ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 9.A

Online zprávy pro žáky 9.A

Informace třídního učitele

Zeměpisný seminář

Cíl předmětu:

Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

Hodnocení:
 • práce v hodině - splnění úkolu dle zadaných parametrů
 • správné časové rozvržení práce - odevzdání včas
 • zapojení do práce ve skupině
 • prezentování a obhájení práce

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

Zeměpis

Cíl předmětu:

- umožnit žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit pro budoucí generace. Žáci rozšíří své znalosti o České republice, jako o své vlasti, seznámí se s životem obyvatel jiných států a světadílů. Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

Pomůcky:

sešit, učebnice, atlas světa, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky a lepidlo na projekty

Hodnocení:
 • ​​​​​​​​​​​​​​krátké testy
 • skupinová práce a práce ve dvojicích
 • práce s mapou a orientace na mapě
 • prezentace a referáty na dané téma
 • ​​​​​​​projektové domácí úkoly

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

Informace od vyučujících

ANGLICKÝ JAZYK – PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ – SKUPINA AJ2

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

 

Na ANGLICKÝ JAZYK prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, školní sešit A4 linkovaný (444), sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Project 5, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 

 HODNOCENÍ

- ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Mgr. Lukáš Helcelet / 17.9.2019

Kritéria hodnocení

Matematický seminář

aktivita

testy

skupinová práce


Mgr. Hana Schmidová / 16.9.2019

Kritéria hodnocení

Fyzika

příprava na vyučování

aktivita v hodinách

desetiminutovky

pokusy


Mgr. Hana Schmidová / 16.9.2019

Kritéria hodnocení

- aktivita v hodinách

- domácí příprava 1x týdně domácí úkol

- desetiminutovky 1x týdně

- nošení pomůcek

- velké čtvrtletní písemné práce

- rys

- ústní zkoušení


Mgr. Hana Schmidová / 16.9.2019

Pravidla práce a kritéria hodnocení AJ

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK bude další rozšiřování  jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

POMŮCKY : učebnice Project 5,  pracovní sešit,  linkovaný sešit velký A4 (444),  malý tenký sešit testů

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

- ústní zkoušení  (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka, prezentace)

- písemné zkoušení (krátké testy)

- projekty - hodnotí se obsahová správnost a nápaditost

- práce v hodině, schopnost spolupracovat ve skupině 

- práce v pracovním sešitě

- čtení anglicky psané knížky, obsah v rozsahu jedné stránky A4


Ing. Alena Semerádová / 13.9.2019

Svět informací

Cíl předmětu:

 - seznámení se s uživatelskými aplikacemi (psaní textů, tvorba tabulek), vytvoří prezentační materiály a naučí se prezentovat před skupinou. Žáci budou spolupracovat v týmech a učit se hodnotit své i týmové výkony, stanovovat a vyhodnocovat postupy práce, organizovat prezentační setkání. Naučí se kriticky zhodnotit informace z různých zdrojů a používat informace s ohledem na jejich autorství. Žáci se dále naučí porozumět toku informací a osvojí si základní pracovní návyky, seznámí se s trhem práce a požadavky na uplatnění v některých pracovních pozicích. 

Hodnocení:
 • splnění zadání úkolu ( u některých úkolů dle osnovy)
 • kvalita provedení úkolu
 • využití pracovního času a odevzdání úkolu včas
 • ústně - prezentování prací dle zásad prezentace
 • skupinová práce
 • aktivita v hodině

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

Německý jazyk

Cíl předmětu:

 - seznamit se s německým jazykem a naučit se porozumět výrazům a frázím z každodenního života. Žáci si prohlubují své znalosti a schopnosti, sestaví jednoduchá sdělení a v rámci osvojené slovní zásoby se domluví v běžných každodenních situacích. 

Pomůcky:

sešit, pracovní sešit, učebnice, psací potřeby - barevné pastelky či pera pro zvýraznění učiva

Hodnocení:
 • výslovnost
 • slovní zásoba - ústní zkoušení, krátké testy - 10 slovíček
 • jednoduché otázky a odpovědi - krátký dialog
 • krátké vyprávění o sobě
 • souhrnný test po každé lekci
 • projektové domácí úkoly
 • práce s pracovními listy
 • práce ve dvojicích a ve skupině
 • aktivita v hodině

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

Hodnocení v předmětu VV

Kritéria hodnocení
 • připravenost na hodinu (pomůcky, materiál)
 • dílčí práce v hodině (aktivita, práce podle pokynů, práce s materiálem a pomůckami)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání)
 • základní orientace v dějinách umění a terminologii
Pomůcky na VV
 • sešit A4 čistý (bez linek)
 • tužka (HB)
 • černý liner (centropen)
 • barevné fixy (včetně černé)
 • pastelky (včetně bílé)
 • voskovky (stačí malá sada)
 • guma
 • nůžky 
 • sada barevných papírů
 • vodové barvy (nebo anilínky)
 • temperové barvy
 • kulaté a ploché štětce(tenký a tlustý)
 • hadřík
 • kelímek na vodu
 • paleta na míchání barev
 • Staré triko nebo zástěra
 • tyčinkové lepidlo (malé)
 • tekuté lepidlo (Herkules – malý)
 • tuš a redispero (s jedním hrotem)
 • kufřík na všechny pomůcky

+ 50 kč (na papíry)


Mgr. Magdaléna Janitorová / 3.9.2019

Hodnocení a cíle v předmětu CHEMIE

Hodnocení a cíle v předmětu CHEMIE 

Cílem je směřovat a rozvíjet zájem o obor. Vede k poznání základních chemických pojmů a zákonitostí na příkladech směsí, chemických látek a jejich reakcí s využíváním jednoduchých chemických pokusů. Vede žáky k řešení problémů a bezpečnému jednání v praktických situacích. Vyžaduje bezpečnou práci s chemikáliemi a dovednost poskytnout první pomoc při úrazech.

Pomůcky na hodiny chemie: libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy, periodická tabulka prvků (PSP)

Hodnocení:

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek
 • dodržování bezpečnosti práce (úmyslné nedodržení bezpečnosti práce povede k zákazu provádění pokusů)

Bc. Libuše Nová / 2.9.2019

Hodnocení a cíle v předmětu PŘÍRODOPIS

Hodnocení a cíle v předmětu PŘÍRODOPIS

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na přírodu a její části, na život, jeho rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský organismus, předpoklady jeho zdravého vývinu a na vztahy člověka k přírodě.

Ekologické pojetí zdůrazňuje myšlení ve vztazích, pozorování a poznávání přírodnin, přírodních celků a jejich změn.

Důležité je postupně rozvíjet poznatky u žáka, vytvářet jeho citlivý a odpovědný vztah k přírodě, životu a ke zdraví.

Dále být informován o aktuálních informací problematiky životního prostředí, regionálních a lokálních zvláštností přírody.

 

Pomůcky na hodiny přírodopisu: libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy

Hodnocení:

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

Bc. Libuše Nová / 2.9.2019

Tělesná výchova

Hodnocení:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
  žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)

Mgr. Jiřina Závranská / 2.9.2019

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HV

Hudební výchova

Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce

Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka

Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání


Bc. Květa Cinglová / 2.9.2019

DĚJEPIS - PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu DĚJEPIS je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

 

Na DĚJEPIS, prosím, noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, sešit na D – A5 nebo A4 školní linkovaný (564 nebo 444), učebnice Dějepis pro 9. třídu FRAUS a pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 

HODNOCENÍ

- ústní zkoušení (ústní projev)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- prezentace doma připravených referátů - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- případný dějepisný projekt - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Bc. Lukáš Helcelet / 30.8.2019

OBČANSKÁ VÝCHOVA - PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA je je formovat člověka jako jedince zodpovědného nejen k sobě, ale i k ostatním, vytvářet vztahy a etické postoje, pochopit smysl lidské existence, vést žáka ke kritickému myšlení, argumentovat, správně usuzovat, vyvozovat závěry z daných skutečností.

 

Na OBČANSKOU VÝCHOVU, prosím, noste tyto pomůcky:

 • ŽK a diář
 • pracovní sešit Hravá občanská výchova 9 (vydavatelství TAKTIK)
 • občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce
 • psací potřeby

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení na dané známé téma
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


PaedDr. Boris Hajdúk / 28.8.2019

Hodnocení v předmětu Český jazyk

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je:

* vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu
* rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích
* získání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka
* naučit vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost

* dokázat využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnoty

* příprava na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek

 

S sebou:

Učebnice, pracovní sešit, sešit, v úterý čítanka (nechávat ve škole)

Sešity: 544 – mluvnice, 524 – sloh, 564 – literatura (lze pokračovat z loňského roku)

 

Hodnocení školních prací

Testy – vždy jsou oznámeny předem

Velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 4x ročně

Ústní zkoušení – po předchozí domluvě z literatury, z mluvnice po předchozím upozornění

Čtenářské besedy – po předchozí domluvě

Práce v hodině

 

Domácí úkoly

Vždy jsou zapsány v Bakalářích


Mgr. Pavel Čingl / 28.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa