasti drogové prevence, komunikace mezi žáky, z oblasti etiky či právního vědomí.

Se školou spolupracuje speciální pedagog - etoped, který pomáhá řešit krizové situace či dlouhodobé problémy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nemáme sice vlastní jídelnu, ale všechny děti se mohou stravovat ve výdejně jídel. Snažíme se podporovat pitný režim. Pro žáky prvního stupně ve škole funguje program Ovoce do škol.

Naše škola se snaží být otevřená veřejnosti - v našich učebnách probíhají kursy a volnočasové aktivity pro děti i dospělé. V naší škole sídlí VISK - Vzdělávací institut středočeského kraje pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Josef Kořenský, po němž je pojmenována ulice, v níž škola sídlí, byl učitelem a cestovatelem, a tak ani my nezůstáváme celý rok jen v Praze. Na přelomu května a června pravidelně jezdíme na školu v přírodě, kde je účastníkům nabízen pestrý program. Žáci 2. stupně jezdí také na turistický kurz. Podle zájmu žáků pořádáme lyžařský výcvik. Tradicí se staly i zájezdy do německy mluvících zemí. Vydáváme se i na rekreačně-poznávací cesty do zahraničí. Na Kořenského práci navazujeme i v oblasti multikulturní výchovy, zeměpisu, přírodovědných předmětů či literatury, ale i dalších předmětů. Posilujeme vztah žáků školy ke škole a k místu, kde žijí.

Chceme, aby se naše škola stala otevřenou školou 21. století, aby se naši žáci uplatnili v moderní učící se informační společnosti.

Historie školy

V této budově zahájila vyučování dne 16. 9. 1893 měšťanská škola chlapecká. Nynější ulice Kořenského se nazývala Mlýnská. Na tehdejší poměry bylo přihlédnuto k požadavkům moderní školní hygieny a budova byla vytápěna parovzdušným topením. Ředitel měšťanské školy dívčí Josef Kořenský daroval do kabinetů této školy vycpané exempláře získané na svých cestách.

Počet žáků se pohyboval kolem 250 až 300 dětí. Za Rakouska-Uherska probíhaly zde každý rok slavnosti, kde se podělovali chudí žáci a žákyně všech smíchovských škol šatstvem. Velká pozornost se každoročně věnovala jmeninám a narozeninám císaře Josefa I. Povinná byla výuka náboženství. Před žáky předstupovali pouze učitelé – muži.

V roce 1914-15 byla škola přeměněna na vojenský lazaret a žáci přešli na jinou smíchovskou měšťanskou školu. Do své budovy se vrátili až ve školním roce 1919-20.

V roce 1926 přichází na školu první žena jako zástupkyně ředitele. Od roku 1927 je v nejvyšším ročníku i 27 dívek.

V době mobilizace roku 1938 byla škola zabrána pro vojenské účely československé armády. Později i německá armáda v období Protektorátu Čechy a Morava měla zájem obsadit budovu, ale nakonec k zabrání nedošlo a žáci zůstali ve své škole.

Po II. světové válce se ruší měšťanská škola a nastupuje doba osmiletých a devítiletých základních škol. Počet žáků narůstá až do výše k sedmi stům dětí. Vyučování a mimoškolní akce se nesou v duchu komunistické výchovy.Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Tel.:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více »

Videoprezentace

Videoprezentace školy

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15