Online zprávy pro žáky 9. A

Přehled

Informace třídního učitele

Plané neštovice

Ve třídě se objevily plané neštovice.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 15.11.

1. Informace  k přijímacím zkouškám p.uč. Závranská

2. Schola Pragensis 24.11.-26.11.   s rodiči domluveno, že žáci nepůjdou společně se školou, ale s rodiči

3. rodilý mluvčí 

4. informace o chování a prospěchu

 

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU

Vážení rodiče, milí žáci, poprvé se v novém školním roce uvidíme 1. 9. 2020.

ČTVRTEK 1. 9.

Začátek v 8:00, následuje přivítání v novém školním roce a třídnické hodiny. Konec po třetí vyučovací hodině (10:40).

PÁTEK 2. 9.

Začátek v 8:00, následují třídnické hodiny (rozdávání pracovních sešitů, atd.). Konec dle rozvrhu = po 6. vyučovací hodině (13:30).

Od pondělí 5. 9. již vyučování dle rozvrhu.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

První třídní schůzka proběhne v úterý 20. 9. v 17:00 ve třídě 9. A.

Mgr. Hana Schmidová / 16. 11. 2022

Český jazyk

cíle předmětu

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie či internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot. Velmi významným cílem v letošním roce pro nás bude úspěšná příprava na přijímací zkoušky, příp. bezproblémový přechod do vyššího stupně vzdělávání.

Pomůcky

ŽK, učebnice, pracovní sešit, sešity dle rozdělení, čítanka.

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 5x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)
 • ústní zkoušení
 • slohové práce
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

 • projekty, prezentace
 • četba dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

 

Domácí úkoly jsou zapsány v Bakalářích.

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Pavel Čingl / 23. 8. 2022

Matematika

NAŠE CÍLE V MATEMATICE

Naučíme se: Matematizovat reálné situace, řešit je pomocí rovnic i jejich soustav. Počítat s čísly i proměnnými, sčítat a násobit mnohočleny, rozšiřovat a krátit lomené výrazy. Rozumět pojmům z finanční matematiky a proniknout do úročení jednoduchého i složeného - to s využitím techniky. Vyjadřovat závislosti mezi proměnnými, číst a tvořit grafy funkcí lineárních, používat také funkce gioniometrické. Rozumět vztahům mezi podobnými útvary a využívat je k řešení úloh včetně úloh o měřítku mapy a plánu. Znát polohové a metrické vlastnosti těles a s jejich využítím řešit geometrické úlohy.

Důležitým cílem předmětu je naučit se správně logicky myslet a svůj myšlenkový proces zdokonalovat, vést o něm záznamy také v grafické podobě.

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU MATEMATIKA

V matematice budeme prověřovat výsledky vzdělávání tématickými testíky každý týden (letos to budou středy), ohlášenými většími pracemi na celou hodinu (opakovací a čtvrtletní), do hodnocení se započítává také práce v hodinách (drobné známky za aktivitu a řešení příkladů). připravenost na výuku (nošení pomůcek a úkolů) a aktivní práce ve skupinách. 

Pomůcky

 • ŽK, diář
 • sešity : 460 školní,  Dú z předchozích let popř.540, na testy 540, popř z předchozích let
 • rýsovací pomůcky: pravítko s ryskou, úhloměr, funkční kružítko, obyčejná tužka č.3, popř.mikrotužka, guma

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

 • projekty, prezentace
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly
 • JAK SE LÉPE PŘIPRAVIT NA HODINU (MOŽNÁ NEJEN MATEMATIKY)

  Chodím včas spát 
  Snídám, svačím a dodržuji pitný režim o přestávkách
  WC používám o přestávce
  Pomůcky mám v pořádku a při ruce
  Hodin se účastním AKTIVNĚ - jsem duchem na nich a přijímám nabízené aktivity, spolupracuji, využívám zdroje.
  Pokud nerozumím, je MOJÍ zodpovědností se ptát a žádat konzultace - spolužáka, pedagogů, dalších osob.
  Odevzdávám včas práce školní i domácí.

