Online zprávy pro žáky 5. A

Přehled

Informace třídního učitele

Květen

23.5. Konzultační hodiny

25.5. 3-5h dopravní hřiště - jízda, helmy s sebou

26.5. 1-3h taneční vystoupení Jak se dělá tanečník (bude placeno z třídního fondu)

 

FOCENÍ

28.4. se budou třídy fotit. Třídní fotka 45 Kč, skupinka 35 Kč (ceny za jednoho žáka)

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

18.4. v 17:00 se na Vás těším ve třídě 5.A

 

DUBNOVÉ AKCE

19.4. 4h bude preventivní program od policie na téma mezilidské vztahy

26.4. 2-3h program zaměřený na etiketu (bude placeno z třídního fondu)

 

Knihovna

5.4 3-4h beseda v knihovně na téma Harry Potter

9.3. 2-3h beseda v knihovně na téma Čeké pohádky. Ostatní hodiny se žáci normálně učí.

 

Dopravní hřiště

V pátek 24.2. 3-5h půjdeme na dopravní hřiště na Chaplinovo náměstí. Žáci budou v učebně, prosím helmu s sebou a přezůvky.

 

Leden

10. 1. od 17 hodin Konzultační hodiny (po předchozí emailové domluvě)

20. 1. pouze 2h Koncert skupiny Reva (cena 100 Kč - bude placeno z třídního fondu)

24. 1. Uzavření hodnocení za 1. pololetí

 

Poslední týden 2022

Ve středu 21. 12. se od 17:00 uskuteční vánoční zpívání v gymnastickém sále školy.
Žáci se shromáždí 16:45 ve třídě, kde budou moci si ještě představení zopakovat než na ně přijde řada v programu. 
Žákům zítra ješte rozdám lístky ohledně účasti a odchodu z představení. Pokud je vaše dítě nemocné, ale přijde ve středu, prosím napište mi, zda se vystoupení zúčastní.
Za školu Vás chceme poprosit, abyste zůstali přítomni na celý program, který bude končit cca v 18:00.

Ve čtvrtek 22.12. se žáci budou učit podle rozvrhu 1-3h, 4+5h bude třídní program - žáci mohou přinést cukroví, dárky pro spolužáky

Od pátku 23.12. do pondělí 2.1.2023 jsou vánoční prázdniny. Do školy děti půjdou až v úterý 3.1.2023

 

Akce v prosinci

30.11. 1-3h Adventní dílna ve Stanici přírodovědců - sraz ve třídě v 8:00 (akce bude placena z třídního fondu). Pak se učí dle rozvrhu

1.12. 2-3h Beseda v knihovně - téma pověsti. Ostatní hodiny podle rozvrhu

16.12. 3-5h Dopravní hřiště - zdravověda (první pomoc). První dvě hodiny dle rozvrhu, potřeba pouze přezůvky ze školy

21.12. Vánoční zpívání od 17h, vánoční trhy letos nebudou

22.12. 1-3h výuka dle rozvrhu, 4-5h třídní program

23.12. začátek vánočních prázdnin :-)

 

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,

vzhledem k velmi nepříznivému počasí a počtu nemocných dětí a pedagogů jsme přistoupili ke zrušení zítřejší zahradní slavnosti.

Čas třídních schůzek zůstává samozřejmě v platnosti (17:00-18:00)

Velmi nás to mrzí a už teď se těšíme na zahradní slavnost na konci školního roku. Rodiče žáků prvních tříd budou informováni svými třídním učitelkami o náhradním přivítání prvňáčků.

Děkujeme všem za pochopení.

 

Dopravní hřiště

V pátek 16.9. 3-5h půjdeme na dopravní hřiště na Chaplinovo náměstí. Žáci budou jezdit na hřišti, prosím helmu s sebou.

 

Milí rodiče,
již zítra otevíráme novou kapitolu. Začínáme v 8.00 ve 2. PATŘE a končíme 10:40. Poprosím o přinesení penálu, budeme podepisovat ŽK i pracovní sešity, které si žáci odnesou.
V pátek budeme ve škole 8:00-12:30 - stmelovací aktivity (potřeba penál).

Těším se :-)

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 24. 5. 2023

Český jazyk

Ke stažení

PÍSEMNÉ PRÁCE, TESTY

13.6. závěrečná písemná práce - pravopis (koncovky PJ, PřJ, vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem), druhy zájmen a číslovek, skloňování zájmen a číslovek, mluv. kategorie PJ a Sloves, větný vzorec, bě/pě/vě/mě, přímá řeč, velká a malá písmena

12.4. 3. čtvtletní písemná práce - pravopis (koncovky PJ, PřJ, vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem), s/z/vz, druhy zájmen a číslovek, skloňování zájmen a číslovek, homonyma, podstatná jména pomnožná, druhy příslovce a příslovečné spřežky, mluvnické kategorie sloves

17.1. 2. čtvtletní písemná práce - podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor), bě/pě/vě/mě, s/z/vz, zdvojené souhlásky (n/nn), slovní druhy, kořen/předpona/přípona, koncovky podstatných a přídavných jmen, stupňování příd. jmen, podmět a přísudek + shoda

19.12. test přídavná jména - druhy, mluvnické kategorie (pád, číslo, druh, vzor), zdvojené souhlásky (n/nn), stupňování

Každou středu bude kratší opakovací diktát (5-6 vět)

16.11čtvrtletní písemná práce - podstatná jména (pád, číslo, rod, vzor), rozdělení slova (kořen, předpona, přípona), příbuzná slova, zdvojené souhlásky, předpona s/z/vz, pravopis - vyjmenovaná slova, koncovky podst. jmen, bě/pě/vě

 

Úkoly na vánoce

 1. Čtení s porozuměním str. 31-33
 2. PS Hravá celá str. 49
 3. PP 2/všechny 3 sloupce

 

Čtenářská dílna

Každý pátek bude věnován knihám, žáci si přenesou vlastní knihu a po přečtení vybracují čtenářský deník.

 

HODNOCENÍ

 • dodržování tvarů a spojů, čitelnost písma, psaní diakritických znamének
 • přepis, opis, diktát, pravopisná cvičení (co chyba, to o půl stupně snížená známka)
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • kontrolní písemné práce
 • řešení pracovních listů
 • pamětné osvojení básně
 • správnost a plynulost čtení
 • porozumění přečtenému textu, orientace v textu
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 8. 6. 2023

Matematika

závěrečná PÍSEMNÁ PRÁCE

14. 6.  - početní operace +, -, *, : s velkými čísly, slovní úlohy, zlomky - zápis, vyjádření části z celku (2/8 ze 40 jsou...), desetinná čísla

Připravovat se z UČ 42 - 44, po domluvě možná konzultace, rada, pomoc.

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA

Domácí příprava je v případě matematiky nutnou součástí. Pokud si děti nebudou průběžně počítat, může to v některých případech neblaze ovlivnit prospěch. 

Vřele doporučuji stránky umimematiku.cz, onlinecviceni.cz.

doučování

Vážení rodiče, nabídla jsem dětem dobrovolné doučování každou středu od 12:45 do 13:30. Začneme ve středu 19. 10., lístečky děti dostanou.

PÍSEMNÉ PRÁCE, TESTY

Každý pátek během první vyučovací hodiny. Téma (konkrétní stránka v PS, UČ) vždy v Bakalářích u známky.

CÍLE VÝUKY MATEMATIKY V 5. ROČNÍKU

 • zautomatizovat základní matematické operace
 • ukotvit matematické vztahy, postupy a principy
 • na základě porozumění a pochopení rozvíjet další dimenze matematického poznání
 • rozvíjet schopnosti samostatného logického uvažování
 • pomocí matematických vědomostí nalézat řešení praktických situací v životě
 • orientovat se v geometrických představách a pojmech v rovině i v prostoru

HODNOCENÍ

V hodnocení bude přihlíženo na:

 • přehlednost, čitelnost, srozumitelnost, a celkovou grafickou úpravu prací
 • postup řešení a na faktickou numerickou správnost
 • přesnost, správnost a čistotu geometrických prací
 • pořádek ve věcech – nošení potřebných pomůcek
 • včasné odevzdávání prací
 • snahu a aktivní přístup k práci v hodinách
 • projevení zájmu o předmět
 • individuální pokrok a zlepšení
 • plnění domácí přípravy – ( a to nejen písemné )
 • průběžné výsledky kratších dílčích tematických prací
 • míru samostatnosti při plnění úkolů – pracovní sešity, řešení příkladů z učebnice, pracovní listy, testy apod.
 • výsledky obsáhlejších opakovacích prací – oznámeno bude týden dopředu na webu

