Online zprávy pro žáky 5. A

Přehled

Informace třídního učitele

ORGANIZACE 1. TÝDNE ŠKOLNÍHO ROKU 2023-24

 

Vážení rodiče, 

těším se na děti a Vám bych ráda předala základní informace k začátku a průběhu školního roku, které mám nyní k dispozici.

S žáky se sejdeme 4. 9. 2023 v naší třídě v druhém patře vpravo. Budeme mít 3 vyučovací hodiny. Tedy od 8:00 do 10:40. Školní družina bude fungovat, avšak pouze pro přihlášené žáky. Informace o tom, jak přihlásit své dítě do ŠD naleznete zde: https://www.zskorenskeho.cz/druzina/Prosím, aby měli žáci s sebou penál, svačinu, pití a tašku na pracovní sešity, které prosím doma obalit a opět přinést (platí pro ty, kteří na konci předešlého školního roku zaplatili pracovní sešity). 

 • Pokud půjde nějaký žák odcházet ze školy samostatně, musí mi ráno 4. 9. předat lísteček, ve kterém bude přibližně toto:
  Má dcera …/ Můj syn … bude dnes 4. 9. 2023 odcházet samostatně v 10:40. Přebírám zodpovědnost. (+ Váš podpis) 
 • Přihlášky ke stravování s informacemi naleznete zde: https://www.zskorenskeho.cz/jidelna/
 • V pondělí žáci dostanou také žákovskou knížku, kterou prosím vyplňte dle instrukcí v ní. Také v ní naleznete lísteček ohledně odchodů Vašeho dítěte (samostatně, ŠD, s doprovodem). Lísteček prosím vyplněný donést nejlépe v úterý 5. 9. 2023. Dále děti dostanou lísteček pro volbu volitelného předmětu, prosím o odevzdání v úterý 5. 9.
 • 5. 9. 2023 (středa) bude počet hodin dle rozvrhu, který dostanou žáci 4. 9. 2023 (5 hodin - do 12:35 - aktivity ve třídě).
 • Od středy 6. 9. již pojedeme dle rozvrhu. Prosím, aby si žáci nosili příslušné učebnice, sešity a další potřebné pomůcky na dané předměty.

Prosím o cvičební úbor na TV na 1. hodinu TV (ve středu) a nejpozději v pondělí 11. 9. donést do třídy kufřík s pomůckami na VV.

Doufám, že jste prožili krásné prázdniny a těším se na spolupráci v novém školním roce 2023/24.

 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2023-2024

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Pondělí 4. 9. 2023 

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

Pátek 28. června 2024

ŘEDITELSKÉ VOLNO

 • Pondělí - středa 23. - 25. 10. 2023 (navazují podzimní prázdniny)

TŘÍDNÍ SCHŮZKY 

 •  úterý 19. 9. 2023 od 17:00 
 •  úterý 14. 11. 2023 od 17:00
 •  úterý 16. 4. 2024 od 17:00

KONZULTAČNÍ HODINY

ZŠ: 9. 1. 2024 od 17:00

ZŠ: 21. 5. 2024 od 17:00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

ZŠ: čtvrtek 21. 3. 2024 od 8:00 do 16:00

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZŠ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Středa a čtvrtek 24. a 25. 4. 2024 od 14:00 do 17:00

S sebou: občanský průkaz zákonného zástupce, rodný list dítěte, průkaz zdravotní pojišťovny

Cizinci: doklad o povolení k pobytu, cestovní pas, zdravotní pojištění

AKCE

Projekt Edison: 27. - 31. 5. 2024

PRŮBĚH ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

podzimní

čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

vánoční

sobota 23. prosince 2023 až úterý 2. ledna 2024 (nástup do školy ve středu 3. ledna 2024)

pololetní

pátek 2. února 2024

jarní

5. února až 11. února 2024 (nástup do školy v pondělí 12. února 2024) 

velikonoční

čtvrtek 28. března 2024 (nástup do školy v úterý 2. dubna 2024) 

hlavní

sobota 29. června 2024 až neděle 1. září 2024 (nástup do školy v pondělí 2. září 2024)

STÁTNÍ SVÁTKY

Den české státnosti

čtvrtek 28. září

Vznik Československa

sobota 28. října

Den boje za svobodu a demokracii

pátek 17. listopadu

Velký pátek

pátek 29. března

Velikonoční pondělí

pondělí 1. dubna

Svátek práce

středa 1. května

Osvobození od fašismu

středa 8. května

 

Mgr. Libuše Čálková / 1. 9. 2023

Český jazyk

CÍLE PŘEDMĚTU A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot.

Pomůcky: ŽK a úkolníček, učebnice, pracovní sešit, sešity dle rozdělení, čítanka

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • diktáty 
 • doplňovací cvičení
 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 4x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)
 • slohové práce
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty
 • ústní zkoušení
 • práce v hodinách dle aktivit

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty, prezentace
 • čtenářský deník dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

Mgr. Libuše Čálková / 1. 9. 2023

Matematika

CÍLE VÝUKY MATEMATIKY V 5. ROČNÍKU

 • zautomatizovat základní matematické operace
 • ukotvit matematické vztahy, postupy a principy
 • na základě porozumění a pochopení rozvíjet další dimenze matematického poznání
 • rozvíjet schopnosti samostatného logického uvažování
 • pomocí matematických vědomostí nalézat řešení praktických situací v životě
 • orientovat se v geometrických představách a pojmech v rovině i v prostoru

HODNOCENÍ

V hodnocení bude přihlíženo na:

 • přehlednost, čitelnost, srozumitelnost a celkovou grafickou úpravu prací
 • postup řešení a na faktickou numerickou správnost
 • přesnost, správnost a čistotu geometrických prací
 • pořádek ve věcech – nošení potřebných pomůcek
 • snahu a aktivní přístup k práci v hodinách
 • individuální pokrok a zlepšení
 • plnění domácí přípravy – ( a to nejen písemné )
 • průběžné výsledky kratších dílčích tematických prací
 • míru samostatnosti při plnění úkolů – pracovní sešity, řešení příkladů z učebnice, pracovní listy, testy apod.
 • výsledky obsáhlejších opakovacích prací – oznámeno bude týden dopředu 
 • velké čtvrtletní práce – 4x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy 

 

POMŮcky:

 • učebnice, pracovní sešity a běžné sešity
 • funkční psací potřeby
 • ořezané obyčejné tužky číslo 2 a číslo 3 – ( měkčí tuha a tvrdší tuha )
 • nepovinná mikrotužka s náplní
 • guma
 • ořezávátko
 • rovné 30cm pravítko
 • pravoúhlý trojúhelník s ryskou
 • kružítko s ořezanou tuhou
 • nůžky, malé tyčinkové lepidlo

 

Mgr. Libuše Čálková / 1. 9. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ1)

cíl předmětu 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Bloggers 1. díl, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, ...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Ing. Alena Semerádová / 1. 9. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ2)

Charakteristika a cíle předmětu

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 5. ročníku (na úrovni min. A1.1):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
POMŮCKY

učebnice, pracovní sešit, sešit A4 linkovaný, psací potřeby (modrá propiska, zelená propiska, červená propiska, zvýrazňovač), nůžky, lepidlo

HODNOCENÍ
 • ústní projev, konverzace k probraným tématům/běžná konverzace v anglickém jazyce
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy/konverzace (z učiva z předchozí hodiny) - namátkové zkoušení
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

online procvičování gramatiky (časů)

Perfect English Grammar

KVÍZY, TESTY, OPAKOVÁNÍ

Kvízy v aj pro všechny a na různá témata – gramatika, geografie, historie, sranda….

SpellQuiz | Fun Quizzes, Spelling Quizzes, Grammar Quizzes, Geography Quiz, History and more!

Idiomy - Idioms | SpellQuiz říká se, že velmi vysoké úrovně jazyka dosáhneš, když znáš a rozumíš jeho idiomům :), protože ty vychází z mixu jazyka a kultury národa.

Umíš napsat, co slyšíš? Start your spelling test!  Celé věty čtou rodilí mluvčí. Lze nastavit obtížnost. Ty píšeš, co slyšíš. Využij také pro trénink Poslouchej a opakuj (i žongluj). Jednak trénuješ porozumění a psaní, ale také mluvení.

Knihy online zdarma nejen v angličtině Project Gutenberg

Zábavné reklamy - zadej Funny advertisements. British Airways safety video , 10 Famous Funny Commercials 

APPKY, WEBY, POŘADY

Appky ZDARMAWoodpecker - videa podle témat, s aktivními titulky; BBC learning EnglishBritish council grammarBritish council learnEnglish

WebyCBeebies Global hry, pohádky a příběhy v britské angličtině

Obecně doporučuji pohádky pro děti typu Prasátko Peppa, Pošták PatBingSarah a kachnička pro trénink současné a dobře znějící angličtiny. Spousta z nich je na Youtube, Netflixu, HBO, Apple TV

Pro starší žáky: Welcome to CBeebies Grown-Ups

TED TALKS - videa různých žánrů, oborů, témat, délek, s možností zapnout titulky (někdy jsou i české)

nejdůležitější anglická slovíčka

V příloze Ke stažení nalezneš:

 1. Přehled 100 nejpoužívanějších slovíček v angličtině.
 2. Přehled 3000 doporučených slov podle Společného evropského rámce The Oxford 3000™ by CEFR level (úroveň A1-B2). Úroveň A1 = začátečník, B2 = úroveň maturity na gymnáziu.
 3. Survival package (balíček přežití) = anglické fráze, které využiješ na výletě v zahraničí.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 14. 9. 2023

Přírodověda (skupina AJ1)

CÍL předmětu

Předmět přírodověda se zaměřuje na popis a poznání zákonitostí živé a neživé přírody, získání poznatků o lidském těle a jeho fungování a osvojení chování, které zajistí vlastní zdraví a bezpečí.
Našimi zásadními tématy jsou Rozmanitost živé a neživé přírody v prvním a Člověk, jeho život a jeho zdraví v druhém pololetí.

HODNOCENÍ

V přírodovědě vyučující prověřuje výsledky vzdělávání drobnými tematickými písemnými pracemi, případně ústním zkoušením.
Téma písemného/ústního ověřování bývá žákům sděleno předem. 

Žáci vypracují jednoduchý projekt.
Do hodnocení se zahrnuje také individuální i skupinová práce žáka v hodinách a připravenost na výuku průběžně. 

Mgr. Libuše Čálková / 1. 9. 2023

Přírodověda (skupina AJ2)

CÍL PŘEDMĚTU

Předmět přírodověda se zaměřuje na popis a poznání zákonitostí živé a neživé přírody, získání poznatků o lidském těle a jeho fungování a osvojení chování, které zajistí vlastní zdraví a bezpečí.
Našimi zásadními tématy jsou Rozmanitost živé a neživé přírody v prvním a Člověk, jeho život a jeho zdraví v druhém pololetí.

POMŮCKY

 • učebnice
 • pracovní listy
 • psací potřeby a pastelky

Pracovní listy dostanou žáci ve škole.

HODNOCENÍ

 • aktivita a práce v hodinách
 • kontrolní testy
 • pracovní listy
 • domácí příprava
 • skupinová práce
 • projekty
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Vlastivěda (skupina AJ1)

zadaný úkol - kraje čr

- každý si vylosoval jeden kraj

- powerpoint, word...

-podrobnější povídání o dané kraji - kde (mapa), krajské město, příroda (řeky, hory, nížiny, významná místa), kultura (památky, divadla, slavní rodáci...), průmysl (co, kde), zajímavosti...

- termín prezentace si s dětmi teprve domluvíme, pracovat na úkolu je potřeba už teď

- možnost pracovat ve škole v PC učebně - po 13:30 (mimo pondělí a pátek)

CÍL:

Seznámit se s přírodou a životem v Evropě a České republice, s významnými obdobími našich dějin a tím se inspirovat k výletům po naší vlasti a jejím oklí.

POMŮCKY:

 • učebnice
 • pracovní listy
 • soubor vlastivědných map, mapy ČR
 • na projekty - výtvarné potřeby - pastelky, nůžky lepidlo

Pracovní listy a mapy dostanou žáci ve škole.

HODNOCENÍ:

 • aktivní zapojení do práce v jednotlivých hodinách
 • krátké testy (přibližně 1x za 14 dní)
 • vypracování pracovních listů
 • práce ve skupině a dvojicích - krátké projekty

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 19. 10. 2023

Vlastivěda (skupina AJ2)

CÍL

Seznámit se s přírodou a životem v krajích České republiky, s nejstaršími obdobími našich dějin a tím se inspirovat k výletům po naší vlasti

POMŮCKY

 • učebnice
 • pracovní sešit
 • pracovní listy
 • psací potřeby a pastelky

Pracovní listy a mapy dostanou žáci ve škole.

HODNOCENÍ

 • aktivita a práce v hodinách
 • kontrolní testy
 • pracovní listy
 • domácí příprava
 • skupinová práce
 • projekty
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Informatika a pracovní výchova (skupina AJ1)

cíle předmětu

Hlavními cíli předmětu je naučit žáky systematicky přistupovat k řešení problémů, rozdělit si ho na dílčí činnosti a ty pak jednotlivě nebo ve skupinách řešit. Naučit žáky efektivně vyhledat požadované informace v různých zdrojích, především však s využitím ICT. Naučit žáky zpracovat nalezené informace pomocí běžně dostupných kancelářských programů, případně pomocí nich vytvořit nové dokumenty, systematicky ukládat informace na různá záznamová média tak, aby byly v co nejkratší době přístupné. 

POMŮCKY:

 • žákovská knížka, psací potřeby

HODNOCENÍ

 • ústní projev (např. prezentace vlastní práce)
 • aktivní přístup, snaha, zájem
 • vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
 • ohled na individuální schopnosti
 • práce v hodinách dle aktivity

 

Výsledná známka není jen průměrem známek! V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 20. 9. 2023

Informatika a pracovní výchova (skupina AJ2)

čtvrtek 5. 10.

krátký test: přídavná zařízení (rozdělení a alespoň 3 příklady ke každé skupině)

4. 10. 2023

POMŮCKY:

 • žákovská knížka
 • sešit (libovolný, linkovaný)

HODNOCENÍ

 • ústní projev (např. prezentace vlastní práce)
 • aktivní přístup, snaha, zájem
 • vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti
 • V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí.

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

28. 8. 2023

Mgr. Martina Šťastná / 4. 10. 2023

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci, relaxaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HV

 • připravenost na hodiny (pomůcky, příp. úkoly)
 • aktivita v hodině, snaha a zájem
 • samostatná práce i spolupráce se skupinou
 • znalost lidových i umělých písní (z hodin HV)
 • znalost probraného učiva - malé testíky

 

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Tělesná výchova (skupina AJ1)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

 

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Tělesná výchova (skupina AJ2)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Mgr. Jiřina Závranská / 23. 8. 2023

Výtvarná výchova (skupina AJ1)

CÍL PŘEDMĚTU:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

 

KRITÉRIA HODNOCENÍ: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

 

POMŮCKY:

(Platí, že stačí dokoupit, co chybí a zbytek použít z předešlého šk. roku)

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. černá tuš a redispero (i s hrotem)
 9. pastelky (alespoň 12 barev)
 10. voskovky (12 barev)
 11. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 12. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores) a malý Herkules nebo podobné lepidlo
 13. ploché štětce (tenký a široký)
 14. kulaté štětce (tenký a široký)
 15. kalíšek na vodu
 16. hadřík
 17. igelit na lavici 
 18. nůžky
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. obyčejné barevné papíry

Mgr. Libuše Čálková / 1. 9. 2023

Výtvarná výchova (skupina AJ2)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

Kriteria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

Pomůcky:

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. +100 Kč na čtvrtky a barevné papíry (nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

M.A. Evžen Hanzalík / 23. 8. 2023

Etická a finanční výchova

CÍLE A HODNOCENÍ PŘEDMĚTU

Cílem předmětu je seznámit žáky s etikou - co je etika, kde se s tímto pojmem můžeme setkat,  sebevědomí, asertivita, sebeprezentace, etika v komunikaci s okolím, efektivní komunikace, etika a média; i se světem financí - druhy vlastnictví, majetek, hospodaření rodiny, nástrahy ve světě financí - úvěry, dluhy atd. a jejich dopady na běžný život.

Pomůcky: ŽK a úkolníček, psací potřeby, sešit A5 - 544 (obalený a podepsaný) 

HODNOCENÍ:

 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace
 • malé testy z probraného celku 
 • domácí přípravy/úkoly

 

Domácí úkoly jsou zapsány v Bakalářích.

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Andrea Kovaříčková, DiS. / 28. 8. 2023

Vlastivědná praktika

Cíl:

seznámíme se s  kulturou a životem ve svém bydlišti,  s minulostí Smíchova, jeho současným životem a institucemi, působícími na jeho území

Hodnocení:

 • práce v každé hodině
 • aktivní účast na vycházkách - plnění úkolů
 • úroveň vyhledávání a  zpracování informací - plakátky, krátké prezentace
 • předání informací spolužákům

Pomůcky:

výtvarné potřeby - pastelky, nůžky, lepidlo

Budeme chodit často na vycházky, proto počítat i s vhodným oblečením

 

Mgr. Iva Strnadová / 1. 9. 2023

Třídy a online informace