ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 6.A

Online zprávy pro žáky 6.A

Informace třídního učitele

Zápis z třídní schůzky

1.Přivítání, seznámení

2.Elektronická ŽK - heslo, známky, absence, kontrola podpis v papírové ŽK

3.Hodnocení - web třídy

4. Zodpovědnost - klíčky, čipy

5.Školní řád

6.Komunikace se školou - email, omluvenky

7. Slavnosti Prahy 5

8. IQ testování 24.10.

9. Deskohraní 17.10. vybíráme 50 Kč.


Mgr. Hana Schmidová / 27.9.2019

Kritéria hodnocení matematiky

- aktivita v hodinách

- domácí příprava 1x týdně domácí úkol

- desetiminutovky 1x týdně

- nošení pomůcek

- velké čtvrtletní písemné práce

- rys

- ústní zkoušení


Mgr. Hana Schmidová / 16.9.2019

Hodnocení v předmětu ZDRAVOVĚDA

Hodnocení v předmětu ZDRAVOVĚDA

Cílem předmětu je osvojení zásad zdravého životního stylu, osvojení účelného chování při ohrožení v každodenních i rizikových situacích.

Pomůcky: libovolný A5 sešit - spíše tenčí ,fólie na pracovní listy

Hodnocení:
 • malé testy – vždy hlášeny dopředu
 • aktivita během vyučování
 • domácí úkoly – výjimečně
 • schopnost spolupracovat během skupinové práce
 • tvorba projektů
 • samostatná práce – pracovní listy, tvorba referátů/prezentací

Bc. Libuše Nová / 15.9.2019

Hodnocení a cíle v předmětu PŘÍRODOPIS

Hodnocení a cíle v předmětu PŘÍRODOPIS

Cílem předmětu je poskytnout ucelený pohled na přírodu a její části, na život, jeho rozmanité projevy, podmínky a vývoj, na lidský organismus, předpoklady jeho zdravého vývinu a na vztahy člověka k přírodě.

Ekologické pojetí zdůrazňuje myšlení ve vztazích, pozorování a poznávání přírodnin, přírodních celků a jejich změn.

Důležité je postupně rozvíjet poznatky u žáka, vytvářet jeho citlivý a odpovědný vztah k přírodě, životu a ke zdraví.

Dále být informován o aktuálních informací problematiky životního prostředí, regionálních a lokálních zvláštností přírody.

 

Pomůcky na hodiny přírodopisu: libovolný sešit na poznámky, libovolný sešit A5 na testy, učebnici, folie na pracovní listy

Hodnocení:

 • ústní projev (zkoušení, prezentace)
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy (pár pojmů z minulé/předminulé hodiny) nebudou hlášeny
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

Bc. Libuše Nová / 2.9.2019

ADAPTAČNÍ AKTIVITY PRO 6. ROČNÍKY

Ve dnech 9.,10. a 11.9. 2019 nás čekají společné adaptační aktivity týkající se žáků a třídních učitelek v 6. ročnících a poradenských pracovníků školy. Výuka v tyto dny neprobíhá, v pondělí končíme ve 12:35 (6.A i 6.B), v úterý a ve středu ve 13:30.

S sebou: pohodlné oblečení, svačina, pití, dobrá nálada, psací potřeby, mobilní telefon

 

Děkujeme

Mgr. Hana Schmidová

Bc. Květa Cinglová


Mgr. Hana Schmidová / 2.9.2019

Informace od vyučujících

Podvojný deník č.2

Druhý podvojný deník je potřeba odevzdat v pátek 20.12. 2019

Vzhledem k tomu, že první deníky musím projít a ohodnotit, bude dobré, když si děti případné poznámky budou prozatím dělat na papír vedle. Podvojné deníky vrátím žákům nejpozději do 15.11.

Děkuji za pochopení. 

Informace k podvojnému deníku, požadavky a další věci najdete níže. 


Bc. Květa Cinglová / 6.11.2019

Čtvrtletní písemná práce z českého jazyka

Termín: 12. 11. 2019 - 6. vyučovací hodina

Požadavky: 

Mluvnická část 

 • Slovní druhy
 • Práce s pravidly českého pravopisu (vyhledávání) 
 • Podstatná jména konkrétní, podstatná jména abstraktní
 • Podstatná jména pomnožná, hromadná, látková 
 • Mluvnické kategorie podstatných jmen 
 • Vlastní jména 
 • Pravopis podstatných jmen                                                                                             
 • Přídavná jména tvrdá   
 • Přídavná jména měkká 
 • Přídavná jména přivlastňovací 
 • Pravopis přídavných jmen
 • Základní skladební dvojice (podmět + přísudek)
 • Shoda přísudku s podmětem 

 

Literární část   

 • Znaky pohádky – co je typické pro pohádku   
 • Pohádky moderní a klasické (K. J. Erben, B. Němcová, H. CH. Andersen)
 • Antické báje – znaky, jaké antické báje známe

Bc. Květa Cinglová / 5.11.2019

Podvojný deník č.1

První podvojný deník je potřeba odevzdat na začátku měsíce listopadu - tedy v pondělí 4.11. 2019.

Informace k podvojnému deníku, požadavky a další věci najdete níže. 


Bc. Květa Cinglová / 30.9.2019

Plánované akce

17.10. 2019 nás čeká Deskohraní - děti si donesou 50Kč - celý den se neučíme, strávíme tento čas mimo školu

24.10. 2019 pro zájemce TESTOVÁNÍ MENSA v budově naší školy - je potřeba se registrovat na internetu a donést 150Kč + přihlášku, kterou ode mě děti dostaly (v případě ztráty si požádají o novou) - postup k registraci najdete na přihlášce


Bc. Květa Cinglová / 25.9.2019

Počítačová grafika - hodnocení

Hodnocení

Žáci budou hodnocení za:

 • aktivitu v hodině 
 • zvládnutí  samostatné práce podle zadání
 • potrtfolio (každý má v PC svou složku s uloženými pracemi)
Pomůcky

Pouze žákovská knížka. 


Mgr. Magdaléna Janitorová / 22.9.2019

Český jazyk, anglický jazyk

ČESKÝ JAZYK

Mluvnice: pondělí, úterý

Literatura: čtvrtek

Sloh: pátek

veškeré plánované testy (kromě krátkých opakovacích desetiminutovek) se budou objevovat v Bakalářích společně s úkoly v sekci "Domácí úkoly"

ANGLICKÝ JAZYK

veškeré plánované testy  se budou objevovat v Bakalářích společně s úkoly v sekci "Domácí úkoly"

 


Bc. Květa Cinglová / 18.9.2019

ANGLICKÝ JAZYK – PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ – SKUPINA AJ2

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

 

Na ANGLICKÝ JAZYK prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, školní sešit A4 linkovaný (444), sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Bloggers 2, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 

 HODNOCENÍ

- ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Mgr. Lukáš Helcelet / 17.9.2019

Pravidla práce a kritéria hodnocení AJ

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK bude další rozšiřování  jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

POMŮCKY : učebnice Bloggers2,  pracovní sešit,  linkovaný sešit velký A4 (444),  malý tenký sešit testů

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

- ústní zkoušení  (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)

- písemné zkoušení (krátké testy)

- projekty - hodnotí se obsahová správnost a nápaditost

- práce v hodině, schopnost spolupracovat ve skupině 

- práce v pracovním sešitě


Ing. Alena Semerádová / 13.9.2019

PODVOJNÝ DENÍK, SEZNAM LITERATURY, MOŽNOSTI ZÁPISU DENÍKU, PŘÍKLAD ZÁPISU - ČESKÝ JAZYK 6. ROČNÍK

Seznam literatury k podvojnému deníku / dvojitému zápisníku + požadavky

Z každého okruhu si každý žák vybere 1 knihu -  během celého roku tedy každý žák bude psát deník k 6 různým knihám (z toho v jednom případě není možnost výběru – okruh č. 4 – K. J. Erben - Kytice)

 1. Moderní pohádky
 • Hans Ch. Andersen – Pohádky
 • Alois Mikulka – Dvanáct usmívajících se ježibab, O zvířátkách a divných věcech
 • Jan Werich – Fimfárum
 • Karel Čapek – Devatero pohádek
 • Pavel Šrut – Lichožrouti
 • Oscar Wilde – Šťastný princ a jiné pohádky
 • Božena Němcová – Pohádky
 • Roald Dahl – Čarodějnice, Továrna na čokoládu, Jakub a obří broskev
 • Pavel Šrut – Dva lelci ve skříni (o Karlíkovi nemluvě)
 • Michael Ende – Nekonečný příběh
 • Arnošt Goldflam – Standa a dům hrůzy
 • Astrid Lindgrenová – Ronja, dcera loupežníka
 1. Bajky
 • Ezop – Bajky
 • Jean de la Fontaine – Bajky
 • Jiří Žáček – Bajky a nebajky pro malé i velké děti
 • Ivan Olbracht – O mudrci Bidpajovi a jeho zvířátkách
 • Pavel Šrut – Ezopovy bajky
 • Joy Adamsová – Příběh lvice Elsy
 • Carl Hiaasen – Soví houkání
 •  Eric Knight – Lassie se vrací
 1. Báje, mýty, pověsti
 • Eduard Petiška – Staré řecké báje a pověsti
 • Hana Kašparová – Bible pro děti
 • Rudolf Mertlík – Starověké báje a pověsti
 • Ivan Olbracht – Biblické příběhy
 • Alena Ježková – Řecké báje
 • Rick Riordan – Percy Jackson
 1. Balady, romance
 • Karel J. Erben – Kytice z pověstí národních
 1. Literatura s dětským hrdinou
 • Karel Poláček – Bylo nás pět
 • Jaroslav Foglar – Hoši od Bobří řeky
 • René Goscinny – Mikulášovy patálie
 • Roald Dahl – Danny, mistr světa
 • Jeff Kinney- Deník malého poseroutky
 • David Walliams - Babička Drsňačka
 1. Dětská fantastika
 • Jo Nesbo – Doktor Proktor a prdící prášek, Doktor Proktor a velká loupež zlata
 • J. K. Rowlingová – Harry Potter
 • Clive Staples Lewis – Letopisy Narnie
 • J.R.R. Tolkien – Pán prstenů

 

Jak může vypadat zápis do čtenářského deníku, tzv. podvojný deník

Otázky jsou pouze návodné, lze je vynechat, doplnit, vybrat jen některé, mají sloužit k inspiraci, neznamená to tedy, že žáci musí vypsat do podvojného deníku vše!

Inspirace k promýšlení přečtených textů
A - hodnocení knihy
1. Co se mi na knize líbí?
2. Co se mi na knize nelíbí?
3. Jak se mi kniha četla? Nač jsem při četbě myslel(a)?
4. Jak kniha začíná?
5. Jak kniha končí?
6. Byl závěr knihy uspokojivý?

B - jazyk
1. Jaká důležitá slova autor používal? Zapůsobil na mě jazyk, který autor používá? Která místa jsou zvlášť působivá? V jakém smyslu?
2. Opakuje autor některé obrazy, některé nezapomenutelné obraty apod.? Jak výběr slov a ostatních jazykových prostředků ovlivňuje působivost příběhu?
3. Mohu použít tři slova, jimiž bych popsal(a) autorův styl?
4. Mohu zformulovat jednu či dvě věty, kterými bych popsal(a) autorův styl?

