Online zprávy pro žáky 2. A

Přehled

Domácí úkoly a úkoly pro marody

Domácí úkoly se Vám zobrazují v bakalářích. Pokud byste do nich neměli přístup, napište mi na email (sisakova@zskorenskeho.cz)

PRO MARODY

Středa 21.9.

AJ - nácvik anglických číslovek do deseti + DÚ v Bakalářích pro ty, kdo nestihli v hodině

ČJ - čtení s porozuměním (Kryšpín str. 7/3, str. 8, str. 9/1) + DÚ v Bakalářích

M - Řešení úloh, práce se zadáním (Učebnice str. 27/3)

ČJ psaní - psaní písmen G, g, ď, ť, ň (Písanka str. 27, 28)

Úterý 20.9.

ČJ - porozumění psanému a kreslenému slovu, přirozená deklinace (Pracovní sešit str. 6/2)

ČJ psaní - procvičování psacího malého "T" formou opisu: tulipán, terč, trápit, otrava, statečný, rtuť, telátko, televize, strach, stěna, Otakar, Katka, Matouš, Antonín, Markéta, Ostrov, Roztoky, Stráž, Ústí, Most + doplňování: ko-oul, o-ud-a, p-st-l, mot-rk-, š-ě-ec, ta-u-e, r-ke-a

M - Řešení úloh, práce se zadáním (Učebnice str. 26/1,2) + DÚ v Bakalářích

Pondělí 19.9.

ČJ - Psaní velkého a malého g  (Písanka str. 25, 26, 27). Čtení.

M - Řešení úloh, práce se zadáním (Učebnice 24/2,3, 25/1,2) + DÚ v Bakalářích

PRV - Škola, cesta do školy, bezpečnost na silnici

Pátek 16.9.

M - Řešení  úlohy, vyvozování. Učebnice str. 23/4, str. 24/1

ČJ - Český jazyk, cizí jazyky. Učebnice str. 10/1, Pracovní sešit str. 6/1 + DÚ v Bakalářích

Čtvrtek 15.9.

ČJ psaní - písanka str. 24, psaní jmen formou opisu (Kája, Iveta, Jirka, Unas, Veronika, Diana, Láďa, Zuzka, Sofie, Pavel, Ronny, Bára, Terka, Filip)

M - Řešení úlohy, vyvozování. Učebnice str. 22/5 + DÚ V Bakalářích

ČJ - Pozdravy, poděkování, omluva - Učebnice str. 9, Pracovní sešit str. 5/4

Středa 14.9.

ČJ - Kryšpín str. 6 (Tiskařský šotek) + DÚ v Bakalářích (do pondělí)

M - Řešení úlohy, vyvozování. Učebnice str. 22/5

ČJ psaní - Opis: látka, miska, traktor, houba, kolotoč; Přepis: prskavka, nabízet, čelist, zubaři, chobotnice; Doplňování: tr.uba, šp.n.t, l.zá.ko, kyta.a, p.íkla.y; Diktát: noha, ruka, oko, hlava, ucho

Úterý 13.9.

ČJ - Psací písmo, tiskací písmo. Hláska a písmeno. Učebnice str. 7/2,3

PRV - Škola, školní rok. Chování ve škole.

ČJ psaní - písanka str. 22, 23

M - Práce s číselnou osou (učebnice str. 21/2,3, str. 22/1) + DÚ v Bakalářích

Pondělí 12.9.

ČJ - Čtení pohádky.

PRV - Jsem školák. Prostředí školy.

M - Řešení slovních úloh (učebnice str. 20/1,3) + DÚ v Bakalářích

ČJ psaní - písanka str. 18, 19

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 21. 9. 2022

Informace třídního učitele

TŘÍDNÍ SCHŮZKY A ZAHRADNÍ SLAVNOST

Milí rodiče,

připomínám, že se zítra v 17:00 setkáme na třídních schůzkách. Budou trvat 20-30 minut.

Od 18:00 měla následovat zahradní slavnost, kterou dnes škola zrušila z důvodu velké nemocnosti mezi pedagogy i mezi dětmi:

Vážení rodiče, milé děti a přátelé školy,
vzhledem k velmi nepříznivému počasí a počtu nemocných dětí a pedagogů jsme přistoupili ke zrušení zítřejší zahradní slavnosti.
Čas třídních schůzek zůstává samozřejmě v platnosti (17:00-18:00).
Velmi nás to mrzí a už teď se těšíme na zahradní slavnost na konci školního roku.
Rodiče žáků prvních tříd budou informováni svými třídním učitelkami o náhradním přivítání prvňáčků.
Děkujeme všem za pochopení.

Těším se na vás od 17:00!

P.S. Podle informací, které mám, končí družina ve standardní čas, tak se prosím se svými dětmi domluvte, aby zvládly případně počkat někde na chodbě nebo že si je vyzvedne někdo jiný.

DĚKUJEME!

Mockrát s paní asistentkou děkujeme za krásné květiny a čokoládu!

NÁSTUP DO ŠKOLY
 • 2. září končí vyučování v 11:40, budou probíhat třídnické hodiny a adaptační aktivity.
 • od 5. září vyučování dle rozvrhu 
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Přihlášky do školní družiny jsou k dispozici jednak na školním webu ZDE a nebo je možné je vyzvednout (případně odevzdat) v následujících dnech u paní Konečné (asistentka paní ředitelky):

 • středa   24. 8. -  úterý 30. 8. - ráno v čase  7:30 - 8:30 a odpoledne v čase 14:30 - 15:30
 • v pátek 26. 8. pouze ráno
 • lze také zaslat scan vyplněné a podepsané přihlášky na rutova@zskorenskeho.cz a originál donést na začátku školního roku 

Cena zůstává 300 Kč/měsíc.

Platba za ŠD v září:

 • pro nově přihlášené do 10. 9.
 • pro žáky, kteří již mají variabilní symbol z minulého roku v den nástupu

V případě dalších dotazů se mi ozvěte.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO JÍDELNY

Informace naleznete zde.

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 19. 9. 2022

Český jazyk

HODNOCENÍ V ČJ

 • dodržování tvarů a spojů, čitelnost písma, psaní diakritických znamének
 • přepis, opis, diktát, pravopisná cvičení (chyba = půl stupně známky dolů)
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • pamětné osvojení básně
 • správnost a plynulost čtení
 • porozumění přečtenému textu, orientace v textu
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • snaha, domácí příprava, individuální pokrok a zlepšení

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, domácí přípravu, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 16. 8. 2022

Matematika

HODNOCENÍ V MATEMATICE:

 • krátké testy - početní operace
 • krátké testy v pracovním sešitě a rozcvičkách - dle obsahu (chyba = půl stupně známky dolů)  
 • přístup a zájem o předmět
 • individuální ústní zkoušení
 • velké písemné práce (vždy ke konci čtvrtletí)
 • řešení pracovních listů
 • vlastní řešení, snaha a kreativita
 • samostatnost, individuální pokrok a zlepšení
 • aktivita, práce v hodině, skupinová práce
 • plnění domácí přípravy a nošení potřebných pomůcek

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, domácí přípravu, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 16. 8. 2022

Anglický jazyk

Září

 • Opakujeme se žáky základní pokyny, pozdrav, představení se
 • Opakujeme anglickou abecedu, číslovky a barvy

Pomůcky

Obalená učebnice Happy House 2, desky na ukládání občasných materiálů (velikosti A4, možno tenké pevné obaly, atp.)

Hodnocení

ústní projev (připravený i nepřipravený: komunikační situace, básničky, miniscénky, pojmenování předmětů ve třídě, číslovky, barvy, členové rodiny, zvířata, oblečení ...), skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, porozumění, pracovní listy, hry,…), aktivita v hodině, snaha, připravenost na hodiny

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost (pomůcky, domácí úkoly) a pokrok ve znalostech a dovednostech, kterého žák v průběhu pololetí dosáhne. 

Bc. Kateřina Fuková / 21. 9. 2022

Prvouka

Učivo pro marody

úterý 4. 10.

učebnice - str. 7/celá

pondělí 3. 10.

pracovní sešit - str. 6/2, 3, 4
pracovní sešit - str. 6/1 - DÚ

úterý 27. 9.

učebnice - str. 6/celá
pracovní sešit - str. 5/5
naučit se zpaměti telefonní čísla na hasiče, záchranku a Policii ČR - DÚ

pondělí 26. 9.

pracovní sešit - str. 5/1, 2, 3, 4

úterý 20. 9.

učebnice - str. 5/celá

pondělí 19. 9.

učebnice - str. 4/celá
pracovní sešit - str. 4/celá

úterý 13. 9.

učebnice - str. 3/celá
pracovní sešit - str. 3/celá (dokončit doma cvičení 4)

PONDĚLÍ 12. 9. 

pracovní sešit - str. 2/celá

úterý 6. 9.

učebnice - str. 2/celá

CÍLE VÝUKY PRVOUKY

 • na základě pozorování, pojmenovávání věcí, jevů a dějů a s pomocí vlastních zkušeností si utvářet ucelený obraz světa
 • vnímat současnost jako výsledek minulosti a jako východisko budoucnosti
 • orientovat se v základních společenských vztazích
 • hledat pochopení a porozumění přírodních zákonitostí
 • vidět člověka jako nedílnou součást přírody
 • učit se chránit životní prostředí

HODNOCENÍ

V hodnocení bude přihlíženo na:

 • míru snahy a pozornosti při práci v hodinách
 • celkově projevovaný zájem o předmět
 • vlastní aktivní přístup v průběhu výuky
 • pořádek ve věcech potřebných k práci v prvouce
 • plnění domácí přípravy
 • včasné doplňování učiva po delší nepřítomnosti
 • výsledky práce v pracovních sešitech
 • průběžné výsledky krátkých opakovacích testů
 • schopnost samostatně sdělit svůj názor - myšlenku
 • míru ochoty a spolupráce při skupinových úkolech

NA PRVOUKU SI BUDU NOSIT

 • učebnici Prvouky – nakladatelství Taktik
 • pracovní sešit k Prvouce – nakladatelství Taktik
 • ořezané pastelky
 • nůžky a lepidlo - podle sdělení učitele

Mgr. Martina Šťastná / 4. 10. 2022

Informatika a pracovní výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu Informatika a pracovní výchova na prvním stupni je osvojení si základu pracovních postupů, koordinace motoriky rukou, žáci se učí plánovat, organizovat a hodnotit pracovní činnost samostatně i v týmu.

 

Kritéria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

 

Pomůcky:

(Platí, že stačí dokoupit, co chybí a zbytek použít z předešlého šk. roku - pomůcky jsou stejné pro VV)

Případné dotazy neváhejte napsat  na  – janitorova@ukol.zskorenskeho.cz

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. obyčejné barevné papíry

 

Mgr. Magdaléna Janitorová / 17. 8. 2022

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie

HODNOCENÍ

 • snaha, aktivita, zájem o hudební a pohybové aktivity
 • zpěv lidových a umělých písní
 • připravenost na vyučování
 • ohled na individuální schopnosti

Výsledná známka není jen průměrem známek!
Zřetel beru také na aktivitu v hodině, spolupráci ve skupině, přístup a zájem o předmět.

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 16. 8. 2022

Tělesná výchova

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky

Mgr.et Bc. Josefína Šišáková / 16. 8. 2022

Výtvarná výchova

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

 

Kritéria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

 

Pomůcky:

(Platí, že stačí dokoupit, co chybí a zbytek použít z předešlého šk. roku - pomůcky jsou stejné pro VV)

Případné dotazy neváhejte napsat  na  – janitorova@ukol.zskorenskeho.cz

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. obyčejné barevné papíry
 23. +50 Kč na čtvrtky (čtvrtky nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

Mgr. Magdaléna Janitorová / 17. 8. 2022

Třídy a online informace