NA MATEMATIKU SI BUDU NOSIT:

 • funkční psací potřebu
 • ořezané obyčejné tužky číslo 2 a číslo 3 – ( měkčí tuha a tvrdší tuha )
 • nepovinná mikrotužka s náplní
 • gumu
 • ořezávátko
 • rovné 30cm pravítko
 • pravoúhlý trojúhelník s ryskou
 • kovové kružítko s ořezanou tuhou
 • nůžky

UČEBNICE A PRACOVNÍ SEŠITY :

 • učebnice MATEMATIKA 1.díl – nakladatelství Taktik
 • velký pracovní sešit MATEMATIKA 1. díl – nakladatelství Taktik
 • malý pracovní sešit POČETNÍK 1. díl – nakladatelství Taktik

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 31. 5. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ1)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

Pomůcky

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:
ŽK a diář, školní sešit A5 linkovaný (544), sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Bloggers 1, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ
 • ústní projev (dialogy, překlad vět, porozumění, četba, komunikační situace, slovíčka)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Lukáš Helcelet / 23. 8. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ2)

CÍL PŘEDMĚTU 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby a jazykových obratů, vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku. Cizojazyčné vzdělávání na prvním stupni vede k dosažení úrovně A1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

POMŮCKY

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:  učebnici Bloggers 1, ŽK, školní sešit 544, který používáme i jako slovníček, sešit na testy 524 - zůstává z minulého školního roku, učebnici Bloggers 1, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.  

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, ...)
 • malé  a větší písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině
 • snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a individuální posun v dovednostech v průběhu pololetí

 

Ing. Alena Semerádová / 6. 9. 2022

Přírodověda (skupina AJ1)

HODNOCENÍ

 • kontrolní testy (vždy v předem stanoveném termínu)
 • ústní zkoušení
 • pracovní listy
 • projekty, referáty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodině, aktivita
 • skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. Libuše Nová / 16. 8. 2022

Přírodověda (skupina AJ2)

Ke stažení

cíle v přírodovědě

Předmět přírodověda se zaměřuje na popis a poznání zákonitostí živé a neživé přírody, získání poznatků o lidském těle a jeho fungování a osvojení chování, které zajistí vlastní zdraví a bezpečí.
Našimi zásadními tématy jsou Rozmanitost živé a neživé přírody v prvním a Člověk, jeho život a jeho zdraví v druhém pololetí.

HODNOCENÍ

V přírodovědě vyučující prověřuje výsledky vzdělávání drobnými tematickými písemnými pracemi, případně ústním zkoušením.
Téma písemného/ústního ověřování bývá žákům sděleno předem.
Do hodnocení se zahrnuje také individuální i skupinová práce žáka v hodinách a připravenost na výuku průběžně. 

Co už jsme se naučili v 1. pololetí (přehled pro marody)

Pracujeme s učebnicí a je potřeba si z ní doma číst a prohlížet obrázky. Důležité je také hledat odpovědi na otázky v učebnici uvedené.

Zopakovali jsme si z předchozích ročníků:

 • názvy měsíců v roce a roční období, co se děje v jednotlivých ročních obdobích
 • tři základní ekosystémy - les, louka, rybník - a jaké rostliny a živočichy a houby v nich najdeme
 • rodová a druhová jména rostlin a živočichů podle ukázek (dub zimní, dub šípák, borovice lesní, smrk ztepilý, bříza bělokorá)  a fotografií (soubor v příloze)
příroda
 • FOTOSYNTÉZA je přírodní děj, který probíhá v listech rostlin, je k němu zapotřebí světlo, voda a oxid uhličitý a vzniká při něm kyslík a zásoby energie.
 • PŘÍRODA má dvě části, ŽIVOU (mikroorganismy, rostliny, houby, živočichové včetně člověka) A NEŽIVOU (voda, vzduch, horniny, nerosty, půda). Obě části se prolínají. Z přírody pochází PŘÍRODNINY, z některých přírodnin pak člověk vyrábí VÝROBKY. 

Odvodili jsme NEZBYTNÉ (= bez nich to nejde) PODMÍNKY ŽIVOTA NA ZEMI: světlo, teplo, voda, vzduch, půda, živiny. Vzduch obsahuje KYSLÍK, který dýchají živočichové, a OXID UHLIČITÝ, který potřebují k fotosyntéze rostliny.

Víme, jak vzniká PŮDA - ze zvětralých hornin a nerostů obohacením o HUMUS a živiny, činností drobných organismů - rozkladačů. V horní vrstvě je humus, pod ním je vrstva obohacená živinami, pod ní vrstva bez živin a původní hornina tvoří PODLOŽÍ. 

Poznali jsme tyto NEROSTY a vyhledali o nich informace v učebnici: zlato, stříbro, sůl kamenná, diamant, železné rudy. 

Poznali jsme HORNINY jako směsi nerostů. Třídíme je na VYVŘELÉ (žula, čedič), USAZENÉ (vápenec, pískovec) a PŘEMĚNĚNÉ (svor, mramor). 

sluneční soustava, vesmír

Teplo naše planeta získává především ze Slunce. Další tepelná energie se získává pomocí paliv. PALIVA rozeznáváme PEVNÁ (uhlí černé a hnědé, rašelina, koks), TEKUTÁ (ropa) a PLYNNÁ (zemní plyn). 

SLUNEČNÍ SOUSTAVA: hvězda  Slunce; 8 planet: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun; planetky, komety, asteroidy, vesmírný prach. 

Den a noc = 24 hodin; jedno otočení Země kolem své osy. Měsíc oběhne kolem Země za 28 dnů. Země kolem Slunce oběhne za rok (365 a čtvrt dne).

Naklonění zemské osy a oběh kolem Slunce zapřičiňují střídání ročních období v našich oblastech. Začátky ročních období: jaro - jarní rovnodennost, 21. 3., léto - letní slunovrat, 21. 6., podzim - podzimní rovnodennost, 23. 9., zima - zimní rovnodennost - 21. 12.

Video o Sluneční soustavě: https://www.youtube.com/watch?v=x9MqiQoIzJc

země

Na Zemi funguje GRAVITACE - to je síla, která přitahuje předměty k Zemi. Také Slunce má svou gravitační sílu, Měsíc má menší gravitační sílu než Země. 

Země má vzdušný obal = ATMOSFÉRA. Krátkodobý proměnlivý stav atmosféry je POČASÍ, dlouhodobý charakteristický stav atmosféry je PODNEBÍ. Umíme popsat počasí v ročních dobách v našich oblastech. 

Na Zemi jsou různé PODNEBNÉ PÁSY, pojmenujeme aspoň základní z nich: POLÁRNÍ, MÍRNÝ A TROPICKÝ. Jejich hranice jsou plární kruhy (severní a jižní) a obratníky (Raka a Kozoroha). Charakterizujeme životní podmínky v každém pásu a uvedeme příklady živočichů, přizpůsobených prostředí. Známe také základní ekosystémy v jednotlivých pásech: tropický deštný les, savana a poušť v tropickém pásu, lesy, stepi a kulturní krajina v mírném pásu, tundra a polární krajina v polárním pásu. 

systém živé přírody

4 říše: rostliny, živočichové, houby, mikroorganismy - uvedeme příklady ke každé říši

Třídění živočichů: bezobratlí a strunatci (viz prezentace níže) - uvedeme příklady z různých skupin živočichů

člověk a jeho tělo

části lidského těla: hlava, krk, trup, hrudník, záda, boky, břicho, pánev; horní končetiny: paže, předloktí, ruce; dolní končetiny: stehna, bérce, nohy