C - problém, konflikt, napětí
1. Jaký konflikt, problém kniha nastoluje?
2. Zajímalo mě, jak to dopadne? Proč? Co udělal autor pro to, aby mě zaujal?
3. Jak docílil autor toho, že jsem během četby neztratil(a) zájem o knihu?

D - osobní zkušenost, poučení
1. Co řekl autor touto knihou o životě?
2. Co z toho má smysl právě pro mě?
3. Bylo to to, co jsem od knihy očekával(a)? Proč ano, proč ne?
4. Jaké nové názory mám teď, když jsem knihu přečetl(a)? Co nového nyní vím?
5. V jakém smyslu je ze mě po přečtení této knihy lepší čtenář?
6. V čem spočívá největší síla (účinek) knihy?

E - postavy
1. Jak se v průběhu knihy měnily jednotlivé postavy? Proč?
2. Jak se vývoj některých postav odrazil na změnách jiných postav?
3. Co bych udělal(a) jinak, kdybych byl(a) v kůži některé z postav?
4. Zachoval(a) bych se stejně jako hlavní hrdina při řešení některého problému?
5. Mohu se s touto postavou ztotožnit? Připomíná mi některá z postav lidi, které znám? Čím?
6. Co jsem se naučil(a) z toho, jak postavy v této knize jednají a jak myslí?
7. Chovaly se postavy věrohodně? Proč ano, proč ne?
8. Chtěl(a) bych si přečíst další knihu se stejnými hrdiny? Proč ano, proč ne?
9. Kterou postavu mám nejradši? Jaký je to člověk a proč právě on se mi tak líbí, proč ho mám rád(a)?

F - prostředí
1. Které detaily jsou charakteristické pro prostředí?
2. Jak se podařilo autorovi popsat srozumitelně prostředí?
3. Jaký význam mělo prostředí pro příběh? Bylo něčím zvláštní? Čím?

 

Příklad zápisu podvojného deníku

1. NÁZEV DÍLA

2. AUTOR (+ případně ilustrátor)

3. nakladatelství + rok vydání

4. Podvojný deník

 

Vypiš pasáž (část textu), která na tebe zapůsobila (připomněla ti vlastní zážitek, představuje pro tebe záhadu, nemůžeš s ní souhlasit...)

Napiš komentář ke zvolené pasáži. (Proč sis zaznamenal právě ji, co ti připomněla, jaké otázky v tobě vyvolala, s čím nesouhlasíš...)

20. února 2007

Flegelová, Sissi: Láska a zklamání

„Byla jsem úplně bez sebe. Já ale nechci nikam odjet. Nechci nic vidět, slyšet, chci mít svůj klid." (str. 7)

 

Úplně tu holku chápu. Protože když jsem naštvaná nebo nemám náladu, tak mi mamka říká, že musím jet s celou rodinou na nějaký výlet, přitom chci mít svůj klid.

 

13. března 2007

Stine, Robert L.: Tichá hrůza.

„Já už se o tebe postarám, ty psisko," opakoval zlověstně Kathryn. Pes slabě zakňučel." (str. 76)

 

Zelená krev- já nemám ráda, když někdo psům takhle říká, protože pokud někoho nekousli nebo nesežrali, tak jsou to nevinná zvířátka. Možná jsou trochu nevěrná, ale to jenom v tom případě, když se jedná o piškot...

5. zhodnocení knihy


Bc. Květa Cinglová / 9.9.2019

Hodnocení v předmětu HV

Hodnocení
 • aktivita v hodině, snaha a zájem 
 • osvojení probraného učiva
 • znalost lidových a umělých písní (min. z hodin HV)
 • skupinová práce
Pomůcky

Notový sešit a psací potřeby.


Mgr. Magdaléna Janitorová / 6.9.2019

Zeměpis

Cíl předmětu

 - umožnit žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit.

