Online zprávy pro žáky 8. B

Přehled

Informace třídního učitele

závěr školního roku

Dne 20. 6. 10:00 - 13:30 akce mimo školu - Wellbeing ve škole (SSPŠ).

Dne 24. 6. je zrušeno odpolední vyučování.

Pracovní sešity pro školní rok 2024/25 - 1000 Kč do konce školního roku.

Výuka 10. - 11. 6.

Vzhledem k hromadnému výletu k Máchovu jezeru je 10. 6. zrušeno odpolední vyučování. Pokud potřebujete ve dnech 10. - 11. 6. zařídit lékaře apod. a není problém s procenty absence, lze tyto dva dny bez problémů omluvit.

KONZULTAČNÍ HODINY 

Vážení rodiče, 

úterý 21. 5. 2024 od 17 do 18 hodin se uskuteční konzultační hodiny. Ty se kterými potřebuji hovořit, budu kontaktovat. Kdybyste měli o konzultaci zájem Vy, PŘEDEM mi napište email a domluvíme se na čase. Děkuji za spolupráci a přeji hezký den.

třídní schůzky 16. 4. 2024

Termíny:

- 3. 5. fotografování tříd a skupinek (55 Kč třídní fotka, 40 Kč skupinka)

- 21. 5. konzultační hodiny, testování Menza (https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php?&id_a=15194)

- 24. 5. zájezd - Rakousko

- 30. 5. ples + slavnostní otevření nových prostor

- 9. - 11. 6. výlet - Máchovo jezero

- od 24. 6. vracení učebnic

- 26. 6. branný den

 

Prospěch a chování - prosím o průběžnou kontrolu ŽK (podpisy u seznámení se s klasifikací, poznámky, omluvenky). 

V 9. třídě nový předmět EEV (eticko-estetická výchova) - nebude HV a VV.

 

 

 

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 18. 6. 2024

Český jazyk

CÍLE PŘEDMĚTU

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie či internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot. V průběhu tohoto školního roku si postupně začneme trénovat různé možnosti testování a testových úloh jako přípravu na přijímací řízení v příštím školním roce.

POMŮCKY

ŽK, učebnice, pracovní sešit, sešity dle rozdělení, čítanka (čítanku vždy necháváme ve škole).

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

·  testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy

·  velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 5x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)

·  ústní zkoušení

·  slohové práce a slohová cvičení

·  práce v hodinách dle aktivity

·  pracovní listy na dané téma

·  projekty, prezentace na dané známé téma

·  v Bakalářích jsou zapsané vždy všechny známky, které mají vliv na hodnocení, tudíž hodnocení odpovídá váženému průměru.

·  čtvrtletní/pololetní hodnocení je hodnocení za celé čtvrtletí/pololetí, proto není možné, aby byli žáci narychlo přezkušování před uzavíráním klasifikace.

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

·  prezentace

·  četba dle zadání

·  pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

·  domácí přípravy/úkoly/splněná online zadání - neplnění domácích úkolů je posuzováno dle školního řádu

 

Domácí úkoly jsou zapsány v Bakalářích.

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Pavel Čingl / 7. 9. 2023

Matematika

NAŠE CÍLE V MATEMATICE

Naučíme se: Matematizovat reálné situace, řešit je pomocí rovnic . Využít Pythagorovu větu,vypočítat objem, povrch válce a naučíme se konstruovat čtyřúhelníky.

Důležitým cílem předmětu je naučit se správně logicky myslet a svůj myšlenkový proces zdokonalovat, vést o něm záznamy také v grafické podobě.

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU MATEMATIKA

V matematice budeme prověřovat výsledky vzdělávání tématickými testíky každý týden (podle domluvy), ohlášenými většími pracemi na celou hodinu (opakovací a čtvrtletní), do hodnocení se započítává také práce v hodinách (drobné známky za aktivitu a řešení příkladů), připravenost na výuku (nošení pomůcek a úkolů) a aktivní práce ve skupinách. 

KDYŽ SE CHCEME UČIT DOMA

 • ve škole si poznačíme, co nové jsme objevili, jakou chybu jsme napravili (chyba je inspirace)
 • doma otevřeme sešit s poznámkami a pokoušíme se vybavit, co se ve škole dělo - stačí pár minut - a spočítat aspoň dva příklady znovu - to je trénink
 • s kamarády zkusíme povídat o řešení úloh nebo se domluvit na společném vypracování domácího úkolu
 • pracujeme se svými obavami nebo nízkou vůlí, klidně si je uvědomíme, a nastavíme se na to, že uděláme své nejlepší
 • najdeme si "odměnu" za své učení
 • inspirativní video https://jakserychlenaucit.cz/jak-se-naucit-matematiku/

POMŮCKY

ŽK a diář – nosíme vždy a všude. 
Sešity na M – na první hodinu M přineste všechny: velký A4 (460 nebo 440) a jeden malý tenký (zásadně 520) zůstane ve škole na testy. 
Učebnice – zpočátku 1. díl, dále se díly budou střídat – do diáře požadavky na změny.

Rýsovací pomůcky na každou hodinu M:

 • Kružítko
 • Trojúhelník s ryskou
 • Naostřená tužka nebo mikrotužka
 • Guma
 • Úhloměr

Sladkosti jsou povoleny na hodiny velkých písemných prací.

Dohodli jsme se, že budeme nosit tabulky jako zdroj informací.

JAK SE LÉPE PŘIPRAVIT NA HODINU (MOŽNÁ NEJEN MATEMATIKY)

Chodím včas spát 
Snídám, svačím a dodržuji pitný režim o přestávkách
WC používám o přestávce
Pomůcky mám v pořádku a při ruce
Hodin se účastním AKTIVNĚ - jsem duchem na nich a přijímám nabízené aktivity, spolupracuji, využívám zdroje
Pokud nerozumím, je MOJÍ zodpovědností se ptát a žádat konzultace - spolužáka, pedagogů, dalších osob
Odevzdávám včas práce školní i domácí

Mgr. Hana Schmidová / 30. 8. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ1)

ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA AJ1)

CHARAKTERISTIKA A CÍLE PŘEDMĚTU

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 8. ročníku (na úrovni min. A1+):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
POMŮCKY

učebnice, sešit A4 linkovaný, sešit A5 linkovaný na průběžné testy, psací potřeby (modrá propiska, zelená propiska, červená propiska, zvýrazňovač), nůžky, lepidlo

HODNOCENÍ
 • ústní projev, konverzace k probraným tématům/běžná konverzace v anglickém jazyce
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy/konverzace (z učiva z předchozí hodiny) - namátkové zkoušení
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

KVÍZY, TESTY, OPAKOVÁNÍ

Kvízy v aj pro všechny a na různá témata – gramatika, geografie, historie, sranda….

SpellQuiz | Fun Quizzes, Spelling Quizzes, Grammar Quizzes, Geography Quiz, History and more!

Idiomy - Idioms | SpellQuiz říká se, že velmi vysoké úrovně jazyka dosáhneš, když znáš a rozumíš jeho idiomům :), protože ty vychází z mixu jazyka a kultury národa.

Umíš napsat, co slyšíš? Start your spelling test!  Celé věty čtou rodilí mluvčí. Lze nastavit obtížnost. Ty píšeš, co slyšíš. Využij také pro trénink Poslouchej a opakuj (i žongluj). Jednak trénuješ porozumění a psaní, ale také mluvení.

Knihy online zdarma nejen v angličtině Project Gutenberg

Zábavné reklamy - zadej Funny advertisements. British Airways safety video , 10 Famous Funny Commercials 

APPKY, WEBY, POŘADY

Appky ZDARMAWoodpecker - videa podle témat, s aktivními titulky; BBC learning EnglishBritish council grammarBritish council learnEnglish

WebyCBeebies Global hry, pohádky a příběhy v britské angličtině

Obecně doporučuji pohádky pro děti typu Prasátko Peppa, Pošták PatBingSarah a kachnička pro trénink současné a dobře znějící angličtiny. Spousta z nich je na Youtube, Netflixu, HBO, Apple TV

Pro starší žáky: Welcome to CBeebies Grown-Ups

TED TALKS - videa různých žánrů, oborů, témat, délek, s možností zapnout titulky (někdy jsou i české)

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ANGLICKÁ SLOVÍČKA

V příloze Ke stažení nalezneš:

 1. Přehled 100 nejpoužívanějších slovíček v angličtině.
 2. Přehled 3000 doporučených slov podle Společného evropského rámce The Oxford 3000™ by CEFR level (úroveň A1-B2). Úroveň A1 = začátečník, B2 = úroveň maturity na gymnáziu.
 3. Survival package (balíček přežití) = anglické fráze, které využiješ na výletě v zahraničí.

 

Radomír Quis / 4/9/2023

 

Radomír Quis 17/10/2023

Reminder:  All students AJ in my classes are required to have 2 notebooks of format 'A5' or similar.  One labeled AJ NOTES and the other AJ TESTS.  Those students wo are moving for AJ to different classrooms are required to bring these notebooks along with their Bloggers or Click (4G) Text and Work Books.  Please do not forget to write LEGIBLY your first and last names on the notebooks.

Připomínka:  Všichni studenti AJ v mých třídách musí mít 2 sešity formátu 'A5' nebo podobného. Jeden označený AJ NOTES a druhý AJ TESTS. Studenti, kteří se stěhují na AJ do jiných tříd, jsou povinni přinést tyto sešity spolu se svými Bloggers nebo Click (4G) učebnicemi a pracovními sešity.  Prosím neopomeňte napsat ČITELNĚ vaše jméno a příjmení na tyto sešity. 

LIST OF 100 MOST COMMON IRREGULAR VERBS - PLEASE LEARN THESE AT YOUR OWN PACE - THIS IS A YEAR LONG PROJECT

KNOWING IRRERGULAR VERBS IN ALL 3 FORMS IS EXTREMELY IMPORTANT

 1.  

arise

arose

arisen

 1.  

awake

awoke

awoken

 1.  

be

was/were

been

 1.  

bear

bore

borne/born

 1.  

beat

beat

beaten

 1.  

become

became

become

 1.  

begin

began

begun

 1.  

bend

bent

bent

 1.  

bet

bet

bet

 1.  

bind

bound

bound

 1.  

bite

bit

bitten

 1.  

bleed

bled

bled

 1.  

blow

blew

blown

 1.  

break

broke

broken

 1.  

breed

bred

bred

 1.  

bring

brought

brought

 1.  

broadcast

broadcast

broadcast

 1.  

build

built

built

 1.  

burst

burst

burst

 1.  

buy

bought

bought

 1.  

cast

cast

cast

 1.  

catch

caught

caught

 1.  

choose

chose

chosen

 1.  

cling

clung

clung

 1.  

come

came

come

 1.  

cost

cost

cost

 1.  

creep

crept

crept

 1.  

cut

cut

cut

 1.  

deal

dealt

dealt

 1.  

dig

dug

dug

 1.  

dive

dived/dove

dived

 1.  

do

did

done

 1.  

draw

drew

drawn

 1.  

dream

dreamt/dreamed

dreamt/dreamed

 1.  

drink

drank

drunk

 1.  

drive

drove

driven

 1.  

eat

ate

eaten

 1.  

fall

fell

fallen

 1.  

feed

fed

fed

 1.  

feel

felt

felt

 1.  

fight

fought

fought

 1.  

find

found

found

 1.  

flee

fled

fled

 1.  

fling

flung

flung

 1.  

fly

flew

flown

 1.  

forbid

forbade

forbidden

 1.  

forget

forgot

forgotten

 1.  

forgive

forgave

forgiven

 1.  

freeze

froze

frozen

 1.  

get

got

got/gotten

 1.  

give

gave

given

 1.  

go

went

gone

 1.  

grind

ground

ground

 1.  

grow

grew

grown

 1.  