 

Mgr. Hana Schmidová / 31. 8. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ1)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

Pomůcky

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:
ŽK a diář, školní sešit linkovaný, sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Bloggers 5, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ
 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

 

Mgr. Lukáš Helcelet / 23. 8. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ2)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

Pomůcky

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:
ŽK a diář, školní sešit linkovaný, sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Bloggers 5, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ
 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Lukáš Helcelet / 23. 8. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ3)

Charakteristika a cíle předmětu

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 9. ročníku (na úrovni min. A2):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
POMŮCKY

učebnice, sešit A4 linkovaný, sešit A5 linkovaný na průběžné testy, psací potřeby (modrá propiska, zelená propiska, červená propiska, zvýrazňovač), nůžky, lepidlo

HODNOCENÍ
 • ústní projev, konverzace k probraným tématům/běžná konverzace v anglickém jazyce
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy/konverzace (z učiva z předchozí hodiny) - namátkové zkoušení
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

KVÍZY, TESTY, OPAKOVÁNÍ

Kvízy v aj pro všechny a na různá témata – gramatika, geografie, historie, sranda….

SpellQuiz | Fun Quizzes, Spelling Quizzes, Grammar Quizzes, Geography Quiz, History and more!

Idiomy - Idioms | SpellQuiz říká se, že velmi vysoké úrovně jazyka dosáhneš, když znáš a rozumíš jeho idiomům :), protože ty vychází z mixu jazyka a kultury národa.

Umíš napsat, co slyšíš? Start your spelling test!  Celé věty čtou rodilí mluvčí. Lze nastavit obtížnost. Ty píšeš, co slyšíš. Využij také pro trénink Poslouchej a opakuj (i žongluj). Jednak trénuješ porozumění a psaní, ale také mluvení.

Knihy online zdarma nejen v angličtině Project Gutenberg

Zábavné reklamy - zadej Funny advertisements. British Airways safety video , 10 Famous Funny Commercials 

APPKY, WEBY, POŘADY

Appky ZDARMAWoodpecker - videa podle témat, s aktivními titulky; BBC learning EnglishBritish council grammarBritish council learnEnglish

WebyCBeebies Global hry, pohádky a příběhy v britské angličtině

Obecně doporučuji pohádky pro děti typu Prasátko Peppa, Pošták PatBingSarah a kachnička pro trénink současné a dobře znějící angličtiny. Spousta z nich je na Youtube, Netflixu, HBO, Apple TV

Pro starší žáky: Welcome to CBeebies Grown-Ups

TED TALKS - videa různých žánrů, oborů, témat, délek, s možností zapnout titulky (někdy jsou i české)

nejdůležitější anglická slovíčka

V příloze Ke stažení nalezneš:

 1. Přehled 100 nejpoužívanějších slovíček v angličtině.
 2. Přehled 3000 doporučených slov podle Společného evropského rámce The Oxford 3000™ by CEFR level (úroveň A1-B2). Úroveň A1 = začátečník, B2 = úroveň maturity na gymnáziu.
 3. Survival package (balíček přežití) = anglické fráze, které využiješ na výletě v zahraničí.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 5. 9. 2022

Základy německého jazyka (skupina AJ1)

Ke stažení

Cíl

Cílem předmětu Základy německého jazyka je poskytnout žákům dostatečné jazykové dovednosti pro základní orientaci v cizojazyčném prostředí a ukázat jim možnosti jejich využití v dalším studiu i v životě, domluvit se v běžných životních situacích, porozumět jednoduchým sdělením a textům.

Hodnocení

Žáci budou hodnoceni na základě :

 • zvládnutí slovní zásoby - zkoušení ústní, později i písemné
 • jednoduchých dialogů 
 • testů  - krátkých k ověření znalostí  aktuálně probíraného učiva a delšího testu k prověření zvládnutí učiva probrané lekce
 • čtení jednoduchých textů
 • projektů
 • domácí přípravy
 • aktivity v hodině

Pomůcky

Učebnice, pracovní sešit, sešit 544, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky, ap. k práci na PL a projektech

Mgr. Iva Strnadová / 18. 11. 2022

Základy německého jazyka (skupina AJ2)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu Základy německého jazyka je získání základních jazykových znalostí a dovedností, osvojování si elementární slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se německému jazyku.

POMŮCKY

ŽK, školní sešit A5 linkovaný (454)

Učebnice Maximal interaktiv 2 a pracovní sešit

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická cvičení, slovíčka)
 • písemné testy – vždy oznámeno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry, rozhovory…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno
 • aktivita v hodině

Mgr. Pavel Čingl / 23. 8. 2022

Základy německého jazyka (skupina AJ3)

Ke stažení

Cíl

Cílem předmětu Základy německého jazyka je poskytnout žákům dostatečné jazykové dovednosti pro základní orientaci v cizojazyčném prostředí a ukázat jim možnosti jejich využití v dalším studiu i v životě, domluvit se v běžných životních situacích, porozumět jednoduchým sdělením a textům.

Hodnocení

Žáci budou hodnoceni na základě :

 • zvládnutí slovní zásoby - zkoušení ústní, později i písemné
 • jednoduchých dialogů 
 • testů  - krátkých k ověření znalostí  aktuálně probíraného učiva a delšího testu k prověření zvládnutí učiva probrané lekce
 • čtení jednoduchých textů
 • projektů
 • domácí přípravy
 • aktivity v hodině

Pomůcky

Učebnice, pracovní sešit, sešit 544, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky, ap. k práci na PL a projektech

Mgr. Iva Strnadová / 18. 11. 2022

Dějepis

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu dějepis je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

POmůcky

Na dějepis prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, sešit na D – A5 nebo A4 školní linkovaný a desky s eurofolií (na pracovní listy a rozdané materiály), učebnice Dějepis pro 9. třídu FRAUS a pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

HODNOCENÍ
 • ústní zkoušení (ústní projev)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • prezentace doma připravených referátů - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • případný dějepisný projekt - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí. 

Mgr. Lukáš Helcelet / 5. 9. 2022

Zeměpis

CÍL PŘEDMĚTU 

Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Umožňuje žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit pro budoucí generace. Žáci rozšíří se seznámí  s životem obyvatel jiných států a světadílů. Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

HODNOCENÍ

Žáci budou hodnoceni na základě krátkých testů, psaných zpravidla po ukončení kratšího tématického celku, orientace na mapě, skupinové práce, vlastních prezentací, projektů a práce v hodině.

POMŮCKY

 Atlas světa, pracovní sešit

procvičování slepých map států a hlavních měst světa

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 16. 8. 2022

Fyzika

Fyzika patří mezi přírodovědné předměty

Pomůcky 

 • ŽK a diář
 • sešit 540 , tabulky, učebnice, kalkulačka(není povinná, ale hodí se)

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení - u tabule
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit 

Mgr. Hana Schmidová / 16. 8. 2022

Chemie

Co se v chemii naučíme

 • zopakujeme klíčové učivo osmého ročníku
 • opět pohovoříme o bezpečnosti práce během výuky chemie
 • zorientujeme se v organických sloučeninách (sacharidy, proteiny, lipidy) v jejich chemické struktuře a vlastnostech
 • zapíšeme fotosyntézu chemickou rovnicí a určíme podmínky pro její průběh
 • vyzkoušíme si alkoholové kvašení
 • zaměříme se na lidskou DNA, vyzkoušíme izolaci DNA
 • formou prezentací si představíme vitamíny rozpustné ve vodě a tucích
 • vymezíme si pojem droga, zneužívání návykových látek, podíváme se na fim Katka
 • zhodnotíme vliv dopingu, fair play
 • vymezíme si podmínky pro průběh chemické reakce, faktory které ovlivňují chem. reakce a faktory, které chem. reakce zpomalují
 • vyčíslíme jednoduché chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti
 • vypočítáme molární hmotnost, koncentraci, látkové množství, hmotnostní zlomek
 • porovnáme fungování jaderné a tepelné elektrárny
 • zhodnotíme rizika havárií a mimořádných událostí, vymezíme zásady chování v těchto situacích

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky

Bc. Libuše Nová / 31. 8. 2022

Přírodopis

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky

Bc. Libuše Nová / 16. 8. 2022

Informatika a pracovní výchova

x

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Občanská výchova

Témata referátů na 1. pololetí

 1. Státní občanství     
 2. Evropská unie - státy, orgány, cíl, eurozóna, schengenský prostor, EU a ČR      
 3. Dokumenty zajištující lidská práva - historie až současnost, ČR a organizace zabývající se ochranou lidských práv  
 4. Právní řád ČR - Ústava, soudy, soukromé a veřejné právo        
 5. Vlastnictví - pojem, ne/hmotné vlastnictví, druhy majetku a jak jej lze získat    
 6. Orgány právní ochrany v ČR (min. 3 + popis) a smlouvy (typy, dlužník/věřitel)  
 7. Trestní právo - přestupek, sankce, průběh soudního řízení a účastníci, trestní odpovědnost      
 8. Pracovní poměr - povolání/zaměstnání, hrubá/čistá mzda, zdravotní/sociální pojištění, pracovní doba/délka/ukončení, přijímací pohovor (tipy)              
 9. Pracovní právo - pracovní smlouva, dohoda o provedení práce, plat x mzda, nezaměstnanost (délka), orgány/úřady 26.11.
 10. Peníze (druhy, bankovky, platba), kreditní a debetní karta, státní rozpočet          
 11. Daně (druhy) a pojištění (druhy)          
 12. Banky (ČNB, druhy, aktivní/pasivní služby)              

Forma: prezentace

Délka: 15 minut

Obsah: viz Témata, v bodech (ne věty), min. 2 zdroje

Odevzdání: nejpozději den dopředu na e-mail

Snižování známky za neuvedení zdrojů, nenaplnění všech bodů, neposlaní předem

Dbát na zásady správného prezentování.

Vše na GC.

 

cíle předmětu a hodnocení

Hlavními cíli předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA je formovat člověka jako jedince zodpovědného nejen k sobě, ale i k ostatním, vytvářet vztahy a etické postoje, pochopit smysl lidské existence, vést žáka ke kritickému myšlení, argumentovat, správně usuzovat, vyvozovat závěry z daných skutečností.

POMŮCKY: ŽK, sešit, psací potřeby

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 9. 9. 2022

Estetická výchova

x

M.A. Evžen Hanzalík / 31. 1. 2023

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

Mgr. Jiřina Závranská / 2. 9. 2022

Algoritmizace a programování

x

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Dějiny a současnost

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Cílem semináře Dějiny a současnost je přiblížit žákům nedávné události z národní historie a rozvíjet jejich poznatky z moderních dějin našeho státu. Zaměřuje se na významné osobnosti a události, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. (Doporučeno pro 9. ročníky - koresponduje s látkou 9. ročníku.)

POmůcky

Na Dějiny a současnost prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, desky s eurofolií (na pracovní listy a rozdané materiály) + psací potřeby.

HODNOCENÍ
 • drobné písemné opakování
 • skupinová či samostatná práce v hodině/při vycházkách
 • případná prezentace doma připravených referátů/projektů
 • aktivita v hodinách/při vycházkách

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí. 

Mgr. Lukáš Helcelet / 5. 9. 2022

Konverzace v anglickém jazyce

Cílem předmětu konverzace v anglickém jazyce je umožnit dokonalejší osvojení si AJ, a to zejména schopnost samostatného ústního vyjádřování. Učivo je zaměřeno na získávání potřebných jazykových znalostí a dovedností, dorozumívání se v nejběžnějších situacích každodenního života, vyjádření svých myšlenek, plynulosti a sebejistoty v ústním projevu, rozšíření slovní zásoby, poznávání kultury zemí příslušné jazykové oblasti. 

pomůcky

 • sešit formátu A524

hodnocení

 • ústní projev - povídání o sobě, komunikační situace, scénky, četba, slovíčka
 • prezentace, projekty
 • drobné písemné opakování
 • skupinová či samostatná práce v hodině
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině
 • snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a individuální posun v dovednostech v průběhu pololetí

Ing. Alena Semerádová / 6. 9. 2022

Matematická cvičení

Ke stažení

Cvičení jsou určena pro ty žáky, kteří mají zájem prohlédnout hluboko do tajů matematiky od její univerzální symboliky, přes úlohy kombinatorické a logické, až po zapeklité problémy z geometrie. Budeme řešit takové situace, u kterých budeme muset matematicky přemýšlet, a nebude nám stačit použít jen naučený vzoreček. Důraz bude kladen také na rozvoj zodpovědnosti za svou vlastní práci doma i ve škole a schopnost jejího vyhodnocení.

Pomůcky

ŽK, rýsovací pomůcky (bude oznámeno, kdy jsou potřeba), jakýkoliv zápisník na hodiny (podle volby žáka - sešit, desky s papíry), tenké desky (s euroobaly či bez) na portfolio

Požadavky

Prezentace, portfolio, dva průběžné testy znalostí, aktivita v hodině

Doporučení pro žáky

Sdílejte své prezentace mezi sebou, pomáhejte si, naprosto to vítám. Jen vymyšlené příklady požaduji od každého jiný J. Na hodinách si zapisujte pečlivě – budete mít méně práce doma.

Bc. Kateřina Fuková / 25. 11. 2022

Seminář konverzace v českém jazyce

Výuka v tomto semináři se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby ve všeobecných tématech (cestování, stravování, zdravotní péče, sport, volný čas, četba, škola, životní prostředí, rozdíly mezi městem a venkovem, ad.) Zaměřuje se rovněž na prohloubení znalostí reálií České republiky. Také je rozvíjena práce s textem a schopnost vyhledávat důležité informace.

Mgr. Olena Keronyak / 12. 9. 2022

Seminář praktické biologie

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU

 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky (aktuálně)

Mgr. Jiřina Závranská / 16. 8. 2022

Třídy a online informace