 

odkazy na videa a materiály

Paxi - o vesmíru a Sluneční soustavě

Sluneční soustava (důležité) https://www.youtube.com/watch?v=BuCHbTphqtU

Střídání dne a noci (důležité) https://www.youtube.com/watch?v=ioCO2Pl7Xt0

Měsíc a jeho fáze: https://www.youtube.com/watch?v=C3CoOgHxsAk

O historii Měsíce (pro zájemce): https://www.youtube.com/watch?v=x9MqiQoIzJc

Velmi krátké video o podnebných pásech

https://www.youtube.com/watch?v=SDNf7suBLFE

Info a hra o podnebných pásech

https://www.umimefakta.cz/cviceni-podnebne-pasy

BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT - ideálně podívat se na všechny díly

https://www.youtube.com/watch?v=8_GPYYaxSTw&list=PL_c00IPCdRoGD0k6aG7725OaqHQQffcVf&index=1

Naděžda Matějová / 31. 1. 2023

Vlastivěda (skupina AJ1)

Ke stažení

testy

31.3. test z Národního obrození

3.3. test ze 4. třídy (zápisy + časové osy)

10.2. test ze sousdních států, EU, NATO (a,b,c)

9.1. test z krajů (a,b,c) - Jihomoravský, Zlínský, Olomoucký, Moravskoslezský

9.12. test z krajů (a,b,c) - Ústecký, Liberecký, Královehradecký, Pardubický, Vysočina

25.11. - test z krajů (a,b,c) - Praha, Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský

 

Referáty II.

9.1.

EU

9.1.

NATO

13.1.

Polsko

16.1.

Slovensko

20.1.

Rakousko

23.1.

Německo

Prezentace na počítači (PowerPoint)

Rozsah: maximálně 10 minut

Prezentace (kromě obrázků) bude obsahovat:

  Státy  Organizace (NATO, EU)

 1. Název státu a vlajka/znak  Název organizace a vlajka/znak
 2. Kde se nachází  Cíl, co zajišťuje
 3. Hlavní město                                                   Sídlo organizace 
 4. 3-4 velká města                                              Členské státy (případně i datum vstupu)
 5. Hory, řeky                                                         Vznik
 6. Průmysl                                                             Orgány a instituce (pokud má)
 7. Zemědělství, chov  ČR a daná organizace
 8. 3-4 kulturní/přírodní památky
 9. Významné osobnosti

+ připravit si 3 otázky do kvízu (státy i organizace)

 

Referáty na kraje

Datum

Kraj

21.10.

Praha

4.11.

Středočeský

7.11.

Jihočeský

11.11.

Plzeňský

14.11.

Karlovarský

18.11.

Ústecký

21.11.

Liberecký

25.11.

Královéhradecký

28.11.

Pardubický

2.12.

Vysočina

5.12.

Jihomoravský

9.12.

Zlínský

12.12.

Olomoucký

16.12.

Moravskoslezský

Žáci si pamatují, jaký kraj si vybrali.

Zadání práce na vybraný kraj ČR

Prezentace na počítači (hodina 31.10. bude věnována přípravě prezentace v počítačové učebně)

Rozsah: maximálně 15 minut

Prezentace (kromě obrázků) bude obsahovat:

 1. Název kraje
 2. Kde se nachází v ČR, s jakými kraji sousedí
 3. Krajské město
 4. 3-4 velká města
 5. Hory, řeky
 6. Průmysl
 7. Zemědělství, chov
 8. 3-4 kulturní/přírodní památky
 9. Alespoň jednu zajímavost

BONUS významné osobnosti

+ připravit si 3 otázky do kvízu na konci prezentace (které se vztahují k danému kraji)

 

HODNOCENÍ 

 • kontrolní testy (vždy v předem stanoveném termínu)
 • ústní zkoušení
 • pracovní listy, mapy
 • projekty, referáty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodině, aktivita
 • skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 24. 3. 2023

Vlastivěda (skupina AJ2)

Ke stažení

Cíl

Cílem předmětu Vlastivěda je seznámit žáky s dějinami a přírodními poměry České republiky a životem v jednotlivých krajích.

HODNOCENÍ 

 • kontrolní testy (vždy v předem stanoveném termínu)
 • ústní zkoušení
 • pracovní listy, mapy
 • projekty, referáty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodině, aktivita
 • skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Iva Strnadová / 18. 11. 2022

Informatika a pracovní výchova (skupina AJ1)

x

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Informatika a pracovní výchova (skupina AJ2)

čtvrtek 18. 5. 2023

na příští hodinu (čtvrtek 18. 5.) přinést do skupiny:
mísu, struhadlo, lis na česnek
Všichni budou mít na sobě staré triko nebo košili.

čtvrtek 4. 5. 2023

na příští hodinu (čtvrtek 4. 5.) přinést:
jehla, pevná bílá nit, nůžky

čtvrtek 20. 4. 2023

na příští hodinu (čtvrtek 20. 4.) přinést:
jehla, pevná bílá nit, 2 knoflíky, nůžky

čtvrtek 2. 3. 2023

na příští hodinu (čtvrtek 9. 3.) přinést:
štětce, hadřík, kalíšek na vodu, staré triko nebo košili

čtvrtek 15. 12. 2022

Přinést na hodinu kufřík s výtvarnými potřebami.

8. 12. 2022

čtvrtek 20. 10. 2022

Písemný test:

 • hardware
 • software
 • vstupní a výstupní zařízení

13. 10. 2022

POMŮCKY:

 • žákovská knížka
 • sešit (možno použít i z loňského roku)

HODNOCENÍ

 • ústní projev (např. prezentace vlastní práce)
 • aktivní přístup, snaha, zájem
 • vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí.

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Martina Šťastná / 11. 5. 2023

Hudební výchova

Vánoční vystoupení 

Pro cvičení zpěvu využijte tento odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=EF5m5TULeSA

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

 HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HV

 • připravenost na hodiny (pomůcky, příp. úkoly)
 • aktivita v hodině, snaha a zájem
 • samostatná práce i spolupráce se skupinou
 • znalost lidových i umělých písní (z hodin HV)
 • znalost prorbaného učiva

Výsledná známka není jen průměrem známek! Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 12. 12. 2022

Tělesná výchova (skupina AJ1)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Linda Pavlincová, DiS. / 24. 8. 2022

Tělesná výchova (skupina AJ2)

Hodnocení v předmětu tělesná výchova:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
 • žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky) 

Mgr. Jiřina Závranská / 2. 9. 2022

Výtvarná výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

 

Kritéria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

 

Pomůcky:

(Platí, že stačí dokoupit, co chybí a zbytek použít z předešlého šk. roku)

Případné dotazy neváhejte napsat  na  – janitorova@ukol.zskorenskeho.cz

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. černá tuš a redispero (i s hrotem)
 9. pastelky (alespoň 12 barev)
 10. voskovky (12 barev)
 11. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 12. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 13. ploché štětce (tenký a široký)
 14. kulaté štětce (tenký a široký)
 15. kalíšek na vodu
 16. hadřík
 17. igelit na lavici 
 18. nůžky
 19. modelína a podložka na modelování 
 20. vodové barvy
 21. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 22. paleta na tempery
 23. obyčejné barevné papíry
 24. +50 Kč na čtvrtky (čtvrtky nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

M.A. Evžen Hanzalík / 31. 1. 2023

Etická a finanční výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Cílem předmětu je seznámit žáky s etikou - co je etika, kde se s tímto pojmem můžeme setkat,  sebevědomí, asertivita, sebeprezentace, etika v komunikaci s okolím, efektivní komunikace, etika a média; i se světem financí - druhy vlastnictví, majetek, hospodaření rodiny, nástrahy ve světě financí - úvěry, dluhy atd. a jejich dopady na běžný život.

Pomůcky

ŽK a sešit, psací potřeby

hodnocení

 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace
 • domácí přípravy/úkoly

 

Domácí úkoly jsou zapsány v Bakalářích.

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 26. 8. 2022

Vlastivědná praktika

cíl předmětu

Žáci se naučí poznávat kulturu a život ve svém bydlišti, seznámí se s minulostí Smíchova, jeho současným životem a institucemi, působícími na jeho území. Žáci využívají svých znalostí z hodin vlastivědy, vlastních zkušeností a znalostí života v místě, kde bydlí

Formy práce

 • Vyhledávání a zpracování informací a jejich prezentace dané cílové skupině
 • Skupinová práce, besedy, diskuse
 •  Vycházky

Hodnocení

práce v hodině, kvalita vypracování úkolů

 

Mgr. Iva Strnadová / 16. 8. 2022

Třídy a online informace