hang

hung

hung

 1.  

have

had

had

 1.  

hear

heard

heard

 1.  

hide

hid

hidden

 1.  

hit

hit

hit

 1.  

hold

held

held

 1.  

hurt

hurt

hurt

 1.  

keep

kept

kept

 1.  

kneel

knelt/kneeled

knelt/kneeled

 1.  

knit

knit/knitted

knit/knitted

 1.  

know

knew

known

 1.  

lay

laid

laid

 1.  

lead

led

led

 1.  

leap

leapt/leaped

leapt/leaped

 1.  

learn

learnt/learned

learnt/learned

 1.  

leave

left

left

 1.  

lend

lent

lent

 1.  

let

let

let

 1.  

lie

lay

lain

 1.  

light

lit/lighted

lit/lighted

 1.  

lose

lost

lost

 1.  

make

made

made

 1.  

mean

meant

meant

 1.  

meet

met

met

 1.  

mow

mowed

mown/mowed

 1.  

overcome

overcame

overcome

 1.  

pay

paid

paid

 1.  

put

put

put

 1.  

read

read

read

 1.  

ride

rode

ridden

 1.  

ring

rang

rung

 1.  

rise

rose

risen

 1.  

run

ran

run

 1.  

say

said

said

 1.  

see

saw

seen

 1.  

seek

sought

sought

 1.  

sell

sold

sold

 1.  

send

sent

sent

 1.  

set

set

set

 1.  

sew

sewed

sewn/sewed

 1.  

shake

shook

shaken

 1.  

shed

shed

shed

 1.  

shine

shone

shone

 1.  

shoot

shot

shot

 1.  

show

showed

shown/showed

 1.  

shrink

shrank

shrunk

LIST OF 969 MOST COMMONLY USED ENGLISH WORDS 

CHECK ALL THE WORDS YOU KNOW AND LEARN MEANING OF THE REST - THIS IS A YEAR LONG VOLUNTARY PROCESS

 1.  

able

 1.  

about

 1.  

above

 1.  

across

 1.  

act

 1.  

add

 1.  

afraid

 1.  

after

 1.  

again

 1.  

against

 1.  

age

 1.  

ago

 1.  

air

 1.  

all

 1.  

allow

 1.  

almost

 1.  

alone

 1.  

along

 1.  

already

 1.  

also

 1.  

although

 1.  

always

 1.  

among

 1.  

amount

 1.  

and

 1.  

animal

 1.  

another

 1.  

answer

 1.  

any

 1.  

anybody

 1.  

anyone

 1.  

anything

 1.  

anyway

 1.  

appear

 1.  

apply

 1.  

are

 1.  

area

 1.  

arm

 1.  

army

 1.  

around

 1.  

arrive

 1.  

art

 1.  

as

 1.  

ask

 1.  

at

 1.  

attack

 1.  

attention

 1.  

available

 1.  

away

 1.  

baby

 1.  

back

 1.  

bad

 1.  

bag

 1.  

ball

 1.  

bank

 1.  

base

 1.  

be

 1.  

bear

 1.  

beat

 1.  

beauty

 1.  

because

 1.  

become

 1.  

bed

 1.  

before

 1.  

begin

 1.  

behind

 1.  

believe

 1.  

belong

 1.  

below

 1.  

beside

 1.  

best

 1.  

better

 1.  

between

 1.  

beyond

 1.  

big

 1.  

bill

 1.  

bird

 1.  

birth

 1.  

bit

 1.  

black

 1.  

blood

 1.  

blue

 1.  

board

 1.  

boat

 1.  

body

 1.  

book

 1.  

born

 1.  

both

 1.  

bottom

 1.  

box

 1.  

boy

 1.  

break

 1.  

bring

 1.  

brother

 1.  

build

 1.  

building

 1.  

burn

 1.  

business

 1.  

but

 1.  

buy

 1.  

by

 1.  

call

 1.  

came

 1.  

can

 1.  

cannot

 1.  

car

 1.  

card

 1.  

care

 1.  

carry

 1.  

case

 1.  

cat

 1.  

catch

 1.  

cause

 1.  

cell

 1.  

center

 1.  

central

 1.  

century

 1.  

certain

 1.  

certainly

 1.  

chain

 1.  

chair

 1.  

chance

 1.  

change

 1.  

character

 1.  

charge

 1.  

check

 1.  

child

 1.  

choice

 1.  

choose

 1.  

church

 1.  

city

 1.  

claim

 1.  

class

 1.  

clear

 1.  

clearly

 1.  

close

 1.  

coach

 1.  

cold

 1.  

collection

 1.  

college

 1.  

color

 1.  

come

 1.  

common

 1.  

community

 1.  

company

 1.  

compare

 1.  

complete

 1.  

completely

 1.  

concern

 1.  

condition

 1.  

consider

 1.  

contain

 1.  

continue

 1.  

control

 1.  

cost

 1.  

could

 1.  

country

 1.  

course

 1.  

court

 1.  

cover

 1.  

create

 1.  

cross

 1.  

cry

 1.  

cultural

 1.  

culture

 1.  

cup

 1.  

current

 1.  

cut

 1.  

dark

 1.  

data

 1.  

daughter

 1.  

day

 1.  

dead

 1.  

deal

 1.  

death

 1.  

debate

 1.  

decade

 1.  

decide

 1.  

decision

 1.  

deep

 1.  

defense

 1.  

degree

 1.  

Democrat

 1.  

democracy

 1.  