Pomůcky

 - školní sešit 544, učebnice, pracovní sešit "Zeměpis s nadhledem", školní atlas světa, pastelky, nnůžky, pravítko

 Hodnocení

- krátké testy

- práce v hodině

- ústní projev - zkoušení, prezentace, prezentování výsledků samostatné práce

- práce s pracovními listy

 - skupinová práce

- projektovédomácí úkoly

 - aktivita v hodině

 


Mgr. Iva Strnadová / 5.9.2019

Tělesná výchova

Hodnocení:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
  žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)

Mgr. Jiřina Závranská / 2.9.2019

Hodnocení v předmětech ČJ a AJ

Na předměty prosím noste pomůcky! Pracovní sešit, učebnice, sešity, psací potřeby + pomůcky, které vyučující případně zadá!

Český  jazyk

Ústní zkoušení – hodnocení všeobecných znalostí daného předmětu - individuální

Diktát – hodnocení pravopisu, úprava textu

Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce

Velká písemná práce – 50% správně = hodnocení dobře (3)

Sloh – hodnocení pravopisu, dodržení tématu, struktury a obsahu, délky a úpravy textu

Podvojný deník (forma čtenářského deníku) – hodnocení splnění úkolu na zadané téma, ústní obhájení (povídání o přečteném), dodržení struktury a požadavků

Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka

Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání

Řečnická cvičení, komunikace - hodnocení splnění úkolu na zadané téma, ústní projev, dodržení struktury a požadavků (délka, téma)

Anglický jazyk

Ústní zkoušení – hodnocení všeobecných znalostí daného předmětu - individuální

Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce

Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka

Skupinová práce – zhodnocení zvládnutí úkolu ve skupině, týmové spolupráce, dodržení zadání


Bc. Květa Cinglová / 2.9.2019

DĚJEPIS - PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu DĚJEPIS je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

 

Na DĚJEPIS, prosím, noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, sešit na D – A4 školní linkovaný (444), učebnice Dějepis pro 6. třídu FRAUS a pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 

HODNOCENÍ

- ústní zkoušení (ústní projev)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- dějepisný projekt - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- případná prezentace doma připravených referátů

- aktivita v hodině

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Bc. Lukáš Helcelet / 30.8.2019

Občanská výchova - hodnocení

Hlavními cíli předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA je formovat člověka jako jedince zodpovědného nejen k sobě, ale i k ostatním, vytvářet vztahy a etické postoje, pochopit smysl lidské existence, vést žáka ke kritickému myšlení, argumentovat, správně usuzovat, vyvozovat závěry z daných skutečností.

POMŮCKY: ŽK, diář, učebnice, psací potřeby

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 30.8.2019

SVĚT INFORMACÍ - PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu SVĚT INFORMACÍ je naučit žáky systematicky přistupovat k řešení problémů, rozdělit si ho na dílčí činnosti a ty pak jednotlivě nebo ve skupinách řešit, resp. naplánovat harmonogram řešení. Naučit žáky efektivně vyhledat požadované informace v různých zdrojích, v knize, časopise, televizi, v encyklopediích, Internetu,  především však s využitím ICT. Naučit žáky zpracovat nalezené informace pomocí běžně dostupných kancelářských programů, případně pomocí nich vytvořit nové dokumenty, systematicky ukládat informace na různá záznamová média tak, aby byly v co nejkratší době přístupné.

 

Na SVĚT INFORMACÍ, prosím, noste tyto pomůcky:

 • ŽK a diář
 • školní sešit linkovaný A5 (524)
 • občas budou potřeba papíry a čtvrtky A4 na domácí práce
 • psací potřeby

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • testy v kancelářských programech v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • online procvičování zadání / cvičení: http://old.zsdobrichovice.cz/informatika.htm

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


PaedDr. Boris Hajdúk / 28.8.2019

Hodnocení Vv

 • Čistota práce
 • Nápaditost
 • Stupeň zvládnutí výtvarné techniky
 • Zručnost a pracovitost
 • Plnění domácí přípravy (pomůcky na vyučování)

Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa