Online zprávy pro žáky 8. B

Přehled

Informace třídního učitele

Ke stažení

Vážení rodiče,

pro ty z Vás, kteří se nemohli dostavit na třídní schůzku, uvádím program a témata, o kterých jsme jednali:

1. Zhodnocení a vyúčtování školního výletu

2. Co je důležité pro letošní školní rok: začínáme se zaměřovat na profesní orientaci

   obě vysvědčení se píší na přihlášku na střední školu

   doporučeno navštívit dny otevřených dveří na středních  

   školách

   společná návštěva veletrhu středních škol Schola Pragensis

  listopad – polytechnická výchova SPŠ Betlémská

  IPV, občanská výchova – testy osobnosti a profesní orientace

  Nabídka testu profesní orientace s pracovnicí pedagogicko –

  - psychologické poradny – 100,- Kč, jaro 2023

3. Omlouvání absence, nošení pomůcek

4. Žádost vedení školy o sponzorský dar na hodiny rodilého mluvčího v anglickém jazyce

 

Milí už osmáci,

ve čtvrtek 1. září se na vás těším. Vyučování první den je od 8.00 do 10.40. 

Vezměte si s sebou psací potřeby a zápisník. Bude se hodit.

2. září  strávíme spolu čas od 8.00 do 13.30. Pomůcky stejné.

Od pondělí 5. září již bude probíhat vyučování dle rozvrhu.

Iva Strnadová

 

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,

vzhledem k velmi nepříznivému počasí a počtu nemocných dětí a pedagogů jsme přistoupili ke zrušení zítřejší zahradní slavnosti.

Čas třídních schůzek zůstává samozřejmě v platnosti (17:00-18:00)

Velmi nás to mrzí a už teď se těšíme na zahradní slavnost na konci školního roku.

Rodiče žáků prvních tříd budou informováni svými třídním učitelkami o náhradním přivítání prvňáčků.

Děkujeme všem za pochopení.

Mgr. Iva Strnadová / 26. 9. 2022

Český jazyk

Čtenářský deník

Čtenářský deník bude v tomto školním roce založen na četbě jedné knihy za pololetí.  Minimální rozsah vybrané knihy je stanoven na 200 stran

Přečtenou knihu bude žák pomocí weblogu prezentovat dle zvoleného způsobu (video, recenze, podvojný zápis).

Termín odevzdání bude včas zveřejněn.

Rozvržení hodin a pomůcky

Tento školní rok bude výuka ČJ probíhat dle následujícho rozvření:

Pondělí 3 VH - Mluvnice

Úterý 1 VH - Mluvnice

Úterý 3 VH - Literatura

Středa 3 VH - Sloh

Čtvrtek 1 VH - Mluvnice

Sešity do hodin ČJ zůstávají na základě domluvy z minulého roku.  Nové sešity prosím pořizujte na základě dopuručení.

Mluvnice školní - A 544

Sloh a Literatura - A 464 (sešit používáme oboustranně)

cíle předmětu

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie či internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot.

Pomůcky

ŽK, učebnice, pracovní sešit, sešity dle rozdělení, čítanka.

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 5x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)
 • ústní zkoušení
 • slohové práce
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

 • projekty, prezentace
 • četba dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

 

Domácí úkoly jsou zapsány v Bakalářích.

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Štěpánka Drozdová / 10. 3. 2023

Matematika

cíl předmětu

 • Co to je mocnina a odmocnina a jak se s ní pracuje (pracovat s číselnými výrazy)
 • Jak zapsat situaci ze života pomocí čísel a písmen (pracovat s algebraickými výrazy)
 • Jak si poradit jednoduše s následující slovní úlohou a být si jistý, že mám správný výsledek: 120 litrů jablečného moštu stočily do 141 lahví, některé byly litrové, jiné 0,7 litrové. Kolik bylo kterých? (řešit lineární rovnici)
 • Udělat ve třídě průzkum a zpracovat jeho výsledky (základy statistiky)
 • Jaký má obsah a obvod kruh
 • Narýsovat trojúhelník a čtyřúhelník několika novými způsoby
 • Najít délky stran pravoúhlého trojúhelníka, jejichž délku neznám (Pythagorova věta)
 • Najít ve světě válec, sama/sám ho narýsovat a popsat

Pomůcky

 • ŽK, diář
 • sešity : 460 školní,  Dú z předchozích let popř.540, na testy 540, popř z předchozích let
 • rýsovací pomůcky: pravítko s ryskou, úhloměr, funkční kružítko, obyčejná tužka č.3, popř.mikrotužka, guma

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce a rysy – 4x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy 
 • ústní zkoušení - u tabule
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma

práce v hodinách dle aktivit 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

 • projekty, prezentace
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

 

Mgr. Hana Schmidová / 31. 8. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ1)

Charakteristika a cíle předmětu

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 8. ročníku (na úrovni min. A2):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
POMŮCKY

učebnice, sešit A4 linkovaný, sešit A5 linkovaný na průběžné testy, psací potřeby (modrá propiska, zelená propiska, červená propiska, zvýrazňovač), nůžky, lepidlo

HODNOCENÍ
 • ústní projev, konverzace k probraným tématům/běžná konverzace v anglickém jazyce
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy/konverzace (z učiva z předchozí hodiny) - namátkové zkoušení
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

KVÍZY, TESTY, OPAKOVÁNÍ

Kvízy v aj pro všechny a na různá témata – gramatika, geografie, historie, sranda….

SpellQuiz | Fun Quizzes, Spelling Quizzes, Grammar Quizzes, Geography Quiz, History and more!

Idiomy - Idioms | SpellQuiz říká se, že velmi vysoké úrovně jazyka dosáhneš, když znáš a rozumíš jeho idiomům :), protože ty vychází z mixu jazyka a kultury národa.

Umíš napsat, co slyšíš? Start your spelling test!  Celé věty čtou rodilí mluvčí. Lze nastavit obtížnost. Ty píšeš, co slyšíš. Využij také pro trénink Poslouchej a opakuj (i žongluj). Jednak trénuješ porozumění a psaní, ale také mluvení.

Knihy online zdarma nejen v angličtině Project Gutenberg

Zábavné reklamy - zadej Funny advertisements. British Airways safety video , 10 Famous Funny Commercials 

APPKY, WEBY, POŘADY

Appky ZDARMAWoodpecker - videa podle témat, s aktivními titulky; BBC learning EnglishBritish council grammarBritish council learnEnglish

WebyCBeebies Global hry, pohádky a příběhy v britské angličtině

Obecně doporučuji pohádky pro děti typu Prasátko Peppa, Pošták PatBingSarah a kachnička pro trénink současné a dobře znějící angličtiny. Spousta z nich je na Youtube, Netflixu, HBO, Apple TV

Pro starší žáky: Welcome to CBeebies Grown-Ups

TED TALKS - videa různých žánrů, oborů, témat, délek, s možností zapnout titulky (někdy jsou i české)

nejdůležitější anglická slovíčka

V příloze Ke stažení nalezneš:

 1. Přehled 100 nejpoužívanějších slovíček v angličtině.
 2. Přehled 3000 doporučených slov podle Společného evropského rámce The Oxford 3000™ by CEFR level (úroveň A1-B2). Úroveň A1 = začátečník, B2 = úroveň maturity na gymnáziu.
 3. Survival package (balíček přežití) = anglické fráze, které využiješ na výletě v zahraničí.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 5. 9. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ2)

CHARAKTERISTIKA A CÍLE PŘEDMĚTU

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 8. ročníku (na úrovni min. A2):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.

Pomůcky

 • Obalená učebnice Bloggers 4 + pracovní sešity Bloggers 4 (1. a 2. díl)
 • Obálku či jakýkoliv jiný organizér na slovíčka, desky na tvorbu přehledů (může být s euroobaly), několik linkovaných papírů na psaní (k vložení do desek)
 • Sešit 564 na testy (může být loňský, na pvní hodinu je přinesu, abyste věděli, které mám)

Pravidla

 • Pravidla, na kterých se domluvíme budou zde po první hodině specifikována
 • Další komunikace se žáky bude probíhat výhradně v GC

Hodnocení

 • Testy z gramatiky a slovíček (dopředu hlášené)
 • Krátký připravený mluvený projev (3krát za pololetí)
 • Krátký připravený psaný projev (3krát za pololetí)
 • Hodnocení práce v hodině (čtvrtletní hodnocení aktivity a vedení pracovním materiálů)
 • Hodnocení přípravy (nošení pomůcek a vypracovávání úkolů)
 • Dílčí hodnocení v hodinách, průběžně zadávaná práce

těším se na další společný rok! kf

Bc. Kateřina Fuková / 30. 8. 2022

Anglický jazyk (skupina AJ3)

CÍL PŘEDMĚTU 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby a jazykových obratů, vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu  jazyku. Cizojazyčné vzdělávání na druhém stupni by mělo vést k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

POMŮCKY

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:  ŽK, školní sešit 544, který používáme i jako slovníček, sešit na testy 524 (lze pokračovat v sešitě ze 7. třídy), učebnici,  pracovní sešit,  + psací potřeby.

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o různých tématech - one minute speaking)
 • malé  a větší písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině
 • snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a individuální posun v dovednostech v průběhu pololetí

Ing. Alena Semerádová / 16. 8. 2022

Základy německého jazyka (skupina NJ1)

CÍL

Cílem předmětu Základy německého jazyka je poskytnout žákům dostatečné jazykové dovednosti pro základní orientaci v cizojazyčném prostředí a ukázat jim možnosti jejich využití v dalším studiu i v životě, domluvit se v běžných životních situacích, porozumět jednoduchým sdělením a textům.

HODNOCENÍ

Žáci budou hodnoceni na základě :

 • zvládnutí slovní zásoby - zkoušení ústní, později i písemné
 • jednoduchých dialogů 
 • testů  - krátkých k ověření znalostí  aktuálně probíraného učiva a delšího testu k prověření zvládnutí učiva probrané lekce
 • čtení jednoduchých textů
 • projektů
 • domácí přípravy
 • aktivity v hodině

POMŮCKY

Učebnice, pracovní sešit, sešit 544, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky, ap. k práci na PL a projektech

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 31. 1. 2023

Základy německého jazyka (skupina NJ2)

Ke stažení

Cíl

Cílem předmětu Základy německého jazyka je poskytnout žákům dostatečné jazykové dovednosti pro základní orientaci v cizojazyčném prostředí a ukázat jim možnosti jejich využití v dalším studiu i v životě, domluvit se v běžných životních situacích, porozumět jednoduchým sdělením a textům.

Hodnocení

Žáci budou hodnoceni na základě :

 • zvládnutí slovní zásoby - zkoušení ústní, později i písemné
 • jednoduchých dialogů 
 • testů  - krátkých k ověření znalostí  aktuálně probíraného učiva a delšího testu k prověření zvládnutí učiva probrané lekce
 • čtení jednoduchých textů
 • projektů
 • domácí přípravy
 • aktivity v hodině

Pomůcky

Učebnice, pracovní sešit, sešit 544, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky, ap. k práci na PL a projektech

Procvičování sloves

https://wordwall.net/play/6060/598/675

Procvičování sloves množné číslo, test jednotné číslo sloves

https://wordwall.net/play/7059/569/323

https://wordwall.net/play/7984/318/377

https://wordwall.net/play/7060/051/916

Weihnachten

https://wordwall.net/resource/8369192

Domácí úkol Musik: 

do 18. 11.

 Na list A4  několik jednoduchých vět o oblíbené skupině nebo zpěvákovi.+ obrázek

Zpěvák - jak se jmenuje, odkud pochází, kolik je mu let, jestli hraje na nějaký hudební nástroj, vyjádřit názor na jeho hudbu, názvy písniček

Skupina - odkud pochází a pak po jednom její členové - jak se jmenují, na jaký nástroj hrají, kdo je zpěvák, tvůj názor na jejich hudbu, názvy skladeb + obrázek

Mgr. Iva Strnadová / 22. 3. 2023

Základy německého jazyka (skupina NJ3)

Ke stažení

Cíl

Cílem předmětu Základy německého jazyka je poskytnout žákům dostatečné jazykové dovednosti pro základní orientaci v cizojazyčném prostředí a ukázat jim možnosti jejich využití v dalším studiu i v životě, domluvit se v běžných životních situacích, porozumět jednoduchým sdělením a textům.

Hodnocení

Žáci budou hodnoceni na základě :

 • zvládnutí slovní zásoby - zkoušení ústní, později i písemné
 • jednoduchých dialogů 
 • testů  - krátkých k ověření znalostí  aktuálně probíraného učiva a delšího testu k prověření zvládnutí učiva probrané lekce
 • čtení jednoduchých textů
 • projektů
 • domácí přípravy
 • aktivity v hodině

Pomůcky

Učebnice, pracovní sešit, sešit 544, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky, ap. k práci na PL a projektech

Procvičování sloves

https://wordwall.net/play/6060/598/675

Procvičování sloves množné číslo, test jednotné číslo sloves

https://wordwall.net/play/7059/569/323

https://wordwall.net/play/7984/318/377

https://wordwall.net/play/7060/051/916

Weihnachten

https://wordwall.net/resource/8369192

Domácí úkol Musik: 

do 18. 11.

 Na list A4  několik jednoduchých vět o oblíbené skupině nebo zpěvákovi.+ obrázek

Zpěvák - jak se jmenuje, odkud pochází, kolik je mu let, jestli hraje na nějaký hudební nástroj, vyjádřit názor na jeho hudbu, názvy písniček

Skupina - odkud pochází a pak po jednom její členové - jak se jmenují, na jaký nástroj hrají, kdo je zpěvák, tvůj názor na jejich hudbu, názvy skladeb + obrázek

Mgr. Iva Strnadová / 9. 3. 2023

Dějepis

Cíle předmětu a hodnocení

Hlavními cíli předmětu dějepis je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

Pomůcky

ŽK a diář, školní sešit – A4 školní linkovaný ( nejlépe A 464), učebnice Dějepis pro 8. třídu FRAUS a pracovní sešit TAKTIK + psací potřeby

Sešity je možné si nechávat z předchozích ročníků!

 HODNOCENÍ

 • ústní zkoušení (ústní projev)
 • písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)
 • prezentace doma připravených referátů - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • případný dějepisný projekt - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem
 • aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Štěpánka Drozdová / 13. 9. 2022

Zeměpis

Ke stažení

Cíl předmětu

Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Umožňuje žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit pro budoucí generace. Žáci rozšíří se seznámí  s životem obyvatel jiných států a světadílů. Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

Hodnocení

Žáci budou hodnoceni na základě krátkých testů, psaných zpravidla po ukončení kratšího tématického celku, orientace na mapě, skupinové práce, vlastních prezentací, projektů a práce v hodině.

POMŮCKY

 Atlas světa, učebnice , pracovní sešit, sešit 544

Kraje

Od února pracujete na svých prezentacích o krajích. V každé prezentaci bude: 

Název Kraje

1, Poloha vzhledem k okolním státům a ostatním krajům

2. Základní údaje - krajské město, rozloha, počet obyvatel

    znak...

3. Přírodní podmínky - povrch, vodstvo, chráněné krajinné oblasti

4. obyvatelstvo - hustota zalidnění kraje

    zvyky, nářečí, velká města

5. Hospodářství - výrobky, co se pěstuje

6. turistické zajímavosti - hrady, zámky, jeskyně, ...slavní rodáci

...a nešetřete obrázky

Mgr. Iva Strnadová / 30. 5. 2023

Fyzika

Cíle předmětu

Fyzika patří mezi přírodovědné předměty. Letos se naučíme

 • práce, výkon, energie
 • elektrický proud
 • zvuk

Pomůcky 

 • ŽK a diář
 • sešit 540 - možné z předchozích let , tabulky, učebnice, kalkulačka(není povinná, ale hodí se)

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení - u tabule
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit 

Mgr. Hana Schmidová / 31. 8. 2022

Chemie

CO se v chemii naučíme

 • řekneme si, jak chemie vznikla a její význam pro každodenní život
 • budeme pozorovat vlastnosti látek
 • provedeme jednoduché chemické experimenty
 • budeme rozlišovat chemické látky a směsi, naučíme se oddělovat látky se směsí
 • popíšeme stavbu atomu
 • naučíme se orientovat v PSP, zapamatujeme si značky chemických prvků, rozdělíme chemické prvky na kovy, nekovy a polokovy
 • budeme umět zapsat jednoduché chemické reakce, zapíšeme pomocí vzorce oxidy, sulfidy, hydroxidy, kyseliny a jejich soli
 • zaměříme se prvek uhlík a jeho modifikace
 • ukážeme si typy vzorců v organické chemii, zapíšeme vzorce vybraných sloučenin, popíšeme si vlastnosti a využitích známých uhlovodíků a jejich derivátů
 • naučíme se rozdíl mezi kyselinou a zásadou, zásady první pomoci při poleptání a v dalších rizikových situacích
 • budeme si často připomínat bezpečnost práce s chemickými látkami

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky

Kladu důraz

Žáci budou na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti práce při praktické výuce v chemii. Je zakázané cokoliv pít, ochutnávat, slévat látky dohromady, plýtvat s materiálem.

Bc. Libuše Nová / 31. 8. 2022

Přírodopis

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky

Bc. Libuše Nová / 16. 8. 2022

Informatika a pracovní výchova

Cíl:

Cílem předmětu Informatika a pracovní výchova v 8. ročníku je zaměřit se na přípravu k volbě povolání. Žáci by měli  získat základní představu o své osobnosti na základě tvorby  portfolia (osobnostní testy, sebehodnocení), představu o systému středního školství i konkrétních středních školách a kariérním poradenství . Získané informace budou žáci zpracovávat v odpovídajícíh programech MS Office.

Hodnocení:

 • Přístup k zadané práci
 • Dodržení zadání a času na zpracování
 • Kvalita zpracování daného úkolu
 • Způsob prezentování  zadané práce
 • Aktivita v hodině a spolupráce se spolužáky

Mgr. Iva Strnadová / 18. 11. 2022

Občanská výchova

Cíl předmětu

 Občanská výchova se zaměřuje na orientaci žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu ksebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v souvislosti s různými životními situacemi. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky.

Hodnocení

Hodnocení probíhá na základě aktivní práce v hodině, krátkých testů, práce s pracovními listy, skupinové práce a projektů.

Mgr. Iva Strnadová / 29. 8. 2022

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

POMŮCKY

 • malý sešit (může být notový sešit - i z loňského roku, nebo obyčejný malý linkový sešit)

 HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU

 • připravenost na hodiny (pomůcky, příp. úkoly)
 • aktivita v hodině, snaha a zájem
 • samostatná práce i spolupráce se skupinou
 • znalost lidových i umělých písní (z hodin HV)
 • znalost hudební teorie v rozsahu probraného učiva

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 16. 8. 2022

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivní přístup k tělesné výchově
 •  zájem o zvyšování tělesné zdatnosti
 •  individuální posun v měřených testech a disciplínách
 •  dodržování pravidel a chování se v duchu fair play
 •  uplatňování získaných vědomostí a dovedností (rozcvičky, sestavy,…)
 •  plnění zadaných úkolů
 •  připravenost k tělesné výchově (cvičební úbor a odpovídající obuv)

NUTNÉ DODRŽOVAT:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Jana Pícková / 24. 8. 2022

Výtvarná výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na druhém stupni je rozvoj výtvarných dovedností, kreativity, představivosti, ale i základní orientace jak v historii umění, tak i v současném umění, schopnost interpretovat umělecké dílo, orientovat se v teorii a terminologii výtvarného umění.

 

kritéria hodnocení:

 • základní orientace v dějinách umění (podle probraného učiva)
 • aktivní zapojení do diskusí k tématům z VV
 • ovládání základní terminologie (v souladu s probraným učivem)
 • výsledek tvůrčí práce dle zadání (z bsahového i technického hlediska)

 

Pomůcky na VV

Platí, že stačí dokoupit co chybí, zbytek lze použít z předešlého školního roku.

Jakékoliv případné dotazy směrujte na janitorova@ukol.zskorenskeho.cz

 

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile, anebo se )
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. černá tuš a redispero (i s hroty – tenčí a širší) 
 7. barevné fixy
 8. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 9. pastelky (alespoň 12 barev)
 10. voskovky (12 barev)
 11. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 12. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 13. ploché štětce (tenký a široký)
 14. kulaté štětce (tenký a široký)
 15. kalíšek na vodu
 16. hadřík
 17. igelit na lavici
 18. nůžky
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. obyčejné barevné papíry
 23. +50 Kč na čtvrtky (nakoupím a uskladním ve škole - nepomačkají se v kufříku, ani je nikdo nezapomene doma ;-))

M.A. Evžen Hanzalík / 31. 1. 2023

Algoritmizace a programování

x

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Dějiny a současnost

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Cílem semináře Dějiny a současnost je přiblížit žákům nedávné události z národní historie a rozvíjet jejich poznatky z moderních dějin našeho státu. Zaměřuje se na významné osobnosti a události, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. (Doporučeno pro 9. ročníky - koresponduje s látkou 9. ročníku.)

POmůcky

Na Dějiny a současnost prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, desky s eurofolií (na pracovní listy a rozdané materiály) + psací potřeby.

HODNOCENÍ
 • drobné písemné opakování
 • skupinová či samostatná práce v hodině/při vycházkách
 • případná prezentace doma připravených referátů/projektů
 • aktivita v hodinách/při vycházkách

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí. 

Mgr. Lukáš Helcelet / 5. 9. 2022

Konverzace v anglickém jazyce

Cílem předmětu konverzace v anglickém jazyce je umožnit dokonalejší osvojení si AJ, a to zejména schopnost samostatného ústního vyjádřování. Učivo je zaměřeno na získávání potřebných jazykových znalostí a dovedností, dorozumívání se v nejběžnějších situacích každodenního života, vyjádření svých myšlenek, plynulosti a sebejistoty v ústním projevu, rozšíření slovní zásoby, poznávání kultury zemí příslušné jazykové oblasti. 

pomůcky

 • sešit formátu A524

hodnocení

 • ústní projev - povídání o sobě, komunikační situace, scénky, četba, slovíčka
 • prezentace, projekty
 • drobné písemné opakování
 • skupinová či samostatná práce v hodině
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině
 • snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a individuální posun v dovednostech v průběhu pololetí

 

Ing. Alena Semerádová / 6. 9. 2022

Matematická cvičení

Cvičení jsou určena pro ty žáky, kteří mají zájem prohlédnout hluboko do tajů matematiky od její univerzální symboliky, přes úlohy kombinatorické a logické, až po zapeklité problémy z geometrie. Budeme řešit takové situace, u kterých budeme muset matematicky přemýšlet, a nebude nám stačit použít jen naučený vzoreček. Důraz bude kladen také na rozvoj zodpovědnosti za svou vlastní práci doma i ve škole a schopnost jejího vyhodnocení.

Pomůcky

ŽK, rýsovací pomůcky (bude oznámeno, kdy jsou potřeba), jakýkoliv zápisník na hodiny (podle volby žáka - sešit, desky s papíry), tenké desky (s euroobaly či bez) na portfolio

Požadavky

Prezentace, portfolio, dva průběžné testy znalostí, aktivita v hodině

Doporučení pro žáky

Sdílejte své prezentace mezi sebou, pomáhejte si, naprosto to vítám. Jen vymyšlené příklady požaduji od každého jiný J. Na hodinách si zapisujte pečlivě – budete mít méně práce doma.

Bc. Kateřina Fuková / 3. 9. 2022

Seminář konverzace v českém jazyce

Výuka v tomto semináři se zaměřuje na rozšíření slovní zásoby ve všeobecných tématech (cestování, stravování, zdravotní péče, sport, volný čas, četba, škola, životní prostředí, rozdíly mezi městem a venkovem, ad.) Zaměřuje se rovněž na prohloubení znalostí reálií České republiky. Také je rozvíjena práce s textem a schopnost vyhledávat důležité informace.

Mgr. Olena Keronyak / 12. 9. 2022

Seminář praktické biologie

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU

 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky (aktuálně)

Mgr. Jiřina Závranská / 16. 8. 2022

Třídy a online informace