Democrat

 1.  

describe

 1.  

design

 1.  

despite

 1.  

detail

 1.  

determine

 1.  

develop

 1.  

development

 1.  

die

 1.  

difference

 1.  

different

 1.  

difficult

 1.  

dinner

 1.  

direction

 1.  

director

 1.  

discover

 1.  

discussion

 1.  

disease

 1.  

do

 1.  

doctor

 1.  

dog

 1.  

door

 1.  

down

 1.  

draw

 1.  

dream

 1.  

drive

 1.  

drop

 1.  

drug

 1.  

during

 1.  

each

 1.  

early

 1.  

east

 1.  

easy

 1.  

eat

 1.  

economic

 1.  

economy

 1.  

edge

 1.  

education

 1.  

effect

 1.  

effort

 1.  

eight

 1.  

either

 1.  

election

 1.  

else

 1.  

employee

 1.  

end

 1.  

energy

 1.  

enjoy

 1.  

enough

 1.  

enter

 1.  

entire

 1.  

environment

 1.  

environmental

 1.  

especially

 1.  

establish

 1.  

even

 1.  

evening

 1.  

event

 1.  

ever

 1.  

every

 1.  

everybody

 1.  

everyone

 1.  

everything

 1.  

evidence

 1.  

exactly

 1.  

example

 1.  

executive

 1.  

exist

 1.  

expect

 1.  

experience

 1.  

expert

 1.  

explain

 1.  

eye

 1.  

face

 1.  

fact

 1.  

factor

 1.  

fail

 1.  

fall

 1.  

family

 1.  

far

 1.  

fast

 1.  

father

 1.  

fear

 1.  

federal

 1.  

feel

 1.  

feeling

 1.  

few

 1.  

field

 1.  

fight

 1.  

figure

 1.  

fill

 1.  

film

 1.  

final

 1.  

finally

 1.  

financial

 1.  

find

 1.  

fine

 1.  

finger

 1.  

finish

 1.  

fire

 1.  

firm

 1.  

first

 1.  

fish

 1.  

five

 1.  

floor

 1.  

fly

 1.  

focus

 1.  

follow

 1.  

food

 1.  

foot

 1.  

for

 1.  

force

 1.  

foreign

 1.  

forget

 1.  

form

 1.  

former

 1.  

forward

 1.  

four

 1.  

free

 1.  

friend

 1.  

from

 1.  

front

 1.  

full

 1.  

fund

 1.  

future

 1.  

game

 1.  

garden

 1.  

gas

 1.  

general

 1.  

generation

 1.  

get

 1.  

girl

 1.  

give

 1.  

glass

 1.  

go

 1.  

goal

 1.  

good

 1.  

government

 1.  

great

 1.  

green

 1.  

ground

 1.  

group

 1.  

grow

 1.  

growth

 1.  

guess

 1.  

gun

 1.  

guy

 1.  

hair

 1.  

half

 1.  

hand

 1.  

hang

 1.  

happen

 1.  

happy

 1.  

hard

 1.  

have

 1.  

he

 1.  

head

 1.  

health

 1.  

hear

 1.  

heart

 1.  

heat

 1.  

heavy

 1.  

help

 1.  

her

 1.  

here

 1.  

herself

 1.  

high

 1.  

him

 1.  

himself

 1.  

his

 1.  

history

 1.  

hit

 1.  

hold

 1.  

home

 1.  

hope

 1.  

hospital

 1.  

hot

 1.  

hotel

 1.  

hour

 1.  

house

 1.  

how

 1.  

however

 1.  

huge

 1.  

human

 1.  

hundred

 1.  

husband

 1.  

I

 1.  

idea

 1.  

identify

 1.  

if

 1.  

image

 1.  

imagine

 1.  

impact

 1.  

important

 1.  

improve

 1.  

in

 1.  

include

 1.  

including

 1.  

increase

 1.  

indeed

 1.  

indicate

 1.  

individual

 1.  

industry

 1.  

information

 1.  

inside

 1.  

instead

 1.  

institution

 1.  

interest

 1.  

interesting

 1.  

international

 1.  

interview

 1.  

into

 1.  

investment

 1.  

involve

 1.  

issue

 1.  

it

 1.  

item

 1.  

its

 1.  

itself

 1.  

job

 1.  

join

 1.  

just

 1.  

keep

 1.  

key

 1.  

kid

 1.  

kill

 1.  

kind

 1.  

kitchen

 1.  

know

 1.  

knowledge

 1.  

land

 1.  

language

 1.  

large

 1.  

last

 1.  

late

 1.  

later

 1.  

laugh

 1.  

law

 1.  

lawyer

 1.  

lay

 1.  

lead

 1.  

leader

 1.  

learn

 1.  

least

 1.  

leave

 1.  

left

 1.  

leg

 1.  

legal

 1.  

less

 1.  

let

 1.  

letter

 1.  

level

 1.  

lie

 1.  

life

 1.  

light

 1.  

like

 1.  

likely

 1.  

line

 1.  

list

 1.  

listen

 1.  

little

 1.  

live

 1.  

local

 1.  

long

 1.  

look

 1.  

lose

 1.  

loss

 1.  

lot

 1.  

love

 1.  

low

 1.  

machine

 1.  

magazine

 1.  

main

 1.  

maintain

 1.  

major

 1.  

majority

 1.  

make

 1.  

man

 1.  

manage

 1.  

management

 1.  

manager

 1.  

many

 1.  

market

 1.  

marriage

 1.  

material

 1.  

matter

 1.  

may

 1.  

maybe

 1.  

me

 1.  

mean

 1.  

measure

 1.  

media

 1.  

medical

 1.  

meet

 1.  

meeting

 1.  

member

 1.  

memory

 1.  

mention

 1.  

message

 1.  

method

 1.  

middle

 1.  

might

 1.  

military

 1.  

million

 1.  

mind

 1.  

minute

 1.  

miss

 1.  

mission

 1.  

mistake

 1.  

model

 1.  

modern

 1.  

moment

 1.  

money

 1.  

month

 1.  

more

 1.  

morning

 1.  

most

 1.  

mother

 1.  

mouth

 1.  

move

 1.  

movement

 1.  

movie

 1.  

Mr.

 1.  

Mrs.

 1.  

much

 1.  

music

 1.  

must

 1.  

my

 1.  

myself

 1.  

name

 1.  

nation

 1.  

national

 1.  

natural

 1.  

nature

 1.  

near

 1.  

nearly

 1.  

necessary

 1.  

need

 1.  

network

 1.  

never

 1.  

new

 1.  

news

 1.  

newspaper

 1.  

next

 1.  

nice

 1.  

night

 1.  

no

 1.  

none

 1.  

nor

 1.  

north

 1.  

not

 1.  

note

 1.  

nothing

 1.  

notice

 1.  

now

 1.  

nuclear

 1.  

number

 1.  

occur

 1.  

of

 1.  

off

 1.  

offer

 1.  

office

 1.  

officer

 1.  

official

 1.  

often

 1.  

oh

 1.  

oil

 1.  

ok

 1.  

old

 1.  

on

 1.  

once

 1.  

one

 1.  

only

 1.  

onto

 1.  

open

 1.  

operation

 1.  

opportunity

 1.  

option

 1.  

or

 1.  

order

 1.  

organization

 1.  

other

 1.  

others

 1.  

our

 1.  

out

 1.  

outside

 1.  

over

 1.  

own

 1.  

owner

 1.  

page

 1.  

pain

 1.  

painting

 1.  

paper

 1.  

parent

 1.  

part

 1.  

participant

 1.  

particular

 1.  

particularly

 1.  

partner

 1.  

party

 1.  

pass

 1.  

past

 1.  

patient

 1.  

pattern

 1.  

pay

 1.  

peace

 1.  

people

 1.  

per

 1.  

perform

 1.  

performance

 1.  

perhaps

 1.  

period

 1.  

person

 1.  

personal

 1.  

phone

 1.  

physical

 1.  

pick

 1.  

picture

 1.  

piece

 1.  

place

 1.  

plan

 1.  

plant

 1.  

play

 1.  

player

 1.  

PM

 1.  

point

 1.  

police

 1.  

policy

 1.  

political

 1.  

politics

 1.  

poor

 1.  

popular

 1.  

population

 1.  

position

 1.  

positive

 1.  

possible

 1.  

power

 1.  

practice

 1.  

prepare

 1.  

present

 1.  

president

 1.  

pressure

 1.  

pretty

 1.  

prevent

 1.  

price

 1.  

private

 1.  

probably

 1.  

problem

 1.  

process

 1.  

produce

 1.  

product

 1.  

production

 1.  

professional

 1.  

professor

 1.  

program

 1.  

project

 1.  

property

 1.  

protect

 1.  

prove

 1.  

provide

 1.  

public

 1.  

pull

 1.  

purpose

 1.  

push

 1.  

put

 1.  

quality

 1.  

question

 1.  

quickly

 1.  

quite

 1.  

race

 1.  

radio

 1.  

raise

 1.  

range

 1.  

rate

 1.  

rather

 1.  

reach

 1.  

read

 1.  

ready

 1.  

real

 1.  

reality

 1.  

realize

 1.  

really

 1.  

reason

 1.  

receive

 1.  

recent

 1.  

recently

 1.  

recognize

 1.  

record

 1.  

red

 1.  

reduce

 1.  

reflect

 1.  

region

 1.  

relate

 1.  

relationship

 1.  

religious

 1.  

remain

 1.  

remember

 1.  

remove

 1.  

report

 1.  

represent

 1.  

Republican

 1.  

require

 1.  

research

 1.  

resource

 1.  

respond

 1.  

response

 1.  

responsibility

 1.  

rest

 1.  

result

 1.  

return

 1.  

reveal

 1.  

rich

 1.  

right

 1.  

rise

 1.  

risk

 1.  

road

 1.  

rock

 1.  

role

 1.  

room

 1.  

rule

 1.  

run

 1.  

safe

 1.  

same

 1.  

save

 1.  

say

 1.  

scene

 1.  

school

 1.  

science

 1.  

scientist

 1.  

score

 1.  

sea

 1.  

season

 1.  

seat

 1.  

second

 1.  

section

 1.  

security

 1.  

see

 1.  

seek

 1.  

seem

 1.  

sell

 1.  

send

 1.  

senior

 1.  

sense

 1.  

series

 1.  

serious

 1.  

serve

 1.  

service

 1.  

set

 1.  

seven

 1.  

several

 1.  

sex

 1.  

sexual

 1.  

shake

 1.  

share

 1.  

she

 1.  

shoot

 1.  

short

 1.  

shot

 1.  

should

 1.  

shoulder

 1.  

show

 1.  

side

 1.  

sign

 1.  

significant

 1.  

similar

 1.  

simple

 1.  

simply

 1.  

since

 1.  

sing

 1.  

single

 1.  

sister

 1.  

sit

 1.  

site

 1.  

situation

 1.  

six

 1.  

size

 1.  

skill

 1.  

skin

 1.  

small

 1.  

smile

 1.  

so

 1.  

social

 1.  

society

 1.  

soldier

 1.  

some

 1.  

somebody

 1.  

someone

 1.  

something

 1.  

sometimes

 1.  

son

 1.  

song

 1.  

soon

 1.  

sort

 1.  

sound

 1.  

south

 1.  

southern

 1.  

space

 1.  

speak

 1.  

special

 1.  

specific

 1.  

speech

 1.  

spend

 1.  

sport

 1.  

spring

 1.  

staff

 1.  

stage

 1.  

stand

 1.  

standard

 1.  

star

 1.  

start

 1.  

state

 1.  

statement

 1.  

station

 1.  

stay

 1.  

step

 1.  

still

 1.  

stock

 1.  

stop

 1.  

store

 1.  

story

 1.  

strategy

 1.  

street

 1.  

strong

 1.  

structure

 1.  

student

 1.  

study

 1.  

stuff

 1.  

style

 1.  

subject

 1.  

success

 1.  

successful

 1.  

such

 1.  

suddenly

 1.  

suffer

 1.  

suggest

 1.  

summer

 1.  

support

 1.  

sure

 1.  

surface

 1.  

system

 1.  

table

 1.  

take

 1.  

talk

 1.  

task

 1.  

tax

 1.  

teach

 1.  

teacher

 1.  

team

 1.  

technology

 1.  

television

 1.  

tell

 1.  

ten

 1.  

tend

 1.  

term

 1.  

test

 1.  

than

 1.  

thank

 1.  

that

 1.  

the

 1.  

their

 1.  

them

 1.  

themselves

 1.  

then

 1.  

there

 1.  

these

 1.  

they

 1.  

thing

 1.  

think

 1.  

third

 1.  

this

 1.  

those

 1.  

though

 1.  

thought

 1.  

thousand

 1.  

threat

 1.  

three

 1.  

through

 1.  

throughout

 1.  

throw

 1.  

thus

 1.  

time

 1.  

to

 1.  

today

 1.  

together

 1.  

tonight

 1.  

too

 1.  

top

 1.  

total

 1.  

tough

 1.  

toward

 1.  

town

 1.  

trade

 1.  

traditional

 1.  

training

 1.  

travel

 1.  

treat

 1.  

treatment

 1.  

tree

 1.  

trial

 1.  

trip

 1.  

trouble

 1.  

true

 1.  

truth

 1.  

try

 1.  

turn

 1.  

TV

 1.  

two

 1.  

type

 1.  

under

 1.  

understand

 1.  

unit

 1.  

until

 1.  

up

 1.  

upon

 1.  

us

 1.  

use

 1.  

usually

 1.  

value

 1.  

various

 1.  

very

 1.  

victim

 1.  

view

 1.  

violence

 1.  

visit

 1.  

voice

 1.  

vote

 1.  

wait

 1.  

walk

 1.  

wall

 1.  

want

 1.  

war

 1.  

watch

 1.  

water

 1.  

way

 1.  

we

 1.  

weapon

 1.  

wear

 1.  

week

 1.  

weight

 1.  

well

 1.  

west

 1.  

western

 1.  

what

 1.  

whatever

 1.  

when

 1.  

where

 1.  

whether

 1.  

which

 1.  

while

 1.  

white

 1.  

who

 1.  

whole

 1.  

whom

 1.  

whose

 1.  

why

 1.  

wide

 1.  

wife

 1.  

will

 1.  

win

 1.  

wind

 1.  

window

 1.  

wish

 1.  

with

 1.  

within

 1.  

without

 1.  

woman

 1.  

wonder

 1.  

word

 1.  

work

 1.  

worker

 1.  

world

 1.  

worry

 1.  

would

 1.  

write

 1.  

writer

 1.  

wrong

 1.  

yard

 1.  

yeah

 1.  

year

 1.  

yes

 1.  

yet

 1.  

you

 1.  

young

 1.  

your

 1.  

yourself.

 1.  

 

 

Great resource to practice English grammar

Chose the topic on top - and level of difficulty in the "zobrazit všechny úrovně" field.

 

https://www.helpforenglish.cz/gramatika

another soure for practice of English grammar

https://wordwall.net/cs-cz/community/8-t%C5%99%C3%ADda/angli%C4%8Dtina

 

15-03-2024

 

HOMEWORK 

 

UČEBNICE - TEXTBOOK - P. 69 - SHOOT AN APPLICATION VIDEO ABOUT YOURSELF

 

JOB APPLICATION - SHORT VIDEO - CCA 3MIN.  FOLLOW INSTRUCTIONS IN THE ASSIGNMENT

DUE - MONDAY 25. 03. 2024    WILL BE GRADED BASED ON HOW IT FULLFILS THE ASSIGNMENT AND THE AMOUNT OF EFFORT

Radomir Quis / 15. 3. 2024

Anglický jazyk (skupina AJ2)

Charakteristika a cíle předmětu

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 8. ročníku (na úrovni min. A2.2):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
POMŮCKY

učebnice, pracovní sešit, sešit A4 linkovaný, psací potřeby (modrá propiska, zelená propiska, červená propiska, zvýrazňovač), nůžky, lepidlo

HODNOCENÍ
 • ústní projev, konverzace k probraným tématům/běžná konverzace v anglickém jazyce
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy/konverzace (z učiva z předchozí hodiny) - namátkové zkoušení
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

KVÍZY, TESTY, OPAKOVÁNÍ

Online kvízy a cvičení Cambridge English - gramatika, posleh, výslovnost, čtení, psaní, mluvení, slovní zásoba

Nástroj, jak se zlepšit v psaní díky okamžite zpětné vazbě - Write & Improve 

Polopatické vysvětlení gramatiky pro samouky (snadno pochopí i začátečník) - SoGoodLanguages

Online procvičování - Jazyky online

Kvízy v aj pro všechny a na různá témata – gramatika, geografie, historie, sranda….

SpellQuiz | Fun Quizzes, Spelling Quizzes, Grammar Quizzes, Geography Quiz, History and more!

Idiomy - Idioms | SpellQuiz říká se, že velmi vysoké úrovně jazyka dosáhneš, když znáš a rozumíš jeho idiomům :), protože ty vychází z mixu jazyka a kultury národa.

Umíš napsat, co slyšíš? Start your spelling test!  Celé věty čtou rodilí mluvčí. Lze nastavit obtížnost. Ty píšeš, co slyšíš. Využij také pro trénink Poslouchej a opakuj (i žongluj). Jednak trénuješ porozumění a psaní, ale také mluvení.

Knihy online zdarma nejen v angličtině Project Gutenberg

Zábavné reklamy - zadej Funny advertisements. British Airways safety video , 10 Famous Funny Commercials 

APPKY, WEBY, POŘADY

Appky ZDARMAWoodpecker - videa podle témat, s aktivními titulky; BBC learning EnglishBritish council grammarBritish council learnEnglish

WebyCBeebies Global hry, pohádky a příběhy v britské angličtině

Obecně doporučuji pohádky pro děti typu Prasátko Peppa, Pošták PatBingSarah a kachnička pro trénink současné a dobře znějící angličtiny. Spousta z nich je na Youtube, Netflixu, HBO, Apple TV

Pro starší žáky: Welcome to CBeebies Grown-Ups

TED TALKS - videa různých žánrů, oborů, témat, délek, s možností zapnout titulky (někdy jsou i české)

nejdůležitější anglická slovíčka

V příloze Ke stažení nalezneš:

 1. Přehled 100 nejpoužívanějších slovíček v angličtině.
 2. Přehled 3000 doporučených slov podle Společného evropského rámce The Oxford 3000™ by CEFR level (úroveň A1-B2). Úroveň A1 = začátečník, B2 = úroveň maturity na gymnáziu.
 3. Survival package (balíček přežití) = anglické fráze, které využiješ na výletě v zahraničí.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 10. 5. 2024

Základy německého jazyka

Výuka 26. 2. 2024

Vytvoření třídy na google classroom cjc=mz26p6d https://classroom.google.com/c/NjY0ODQ5NzIyNzEw?cjc=mz26p6d

Úkoly: 1. procvičování na test 2.1 Ve čtvrtek 29. února . Budou tam názvy vyučovacích předmětů, rozvrh hodin, názvy školních místností, slovesa reden, rechnen a unterrichten, časové předložky

               2. procvičování slovíček Schulsachen, 4. pád členu neurčitého

 

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu Základy německého jazyka je získání základních jazykových znalostí a dovedností, osvojování si elementární slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se německému jazyku.

POMŮCKY

ŽK, školní sešit A5 linkovaný (454)

Učebnice Maximal interaktiv 1 a pracovní sešit

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická cvičení, slovíčka)
 • písemné testy – vždy oznámeno dopředu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry, rozhovory…)
 • případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno
 • aktivita v hodině

Mgr. Iva Strnadová / 23. 2. 2024

Dějepis

Ke stažení

prumyslová revoluce

https://edisco.cz/dejepis/prumyslova-revoluce.php

dokument - napoleon bonaparte

https://www.ceskatelevize.cz/porady/14209392179-napoleon-pribeh-ktery-nekonci/

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je probudit a posílit historické vědomí žáků a uchovat tak návaznost historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace.

POMŮCKY

ŽK, pracovní sešit

HODNOCENÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodinách dle aktivit

V celkovém hodnocení bude brán ohled také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 4. 6. 2024

Fyzika

Fyzika patří mezi přírodovědné předměty.

Pomůcky

 • ŽK, sešit a diář
 • sešit 540 , učebnice, kalkulačka 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení - u tabule
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit 

 

Mgr. Jiřina Závranská / 26. 8. 2023

Chemie

Co se v chemii naučíme

 • popíšeme si, jak chemie vznikla (alchymie) a její význam pro každodenní život
 • budeme pozorovat vlastnosti látek (skupenství, barva, pH, rozpustnost, struktura), změny skupenství
 • provedeme jednoduché chemické experimenty
 • rozlišit chemické látky a směsi, oddělovat látky ze směsí
 • popíšeme stavbu atomu, vývoj názorů na atom
 • naučíme se orientovat v PSP, zapamatujeme si značky chemických prvků, rozdělíme chemické prvky na kovy, nekovy a polokovy
 • u vybraných kovů, nekovů a polokovů charakterizujeme jejich vlastnosti, použití, výskyt
 • zapíšeme jednoduché chemické reakce, utvoříme vzorce pro oxidy, sulfidy, hydroxidy, halogenidy, kyseliny a jejich soli
 • zaměříme se na prvek uhlík, porovnáme jeho modifikace
 • rozdělíme typy vzorců v organické chemii, zapíšeme vzorce vybraných sloučenin, popíšeme si vlastnosti a využití známých uhlovodíků a jejich derivátů
 • uvedeme rozdíl mezi kyselinou a zásadou, poskytneme první pomoci při poleptání a v dalších rizikových situacích
 • dbáme na bezpečnost práce s chemickými látkami

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy (podle probrané látky), vždy po domluvě
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky (pracovní sešit, sešit na poznámky, PSP)

Kladu důraz

Žáci budou na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti práce při praktické výuce v chemii. Je zakázané cokoliv pít, ochutnávat, slévat látky dohromady, plýtvat s materiálem.

Bc. Libuše Nová / 5. 9. 2023

Přírodopis

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy - dle domluvy/ probraného učiva
 • příprava a zpracování laboratorních úkolů
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky - sešit na poznámky, pracovní sešit, nůžky, lepidlo

Bc. Libuše Nová / 29. 8. 2023

Zeměpis

Zeměpis má přírodovědný i společenskovědní charakter. Umožňuje žákům poznávání přírody jako systému, porozumět zákonitostem přírodních procesů, pomáhá pochopit okolní prostředí a ukazuje, jak ho rozumně využívat a chránit pro budoucí generace. Žáci rozšíří se seznámí  s životem obyvatel jiných států a světadílů. Žáci se naučí poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování, v těchto zemích a získají praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

HODNOCENÍ

Žáci budou hodnoceni na základě krátkých testů, psaných zpravidla po ukončení kratšího tématického celku, orientace na mapě, skupinové práce, vlastních prezentací, projektů a práce v hodině.

POMŮCKY

 Atlas světa, pracovní sešit

online aplikace, kvízy, hry

 1. Slepé mapy zemí, hlavních měst, vlajek, oceánů, jezer Seterra (by GeoGuessr)
 2. Formou hry prozkoumáte svět, kontinenty, státy i vybraná města pomocí webových stránek GeoGuessr. Úkolem je určit místo, které vidíte před sebou, můžete se v prostředí pohybovat stejně jako ve Street View aplikace Google Mapy. Svoji odpověď označíte kliknutím do mapy, která se nachází vpravo dole (lze ji přibližovat i oddalovat), potvrdíte tlačítkem Make Guess.
 3. GeoFS je letecký simulátor s globálním prostředím generovaným ze satelitních snímků a digitálních geografických dat. Můžete jej spustit zdarma ve svém webovém prohlížeči, aniž byste museli cokoli instalovat.
 4. Aplikace Earth View from Google vám umožní dát si na pozadí obrazovky nebo použít jako pozadí v prezentaci jakýkoliv obrázek z naší Země
 5. Světová statistika v reálném čase WORLDOMETERS. Najdete aktuální statistiku z různých oborů, např. světovou populaci - úmrtí za tento rok i za dnešní den. Za ekonomický obor například celosvětové výdaje vlád ve zdravotnictví nebo na vzdělání. Počet automobilů či jízdních kol, které se letos vyrobily. K tomu tam najdete ještě odvětví médií, životního prostředí, jídla, vody, energie a zdraví. 
 6. Pro zjištění životních nákladů kdekoliv na světě byla vyvinuta aplikace NUMBEO. I vy můžete pomoci při jejím vylepšování. Aplikace se vás zeptá na aktuální ceny ve vašem městě a vy je můžete klidně upravit. Zjistíte opravdu i detaily, třeba kolik stojí kdekoliv na světě 1 kg rýže nebo pivo, za jaké peníze se dá v zahraničí najíst v restauraci, jaké jsou ceny jízdenek ad.
 7.  KDETOSAKRA.cz je herní aplikace zaměřená na Českou republiku. Vybrat si můžete ze tří modulů, buď krajská města, náhodná místa nebo vlastní místo. Ve vlastním místě si zvolíte, co přesně chcete zkoumat, nejčastěji se používá místo, kde bydlíte + určitý okruh kilometrů, které si nastavíte. Aplikace vám potom generuje fotky různých míst v okolí a vaším úkolem je najít to pravé místo na mapě, která se vám objeví v pravém rohu obrazovky. Aplikace vám vaše odhady průběžně vyhodnocuje a na závěr se dozvíte, jak jste si vedli. Tato aplikace je výborná v tom, že nemusíte hrát sami, ale může se zapojit více hráčů – můžete mezi sebou soutěžit, kdo bude rychlejší, přesnější v hledání míst.
 8. Pomocí atlas.mapy.cz se za pomoci přehledných map dozvíte praktické informace o fyzickém a socioekonomickém zeměpise.
 9. Aplikace THE TRUE SIZE OF vám umožní na mapě světa porovnat velikost (rozlohu) států navzájem. Můžete zjistit, jak malá či velká je Česká republika oproti jiným státům.
 10. Kvízy zaměřené na opakování probraného učiva zeměpisu ŠKOLA S NADHLEDEM.
 11. GEOGRAF.IN je aplikace ve slovenštině, která vám poskytne nesčetné množství testů a kvízů na témata týkající se celého světa nebo jeho jednotlivých částí.

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 24. 3. 2024

Informatika a pracovní výchova

x

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 23. 8. 2023

Občanská výchova

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v souvislosti s různými životními situacemi. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.

POMŮCKY

ŽK, pracovní sešit

HODNOCENÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodinách dle aktivit

V celkovém hodnocení bude brán ohled také na připravenost (aktivita, pomůcky, dobrovolné DÚ) a snahu v průběhu celého pololetí.

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 4. 10. 2023

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HV

 • připravenost na hodiny (pomůcky, příp. úkoly)
 • aktivita v hodině, snaha a zájem
 • samostatná práce i spolupráce se skupinou
 • znalost lidových i umělých písní (z hodin HV)
 • znalost probraného učiva - malé testíky

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 4. 10. 2023

Tělesná výchova (skupina TV1)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

Mgr. Jiřina Závranská / 23. 8. 2023

Tělesná výchova (skupina TV2)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

 

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Výtvarná výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

Kriteria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

Pomůcky:

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. +100 Kč na čtvrtky a barevné papíry (nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

M.A. Evžen Hanzalík / 23. 8. 2023

Algoritmizace a programování

x

Ing. David Urbánek / 16. 8. 2022

Konverzace v anglickém jazyce

KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE

 

Cílem předmětu konverzace v anglickém jazyce je umožnit dokonalejší osvojení si AJ, a to zejména schopnost samostatného ústního vyjádřování. Učivo je zaměřeno na získávání potřebných jazykových znalostí a dovedností, dorozumívání se v nejběžnějších situacích každodenního života, vyjádření svých myšlenek, plynulosti a sebejistoty v ústním projevu, rozšíření slovní zásoby, poznávání kultury zemí příslušné jazykové oblasti. 

POMŮCKY

 • sešit formátu A524

HODNOCENÍ

 • ústní projev - povídání o sobě, komunikační situace, scénky, četba, slovíčka
 • prezentace, projekty
 • drobné písemné opakování
 • skupinová či samostatná práce v hodině
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině
 • snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a individuální posun v dovednostech v průběhu pololetí

 

Radomir Quis / 29. 8. 2023

 

TEST -ENGLISH VOCABULARY  - OCTOBER 2023 - PLEASE LEARN THE FOLLOWING WORDS

 

Radomir Quis / 5. 10. 2023

Seminář praktické biologie

 • krátké testy - dle domluvy/ probraného učiva
 • příprava a zpracování laboratorních úkolů
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky - sešit na poznámky, desky na tvorbu portfolia, nůžky, lepidlo

Bc. Libuše Nová / 29. 8. 2023

Seminář zdraví a pohybu

x

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Zeměpisný seminář

Práce na 26. 2.

Pokračujte v práci na projektu o tropickém deštném lese - sbírejte informace o tropickém deštném lese - zejména o zásahu člověka a jeho kácení, vyhledejte i obrázky. Uložte prozatím do dokumentu MS Word nebo na flashdisk . V pondělí4. 3. budeme vytvářet postery. 

Cíl:

naučíme se poznávat kulturu a život jiných zemí, respektovat odlišná pravidla chování v těchto zemích a budeme vyhledávat a zpracovávat praktické informace, důležité pro návštěvu těchto zemí.

 

Hodnocení:

 • zpracování informací
 • úroveň jejich předání spolužákům i grafická úroveň jejich zpracování
 • práce v každé hodině

 

Pomůcky:

 • atlas světa
 • výtvarné potřeby - pastelky, nůžky, lepidlo, pravítko

Mgr. Iva Strnadová / 23. 2. 2024

Třídy a online informace