Online zprávy pro žáky 2. A

Přehled

Informace třídního učitele

Vážení rodiče,

V úterý 19.9. jsou v 17:00 třídní schůzky, po kterých bude následovat zahradní slavnost, ke které děti dostaly přihlášku včera. Na třídních schůzkách je účast nutná, budeme řešit důležité věci. Pokud budete chtít jít i na zahradní slavnost, tak prosím vyplňte přihlášku pošlete peníze na vstupné. Já na slavnosti budu také a ráda se tam s vámi setkám. Kdo ještě nedal peníze na třídní fond (700 Kč), tak prosím co nejdříve, nejlépe do třídních schůzek, už z něj čerpáme peníze na akce a další potřebné věci, tak bych potřebovala mít peníze ode všech. Ještě budeme vybírat do třídy krabici papírových kapesníků. Ty mohou děti nosit rovnou do třídy. Kdo ještě nemá ve škole tělocvik nebo výtvarku, tak už je nutné tyto věci mít. Všechny učebnice, pracovní sešity i sešity už by měly být obalené. Pracovní sešity pro děti, které je mají zaplacené jsou objednané a snad brzy přijdou, zatím kopírujeme. Zatím nedávám domácí úkoly, na třídní schůzce se chci s Vámi na nich domluvit. Pokud ale někdo ve škole něco nestihne, přinese si to domů na dokončení. Dále je nutné doma procvičovat počítání do 20 (bez přechodu přes 10, ne příklady 8+7 atd.). Dávejte prosím dětem příklady, můžete kdekoli po cestě na zastávce atd., ať si děti počítání procvičí, některým to moc nejde.
 

Hezké dny

Svatava Štrofová

Svatava Štrofová / 14. 9. 2023

Český jazyk

CÍL PŘEDMĚTU

 • Cílem výuky předmětu  je naučit žáky číst a psát, postupně ovládat základy pravopisu a gramatiky.  Všechny teoretické znalosti ovládat  mechanicky a umět je využívat  při písemném a mluveném projevu. Předmět zahrnuje složky výchovy jazykové, komunikační, slohové a literární. Součástí je také výuka čtení a psaní.

POMŮCKY

 • učebnice
 • pracovní sešity, písanky
 • kniha na čtení (upřesníme si v září)
 • notýsek/úkolníček
 • psací potřeby (pero, pastelky, ořezávátko, nůžky, lepidlo)

HODNOCENÍ

 • práce v hodině a aktivity, snaha
 • pravopisná cvičení, diktáty, opis, přepis textu, psaní v písance
 • individuální ústní zkoušení
 • plnění domácí přípravy a nošení potřebných pomůcek
 • řešení pracovních listů
 • skupinová či samostatná práce v hodině (pracovní sešit, hry,…)
 • V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí

Svatava Štrofová / 19. 9. 2023

Matematika

CÍL PŘEDMĚTU

V rámci předmětu se žáci seznamují s přirozenými čísly, se základními pojmy matematiky a s jejich užitím v reálných situacích. Získávají základní orientaci na číselné ose a procvičují prostorovou orientaci. Jsou vedeni v přiměřené míře k užívání matematického jazyka a matematické symboliky.

POMŮCKY

 • pracovní sešity a pracovní učebnice
 • početníky
 • notýsek/úkolníček
 • psací potřeby (pero, obyčejnou tužku, pastelky, ořezávátko, nůžky, lepidlo)

HODNOCENÍ

 • práce v hodině a aktivity, snaha
 • individuální ústní zkoušení
 • testíky, sloupečky, čtvrtletní písemná práce
 • plnění domácí přípravy a nošení potřebných pomůcek
 • řešení pracovních listů
 • skupinová či samostatná práce v hodině (pracovní sešit, hry,…)
 • V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí

Svatava Štrofová / 14. 9. 2023

Anglický jazyk

cíl předmětu 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je seznámení s anglickým jazykem, vybudování pozitivního přístupu k cizímu jazyku, osvojování si nové slovní zásoby. Žáci se budou učit porozumění mluvenému i psanému textu a pohotovosti při vlastním mluveném projevu . V modelových situacích se naučíme základní fráze, jednoduché otázky a odpovědi. Neméně důležité je také získávání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Budeme potřebovat: učebnici Happy House 2 New edition 2. díl, kterou si žáci budou nosit vždy na hodiny anglického jazyka. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Často to bude shlédnutí nějaké scénky na Youtube, poslech písničky, naučení se říkanky apod. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky , slovíčka, povídání o sobě)
 • mini testíky zaměřené hlavně na slovní zásobu
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený individuální pokrok žáka.

Ing. Alena Semerádová / 1. 9. 2023

Prvouka

PRVOUKA

CÍL PŘEDMĚTU

Hlavními cíli předmětu prvouka je vést žáky k objevování a poznávání světa kolem nás - místa, kde řijeme, našeho regionu, lidí kolem nás, základních pravidel ve společnosti, rozmanitosti přírody, bezpečného chování, atd. Naučit žáky orientovat se v čase, znát roční období a s nimi spojené změny v přírodě.

POMŮCKY

 • notýsek/úkolníček
 • pracovní učebnice Hravá prvouka 2
 • psací potřeby (pero,obyčejnou tužku, pastelky, ořezávátko, nůžky, lepidlo)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodině
 •  snaha
 • testíky, pracovní listy
 • skupinová či samostatná práce v hodině (pracovní sešit, hry,…)
 • V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí

Svatava Štrofová / 1. 9. 2023

Informatika a pracovní výchova

x

M.A. Evžen Hanzalík / 23. 8. 2023

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

HODNOCENÍ

 • snaha, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
 • zpěv lidových a umělých písní
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti
 • Výsledná známka není jen průměrem známek!
  Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Svatava Štrofová / 14. 9. 2023

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

Mgr. Jiřina Závranská / 23. 8. 2023

Výtvarná výchova

CÍL PŘEDMĚTU:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

KRITERIA HODNOCENÍ: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

POMŮCKY:

POMŮCKY NEKUPUJTE, děti je mají z 1.třídy,  PŘÍPADNĚ dokoupíme Z TŘÍDNÍHO FONDU
 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. barevné fixy
 6. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 7. voskovky (12 barev)
 8. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 9. ploché štětce (tenký a široký)
 10. kulaté štětce (tenký a široký)
 11. kalíšek na vodu
 12. hadřÍK
 13. nůžky
 14. modelína a podložka na modelovánÍ
 15. paleta na tempery

Svatava Štrofová / 1. 9. 2023

Třídy a online informace