ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 5.B

Online zprávy pro žáky 5.B

Informace třídního učitele

Vánoční vystoupení 2019

Ve dnech 18. a 19. 12. 2019 se koná od 17. 00hod Vánoční vystoupení. Naše třída vystupuje ve čtvrtek 19. 12. 2019. Sejdeme se s žáky v 16. 50 v učebně 5.B. 

Všichni jste srdečně zváni. 


Mgr. Barbora Soukupová / 5.12.2019

Co nás čeká v prosinci

 

 • 6. 12.2019 - Dopravní hřiště Barrandov: výuka první pomoci, sejdeme se v 7. 55 ve třídě, odchod ze školy v 8.00; s sebou svačinu, nápoj, lítačku/2 lístky na MHD, návrat po 3.VH, děti se budou učit 4. a 5. hodinu dle rozvrhu hodin
 • 18. 12. vánoční zpívání + trhy
 • 19. 12. vánoční zpívání + trhy
 • 20. 12. třídní vánoční besídky
 • konzultační hodiny 14. 1. 2020 - pro zvané
 • do 21. 1. uzavření klasifikace za I. pololetí
 • má-li někdo zájem o náhradní termín tripartit, ozvěte se mi, prosím mailem, domluvíme termín

Teprve bude upřesněno, který den budou děti vystupovat.


Mgr. Barbora Soukupová / 2.12.2019

TRIPARTITY - LISTOPAD 2019

Milí žáci, vážení rodiče,

  tento měsíc jsou v naší škole třídní schůzky. NAŠE TŘÍDA NEMÁ KLASICKÉ TŘÍDNÍ SCHŮZKY, ALE TRIPARTITY.

Tripratity budou probíhat již od tohoto pátku. Děkuji všem, kdo se již  na triparitty přihlásili, ostatní prosím, aby se podívali do svých mailových schránek a přihlásili se pomocí odkazu, který jsem zaslala. Prosím o přihlášení do čtvrtka 14. 11. 2019.

Děkuji, těším se na viděnou.


Mgr. Barbora Soukupová / 12.11.2019

Čtvrtletní písemné práce, tripartity

Blíží se nám konec 1. čtvrtletí školního roku 2019/2020. V příštím týdnu si  napšíeme čtvrtletní písemné práce v Českého jazyka a Matematiky.

V termínech 15. - 21. 11. 2019 proběhnou tripartity - místo rodičovských schůzek se sejdeme v triádě: žák, rodič/e, třídní učitelka. Odkaz na přihlašování byl zaslán dnes rodičům mailem.

Čtvrtletní práce:

Český jazyk:

 • termín: 11. 11. 2019
 • co se může objevit: mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves (u sloves i způsob), shoda přísudku s podmětem, stavba slova, psaní skupin bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně, doplňování i/y uprostřed a na konci slov (užití osvojených gramatických pravidel)

Matematika:

 • termín: 12. 11. 2019
 • co se může objevit: písemné násobení a dělení, počítání se závorkami, slovní úloha, písemné násobení víceciferným činitelem, jednotky délky, času, hmotnosti, geometrie - konstrukce osy úsečky, grafické sčítání a odčítání úsečky

 


Mgr. Barbora Soukupová / 4.11.2019

Kontrola žákovksých knížek

Vážení rodiče,

  na třídních schůzkách dne 26. 9. 2019 bylo domluveno, že vždy ke dni 15. a 30. v daném měsíci budu kontrolovat podpis zákonných zástupců na str. 10 v papírové žákovské knížce, kde zákonní zástupci stvrzují, že se seznámili s výsledky vzdělávacího procesu v elektronické žákovské knížce.

Dnes jsem provedla kontrolu. Děkuji těm zákonným zástupcům, kteří svým podpisem potvrdili, že se v průběhu těchto 14 dnů seznámili s hodnocením svých dětí. Ostatní prosím, aby tak učinili.

Děkuji,


Mgr. Barbora Soukupová / 15.10.2019

Doporučená literatura pro školní rok

Milí žáci, vážení rodiče,

  přestože děti dostaly na začátku školního roku seznam s doporučenou literaturou, zjistila jsem v tomto týdnu, že větší část z dětí ještě nezačala s povinnou četbou.

Četba je pro žáky povinná - mohou si vybrat dle stanovených kritérií - a je zahrnuta do hodnocení v předmětu Český jazyk.

Abych předešla neustálému kopírování seznamu s doporučenou literaturou, vkládám seznam (výše).


Mgr. Barbora Soukupová / 4.10.2019

Vlastivěda - kraje

Informace od paní učitelky Krpenské:

 

Zadání práce ve dvojicích na vybraný kraj ČR
Prezentace na počítači
Rozsah: maximálně 20 minut
Prezentace (kromě obrázků) bude obsahovat:
1. Název kraje
2. Kde se nachází v ČR, s jakými kraji sousedí
3. Krajské město
4. 3-4 velká města
5. Hory, řeky
6. Průmysl
7. Zemědělství, chov
8. 3-4 kulturní/přírodní památky
9. Alespoň jednu zajímavost
BONUS významné osobnosti

+ připravit si 3 otázky do kvízu

Konzultace minimálně 1 den dopředu (povinná) - kabinet jazyků (2. patro vedle schodiště)

Žáci si pamatují, jaký kraj si vybrali a s kým jsou ve dvojici.

Datum a kraj
17.10. Středočeský
21.10. Jihočeský
24.10. Plzeňský
4.11. Karlovarský
7.11. Ústecký
11.11. Liberecký kraj
14.11. Královéhradecký
18.11. Pardubický
21.11. Vysočina
25.11. Jihomoravský
28.11. Zlínský
2.12. Olomoucký
5.12. Moravskoslezský


Mgr. Barbora Soukupová / 3.10.2019

Pohoda ve třídě/škole

Během třídnických hodin jsme si povídali s dětmi o tom, co dělat, abychom se ve třídě cítili "v pohodě".  Děti vymyslely, že by bylo fajn mít ve třídě více než 3 květiny, které jsem přinesla (nejsem zahradník, myslela jsem, že je to dostačující). Děti mne opravdu překvapily.

Nevím, zda je to aktivita rodičů ve spolupráci s dětmi, ale dnes, 2 dny po třídních schůzkách, kde jsme o pohodě ve třídě mluvili i s rodiči, přinesli žáci tyto úžasné květiny. Celý den se o ně vzorně starali, dávali na ně pozor...

Moc děkuji všem, kdo se na zlepšování naší třídy podílí. Je skvělé vědět, že všichni chceme mít prostředí, kde se budou děti cítit dobře.


Mgr. Barbora Soukupová / 26.9.2019

Náhradní termín rodičovských schůzek

Vážení rodiče,

  ráda bych vás pozvala ty z vás, kdo jste se nemohli zúčastnit rodičovských schůzek, které proběhly dne 24. 9. 20149, na náhradní termín rodičovských schůzek, kde probereme informace, které jsme probrali na rodičovských schůzkách dne 24. 9. 2019.

Tyto rodičovské schůzky jsou důležité, neboť škola přechází na elektronickou žákovskou knížku a osobně považuji za důležité Vás s tímto seznámit. Také ve škole došlo k některým změnám, proto bych Vás s nimi ráda osobně seznámila. Vaše děti jsou v 5. ročníku základní školy. Je to jedno z přelomových období, kdy děti hledají svou identitu, některé mohou mít ambice jít studovat na víceleté gymnázium, jiné se mohou těšit na 2. stupěň základní školy, ale pro všechny děti je toto období důležité pro budování jejich osobního růstu a zodpovědnosti.

Jako třídní učitelka vidím, že je důležité, aby škola spolupracovala s rodinou. Proto navrhuji termín 3. 10. 2019 ve 14.00hod v učebně 5. B (stejná učebna jako v loňském školním roce).

S pozdravem a přáním pěkných dní

Mgr. et Mgr. Barbora Soukupová


Mgr. Barbora Soukupová / 26.9.2019

Zápis ze třídních schůzek

Dne 24. 9. 2019 se konaly třídní schůzky. Děkuji všem zúčastněným rodičům.

Zápis ze schůzky
 • volba zástupce pro školskou radu
 • elektronická žákovská knížka: získání zapomenutého hesla, kontrola osobních údajů (bydliště, telefonní číslo, e-mail - po změně osobních údajů předat informaci TU), přehled výuky - probraná látka, domácí úkoly, odkazy na procvičování konkrétní látky, v "papírové" žákovksé knížce podepsat 2x měsíčně seznámení s klasifikací (kontrola TU k 15. a 30. dni v měsíci)
 • zapomínání - evidujeme, bude probráno v rámci tripartit
 • třídní fond a jeho využití dle potřeb, platby dětí - děti si zapíší do papírové ŽK předání penez vyučujícímu, ten jim potvrdí svým podpisem
 • tripartity - způsob přihlašování, první tripartity v listopadu (termín bude upřesněn)
 • žáci jsou vedeni ke zodpovědnosti - včasné příchody, klíče, čipy, hlášení úrazů
 • absence nad 50% - nutná doklasifikační zkouška, absence 40 - 50%: možná doklasifikační zkouška
 • škola v přírodě - zjišťování zájmu
 • konzultace - domlouvat předem, e-mail, telefonicky; telefon ve sborovně využívat k omluvám (ne sms)
 • podpora pro výuku angličtiny - online prostředí, seznámení
 • možnost sponzorských darů
 • jiné: diskuse

Mgr. Barbora Soukupová / 26.9.2019

Možnost procvičování AJ - řadové číslovky

V září jsme v angličtině hodně opakovali.

Nově jsme probírali řadové číslovky - pokud by někdo chtěl procvičovat, zde je odkaz na několik cvičení. řadové číslovky

Stále opakujeme abecedu, hláskování. Děti by měly být schopny vyhláskovat anglická slova, která používají v aktivní slovní zásobě.


Mgr. Barbora Soukupová / 25.9.2019

Pomůcky na hodiny matematiky

Na hodiny matematiky je třeba denně nosit:
- učebnici, velký sešit (modrý), červený a bílý pracovní sešit, trojúhelník s ryskou, kružítko, 30cm pravítko (pevné), tužka č. 2 a 3.


Mgr. Barbora Soukupová / 5.9.2019

Potřeby a pomůcky pro 5. ročník

 • v tomto školním roce budeme mít jeden velký sešit , který bude zaveden pro předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Vlastivěda, Přírodověda - děti, které mi na konci školního roku přinesly peníze mají již tento sešit ve škole, ostatní si jej musí zakoupit (na konci školního roku jsem posílala informace)
 • 1x notový sešit na HV - lze pokračovat v notovém sešitu z předchozího školního roku
 • nůžky
 • tuhé lepidlo na papír (např. Kores)
 • vybavený penál, pastelky
 • na TV: úbor, cvičky, tenisky
 • 1 balení papírových kapesníčků
 • 1 desky na žákovské portfolio A4 (s vazačem)
 • ručník do třídy
 • 300,- Kč: třídní fond, z kterého budeme hradit pomůcky "hromadného charakteru" či vstupy na divadelní aj. představení

Prosím, aby děti přinesly pomůcky v průběhu 1. školního týdne.

Děkuji,


Mgr. Barbora Soukupová / 28.8.2019

Hodnocení v jednotlivých předmětech

CELKOVÉ, ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ

a) aktivní přístup a práce v hodině

b) známky z písemného/ústního zkoušení

c) plnění domácích úkolů

d) vyplnění zadaných pracovních listů

! ARITMETICKÝ PRŮMĚR ZNÁMEK NENÍ VÝSLEDNÁ ZNÁMKA NA VYSVĚDČENÍ.

Započítáváme snahu, práci v hodině, nošení pomůcek a domácích úkolů, testy, ústní zkoušení. 

Domácí úkoly jsou vždy zapsány v Bakalářích.

Velké písemné práce jsou vždy oznámeny předem.

ČESKÝ JAZYK

Hlavní cíle předmětu český jazyk:

- vedení žáků ke kultivovanému písemnémui  a ústnímu projevu

- rozvíjení praktických dovednsotí při komunikaci v různých situacích

- získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka

- naučit vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost, dokázat využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnoty textu

Hodnocení

- ústní zkoušení: hodnocení všeobecných znalostí (řady vyjmenovaných slov apod.), recitace – přednes,

- písemná práce malá

- písemná práce velká

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

- diktát: hodnocení pravopisu, diktát píšeme každý týden, jeden týden je diktát „nanečisto“ (orientačně známka zapsána tužkou), druhý týden diktát klasifikován

- mimočítanková četba: žáci přečtou alespoň 3 knihy za pololetí - výběr dle předem daného seznamu doporučené literatury, , následuje prezentace před třídou + zápis do formuláře dle předem stanovaných kritérií (zápis pak bude součástí osobního portfolia žáka)

MATEMATIKA

Hlavní cíle předmětu Matematika:

Matematika poskytuje žákům vyjadřovací prostředky (čísla, rovnice,...) k popisu kvantitativních jevů a stavů, pomáhá jim orientovat se v tomto předmětu. Matematika by měla být názorná, aplikovatelná, být výsledkem hledání odpovědí na otázky, které mají smysl a jsou pro žáky aktuální. Žáci se učí matematice aktivně a uživatelsky, na principech konstruktivismu. Významným vzdělávacím úkolem matematiky je přirozené zavedení a dobré zvládnutí matematického vyjadřování. Jde zde jednak o jazyk aritmetiky, geometrie i algebry. Důležitými vyjadřovacími prostředky matematiky jsou grafická schémata, tabulky a geometrické obrázky. Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy:- čísla a početní operace- závislosti, vztahy a práce s daty- geometrie v rovině a prostoru- nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Hodnocení

- ústní zkoušení - individuální

- písemná práce malá

- písemná práce velká

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

- geometrie: rýsování dle předem daného postupu, používání základního pojmosloví, snaha o přesnost a čistotu provedení rysu,

ANGLICKÝ JAZYK

Hlavní cíle předmětu ANglický jazyk

- probudit  získávání zájmu o studium cizího jazyka a vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu

- osvojení potřebných jazykových znalostí a dovedností a k aktivnímu využití účinné komunikace v cizím jazyce

- získávání schopnosti číst s porozuměním přiměřené texty v cizím jazyce

- porozumění přiměřeně (jazykově, obsahově, rozsahem) náročnému ústnímu sdělení na úrovni osvojených znalostí

- poznání kultury zemí příslušné jazykové oblasti,

- vyhledání nejdůležitějších informací o zemích studovaného jazyka a k práci s nimi

- pochopení významu znalosti cizích jazyků pro osobní život,

- formování vzájemného porozumění mezi zeměmi, respektu a tolerance k odlišným kulturním hodnotám jiných národů

HODNOCENÍ

- ústní zkoušení: slovíčka, recitace, zpěv

- písemné zkoušení: psaná podoba nově osvojované slovní zásoby, doplňovačky, psaní krátkého anglického textu

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

HUDEBNÍ VÝCHOVA

hlavní cíle předmětu hudební výchova

Výuka předmětu přispívá ke kultivaci osobnosti žáka tím, že dává prostor pro uplatnění jeho tvořivých schopností a zprostředkovává mu umělecké zážitky prostřednictvím vlastní tvorby. Naplňuje přirozenou potřebu projevit se. Ve výuce je možné přiblížit žákům hudební umění a působit tak na jejich estetické vnímání. Získané dovednosti mohou obohatit život v podobě náplně zájmových činností.

Vzdělávací oblast má významný rehabilitační a relaxační charakter. Na žáky působí harmonizující prostředí, ve kterém se snižuje jejich vnitřní napětí, psychická nevyváženost, nesoustředěnost a v mnohých případech i agresivita. Žáci mají předpoklady k osvojení hudebních dovedností a mohou v této oblasti dosahovat vynikajících výsledků. Veřejná vystoupení podporují růst jejich sebevědomí a přispívají k odolnosti vůči stresu a trémě. Vzdělávací obor Hudební výchova vytváří u žáků kladný vztah k hudbě, rozvíjí jejich hudebnost, podporuje schopnosti hudbu emocionálně prožít a poskytuje vhled do hudební kultury. Hudební činnosti podporují u žáků rozvoj hudebních schopností a individuálních hudebních dovedností − sluchových, rytmických, pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně tvořivých, poslechových a pohybových. Napomáhá k rozvíjení tvořivosti a vnímavosti k sobě samému i okolnímu světu. Vytváří příležitosti pro vzájemnou spolupráci, toleranci a napomáhá utváření postojů a hodnot.

Hodnocení

- aktivita a tvořivost

- ústní zkoušení: využívání osobních předpokladů a jejich rozvoj

- písemné zkoušení: znalost naukových pojmů

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce


Mgr. Barbora Soukupová / 28.8.2019

Pomůcky na výtvarnou výchovu

 • Sešit A4 čistý (bez linek)
 • Tužka (HB)
 • Černý liner (centropen)
 • Barevné fixy (včetně černé)
 • Pastelky (včetně bílé)
 • Voskovky (stačí malá sada)
 • Guma
 • Nůžky (se zaobleným hrotem!)
 • Sada barevných papírů
 • Vodové barvy (nebo anilínky)
 • Temperové barvy
 • Kulaté štětce (tenký a tlustý)
 • Ploché štětce (tenký a tlustý)
 • Hadřík
 • Kelímek na vodu
 • Staré triko nebo zástěra
 • Tyčinkové lepidlo (malé)
 • Tekuté lepidlo (Herkules – malý)
 • Tuš a redispero (s jedním hrotem)
 • Kufřík na všechny pomůcky

+ 50 kč (na papíry) - vybírá třídní učitelka do pátku 6. 9. 2019

Děkuji,


Mgr. Barbora Soukupová / 27.8.2019

Organizační zabezpečení školního roku 2019/2020

Začátek školního roku:    pondělí 2. září 2019 8:00

 

Konec školního roku:  úterý 30. června 2020

Prázdniny

 • podzimní:  úterý 29. a středa 30. října 2019
 • vánoční:  pondělí 23. prosince 2019 až pátek 3. ledna 2019 (nástup do školy

pondělí 6. ledna 2020)

 • pololetní:  pátek 31. ledna 2020
 • jarní:  17. února až 23. února 2020 (nástup do školy pondělí 24. února)
 • velikonoční:  čtvrtek 9. dubna 2020 (nástup do školy úterý 14. dubna 2020)
 • hlavní:  středa 1. července 2020 až pondělí 31. srpna 2020 (nástup do

školy v úterý 1. září 2020)

Státní svátky

Den české státnosti:  sobota 28. září

Den vzniku samostatného

československého státu:  pondělí 28. října

Den boje za svobodu a demokracii:  neděle 17. listopadu

Velký pátek:  pátek 10. dubna

Velikonoční pondělí:  pondělí 13. dubna

Svátek práce:  pátek 1. května

Den vítězství:  pátek 8. května

Ředitelské volno pro žáky ZŠ

31.10. – 1.11.2019

16. 3. 2020

Třídní schůzky 

úterý 24. 9. od 17:00

úterý 19. 11. od 17:00

úterý 21. 4. od 17:00

Konzultační hodiny - Kořenského

ZŠ: 14. 1. od 17:00

ZŠ: 26. 5. od 17:00

 

Schůzky Rady rodičů a Školské rady ZŠ

vždy v 16:00

19. 11. jen RR

21. 4. ŠR a RR

Vánoční zpívání a trhy

Kořenského: 18. 12. a 19. 12. od 17:00

Dny otevřených dveří ZŠ

ZŠ: čtvrtek 28. 11.

ZŠ: čtvrtek 19. 3.

Projekt Edison

25. – 29. 5. 2020


Mgr. Barbora Soukupová / 26.8.2019

Informace od vyučujících

Zadání práce pro vybrané žáky na sousední státy ČR a organizace

Prezentace na počítači (PowerPoint)

Rozsah: maximálně 20 minut

Prezentace (kromě obrázků) bude obsahovat:

                   Státy                                                                          Organizace

 1. Název státu a vlajka/znak                             1.  Název organizace a vlajka/znak
 2. Kde se nachází                                                   2. Cíl, co zajišťuje
 3. Hlavní město                                                      3. Sídlo organizace 
 4. 3-4 velká města                                                 4. Členské státy (případně i datum vstupu)
 5. Hory, řeky                                                            5. Vznik
 6. Průmysl                                                                6. Orgány a instituce (pokud má)
 7. Zemědělství, chov                                            7. ČR a daná organizace
 8. 3-4 kulturní/přírodní památky
 9. Významné osobnosti

+ připravit si 3 otázky do kvízu (státy i organizace)

 

Konzultace minimálně 1 den dopředu (povinná) – kabinet jazyků (2. patro, vedle schodiště) nebo poslat na e-mail.

Vybraní žáci si pamatují název státu/organizace a datum prezentace

 

12.12.

EU

12.12.

NATO

16.12.

Polsko

19.12.

Slovensko

6.1.

Rakousko

9.1.

Německo


Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 6.12.2019

Vlastivědná praktika

Cíl předmětu:

Žáci se naučí poznávat kulturu a život ve svém bydlišti, seznámí se s minulostí Smíchova, jeho současným životem a institucemi, působícími na jeho území.

Hodnocení:
 • práce v hodině - aktivní zapojení do plnění zadaných úkolů
 • práce s pracovními listy, doplňovačkami ap.
 • prezentace
 • skupinová práce a práce ve dvojicích

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

Svět práce a informací

Cíl předmětu:

 - seznámení se se základními uživatelskými aplikacemi (psaní textů, tvorba tabulek), tvorba prezentačních materiálů. Žáci se naučí  prezentovat před skupinou. Naučí se vyhledat informace z různých zdrojů a používat informace s ohledem na jejich autorství. Žáci si dále vyzkouší práci s různými materiály za použití jednoduchých nástrojů a naučí se dodržovat pracovní postupy a  pořádek na svém pracovišti.

Hodnocení:
 • splnění zadání úkolu ( u některých úkolů dle osnovy)
 • kvalita provedení úkolu
 • využití pracovního času a odevzdání úkolu včas
 • ústně - prezentování prací dle zásad prezentace
 • aktivita v hodině

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

TĚLESNÁ VÝCHOVA

 

Hodnocení

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrác
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Poůcky

 • cvičební úbor (boty, sportovní oblečení, na podzim se hodí i mikina či bunda)
 • holčičky gumičku do vlasů
 • řetízky, náramky, hodinky, náušnice nechat doma

Bc. Ján Vecan / 11.9.2019

Hodnocení v předmětu VV

 • připravenost na hodinu (pomůcky, materiál)
 • dílčí práce v hodině (aktivita, práce podle pokynů, práce s materiálem a pomůckami)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání)

Mgr. Magdaléna Janitorová / 3.9.2019

Hodnocení - Čtenářská a logická gramotnost

Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka

Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce

Podvojný deník – vnímavé čtení textu, formulování myšlenek k přečtenému – zápis do deníku


Bc. Květa Cinglová / 2.9.2019

Vlastivěda - hodnocení

HLAVNÍ CÍLE

 • získání základních znalostí o České republice, jako své vlasti, o její krajině a přírodním bohatství, životě v jednotlivých krajích a vybraných regionech
 • vedení žáků k účinné mezilidské komunikaci, rozvíjení u žáků schopností a dovedností potřebných pro praktický život
 • vedení žáků ke spolupráci a ocenění práce druhých
 • osvojení si základních poznatků o vývoji osídlení našeho území a získání představy o životě v různých historických obdobích našich dějin

POMŮCKY: ŽK, diář, učebnice, pracovní sešit, psací potřeby, desky, sešit

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy, mapy na dané téma

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty, mapy
 • pracovní listy

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.


