Online zprávy pro žáky 5. A

Přehled

Informace třídního učitele

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,

vzhledem k velmi nepříznivému počasí a počtu nemocných dětí a pedagogů jsme přistoupili ke zrušení zítřejší zahradní slavnosti.

Čas třídních schůzek zůstává samozřejmě v platnosti (17:00-18:00)

Velmi nás to mrzí a už teď se těšíme na zahradní slavnost na konci školního roku. Rodiče žáků prvních tříd budou informováni svými třídním učitelkami o náhradním přivítání prvňáčků.

Děkujeme všem za pochopení.

 

Dopravní hřiště

V pátek 16.9. 3-5h půjdeme na dopravní hřiště na Chaplinovo náměstí. Žáci budou jezdit na hřišti, prosím helmu s sebou.

 

Milí rodiče,
již zítra otevíráme novou kapitolu. Začínáme v 8.00 ve 2. PATŘE a končíme 10:40. Poprosím o přinesení penálu, budeme podepisovat ŽK i pracovní sešity, které si žáci odnesou.
V pátek budeme ve škole 8:00-12:30 - stmelovací aktivity (potřeba penál).

Těším se :-)

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 19. 9. 2022

Český jazyk

HODNOCENÍ

 • dodržování tvarů a spojů, čitelnost písma, psaní diakritických znamének
 • přepis, opis, diktát, pravopisná cvičení (co chyba, to o půl stupně snížená známka)
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • kontrolní písemné práce
 • řešení pracovních listů
 • pamětné osvojení básně
 • správnost a plynulost čtení
 • porozumění přečtenému textu, orientace v textu
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 16. 8. 2022

Matematika

CÍLE VÝUKY MATEMATIKY V 5. ROČNÍKU

 • zautomatizovat základní matematické operace
 • ukotvit matematické vztahy, postupy a principy
 • na základě porozumění a pochopení rozvíjet další dimenze matematického poznání
 • rozvíjet schopnosti samostatného logického uvažování
 • pomocí matematických vědomostí nalézat řešení praktických situací v životě
 • orientovat se v geometrických představách a pojmech v rovině i v prostoru

HODNOCENÍ

V hodnocení bude přihlíženo na:

 • přehlednost, čitelnost, srozumitelnost, a celkovou grafickou úpravu prací
 • postup řešení a na faktickou numerickou správnost
 • přesnost, správnost a čistotu geometrických prací
 • pořádek ve věcech – nošení potřebných pomůcek
 • včasné odevzdávání prací
 • snahu a aktivní přístup k práci v hodinách
 • projevení zájmu o předmět
 • individuální pokrok a zlepšení
 • plnění domácí přípravy – ( a to nejen písemné )
 • průběžné výsledky kratších dílčích tematických prací
 • míru samostatnosti při plnění úkolů – pracovní sešity, řešení příkladů z učebnice, pracovní listy, testy apod.
 • výsledky obsáhlejších opakovacích prací – oznámeno bude týden dopředu na webu

NA MATEMATIKU SI BUDU NOSIT:

 • funkční psací potřebu
 • ořezané obyčejné tužky číslo 2 a číslo 3 – ( měkčí tuha a tvrdší tuha )
 • nepovinná mikrotužka s náplní
 • gumu
 • ořezávátko
 • rovné 30cm pravítko
 • pravoúhlý trojúhelník s ryskou
 • kovové kružítko s ořezanou tuhou
 • nůžky

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY :

 • učebnice MATEMATIKA 1.díl – nakladatelství Taktik
 • velký pracovní sešit MATEMATIKA 1. díl – nakladatelství Taktik
 • malý pracovní sešit POČETNÍK 1. díl – nakladatelství Taktik

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 1. 9. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ1)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

Pomůcky

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:
ŽK a diář, školní sešit A5 linkovaný (544), sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Bloggers 1, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ
 • ústní projev (dialogy, překlad vět, porozumění, četba, komunikační situace, slovíčka)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Lukáš Helcelet / 23. 8. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ2)

CÍL PŘEDMĚTU 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby a jazykových obratů, vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku. Cizojazyčné vzdělávání na prvním stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

POMŮCKY

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:  učebnici Bloggers 1, ŽK, školní sešit 544, který používáme i jako slovníček, sešit na testy 524 - zůstává z minulého školního roku, učebnici Bloggers 1, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.  

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, ...)
 • malé  a větší písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině
 • snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a individuální posun v dovednostech v průběhu pololetí

 

Ing. Alena Semerádová / 6. 9. 2022

Přírodověda (skupina AJ1)

HODNOCENÍ

 • kontrolní testy (vždy v předem stanoveném termínu)
 • ústní zkoušení
 • pracovní listy
 • projekty, referáty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodině, aktivita
 • skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. Libuše Nová / 16. 8. 2022

Přírodověda (skupina AJ2)

cíle v přírodovědě

Předmět přírodověda se zaměřuje na popis a poznání zákonitostí živé a neživé přírody, získání poznatků o lidském těle a jeho fungování a osvojení chování, které zajistí vlastní zdraví a bezpečí.
Našimi zásadními tématy jsou Rozmanitost živé a neživé přírody v prvním a Člověk, jeho život a jeho zdraví.

HODNOCENÍ

V přírodovědě vyučující prověřuje výsledky vzdělávání drobnými tematickými písemnými pracemi, případně ústním zkoušením.
Téma písemného/ústního ověřování bývá žákům sděleno předem.
Do hodnocení se zahrnuje také individuální i skupinová práce žáka v hodinách a připravenost na výuku průběžně. 

 

Mgr. Bc. Libuše Daňhelková / 30. 8. 2022

Vlastivěda (skupina AJ1)

HODNOCENÍ 

 • kontrolní testy (vždy v předem stanoveném termínu)
 • ústní zkoušení
 • pracovní listy, mapy
 • projekty, referáty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodině, aktivita
 • skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 16. 8. 2022

Vlastivěda (skupina AJ2)

Cíl

Cílem předmětu Vlastivěda je seznámit žáky s dějinami a přírodními poměry České republiky a životem v jednotlivých krajích.

HODNOCENÍ 

 • kontrolní testy (vždy v předem stanoveném termínu)
 • ústní zkoušení
 • pracovní listy, mapy
 • projekty, referáty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodině, aktivita
 • skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Iva Strnadová / 29. 8. 2022

Informatika a pracovní výchova (skupina AJ1)

x

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Informatika a pracovní výchova (skupina AJ2)

POMŮCKY:

 • žákovská knížka
 • sešit (možno použít i z loňského roku)

HODNOCENÍ

 • ústní projev (např. prezentace vlastní práce)
 • aktivní přístup, snaha, zájem
 • vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí.

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Martina Šťastná / 16. 8. 2022

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

 HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HV

 • připravenost na hodiny (pomůcky, příp. úkoly)
 • aktivita v hodině, snaha a zájem
 • samostatná práce i spolupráce se skupinou
 • znalost lidových i umělých písní (z hodin HV)
 • znalost prorbaného učiva

Výsledná známka není jen průměrem známek! Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 26. 8. 2022

Tělesná výchova (skupina AJ1)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Linda Pavlincová, DiS. / 24. 8. 2022

Tělesná výchova (skupina AJ2)

Hodnocení v předmětu tělesná výchova:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
 • žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky) 

Mgr. Jiřina Závranská / 2. 9. 2022

Výtvarná výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

 

Kritéria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

 

Pomůcky:

(Platí, že stačí dokoupit, co chybí a zbytek použít z předešlého šk. roku)

Případné dotazy neváhejte napsat  na  – janitorova@ukol.zskorenskeho.cz

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. černá tuš a redispero (i s hrotem)
 9. pastelky (alespoň 12 barev)
 10. voskovky (12 barev)
 11. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 12. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 13. ploché štětce (tenký a široký)
 14. kulaté štětce (tenký a široký)
 15. kalíšek na vodu
 16. hadřík
 17. igelit na lavici 
 18. nůžky
 19. modelína a podložka na modelování 
 20. vodové barvy
 21. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 22. paleta na tempery
 23. obyčejné barevné papíry
 24. +50 Kč na čtvrtky (čtvrtky nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

Mgr. Magdaléna Janitorová / 17. 8. 2022

Etická a finanční výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Cílem předmětu je seznámit žáky s etikou - co je etika, kde se s tímto pojmem můžeme setkat,  sebevědomí, asertivita, sebeprezentace, etika v komunikaci s okolím, efektivní komunikace, etika a média; i se světem financí - druhy vlastnictví, majetek, hospodaření rodiny, nástrahy ve světě financí - úvěry, dluhy atd. a jejich dopady na běžný život.

Pomůcky

ŽK a sešit, psací potřeby

hodnocení

 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace
 • domácí přípravy/úkoly

 

Domácí úkoly jsou zapsány v Bakalářích.

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 26. 8. 2022

Vlastivědná praktika

cíl předmětu

Žáci se naučí poznávat kulturu a život ve svém bydlišti, seznámí se s minulostí Smíchova, jeho současným životem a institucemi, působícími na jeho území. Žáci využívají svých znalostí z hodin vlastivědy, vlastních zkušeností a znalostí života v místě, kde bydlí

Formy práce

 • Vyhledávání a zpracování informací a jejich prezentace dané cílové skupině
 • Skupinová práce, besedy, diskuse
 •  Vycházky

Hodnocení

práce v hodině, kvalita vypracování úkolů

 

Mgr. Iva Strnadová / 16. 8. 2022

Třídy a online informace