Online zprávy pro žáky 9. A

Přehled

Informace třídního učitele

Částečné uzavření školy

Vážení rodiče,
z důvodu nutných stavebních prací bude ve dnech 26. - 27. 2. uzavřena část budovy školy.
Proto v těchto dnech není možná osobní přítomnost žáků 8. - 9. tříd ve škole.
Žákům bude připraveno samostatné online opakování a procvičování (odkazy na stránkách školy nebo v Google Clasroom) nebo si vyučující s žáky domluví online výuku.

Obědy budou hromadně odhlášeny, pokud by někdo chtěl na oběd přeci jen přijít, ať si ho samostatně přihlásí.

Žáci přípravné třídy a 1. - 7. ročníků přijdou do školy jako obvykle, stejně tak je v provozu školní družina.

Děkujeme moc za pochopení v takto mimořádné situaci.

 

Mgr. Štěpánka Hlubíková / 20. 2. 2024

Český jazyk

Částečné uazvření školy

Žákům bude pro dny 26. 2.  a 27. 2. zadána samostatná práce do GC. Její splnění bude ověřeno pomocí Quizziz testu a kontroly ve škole. 

CÍLE PŘEDMĚTU

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie či internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot. Velmi významným cílem v letošním roce pro nás bude úspěšná příprava na přijímací zkoušky, příp. bezproblémový přechod do vyššího stupně vzdělávání.

POMŮCKY

ŽK, učebnice, pracovní sešity, sešity dle rozdělení, čítanka (uložena ve třídě), vhodné psací pomůcky

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • pravopisné pětiminutovky 
 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 5x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)
 • ústní zkoušení (dle rozpisu ve třídě v GC)
 • slohové práce
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • Čtenářská beseda/deník

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

 • projekty, prezentace
 • četba dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí příprava/úkoly

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Štěpánka Hlubíková / 20. 2. 2024

Matematika

26. - 27. 2. online výuka

Přihlášení na Google Meet přijde před začátkem hodiny. Pondělí od 8:00, úterý všichni od 10:55. 

možnost konzultací

Konzultace - doučování z matematiky bude probíhat v pátky od 13:30 do 14:30 (kdo chodí na oběd, přijde, až se nají; kdo potřebuje odejít dřív, odejde si), poprvé 22. 9., dále pak každý pátek, kdy budu přítomna ve škole. Mohou přijít žáci z 9.A i 9.B.

AKTUALIZACE K 3. 11.: Od začátku školního roku využila konzultace jedenkrát jedna osoba. Proto považuji za zbytečné tento čas šetřit a opakovaně žáky, kteří nezvládají učivo minulých ročníků, zvát na konzultace. Tímto hlásím, že čas využiji k užitečnějším účelům. Bude-li chtít někdo můj čas, domluví si osobně nebo po mailu termín schůzky.

Přípravu na přijímací zkoušky vede pro obě třídy společně paní učitelka Schmidová.

Aktuální testy 

Pátek 1. 3. geometrické početní úlohy z testů JPZ

Pátek 23. 2. finanční matematika

Pátek 16. 2. vzorce k výpočtům povrchu a objemu těles a jejich aplikace ve výpočtech

 

 

Pátek 19. 1. Písemná práce za 2. čtvrtletí:

 • soustavy rovnic a slovní úlohy,
 • funkce, lineární funkce,
 • souměrnosti,
 • množiny bodů dané vlastnosti,
 • podobnost - určení poměru podobnosti

Pátek 12. 1. není hodina

Pátek 5. 1. množiny bodů dané vlastnosti: osa úhlu, osa úsečky, kružnice vepsaná a opsaná, pás rovnoběžek a jeho osa, Thaletova kružnice, tečny ke kružnici pomocí Thaletovy kružnice - konstukční úlohy na postupy i přesnost rýsování a psaní

Pátek 15. 12. ZNOVU soustavy rovnic a slovní úlohy - dosazovací a sčítací metoda a slovní úlohy

Pátek 8. 12. zájezd do Německa

 

Pátek 24. 11. odhlasovaný přesun na 1. 12. soustavy rovnic a slovní úlohy - dosazovací a sčítací metoda

Pátek 10. 11. čtvrtletní písemná práce - témata:

 • číselné výrazy se zlomky - přednosti operací
 • algebraické výrazy a jejich úpravy - sčítání a odčítání mnohočlenů, vytýkání, vzorce
 • řešení rovnic se závorkami i se zlomky, zkouška u rovnic
 • slovní úlohy s geometrickou tématikou
 • SOUSTAVY ROVNIC O DVOU NEZNÁMÝCH
 • řešení slovních úloh pomocí rovnic a jejich soustav

NEBUDE žádná opravná varianta, cílem je napsat co nejlépe hned napoprvé.

 

Pátek 3. 11. soustavy rovnic jednoduché, porovnávací a dosazovací metoda

Vstupní písemná práce 6. 10.
Druhé kolo 13. 10., témata zůstávají, struktura obdobná. Cíl je prokázat, že skutečně zvládáme dovednosti 8. ročníku.

 • číselné výrazy - mocniny, odmocniny, zlomky, přednosti operací
 • algebraické výrazy a jejich úpravy - sčítání a odčítání mnohočlenů, vytýkání, vzorce
 • řešení rovnic se závorkami i se zlomky, zkouška u rovnic
 • řešení slovních úloh za pomoci rovnic
 • početní geometrie - obvod, obsah známých rovinných útvarů, povrch, objem známých těles
 • využití Pythagorovy věty v rovině nebo prostoru
 • konstrukční geometrie - kruh, kružnice, tečny, Thaletova věta, Thaletova kružnice

Středa 27. 9. geometrické konstrukce a pojmy
definice kruhu, kružnice a popisy druhů čtyřúhelníků, vlastnosti trojúhelníků a čtyřúhelníků; konstrukce osy úsečky, osy úhlu, trojúhelníků a čtyřúhelníků

Středa 20. 9. operace se zlomky, lineární rovnice 
zdroje rovnice např. https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-linearni-rovnice nebo https://www.priklady.com/cs/index.php/rovnice-a-nerovnice
zdroje zlomky https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky-vypocty

Středa 13. 9. základy algebry - úpravy výrazů s proměnnou včetně vzorců. K přípravě lze využít npř. https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=8&subject=Matematika&search1=05.+Mnoho%C4%8Dleny#selid 

naše cíle v matematice

Naučíme se: Matematizovat reálné situace, řešit je pomocí rovnic i jejich soustav. Počítat s čísly i proměnnými, sčítat a násobit mnohočleny, rozšiřovat a krátit lomené výrazy. Rozumět pojmům z finanční matematiky a proniknout do úročení jednoduchého i složeného - to s využitím techniky. Vyjadřovat závislosti mezi proměnnými, číst a tvořit grafy funkcí lineárních, používat také funkce goniometrické. Rozumět vztahům mezi podobnými útvary a využívat je k řešení úloh včetně úloh o měřítku mapy a plánu. Znát polohové a metrické vlastnosti těles a s jejich využitím řešit geometrické úlohy.

Důležitým cílem předmětu je naučit se správně logicky myslet a svůj myšlenkový proces zdokonalovat, vést o něm záznamy také v grafické podobě. Neméně důležité je taky poznat své dovednosti, vůli, motivaci k učení a učební styl, a určitě také osobní strategie zvládání stresu. 

hodnocení v předmětu matematika

V matematice budeme prověřovat výsledky vzdělávání tématickými testíky každý týden (letos to budou středy), ohlášenými většími pracemi na celou hodinu (opakovací a čtvrtletní), do hodnocení se započítává také práce v hodinách (drobné známky za aktivitu a řešení příkladů), připravenost na výuku (nošení pomůcek a úkolů) a aktivní práce ve skupinách. 

domácí příprava a domácí úkoly

Domácí příprava je činnost žáka v domácím prostředí, kde cílem je příprava žáka na výkon ve škole – vzorce, postup výpočtu, příprava na test … Známkuje se pak ten vlastní výkon ve škole.

Domácí úkol je písemná či grafická práce, zpracovaná rukou nebo elektronicky, kterou má žák odevzdat. Může být zadán jako povinný či nepovinný. Zadání je v Bakalářích, specifikace případně na této stránce. Povinné úkoly jsou hodnoceny podle předem daných kritérií (zadání), neodevzdaný úkol má ve známkách N. Úkoly se odevzdávají ve středu, po omluvě čekám do pátku, ne déle. Výjimku tvoří nepřítomní žáci, přinesou hned po příchodu do školy. 

Jak to vypadá v Bakalářích: Hodnocené DÚ mají stupně 1 - výborný (téměř vše správně nebo s drobnými nedostatky), 2 - slušný výkon (více než polovina správně) a F (odevzdal/a, ale nebylo to na hodnocení předchozími stupni; F jsem zvolila, protože lze zapsat a je to písmeno tvarově nejblíže +); v případě neodevzdání DÚ píši N (a to se objeví až po vypršení náhradního termínu odevzdání), u nepřítomných žáků je A (absence). 

když se chceme učit doma

google classroom v4v5f6r
 • ve škole si poznačíme, co nové jsme objevili, jakou chybu jsme napravili (chyba je inspirace)
 • doma otevřeme sešit s poznámkami a pokoušíme se vybavit, co se ve škole dělo - stačí pár minut - a spočítat aspoň dva příklady znovu - to je trénink
 • s kamarády zkusíme povídat o řešení úloh nebo se domluvit na společném vypracování domácího úkolu
 • pracujeme se svými obavami nebo nízkou vůlí, klidně si je uvědomíme, a nastavíme se na to, že uděláme své nejlepší
 • najdeme si "odměnu" za své učení
 • inspirativní video https://jakserychlenaucit.cz/jak-se-naucit-matematiku/

Pomůcky

ŽK a diář – nosíme vždy a všude. 
Sešity na M – na první hodinu M přineste: velký A4 (460 nebo 440) a jeden malý tenký (zásadně 520) zůstane ve škole na testy - mám ten loňský, je ve většině případů použitelný - posoudíme spolu. 
Učebnice – zpočátku 1. díl, dále se díly budou střídat – do diáře požadavky na změny.

Rýsovací pomůcky na každou hodinu M:

 • Kružítko
 • Pravítko nebo delší trojúhelník
 • Trojúhelník s ryskou
 • Naostřená tužka nebo mikrotužka
 • Guma
 • Úhloměr

Kalkulačka je dovolena na některé hodiny. Sladkosti jsou povoleny na hodiny velkých písemných prací. Velké svačiny doporučeny zejména na dvouhodinovky.

Dohodli jsme se, že budeme nosit tabulky jako zdroj informací.

Jak se lépe připravit na hodinu (možná nejen matematiky)

Chodím včas spát 
Snídám, svačím a dodržuji pitný režim o přestávkách
WC používám o přestávce
Pomůcky mám v pořádku a při ruce
Hodin se účastním AKTIVNĚ - jsem duchem na nich a přijímám nabízené aktivity, spolupracuji, využívám zdroje
Pokud nerozumím, je MOJÍ zodpovědností se ptát a žádat konzultace - spolužáka, pedagogů, dalších osob
Odevzdávám včas práce školní i domácí

Mgr. Bc. Libuše Daňhelková / 26. 2. 2024

Anglický jazyk (skupina AJ1)

ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA AJ1)

KE STAŽENÍ

CHARAKTERISTIKA A CÍLE PŘEDMĚTU

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 9. ročníku (na úrovni min. A1):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
POMŮCKY

učebnice, sešit A4 linkovaný, sešit A5 linkovaný na průběžné testy, psací potřeby (modrá propiska, zelená propiska, červená propiska, zvýrazňovač), nůžky, lepidlo

HODNOCENÍ
 • ústní projev, konverzace k probraným tématům/běžná konverzace v anglickém jazyce
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy/konverzace (z učiva z předchozí hodiny) - namátkové zkoušení
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

KVÍZY, TESTY, OPAKOVÁNÍ

Kvízy v aj pro všechny a na různá témata – gramatika, geografie, historie, sranda….

SpellQuiz | Fun Quizzes, Spelling Quizzes, Grammar Quizzes, Geography Quiz, History and more!

Idiomy - Idioms | SpellQuiz říká se, že velmi vysoké úrovně jazyka dosáhneš, když znáš a rozumíš jeho idiomům :), protože ty vychází z mixu jazyka a kultury národa.

Umíš napsat, co slyšíš? Start your spelling test!  Celé věty čtou rodilí mluvčí. Lze nastavit obtížnost. Ty píšeš, co slyšíš. Využij také pro trénink Poslouchej a opakuj (i žongluj). Jednak trénuješ porozumění a psaní, ale také mluvení.

Knihy online zdarma nejen v angličtině Project Gutenberg

Zábavné reklamy - zadej Funny advertisements. British Airways safety video , 10 Famous Funny Commercials 

APPKY, WEBY, POŘADY

Appky ZDARMAWoodpecker - videa podle témat, s aktivními titulky; BBC learning EnglishBritish council grammarBritish council learnEnglish

WebyCBeebies Global hry, pohádky a příběhy v britské angličtině

Obecně doporučuji pohádky pro děti typu Prasátko Peppa, Pošták PatBingSarah a kachnička pro trénink současné a dobře znějící angličtiny. Spousta z nich je na Youtube, Netflixu, HBO, Apple TV

Pro starší žáky: Welcome to CBeebies Grown-Ups

TED TALKS - videa různých žánrů, oborů, témat, délek, s možností zapnout titulky (někdy jsou i české)

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ANGLICKÁ SLOVÍČKA

V příloze Ke stažení nalezneš:

 1. Přehled 100 nejpoužívanějších slovíček v angličtině.
 2. Přehled 3000 doporučených slov podle Společného evropského rámce The Oxford 3000™ by CEFR level (úroveň A1-B2). Úroveň A1 = začátečník, B2 = úroveň maturity na gymnáziu.
 3. Survival package (balíček přežití) = anglické fráze, které využiješ na výletě v zahraničí.
 4.  

Radomír Quis / 4/9/2023

 

Radomír Quis 17/10/2023

Reminder:  All students AJ in my classes are required to have 2 notebooks of format 'A5' or similar.  One labeled AJ NOTES and the other AJ TESTS.  Those students wo are moving for AJ to different classrooms are required to bring these notebooks along with their Bloggers or Click (4G) Text and Work Books.  Please do not forget to write LEGIBLY your first and last names on the notebooks.

Připomínka:  Všichni studenti AJ v mých třídách musí mít 2 sešity formátu 'A5' nebo podobného. Jeden označený AJ NOTES a druhý AJ TESTS. Studenti, kteří se stěhují na AJ do jiných tříd, jsou povinni přinést tyto sešity spolu se svými Bloggers nebo Click (4G) učebnicemi a pracovními sešity.  Prosím neopomeňte napsat ČITELNĚ vaše jméno a příjmení na tyto sešity. 

 

LIST OF 100 MOST COMMON IRREGULAR VERBS - PLEASE LEARN THESE AT YOUR OWN PACE - THIS IS A YEAR LONG PROJECT

KNOWING IRRERGULAR VERBS IN ALL 3 FORMS IS EXTREMELY IMPORTANT

 1.  

arise

arose

arisen

 1.  

awake

awoke

awoken

 1.  

be

was/were

been

 1.  

bear

bore

borne/born

 1.  

beat

beat

beaten

 1.  

become

became

become

 1.  

begin

began

begun

 1.  

bend

bent

bent

 1.  

bet

bet

bet

 1.  

bind

bound

bound

 1.  

bite

bit

bitten

 1.  

bleed

bled

bled

 1.  

blow

blew

blown

 1.  

break

broke

broken

 1.  

breed

bred

bred

 1.  

bring

brought

brought

 1.  

broadcast

broadcast

broadcast

 1.  

build

built

built

 1.  

burst

burst

burst

 1.  

buy

bought

bought

 1.  

cast

cast

cast

 1.  

catch

caught

caught

 1.  

choose

chose

chosen

 1.  

cling

clung

clung

 1.  

come

came

come

 1.  

cost

cost

cost

 1.  

creep

crept

crept

 1.  

cut

cut

cut

 1.  

deal

dealt

dealt

 1.  

dig

dug

dug

 1.  

dive

dived/dove

dived

 1.  

do

did

done

 1.  

draw

drew

drawn

 1.  

dream

dreamt/dreamed

dreamt/dreamed

 1.  

drink

drank

drunk

 1.  

drive

drove

driven

 1.  

eat

ate

eaten

 1.  

fall

fell

fallen

 1.  

feed

fed

fed

 1.  

feel

felt

felt

 1.  

fight

fought

fought

 1.  

find

found

found

 1.  

flee

fled

fled

 1.  

fling

flung

flung

 1.  

fly

flew

flown

 1.  

forbid

forbade

forbidden

 1.  

forget

forgot

forgotten

 1.  

forgive

forgave

forgiven

 1.  

freeze

froze

frozen

 1.  

get

got

got/gotten

 1.  

give

gave

given

 1.  

go

went

gone

 1.  

grind

ground

ground

 1.  

grow

grew

grown

 1.  

hang

hung

hung

 1.  

have

had

had

 1.  

hear

heard

heard

 1.  

hide

hid

hidden

 1.  

hit

hit

hit

 1.  

hold

held

held

 1.  

hurt

hurt

hurt

 1.  

keep

kept

kept

 1.  

kneel

knelt/kneeled

knelt/kneeled

 1.  

knit

knit/knitted

knit/knitted

 1.  

know

knew

known

 1.  

lay

laid

laid

 1.  

lead

led

led

 1.  

leap

leapt/leaped

leapt/leaped

 1.  

learn

learnt/learned

learnt/learned

 1.  

leave

left

left

 1.  

lend

lent

lent

 1.  

let

let

let

 1.  

lie

lay

lain

 1.  

light

lit/lighted

lit/lighted

 1.  

lose

lost

lost

 1.  

make

made

made

 1.  

mean

meant

meant

 1.  

meet

met

met

 1.  

mow

mowed

mown/mowed

 1.  

overcome

overcame

overcome

 1.  

pay

paid

paid

 1.  

put

put

put

 1.  

read

read

read

 1.  

ride

rode

ridden

 1.  

ring

rang

rung

 1.  

rise

rose

risen

 1.  

run

ran

run

 1.  

say

said

said

 1.  

see

saw

seen

 1.  

seek

sought

sought

 1.  

sell

sold

sold

 1.  

send

sent

sent

 1.  

set

set

set

 1.  

sew

sewed

sewn/sewed

 1.  

shake

shook

shaken

 1.  

shed

shed

shed

 1.  

shine

shone

shone

 1.  

shoot

shot

shot

 1.  

show

showed

shown/showed

 1.  

shrink

shrank

shrunk

LIST OF 969 MOST COMMONLY USED ENGLISH WORDS 

CHECK ALL THE WORDS YOU KNOW AND LEARN MEANING OF THE REST - THIS IS A YEAR LONG VOLUNTARY PROCESS

 1.  

able

 1.  

about

 1.  

above

 1.  

across

 1.  

act

 1.  

add

 1.  

afraid

 1.  

after

 1.  

again

 1.  

against

 1.  

age

 1.  

ago

 1.  

air

 1.  

all

 1.  

allow

 1.  

almost

 1.  

alone

 1.  

along

 1.  

already

 1.  

also

 1.  

although

 1.  

always

 1.  

among

 1.  

amount

 1.  

and

 1.  

animal

 1.  

another

 1.  

answer

 1.  

any

 1.  

anybody

 1.  

anyone

 1.  

anything

 1.  

anyway

 1.  

appear

 1.  

apply

 1.  

are

 1.  

area

 1.  

arm

 1.  

army

 1.  

around

 1.  

arrive

 1.  

art

 1.  

as

 1.  

ask

 1.  

at

 1.  

attack

 1.  

attention

 1.  

available

 1.  

away

 1.  

baby

 1.  

back

 1.  

bad

 1.  

bag

 1.  

ball

 1.  

bank

 1.  

base

 1.  

be

 1.  

bear

 1.  

beat

 1.  

beauty

 1.  

because

 1.  

become

 1.  

bed

 1.  

before

 1.  

begin

 1.  

behind

 1.  

believe

 1.  

belong

 1.  

below

 1.  

beside

 1.  

best

 1.  

better

 1.  

between

 1.  

beyond

 1.  

big

 1.  

bill

 1.  

bird

 1.  

birth

 1.  

bit

 1.  

black

 1.  

blood

 1.  

blue

 1.  

board

 1.  

boat

 1.  

body

 1.  

book

 1.  

born

 1.  

both

 1.  

bottom

 1.  

box

 1.  

boy

 1.  

break

 1.  

bring

 1.  

brother

 1.  

build

 1.  

building

 1.  

burn

 1.  

business

 1.  

but

 1.  

buy

 1.  

by

 1.  

call

 1.  

came

 1.  

can

 1.  

cannot

 1.  

car

 1.  

card

 1.  

care

 1.  

carry

 1.  

case

 1.  

cat

 1.  

catch

 1.  

cause

 1.  

cell

 1.  

center

 1.  

central

 1.  

century

 1.  

certain

 1.  

certainly

 1.  

chain

 1.  

chair

 1.  

chance

 1.  

change

 1.  

character

 1.  

charge

 1.  

check

 1.  

child

 1.  

choice

 1.  

choose

 1.  

church

 1.  

city

 1.  

claim

 1.  

class

 1.  

clear

 1.  

clearly

 1.  

close

 1.  

coach

 1.  

cold

 1.  

collection

 1.  

college

 1.  

color

 1.  

come

 1.  

common

 1.  

community

 1.  

company

 1.  

compare

 1.  

complete

 1.  

completely

 1.  

concern

 1.  

condition

 1.  

consider

 1.  

contain

 1.  

continue

 1.  

control

 1.  

cost

 1.  

could

 1.  

country

 1.  

course

 1.  

court

 1.  

cover

 1.  

create

 1.  

cross

 1.  

cry

 1.  

cultural

 1.  

culture

 1.  

cup

 1.  

current

 1.  

cut

 1.  

dark

 1.  

data

 1.  

daughter

 1.  

day

 1.  

dead

 1.  

deal

 1.  

death

 1.  

debate

 1.  

decade

 1.  

decide

 1.  

decision

 1.  

deep

 1.  

defense

 1.  

degree

 1.  

Democrat

 1.  

democracy

 1.  

Democrat

 1.  

describe

 1.  

design

 1.  

despite

 1.  

detail

 1.  

determine

 1.  

develop

 1.  

development

 1.  

die

 1.  

difference

 1.  

different

 1.  

difficult

 1.  

dinner

 1.  

direction

 1.  

director

 1.  

discover

 1.  

discussion

 1.  

disease

 1.  

do

 1.  

doctor

 1.  

dog

 1.  

door

 1.  

down

 1.  

draw

 1.  

dream

 1.  

drive

 1.  

drop

 1.  

drug

 1.  

during

 1.  

each

 1.  

early

 1.  

east

 1.  

easy

 1.  

eat

 1.  

economic

 1.  

economy

 1.  

edge

 1.  

education

 1.  

effect

 1.  

effort

 1.  

eight

 1.  

either

 1.  

election

 1.  

else

 1.  

employee

 1.  

end

 1.  

energy

 1.  

enjoy

 1.  

enough

 1.  

enter

 1.  

entire

 1.  

environment

 1.  

environmental

 1.  

especially

 1.  

establish

 1.  

even

 1.  

evening

 1.  

event

 1.  

ever

 1.  

every

 1.  

everybody

 1.  

everyone

 1.  

everything

 1.  

evidence

 1.  

exactly

 1.  

example

 1.  

executive

 1.  

exist

 1.  

expect

 1.  

experience

 1.  

expert

 1.  

explain

 1.  

eye

 1.  

face

 1.  

fact

 1.  

factor

 1.  

fail

 1.  

fall

 1.  

family

 1.  

far

 1.  

fast

 1.  

father

 1.  

fear

 1.  

federal

 1.  

feel

 1.  

feeling

 1.  

few

 1.  

field

 1.  

fight

 1.  

figure

 1.  

fill

 1.  

film

 1.  

final

 1.  

finally

 1.  

financial

 1.  

find

 1.  

fine

 1.  

finger

 1.  

finish

 1.  

fire

 1.  

firm

 1.  

first

 1.  

fish

 1.  

five

 1.  

floor

 1.  

fly

 1.  

focus

 1.  

follow

 1.  

food

 1.  

foot

 1.  

for

 1.  

force

 1.  

foreign

 1.  

forget

 1.  

form

 1.  

former

 1.  

forward

 1.  

four

 1.  

free

 1.  

friend

 1.  

from

 1.  

front

 1.  

full

 1.  

fund

 1.  

future

 1.  

game

 1.  

garden

 1.  

gas

 1.  

general

 1.  

generation

 1.  

get

 1.  

girl

 1.  

give

 1.  

glass

 1.  

go

 1.  

goal

 1.  

good

 1.  

government

 1.  

great

 1.  

green

 1.  

ground

 1.  

group

 1.  

grow

 1.  

growth

 1.  

guess

 1.  

gun

 1.  

guy

 1.  

hair

 1.  

half

 1.  

hand

 1.  

hang

 1.  

happen

 1.  

happy

 1.  

hard

 1.  

have

 1.  

he

 1.  

head

 1.  

health

 1.  

hear

 1.  

heart

 1.  

heat

 1.  

heavy

 1.  

help

 1.  

her

 1.  

here

 1.  

herself

 1.  

high

 1.  

him

 1.  

himself

 1.  

his

 1.  

history

 1.  

hit

 1.  

hold

 1.  

home

 1.  

hope

 1.  

hospital

 1.  

hot

 1.  

hotel

 1.  

hour

 1.  

house

 1.  

how

 1.  

however

 1.  

huge

 1.  

human

 1.  

hundred

 1.  

husband

 1.  

I

 1.  

idea

 1.  

identify

 1.  

if

 1.  

image

 1.  

imagine

 1.  

impact

 1.  

important

 1.  

improve

 1.  

in

 1.  

include

 1.  

including

 1.  

increase

 1.  

indeed

 1.  

indicate

 1.  

individual

 1.  

industry

 1.  

information

 1.  

inside

 1.  

instead

 1.  

institution

 1.  

interest

 1.  

interesting

 1.  

international

 1.  

interview

 1.  

into

 1.  

investment

 1.  

involve

 1.  

issue

 1.  

it

 1.  

item

 1.  

its

 1.  

itself

 1.  

job

 1.  

join

 1.  

just

 1.  

keep

 1.  

key

 1.  

kid

 1.  

kill

 1.  

kind

 1.  

kitchen

 1.  

know

 1.  

knowledge

 1.  

land

 1.  

language

 1.  

large

 1.  

last

 1.  

late

 1.  

later

 1.  

laugh

 1.  

law

 1.  

lawyer

 1.  

lay

 1.  

lead

 1.  

leader

 1.  

learn

 1.  

least

 1.  

leave

 1.  

left

 1.  

leg

 1.  

legal

 1.  

less

 1.  

let

 1.  

letter

 1.  

level

 1.  

lie

 1.  

life

 1.  

light

 1.  

like

 1.  

likely

 1.  

line

 1.  

list

 1.  

listen

 1.  

little

 1.  

live

 1.  

local

 1.  

long

 1.  

look

 1.  

lose

 1.  

loss

 1.  

lot

 1.  

love

 1.  

low

 1.  

machine

 1.  

magazine

 1.  

main

 1.  

maintain

 1.  

major

 1.  

majority

 1.  

make

 1.  

man

 1.  

manage

 1.  

management

 1.  

manager

 1.  

many

 1.  

market

 1.  

marriage

 1.  

material

 1.  

matter

 1.  

may

 1.  

maybe

 1.  

me

 1.  

mean

 1.  

measure

 1.  

media

 1.  

medical

 1.  

meet

 1.  

meeting

 1.  

member

 1.  

memory

 1.  

mention

 1.  

message

 1.  

method

 1.  

middle

 1.  

might

 1.  

military

 1.  

million

 1.  

mind

 1.  

minute

 1.  

miss

 1.  

mission

 1.  

mistake

 1.  

model

 1.  

modern

 1.  

moment

 1.  

money

 1.  

month

 1.  

more

 1.  

morning

 1.  

most

 1.  

mother

 1.  

mouth

 1.  

move

 1.  

movement

 1.  

movie

 1.  

Mr.

 1.  

Mrs.

 1.  

much

 1.  

music

 1.  

must

 1.  

my

 1.  

myself

 1.  

name

 1.  

nation

 1.  

national

 1.  

natural

 1.  

nature

 1.  

near

 1.  

nearly

 1.  

necessary

 1.  

need

 1.  

network

 1.  

never

 1.  

new

 1.  

news

 1.  

newspaper

 1.  

next

 1.  

nice

 1.  

night

 1.  

no

 1.  

none

 1.  

nor

 1.  

north

 1.  

not

 1.  

note

 1.  

nothing

 1.  

notice

 1.  

now

 1.  

nuclear

 1.  

number

 1.  

occur

 1.  

of

 1.  

off

 1.  

offer

 1.  

office

 1.  

officer

 1.  

official

 1.  

often

 1.  

oh

 1.  

oil

 1.  

ok

 1.  

old

 1.  

on

 1.  

once

 1.  

one

 1.  

only

 1.  

onto

 1.  

open

 1.  

operation

 1.  

opportunity

 1.  

option

 1.  

or

 1.  

order

 1.  

organization

 1.  

other

 1.  

others

 1.  

our

 1.  

out

 1.  

outside

 1.  

over

 1.  

own

 1.  

owner

 1.  

page

 1.  

pain

 1.  

painting

 1.  

paper

 1.  

parent

 1.  

part

 1.  

participant

 1.  

particular

 1.  

particularly

 1.  

partner

 1.  

party

 1.  

pass

 1.  

past

 1.  

patient

 1.  

pattern

 1.  

pay

 1.  

peace

 1.  

people

 1.  

per

 1.  

perform

 1.  

performance

 1.  

perhaps

 1.  

period

 1.  

person

 1.  

personal

 1.  

phone

 1.  

physical

 1.  

pick

 1.  

picture

 1.  

piece

 1.  

place

 1.  

plan

 1.  

plant

 1.  

play

 1.  

player

 1.  

PM

 1.  

point

 1.  

police

 1.  

policy

 1.  

political

 1.  

politics

 1.  

poor

 1.  

popular

 1.  

population

 1.  

position

 1.  

positive

 1.  

possible

 1.  

power

 1.  

practice

 1.  

prepare

 1.  

present

 1.  

president

 1.  

pressure

 1.  

pretty

 1.  

prevent

 1.  

price

 1.  

private

 1.  

probably

 1.  

problem

 1.  

process

 1.  

produce

 1.  

product

 1.  

production

 1.  

professional

 1.  

professor

 1.  

program

 1.  

project

 1.  

property

 1.  

protect

 1.  

prove

 1.  

provide

 1.  

public

 1.  

pull

 1.  

purpose

 1.  

push

 1.  

put

 1.  

quality

 1.  

question

 1.  

quickly

 1.  

quite

 1.  

race

 1.  

radio

 1.  

raise

 1.  

range

 1.  

rate

 1.  

rather

 1.  

reach

 1.  

read

 1.  

ready

 1.  

real

 1.  

reality

 1.  

realize

 1.  

really

 1.  

reason

 1.  

receive

 1.  

recent

 1.  

recently

 1.  

recognize

 1.  

record

 1.  

red

 1.  

reduce

 1.  

reflect

 1.  

region

 1.  

relate

 1.  

relationship

 1.  

religious

 1.  

remain

 1.  

remember

 1.  

remove

 1.  

report

 1.  

represent

 1.  

Republican

 1.  

require

 1.  

research

 1.  

resource

 1.  

respond

 1.  

response

 1.  

responsibility

 1.  

rest

 1.  

result

 1.  

return

 1.  

reveal

 1.  

rich

 1.  

right

 1.  

rise

 1.  

risk

 1.  

road

 1.  

rock

 1.  

role

 1.  

room

 1.  

rule

 1.  

run

 1.  

safe

 1.  

same

 1.  

save

 1.  

say

 1.  

scene

 1.  

school

 1.  

science

 1.  

scientist

 1.  

score

 1.  

sea

 1.  

season

 1.  

seat

 1.  

second

 1.  

section

 1.  

security

 1.  

see

 1.  

seek

 1.  

seem

 1.  

sell

 1.  

send

 1.  

senior

 1.  

sense

 1.  

series

 1.  

serious

 1.  

serve

 1.  

service

 1.  

set

 1.  

seven

 1.  

several

 1.  

sex

 1.  

sexual

 1.  

shake

 1.  

share

 1.  

she

 1.  

shoot

 1.  

short

 1.  

shot

 1.  

should

 1.  

shoulder

 1.  

show

 1.  

side

 1.  

sign

 1.  

significant

 1.  

similar

 1.  

simple

 1.  

simply

 1.  

since

 1.  

sing

 1.  

single

 1.  

sister

 1.  

sit

 1.  

site

 1.  

situation

 1.  

six

 1.  

size

 1.  

skill

 1.  

skin

 1.  

small

 1.  

smile

 1.  

so

 1.  

social

 1.  

society

 1.  

soldier

 1.  

some

 1.  

somebody

 1.  

someone

 1.  

something

 1.  

sometimes

 1.  

son

 1.  

song

 1.  

soon

 1.  

sort

 1.  

sound

 1.  

south

 1.  

southern

 1.  

space

 1.  

speak

 1.  

special

 1.  

specific

 1.  

speech

 1.  

spend

 1.  

sport

 1.  

spring

 1.  

staff

 1.  

stage

 1.  

stand

 1.  

standard

 1.  

star

 1.  

start

 1.  

state

 1.  

statement

 1.  

station

 1.  

stay

 1.  

step

 1.  

still

 1.  

stock

 1.  

stop

 1.  

store

 1.  

story

 1.  

strategy

 1.  

street

 1.  

strong

 1.  

structure

 1.  

student

 1.  

study

 1.  

stuff

 1.  

style

 1.  

subject

 1.  

success

 1.  

successful

 1.  

such

 1.  

suddenly

 1.  

suffer

 1.  

suggest

 1.  

summer

 1.  

support

 1.  

sure

 1.  

surface

 1.  

system

 1.  

table

 1.  

take

 1.  

talk

 1.  

task

 1.  

tax

 1.  

teach

 1.  

teacher

 1.  

team

 1.  

technology

 1.  

television

 1.  

tell

 1.  

ten

 1.  

tend

 1.  

term

 1.  

test

 1.  

than

 1.  

thank

 1.  

that

 1.  

the

 1.  

their

 1.  

them

 1.  

themselves

 1.  

then

 1.  

there

 1.  

these

 1.  

they

 1.  

thing

 1.  

think

 1.  

third

 1.  

this

 1.  

those

 1.  

though

 1.  

thought

 1.  

thousand

 1.  

threat

 1.  

three

 1.  

through

 1.  

throughout

 1.  

throw

 1.  

thus

 1.  

time

 1.  

to

 1.  

today

 1.  

together

 1.  

tonight

 1.  

too

 1.  

top

 1.  

total

 1.  

tough

 1.  

toward

 1.  

town

 1.  

trade

 1.  

traditional

 1.  

training

 1.  

travel

 1.  

treat

 1.  

treatment

 1.  

tree

 1.  

trial

 1.  

trip

 1.  

trouble

 1.  

true

 1.  

truth

 1.  

try

 1.  

turn

 1.  

TV

 1.  

two

 1.  

type

 1.  

under

 1.  

understand

 1.  

unit

 1.  

until

 1.  

up

 1.  

upon

 1.  

us

 1.  

use

 1.  

usually

 1.  

value

 1.  

various

 1.  

very

 1.  

victim

 1.  

view

 1.  

violence

 1.  

visit

 1.  

voice

 1.  

vote

 1.  

wait

 1.  

walk

 1.  

wall

 1.  

want

 1.  

war

 1.  

watch

 1.  

water

 1.  

way

 1.  

we

 1.  

weapon

 1.  

wear

 1.  

week

 1.  

weight

 1.  

well

 1.  

west

 1.  

western

 1.  

what

 1.  

whatever

 1.  

when

 1.  

where

 1.  

whether

 1.  

which

 1.  

while

 1.  

white

 1.  

who

 1.  

whole

 1.  

whom

 1.  

whose

 1.  

why

 1.  

wide

 1.  

wife

 1.  

will

 1.  

win

 1.  

wind

 1.  

window

 1.  

wish

 1.  

with

 1.  

within

 1.  

without

 1.  

woman

 1.  

wonder

 1.  

word

 1.  

work

 1.  

worker

 1.  

world

 1.  

worry

 1.  

would

 1.  

write

 1.  

writer

 1.  

wrong

 1.  

yard

 1.  

yeah

 1.  

year

 1.  

yes

 1.  

yet

 1.  

you

 1.  

young

 1.  

your

 1.  

yourself.

 1.  

 

 

Great resource to practice English grammar

Chose the topic on top - and level of difficulty in the "zobrazit všechny úrovně" field.

 

https://www.helpforenglish.cz/gramatika

another soure for practice of English grammar

https://wordwall.net/cs-cz/community/9-t%C5%99%C3%ADda/angli%C4%8Dtina

Radomir Quis / 8. 12. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ2)

samostudium dne 26.2. (2.hodina)

V Google Classroom, ve složkách All tenses online practising + Tenses mix, naleznete online cvičení k procvičování.

Charakteristika a cíle předmětu

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 9. ročníku (na úrovni min. A2.2):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
POMŮCKY

učebnice, pracovní sešit, sešit A4 linkovaný, psací potřeby (modrá propiska, zelená propiska, červená propiska, zvýrazňovač), nůžky, lepidlo

HODNOCENÍ
 • ústní projev, konverzace k probraným tématům/běžná konverzace v anglickém jazyce
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy/konverzace (z učiva z předchozí hodiny) - namátkové zkoušení
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

online procvičování gramatiky (časů)

Perfect English Grammar

KVÍZY, TESTY, OPAKOVÁNÍ

Kvízy v aj pro všechny a na různá témata – gramatika, geografie, historie, sranda….

SpellQuiz | Fun Quizzes, Spelling Quizzes, Grammar Quizzes, Geography Quiz, History and more!

Idiomy - Idioms | SpellQuiz říká se, že velmi vysoké úrovně jazyka dosáhneš, když znáš a rozumíš jeho idiomům :), protože ty vychází z mixu jazyka a kultury národa.

Umíš napsat, co slyšíš? Start your spelling test!  Celé věty čtou rodilí mluvčí. Lze nastavit obtížnost. Ty píšeš, co slyšíš. Využij také pro trénink Poslouchej a opakuj (i žongluj). Jednak trénuješ porozumění a psaní, ale také mluvení.

Knihy online zdarma nejen v angličtině Project Gutenberg

Zábavné reklamy - zadej Funny advertisements. British Airways safety video , 10 Famous Funny Commercials 

APPKY, WEBY, POŘADY

Appky ZDARMAWoodpecker - videa podle témat, s aktivními titulky; BBC learning EnglishBritish council grammarBritish council learnEnglish

WebyCBeebies Global hry, pohádky a příběhy v britské angličtině

Obecně doporučuji pohádky pro děti typu Prasátko Peppa, Pošták PatBingSarah a kachnička pro trénink současné a dobře znějící angličtiny. Spousta z nich je na Youtube, Netflixu, HBO, Apple TV

Pro starší žáky: Welcome to CBeebies Grown-Ups

TED TALKS - videa různých žánrů, oborů, témat, délek, s možností zapnout titulky (někdy jsou i české)

nejdůležitější anglická slovíčka

V příloze Ke stažení nalezneš:

 1. Přehled 100 nejpoužívanějších slovíček v angličtině.
 2. Přehled 3000 doporučených slov podle Společného evropského rámce The Oxford 3000™ by CEFR level (úroveň A1-B2). Úroveň A1 = začátečník, B2 = úroveň maturity na gymnáziu.
 3. Survival package (balíček přežití) = anglické fráze, které využiješ na výletě v zahraničí.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 25. 2. 2024

Anglický jazyk (skupina AJ3)

cíl předmětu 

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 9. ročníku (na úrovni min. A2):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Bloggers 5, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob, popis hračky,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Ing. Alena Semerádová / 1. 9. 2023

Základy německého jazyka (skupina NJ1)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu Základy německého jazyka je získání základních jazykových znalostí a dovedností, osvojování si elementární slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se německému jazyku.

POMŮCKY

ŽK, školní sešit A5 linkovaný (454)

Učebnice Maximal interaktiv 2 a pracovní sešit

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická cvičení, slovíčka)
 • písemné testy – vždy oznámeno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry, rozhovory…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno
 • aktivita v hodině

Mgr. Libuše Čálková / 23. 8. 2023

Základy německého jazyka (skupina NJ2)

Vyučování 27. 2. 2024

1. procvičování na opravný test 3.3

2. procvičování lekce 4. 1 - dopravní prostředky

úkoly najdete na google classroom - němčina 9 sk.2

https://classroom.google.com/c/NTY4MDc3Mzg3NTYw?cjc=ecw6i7x

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu Základy německého jazyka je získání základních jazykových znalostí a dovedností, osvojování si elementární slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se německému jazyku.

POMŮCKY

ŽK, školní sešit A5 linkovaný (454)

Učebnice Maximal interaktiv 2 a pracovní sešit

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická cvičení, slovíčka)
 • písemné testy – vždy oznámeno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry, rozhovory…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno
 • aktivita v hodině

Mgr. Iva Strnadová / 23. 2. 2024

Základy německého jazyka (skupina NJ3)

Vyučování 27. 2. 2024

1. procvičování na opravný test 3.3

2. procvičování lekce 4. 1 - dopravní prostředky

úkoly najdete na google classroom - němčina 9 sk.3

https://classroom.google.com/c/NTY4MDgxNzY1NzYw?cjc=6wkhtik

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu Základy německého jazyka je získání základních jazykových znalostí a dovedností, osvojování si elementární slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se německému jazyku.

POMŮCKY

ŽK, školní sešit A5 linkovaný (454)

Učebnice Maximal interaktiv 2 a pracovní sešit

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická cvičení, slovíčka)
 • písemné testy – vždy oznámeno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry, rozhovory…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno
 • aktivita v hodině

Mgr. Iva Strnadová / 23. 2. 2024

Dějepis

Charakteristika předmětu

Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je probudit a posílit historické vědomí žáků a uchovat tak návaznost historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace.

Pomůcky

ŽK, pracovní sešit, sešit A444, vhodné psací pomůcky

Hodnocení

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodinách dle aktivit

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Štěpánka Hlubíková / 1. 10. 2023

Fyzika

Fyzika patří mezi přírodovědné předměty

Pomůcky 

 • ŽK a diář
 • sešit 540 , tabulky, učebnice, kalkulačka(není povinná, ale hodí se)

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení - u tabule
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit 

Mgr. Hana Schmidová / 16. 8. 2022

Chemie

Co se v chemii naučíme

 • zopakujeme klíčové učivo osmého ročníku
 • opět pohovoříme o bezpečnosti práce během výuky chemie
 • zorientujeme se v organických sloučeninách (sacharidy, proteiny, lipidy) v jejich chemické struktuře a vlastnostech
 • zapíšeme fotosyntézu chemickou rovnicí a určíme podmínky pro její průběh
 • vyzkoušíme si alkoholové kvašení
 • zaměříme se na lidskou DNA, vyzkoušíme izolaci DNA
 • formou prezentací si představíme vitamíny rozpustné ve vodě a tucích
 • vymezíme si pojem droga, zneužívání návykových látek, podíváme se na fim Katka
 • zhodnotíme vliv dopingu, fair play
 • vymezíme si podmínky pro průběh chemické reakce, faktory které ovlivňují chem. reakce a faktory, které chem. reakce zpomalují
 • vyčíslíme jednoduché chemické rovnice, zákon zachování hmotnosti
 • vypočítáme molární hmotnost, koncentraci, látkové množství, hmotnostní zlomek
 • porovnáme fungování jaderné a tepelné elektrárny
 • zhodnotíme rizika havárií a mimořádných událostí, vymezíme zásady chování v těchto situacích

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy (podle probrané látky), vždy po domluvě
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky (pracovní sešit, sešit na poznámky, PSP)

Kladu důraz

Žáci budou na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti práce při praktické výuce v chemii. Je zakázané cokoliv pít, ochutnávat, slévat látky dohromady, plýtvat s materiálem.

Bc. Libuše Nová / 1. 9. 2023

Přírodopis

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy - dle domluvy/ probraného učiva
 • příprava a zpracování laboratorních úkolů
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky - sešit na poznámky, pracovní sešit, nůžky, lepidlo

Bc. Libuše Nová / 29. 8. 2023

Zeměpis

Cíl:

upevnit znalosti z regionálního zeměpisu z minulých ročníků, na jejich základě zpracovávat témata z jednotlivých oblastí života na zemi

Pomůcky:

 • atlas světa 
 • sešit
 • pracovní listy
 • učebnice
 • na zpracování projektů: nůžky, lepidlo, pastelky, pravítko

Hodnocení:

 •  kratších písemných prací, zpravidla po ukončení menšího tematického celku, tyto práce jsou hlášeny předem
 •  orientace na mapě
 • prezentace nebo referáty připravené na dané téma k výuce
 • pracovní listy
 • skupinová práce nebo práce ve dvojicích – průběh spolupráce a její výsledky,
 • aktivita v hodině
 • projektové úkoly s delším časem na vypracování

Mgr. Iva Strnadová / 1. 9. 2023

Informatika a pracovní výchova

x

Ing. David Urbánek / 23. 8. 2023

Občanská výchova

Charakteristika předmětu

Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v souvislosti s různými životními situacemi. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.

Pomůcky

ŽK, pracovní sešit, sešit A424, vhodné psací pomůcky

Hodnocení

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodinách dle aktivit

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Štěpánka Hlubíková / 1. 10. 2023

Estetická výchova

x

M.A. Evžen Hanzalík / 23. 8. 2023

Tělesná výchova (skupina ČJ1)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

 

Ing. Jevgenij Lisovik / 26. 8. 2023

Tělesná výchova (skupina ČJ2)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

Mgr. Jiřina Závranská / 23. 8. 2023

Algoritmizace a programování

x

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Konverzace v anglickém jazyce

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 

Cílem předmětu konverzace v anglickém jazyce je umožnit dokonalejší osvojení si AJ, a to zejména schopnost samostatného ústního vyjádřování. Učivo je zaměřeno na získávání potřebných jazykových znalostí a dovedností, dorozumívání se v nejběžnějších situacích každodenního života, vyjádření svých myšlenek, plynulosti a sebejistoty v ústním projevu, rozšíření slovní zásoby, poznávání kultury zemí příslušné jazykové oblasti. 

POMŮCKY

 • sešit formátu A524

HODNOCENÍ

 • ústní projev - povídání o sobě, komunikační situace, scénky, četba, slovíčka
 • prezentace, projekty
 • drobné písemné opakování
 • skupinová či samostatná práce v hodině
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině
 • snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a individuální posun v dovednostech v průběhu pololetí

 

Radomir Quis / 29. 8. 2023

Radomir Quis / 5. 10. 2023

Seminář praktické biologie

 • krátké testy - dle domluvy/ probraného učiva
 • příprava a zpracování laboratorních úkolů
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky - sešit na poznámky, desky na tvorbu portfolia, nůžky, lepidlo

Bc. Libuše Nová / 29. 8. 2023

Seminář zdraví a pohybu

x

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Zeměpisný seminář

Práce na 26. 2.

Pokračujte v práci na projektu o tropickém deštném lese - sbírejte informace o tropickém deštném lese - zejména o zásahu člověka a jeho kácení, vyhledejte i obrázky. Uložte prozatím do dokumentu MS Word nebo na flashdisk . V pondělí4. 3. budeme vytvářet postery. 

Cíl:

naučíme se poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování v těchto zemích a budeme vyhledávat a zpracovávat praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

 

Hodnocení:

 • zpracování informací
 • úroveň jejich předání spolužákům i grafická úroveň jejich zpracování
 • práce v každé hodině

 

Pomůcky:

 • atlas světa
 • výtvarné potřeby - pastelky, nůžky, lepidlo, pravítko

Mgr. Iva Strnadová / 23. 2. 2024

Třídy a online informace