Online zprávy pro žáky 8. B

Přehled

Informace třídního učitele

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče, milé děti,

poprvé se v novém školním roce uvidíme ve středu 1. 9. v 8:00. Končit budeme po třetí vyučovací hodině - tedy v 10:40. Na konci první hodiny bude opět probíhat testování (PCR), prosím tedy, aby žáci hodinu předtím nic nejedli a nepili.

Ve čtvrtek 2. 9.  budou probíhat třídnické práce, končit budeme dle rozvrhu, tedy ve 13:30.

V pátek 3. 9. bude již probíhat vyučování dle rozvrhu, tedy do 13:30.

V pondělí 6. 9. nás od 10:00 do 12:00 bude čekat program Etických dílen s názvem Na vlně emocí. Zbytek dne probíhá výuka dle rozvrhu, tedy do 16:15.

Po příchodu do školy žáci obdrží přihlášku na volitelný předmět. Vyplněnou přihlášku poté prosím odevzdat nejpozději do 3. 9.

Pokud budete mít zájem o stravování ve školní jídelně, je třeba se přihlásit předem. Více informací najdete v záložce Jídelna.

Informace ohledně způsobu hodnocení a potřebných pomůcek naleznete u jednotlivých předmětů.

Těším se příští týden na viděnou.

 

Mgr. Lukáš Helcelet / 30. 8. 2021

Český jazyk

PRŮBĚH HODIN, ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ, TESTY

Hodiny v týdnu
 • PONDĚLÍ: 1. vyučovací hodina mluvnice, 6. vyučovací hodina sloh (nosíme oba sešity)
 • ÚTERÝ: není ČJ
 • STŘEDA : 6.  vyučovací hodina - mluvnice
 • ČTVRTEK:  3. vyučovací hodina - literatura (ideálně velký sešit A4 - není nutnost, pouze doporučení)
 • PÁTEK: 4. vyučovací hodina - mluvnice
Ústní zkoušení - literatura
 • Zkoušíme každý čtvrtek v prvních 15-20 minutách z hodiny z probraných literárních témat - ostatní pracují na zadané práci.
 • Zkoušíme vždy z posledních dvou témat probraných v hodinách literatury.
 • Zkoušeni budou všichni 1x za čtvrtletí (2x za pololetí). Pokud se někomu zkoušení výrazně nepovede, může být vyvolán ještě jednou! 
 • 1x za pololetí lze využít žolíka buď na ústní zkoušení nebo na špatnou známku z menšího testu/ diktátu (ne čtvrtletní práce, podvojné deníky atp.)
Testy
 • Na pětiminutovky/ desetiminutovky/ diktáty/ malé testy upozorním max. den předem.
 • Na velké testy (čtvrtletní, pololetní) týden dopředu. 
 • Na literární testy upozorním také týden dopředu. 
Podvojný deník 
 • 1x za pololetí - odevzdání v polovině ledna, poté ke konci května
 • seznam literárních děl bude zveřejněn do konce září zde
 • podvojný deník bude obsahovat minimálně 8 komentářů (může být více)
 • pokud někdo čte více a chtěl by odevzdat více knih a vylepšit si skóre, není to problém - je to vítáno
 • kdo ztratil sešit, ten využije A4 list + eurofolie

 

CÍLE PŘEDMĚTU A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie, internet, bibliografie) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot.

Pomůcky: ŽK a diář, učebnice, pracovní sešit, sešity dle rozdělení, čítanka, podvojný deník

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:
 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 4x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)
 • ústní zkoušení - literatura - dle rozpisu, na kterém se domluvíme
 • slohové práce
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit
HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:
 • projekty, prezentace
 • čtenářský deník dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí přípravy/úkoly

 

Mgr. Květa Cinglová / 6. 9. 2021

Matematika

Ke stažení

PRÁCE V HODINÁCH

Zde uvádím práci v hodinách, kdy se supluje nebo pracuje v počítačové učebně, a případně práci v distanční výuce. V běžné výuce se chybějící žáci podívají do Bakalářů na průběh výuky a domácí úkoly.

Středa 15. 9. Samostatné procvičování na online cvičení. Cvičení je považováno za hotové, když je zvládnuto aspoň na 90 %. Jinak pokračujete stejným typem cvičení.

Pokud zjistíte, že vám něco velmi nejde, využijte jednodušší cvičení a pak se vraťte k danému jevu. Za pět cvičení na 90 a více % je 1 za procvičování. Okna s každým cvičením nechte otevřená a poproste o kontrolu. 

hodnocení v předmětu

V matematice budeme prověřovat výsledky vzdělávání tématickými testíky každý týden (vždy v úterý), ohlášenými většími pracemi na celou hodinu (opakovací a čtvrtletní), do hodnocení se započítává také práce v hodinách (drobné známky za aktivitu a řešení příkladů). připravenost na výuku (nošení pomůcek a úkolů) a aktivní práce ve skupinách.

Důležitým cílem předmětu je naučit se myslet a svůj myšlenkový proces zdokonalovat, vést o něm záznamy také v grafické podobě.

POMŮCKY

ŽK a diář – nosíme vždy a všude. 
Sešity na M – na první hodinu M přineste všechny: velký A4 (460 nebo 440) a jeden malý tenký (zásadně 520) zůstane ve škole na testy. 
Učebnice – zpočátku 1. díl, dále se díly budou střídat – do diáře požadavky na změny.

Rýsovací pomůcky na každou hodinu M:

 • Kružítko
 • Pravítko nebo delší trojúhelník
 • Trojúhelník s ryskou
 • Naostřená tužka nebo mikrotužka
 • Guma
 • Úhloměr

Kalkulačka je dovolena na některé hodiny.
Sladkosti jsou povoleny na hodiny velkých písemných prací.

JAK SE MOHU LÉPE PŘIPRAVIT NA HODINU

Chodím včas spát 
Snídám, svačím a dodržuji pitný režim o přestávkách
WC používám o přestávce
Pomůcky mám v pořádku a při ruce
Hodin M se účastním AKTIVNĚ - jsem duchem na nich a přijímám nabízené aktivity, spolupracuji, využívám zdroje
Pokud nerozumím, je MOJÍ zodpovědností se ptát a žádat konzultace - spolužáka, vyučující, další zdroje
Odevzdávám včas práce školní i domácí

 

 

Mgr. Bc. Libuše Daňhelková / 14. 9. 2021

Anglický jazyk (skupina AJ1)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

Pomůcky

ŽK a diář, školní sešit A5 linkovaný (544), sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Bloggers 4, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ

- ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Lukáš Helcelet / 30. 8. 2021

Anglický jazyk (skupina AJ2)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

Pomůcky

Na anglický jazyk prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, školní sešit A5 linkovaný (544), sešit na testy A5 linkovaný (524), případně malý sešit na slovníček (644) – není nutný, učebnice Bloggers 4, pracovní sešit k této učebnici + psací potřeby.

 HODNOCENÍ

- ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická pravidla, slovíčka)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Lukáš Helcelet / 30. 8. 2021

Anglický jazyk (skupina AJ3)

Charakteristika a cíle předmětu

Pozornost je věnována rozvoji všech řečových dovedností, zvláště pak dovednostem produktivním a interaktivním, tj. dovednosti mluvení a dovednosti psaní. Ve výuce jsou používány autentické materiály nebo adaptované materiály pro danou jazykovou úroveň. Ve stále větším rozsahu se žáci seznamují s reáliemi dané jazykové oblasti včetně příslušných sociokulturních aspektů. Žáci jsou vedeni k užití ICT jako prostředku, který umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci a tím dává prostor k rozvoji jazykových dovedností v autentickém prostředí. Vzdělávání v anglickém jazyku na 2. stupni vede k dosažení úrovně A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Žák 8. ročníku (na úrovni min. A1):

 • se domluví s kamarády na tom, co budou dělat, kdy, kde a případně jakým způsobem,
 • konverzuje o běžných tématech, reaguje na otázky, pokládá otázky,
 • rozumí obsahu textů a vyhledá konkrétní informace v textech,
 • sestaví písemné sdělení k probraným tématům a k tématům, která mu jsou blízká,
 • se seznamuje s důležitými prvky života a kultury zemí příslušné jazykové oblasti.
POMŮCKY

učebnice, sešit A4 linkovaný, sešit A5 linkovaný na průběžné testy, psací potřeby (modrá propiska, zelená propiska, červená propiska, zvýrazňovač), nůžky, lepidlo

HODNOCENÍ
 • ústní projev, konverzace k probraným tématům/běžná konverzace v anglickém jazyce
 • větší testy za určitý probraný úsek budou hlášeny dopředu
 • malé testy/konverzace (z učiva z předchozí hodiny) - namátkové zkoušení
 • skupinová práce/ samostatná práce (pracovní listy, aktivní zapojení do projektů)
 • aktivita v hodině, nošení pomůcek

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 2. 9. 2021

Základy německého jazyka (skupina AJ1)

Cíl: 

Cílem předmětu Základy německého jazyka je poskytnout žákům dostatečné jazykové dovednosti pro základní orientaci v cizojazyčném prostředí a ukázat jim možnosti jejich využití v dalším studiu i v životě, domluvit se v běžných životních situacích, porozumět jednoduchým sdělením a textům.

Hodnocení:

Žáci budou hodnoceni na základě :

 • zvládnutí slovní zásoby - zkoušení ústní, později i písemné
 • jednoduchých dialogů 
 • testů  - krátkých k ověření znalostí  aktuálně probíraného učiva a delšího testu k prověření zvládnutí učiva probrané lekce
 • čtení jednoduchých textů
 • projektů
 • domácí přípravy
 • aktivity v hodině
Pomůcky:

Učebnice, pracovní sešit, sešit 544, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky, ap. k práci na PL a projektech

Mgr. Iva Strnadová / 15. 9. 2021

Základy německého jazyka (skupina AJ2)

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ v základech německého jazyka

Hlavním cílem předmětu Základy německého jazyka je získání základních jazykových znalostí a dovedností, osvojování si elementární slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se německému jazyku.

POMŮCKY

ŽK, školní sešit A4 linkovaný (444)

Učebnice Maximal interaktiv 1 a pracovní sešit

 HODNOCENÍ

- ústní projev (dialogy, krátké scénky, komunikační situace, překlad vět, mluvnická cvičení, slovíčka)

- písemné testy – vždy oznámeno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- případně projekt či prezentace na dané téma - termín odevzdání i téma oznámeno

- aktivita v hodině

Mgr. Pavel Čingl / 26. 8. 2021

Základy německého jazyka (skupina AJ3)

Cíl: 

Cílem předmětu Základy německého jazyka je poskytnout žákům dostatečné jazykové dovednosti pro základní orientaci v cizojazyčném prostředí a ukázat jim možnosti jejich využití v dalším studiu i v životě, domluvit se v běžných životních situacích, porozumět jednoduchým sdělením a textům.

Hodnocení:

Žáci budou hodnoceni na základě :

 • zvládnutí slovní zásoby - zkoušení ústní, později i písemné
 • jednoduchých dialogů 
 • testů  - krátkých k ověření znalostí  aktuálně probíraného učiva a delšího testu k prověření zvládnutí učiva probrané lekce
 • čtení jednoduchých textů
 • projektů
 • domácí přípravy
 • aktivity v hodině
Pomůcky:

Učebnice, pracovní sešit, sešit 544, psací potřeby - barevné pastelky, nůžky, ap. k práci na PL a projektech

Mgr. Iva Strnadová / 15. 9. 2021

Dějepis

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu dějepis je probudit a posílit historické vědomí žáků, seznámit žáky se základními poznatky o konání člověka v minulosti (zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti) a rozvíjet časové a prostorové představy žáků.

POmůcky

Na dějepis prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, školní sešit – A5 nebo A4 školní linkovaný (564 nebo 444), učebnice Dějepis pro 8. třídu FRAUS a pracovní sešit TAKTIK + psací potřeby.

HODNOCENÍ

- ústní zkoušení (ústní projev)

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (práce v pracovním sešitě, pracovní listy, hry,…)

- prezentace doma připravených referátů - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- případný dějepisný projekt - termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Lukáš Helcelet / 26. 8. 2021

Zeměpis

x

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA / 16. 8. 2021

Fyzika

Fyzika patří mezi přírodovědné předměty

Pomůcky: 

ŽK a diář

sešit 540 , tabulky, učebnice, kalkulačka(není povinná, ale hodí se)

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení - u tabule
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma

práce v hodinách dle aktivit 

Mgr. Hana Schmidová / 30. 8. 2021

Chemie

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky

Bc. Libuše Nová / 27. 8. 2021

Přírodopis

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky

Bc. Libuše Nová / 27. 8. 2021

Občanská výchova

cíle předmětu a hodnocení

Hlavními cíli předmětu OBČANSKÁ VÝCHOVA je formovat člověka jako jedince zodpovědného nejen k sobě, ale i k ostatním, vytvářet vztahy a etické postoje, pochopit smysl lidské existence, vést žáka ke kritickému myšlení, argumentovat, správně usuzovat, vyvozovat závěry z daných skutečností.

POMŮCKY: ŽK, sešit, psací potřeby

 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • krátké testy v domluveném termínu, téma oznamováno, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma

 

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ:

 • projekty
 • příležitostně pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 26. 8. 2021

Svět informací

x

Mgr. Jiřina Závranská / 16. 8. 2021

Hudební výchova

PRAVIDLA PRÁCE A HODNOCENÍ

Hlavními cíli předmětu hudební výchova je seznámit žáka se základními hudebními pojmy, základy not, vývojem hudby a stěžějními světovými a českými autory. Vést žáka k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace a také kultivovat žákův hudební projev.

POmůcky

Na hudební výchovu prosím noste tyto pomůcky:

ŽK a diář, školní sešit – A5 (544), notový sešit (může být z loňska) + psací potřeby.

HODNOCENÍ

- písemné testy – termín i téma oznamováno dopředu

- skupinová či samostatná práce v hodině (skupinové aktivity, pracovní listy,...)

- prezentace doma připravených referátů - jednou za pololetí, termín odevzdání i téma oznámeno s předstihem

- aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Lukáš Helcelet / 26. 8. 2021

Tělesná výchova

x

Mgr. Jiřina Závranská / 16. 8. 2021

Výtvarná výchova

Pomůcky na VV

 1. pevný kufřík (nebo box, krabice) na pomůcky
 2. stará košile bez rukávů nebo větší triko (zástěrku)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. černá tuš a redispero (i s hroty – tenčí a širší)
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. barevné papíry
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. malé tekuté lepidlo Herkules
 13. ploché štětce (tenký a široký)
 14. kulaté štětce (tenký a široký)
 15. kalíšek na vodu
 16. hadřík
 17. igelit na lavici
 18. nůžky
 19. modelína a podložka na modelování 
 20. špejle
 21. vodové barvy
 22. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 23. paleta na tempery
 24. bílé čtvrtky (20ks velikost A4 a 20ks velikosti A3)
 25. suchý pastel (min. 6 barev)
 26. čistý sešit na kreslení a zápisky (pouze II. stupeň)

dotazy – janitorova@zskorenskeho.cz

 

Požadavky na hodnocení VV

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)
 • základní orientace v dějinách umění (podle probraného učiva)
 • aktivní zapojení do diskusí k tématům z VV
 • ovládání základní terminologie (v souladu s probraným učivem)

 

Cíl předmětu.

Cílem předmětu výtvarná výchova na druhém stupni je rozvoj výtvarných dovedností, kreativity, představivosti ale i základní orientace jak v historii umění, tak i v současném umění, schopnost interpretovat umělecké dílo, orientovat se v teorii a terminologii výtvarného umění.

Mgr. Magdaléna Janitorová / 24. 8. 2021

Konverzace v anglickém jazyce

x

Ing. Alena Semerádová / 16. 8. 2021

Seminář praktické biologie

x

Mgr. Jiřina Závranská / 16. 8. 2021

Seminář zdraví a pohybu

Hodnocení v předmětu tělesná výchova:

 • Postup v plnení vlastních cílů
 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky...

Mgr. Ján Vecan / 14. 9. 2021

Společenskovědní seminář

Cíle předmětu

Cílem semináře je vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Seminář vede žáky k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí, seznamuje je s životem ve společnosti, v hospodářském a politickém světě a učí je respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského chování.

 
Hodnocení předmětu
 • zvládnutí zadání podle pokynů učitele
 • aktivita v hodině, spolupráce se skupinou (skupinové zadání)
 • domácí příprava - projekty a prezentace

Bc. Štěpánka Drozdová / 26. 8. 2021

Výtvarné činnosti

cíl předmětu výtvarné činnosti

 

Cílem předmětu je rozšířit vědomosti a dovednosti žáků z oblasti kresby, malby, modelování a grafiky, výtvarné teorie a historie v návaznosti na předmět Výtvarná výchova. Dále také rozvoj celkové kulturní úrovně žáků, rozhled a orientaci zejména v oblasti vizuálního umění. 

 

pomůcky

 • kufřík z VV

 

kritéria hodnocení 

 • připravenost na hodinu - pomůcky
 • práce v hodině podle zadání a samotný výsledek
 • celková aktivita v hodinách (v praktické části i v diskuzích)
 • závěrečná práce na zadané téma (vždy na konci pololetí)

Mgr. Magdaléna Janitorová / 25. 8. 2021

Třídy a online informace