Bc. et Bc. Yveta Krpenská / 30.8.2019

Pomůcky EFV

Nelinkovaný sešit formátu A4 (+ lenoch).


Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Hodnocení EFV

 • Uznávat velikost a důstojnost lidské osoby, objevovat vlastní jedinečnost a identitu
 • Analyzovat a vyhodnocovat empatii v kolektivu, rozlišovat kognitivní a vytvářet si zdravé sebevědomí a emocionální složku empatie
 • Nahrazovat agresivní a pasivní chování chováním asertivním, obhájit neagresivním způsobem svá práva
 • Spolupracovat v obtížných sociálních situacích
 • Být vnímaví k celosvětovým sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností je řešit
 • Analyzovat etické aspekty různých životních situací

Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Hodnocení přírodověda

a) ÚSTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ…) – toto pracovní označení neznamená prosté „memorování“ naučeného textu „před tabulí“, ale patří sem kratší ústní projevy, kdy žák vypráví nebo popisuje mapu, obrázek, přírodninu nebo vlastní zážitek, vysvětluje svůj pracovní postup, oznamuje své řešení problému apod. (hodnoceno známkou dle klasifikačního řádu, hodnocení a zdůvodnění známky je veřejné před třídou, každé takové hodnocení je zároveň motivací pro další práci…)

b) PÍSEMNÉ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – 1) kratší souhrnné testy za určité období nebo tematický celek, které prověřují základní faktografii, souvislosti, vztahy, praktické použití získaných poznatků (hodnocena procentuální úspěšnost), žákům se oznamují předem a 2) menší úkoly prověřující faktografii, souvislosti, vztahy, praktické použití novějších poznatků apod. písemnou formou (především bodové hodnocení převáděné na známku…)

c) SAMOSTATNÁ TVŮRČÍ PRÁCE – KRÁTKÉ REFERÁTY, PROJEKTY, SBÍRKY PŘÍRODNIN, TÉMATICKÉ VÝSTAVKY (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou formou práce s textem, vyhledávání a třídění informací z encyklopedií, tisku a jiných médií apod. hodnotí se podle těchto kritérií:

1) výběr informací (textové, obrazové i trojrozměrné…) – přehlednost, výstižnost, přesnost, zajímavost a přitažlivost; neopakovat již známé informace z výuky

2) rozmanitost informačních zdrojů - (encyklopedie, denní tisk, internetové stránky, samosběr přírodnin, muzejní katalogy, rozhovory či besedy s odborníky...)

3) kvalita prezentace – schopnost zaujmout po stránce jazykové, obsahové i formální (grafické a výtvarné zpracování) (oceňováno především pozitivně „motivačními jednotkami“ za „pěknou a příkladnou práci …)

d) PRACOVNÍ LISTY (SEŠITY) (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – hodnotí se podle těchto kritérií: úplnost, přesnost a spolehlivost splnění zadaných úkolů, míra samostatnosti při jejich zpracovávání

e) AKTIVITA a PŘIPRAVENOST NA VYUČOVÁNÍ (míra zvládnutí KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – při vyučování (reakce, souvislosti, nápady apod.) i mimo školu a následně ve škole prezentované (informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod.), účast v soutěžích aj.

f) SPOLUPRÁCE VE SKUPINĚ, KOLEKTIVU (míra zvládnutí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – ochota a schopnost pracovat v týmu, dovednost řídit a organizovat práci ve skupině, spolehlivost plnění zadaných úkolů, samostatnost, sebehodnocení, empatie…

Tyto hodnotící oblasti tvoří souhrnný celek, který je používán průběžně a na konci každého pololetí vyjádřen odpovídající známkou na vysvědčení dle klasifikačního řádu. Rozmanitost podkladů umožňuje respektovat individuální zvláštnosti a dává žákům příležitost kompenzovat oblasti, které jsou (někdy i z objektivních důvodů) jejich slabinou.


Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa