ZŠ Kořenského, Praha 5 - Smíchov - úvodní stránka

Hledáme v každém to nejlepší
”otevřená škola 21. století”

Přeskočit na menu vybrané sekce

Nacházíte se na: Úvod ZŠ Kořenského Třídy, rozvrhy Online zprávy pro žáky 5.A

Online zprávy pro žáky 5.A

Informace třídního učitele

SEZNÁMENÍ S HODNOCENÍM ZA MĚSÍC Listopad

Prosím všechny rodiče, kteří ještě tak neučinili, aby se seznámili s hodnocením svých dětí za měsíc listopad (v Bakalářích - elektronická žákovská knížka) a s datumem podepsali toto v papírové žákovské knížce. Na konci tohoto týdne (čtvrtek) si žákovské knížky od všech vyberu a zkontroluji, zda všichni mají podepsáno.

 

Všem moc děkuji za spolupráci.


Bc. Štěpánka Drozdová / 18.11.2019

Týden 18.11. - 22.11. 2019

19.11. Efektivní spolupráce – program primární prevence (9:55 -12:35)

19.11. Rodičovské schůzky - 17:00

 


Bc. Štěpánka Drozdová / 18.11.2019

Čtenářský deník

V 5. ročníku odevzdají žáci celkem 6 zápisů ve čtenářském deníku, přečtou tedy 6 knih. (Pokračujeme ve čtenářském deníku ze 4. ročníku.) Bude se jednat o 3 knihy dle vlastního výběru a 3 knihy z doporučené četby.

 

Druhý zápis bude z knihy dle doporučené četby - STARÉ ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI - Eduard Petiška.

Termín odevzdání je do 19.12. 2019.

Knihu lze zapůjčit ve školní či městské knihovně.

Při psaní čtenářského deníku je důležité dbát na gramatickou správnost  a smysluplnost sdělení.

Prosím, věnujte pozornost též úpravě.


Bc. Štěpánka Drozdová / 4.11.2019

Vlastivědný projekt

Zadání práce ve dvojicích na vybraný kraj ČR

 • prezentace na počítači
 • rozsah: maximálně 20 minut

Prezentace (kromě obrázků) bude obsahovat:
1. Název kraje
2. Kde se nachází v ČR, s jakými kraji sousedí
3. Krajské město
4. 3-4 velká města
5. Hory, řeky
6. Průmysl
7. Zemědělství, chov
8. 3-4 kulturní/přírodní památky
9. Alespoň jednu zajímavost

 

BONUS významné osobnosti

+ připravit si 3 otázky do kvízu

 

Konzultace minimálně 1 den dopředu (povinná) - kabinet jazyků (2. patro vedle schodiště)

Žáci si pamatují, jaký kraj si vybrali a s kým jsou ve dvojici.

 

Datum a kraj
16.10. Středočeský
22.10. Jihočeský
23.10. Plzeňský
5.11. Karlovarský
6.11. Ústecký
12.11. Liberecký kraj
13.11. Královéhradecký
19.11. Pardubický
20.11. Vysočina
26.11. Jihomoravský
27.11. Zlínský
 


Bc. Štěpánka Drozdová / 9.10.2019

Zápis třídní schůzky 24.9. 2019

1. Kontorla osobních údajů (adresa, telefon, email)

2. Elektronická ŽK, práce s novou ŽK

3.  Web školy, školní řád a hodnocení předmětů

4. Zodpovědnost žáků (klíčky, čipy, osobní věci, pomůcky)

5. Řešení konfliktů a komunikace se školou

6. Plánované školní akce (ŠVP, kulturní akce, slavnosti škol Prahy 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrhy a připomínky ze strany rodičů: 

 • kvalita jídla ve školní jídelně
 • nedostatek prostoru v jídelně a dlouhé čekání na výdej jídla

Bc. Štěpánka Drozdová / 25.9.2019

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

Vážení rodiče, milí žáci,

vzhledem k tomu, že nyní budeme ke klasifikaci využívat pouze elektronickou žákovskou knížku, je nezbytné, aby všichni měli přístup do své elektronické žákovské knížky.

V elektronické žákovské knížce naleznete nejen hodnocení (klasifikaci), ale také uvidíte, co se ve škole ten den konkrétně probíralo. A najdete zde i mnoho odkazů, které mohou posloužit k procvičování konkrétního učiva (vztahující se k dané látce, která byla ten den probírána).

Pro ty, kdo v loňském školním roce navštěvovali naši školu, se téměř nic nemění - pokud máte přihlašovací údaje z loňského školního roku, není problém se přes stránky školy do elektronické žákovské knížky podívat.

Noví žáci dostanou přihlašovací údaje - budou je mít nalepené v papírové žákovské knížce na str. 16 .

Pokud vám nefunguje elektronické přihlašování, máte nově možnost si změnit své heslo přímo v el. žákovské knížce, ale pouze za podmínky, že znáte svůj kontaktní mail, který máte ve škole nahlášený (ve většině případů ten, přes který komunikujeme). V případě, že by celý tento proces nefungoval, kontaktujte mě mailem nebo telefonicky a pokusíme se společně situaci řešit. 

 

Děkuji za pochopení.


Bc. Štěpánka Drozdová / 23.9.2019

Výtvarná výchova

HODNOCENÍ

- snaha a aktivita

- splnění zadaného úkolu

 

POMŮCKY

 • Sešit A4 čistý (bez linek)
 • Tužka (HB)
 • Černý liner (centropen)
 • Barevné fixy (včetně černé)
 • Pastelky (včetně bílé)
 • Voskovky (stačí malá sada)
 • Guma
 • Nůžky 
 • Sada barevných papírů
 • Vodové barvy (nebo anilínky)
 • Temperové barvy
 • Kulaté štětce (tenký a tlustý)
 • Ploché štětce (tenký a tlustý)
 • Hadřík
 • Kelímek na vodu
 • Staré triko nebo zástěra
 • Tyčinkové lepidlo (malé)
 • Tekuté lepidlo (Herkules – malý)
 • Tuš a redispero (s jedním hrotem)
 • Kufřík na všechny pomůcky
 • Podložka na stůl

+ 50 kč (na papíry, čtvrtky atd.) – třídní učitelce


Bc. Štěpánka Drozdová / 30.8.2019

Vlastivěda

HLAVNÍ CÍLE

- získání základních znalostí o České republice, jako své vlasti, o její krajině a přírodním bohatství, životě v jednotlivých krajích a vybraných regionech.
- vedení žáků k účinné mezilidské komunikaci, rozvíjení u žáků schopností a dovedností potřebných pro praktický život

- vedení žáků ke spolupráci a ocenění práce druhých
- osvojení si základních poznatků o vývoji osídlení našeho území a získání představy o životě v různých historických obdobích našich dějin

 

HODNOCENÍ

- testy

- pracovní listy, práce v pracovním sešitě

- projekty na zadané téma, mapy

- práce a aktivita v hodinách

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

 

POMŮCKY: ŽK, úkolníček, učebnice, pracovní sešit, sešit dle potřeby, psací potřeby

 


Bc. Štěpánka Drozdová / 30.8.2019

ČESKÝ JAZYK

HLAVNÍ CÍLE PŘEDMĚTU

- vedení žáků ke kultivovanému písemnému i a ústnímu projevu

- rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích

- získávání a upevnění vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka

- povzbuzení zájmu o literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjení základních čtenářské návyků a čtenářské gramotnosti

- rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabytí schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnoty textu

 

HODNOCENÍ

- písemná práce malá a velká

- slohová práce

- práce v pracovních sešitech

- práce a aktivita v hodině

- skupinová práce

- diktáty

- ustní projev - prezentace projektů, samostatné i skupinové práce, recitace

- čítanková i mimočítanková četba, čtenářský deník (3 knihy za pololetí)

- zadaná domácí cvičení, projekty, pracovní listy, 

 

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

 

POMŮCKY

ŽK a úkolníček, učebnice, pracovní sešit, sešity dle rozdělení, čítanka, čtenářský deník


Bc. Štěpánka Drozdová / 30.8.2019

Informace od vyučujících

Matematika

 

HODNOCENÍ PŘEDMĚTU

V předmětu Matematika hodnotím nejen matematický průměr známek, ale přihlížím i k :

- aktivitě, zájmu  a snaze žáka v hodině

- jeho vlastnímu nápadu/postupu v řešení

- samostatnosti v práci a úvaze

- schopnosti logického uvažování

- domácí přípravě a nošení pomůcek

- spolupráci ve skupinových projektech

- v geometrii k čistotě a přesnosti provedení

 

POMŮCKY   GEO  v pátek 2. hod.

-  funkční kružítko, trojúhelník s ryskou, pravítko 30 cm, ořezaná tužka č. 2-3, úhloměr ve 2. čtvrtletí

-  sešit  formátu  A4  nelinkovaný

 

Co  nás čeká v listopadu

Násobení a dělení víceciferným činitelem.

Jednotky času (převod jednotek, využití ve slovních úlohách).

Přímá úměrnost.

Geometrie – rovnoběžník a jeho obvod; základní geometrické pojmy a značky

Průběžné opakování probraného učiva.

Čtvrtletní opakovací práce z dosud probrané látky.

 

HLAVNÍ CÍLE V PŘEDMĚTU MATEMATIKA:

Vést žáky k přesnému a stručnému vyjadřování užíváním matematického jazyka včetně symboliky, k provádění rozborů a zápisů, ke zdokonalování grafického projevu.

Rozvíjet jejich abstraktní, exaktní, kombinatorické a logické myšlení, motivovat k věcné a srozumitelné argumentaci. Umožnit žákům, aby se podíleli na utváření kritérií hodnocení činností nebo jejich výsledků.

Srozumitelně stanovit dílčí vzdělávací cíle v souladu s cíli vzdělávacího programu a vest žáky k ověřování výsledků.

 

PROCVIČOVÁNÍ a opakování učiva internet:

you tube Matýskova matematika  https://www.youtube.com/watch?v=GGYdvHTZ3cQ

on-line cvičení   https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php

 

 

 

 


Naděžda Matějová / 8.11.2019

Pravidla práce a kritéria hodnocení AJ

Hlavním cílem předmětu ANGLICKÝ JAZYK bude další rozšiřování  jazykových znalostí a dovedností, osvojování si nové slovní zásoby, vytváření pozitivního vztahu k tomuto předmětu a získání správných návyků a postupů pro dovednost učit se cizímu jazyku.

POMŮCKY : učebnice Bloggers1,  pracovní sešit,  linkovaný sešit velký A4 (444),  malý tenký sešit testů

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU ANGLICKÝ JAZYK

 • porozumění mluvenému a psanému textu priměřené náročnosti
 • aktivní mluvní projev, správná výslovnost (básničky,  písničky, scénky, jednoduché komunikační situace apod.) 
 • testy, pracovní sešit, psaní krátkého textu, projekty
 • skupinová práce
 • snaha, zájem, aktivita
 • příprava na vyučování, nošení pomůcek 
 • ohled na individuální schopnosti

Ing. Alena Semerádová / 13.9.2019

Vlastivědná praktika

Cíl předmětu:

Žáci se naučí poznávat kulturu a život ve svém bydlišti, seznámí se s minulostí Smíchova, jeho současným životem a institucemi, působícími na jeho území.

Hodnocení:
 • práce v hodině - aktivní zapojení do plnění zadaných úkolů
 • práce s pracovními listy, doplňovačkami ap.
 • prezentace
 • skupinová práce a práce ve dvojicích

Mgr. Iva Strnadová / 11.9.2019

Hodnocení v předmětu HV

Hodnocení
 • aktivita v hodině, snaha a zájem 
 • osvojení probraného učiva
 • znalost lidových a umělých písní (min. z hodin HV)
 • skupinová práce
Pomůcky

Notový sešit, učebnice a psací potřeby.


Mgr. Magdaléna Janitorová / 6.9.2019

Tělesná výchova

Hodnocení::

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
  žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky)

Mgr. Jiřina Závranská / 2.9.2019

Hodnocení - Čtenářská a logická gramotnost

Práce v hodině, aktivita – individuální dle aktivity daného žáka

Malá písemná práce – dle délky a obsahu práce

Podvojný deník – vnímavé čtení textu, formulování myšlenek k přečtenému – zápis do deníku


Bc. Květa Cinglová / 2.9.2019

Pravidla hodnocení - Svět informací

- vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
- aktivní přístup, snaha, zájem
- příprava na vyučování, nošení pomůcek (sešit)
- ohled na individuální schopnosti


Mgr. Martina Šťastná / 29.8.2019

Pomůcky EFV

Nelinkovaný sešit formátu A4 (+ lenoch).


Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Hodnocení EFV

 • Uznávat velikost a důstojnost lidské osoby, objevovat vlastní jedinečnost a identitu
 • Analyzovat a vyhodnocovat empatii v kolektivu, rozlišovat kognitivní a vytvářet si zdravé sebevědomí a emocionální složku empatie
 • Nahrazovat agresivní a pasivní chování chováním asertivním, obhájit neagresivním způsobem svá práva
 • Spolupracovat v obtížných sociálních situacích
 • Být vnímaví k celosvětovým sociálním problémům, v kontextu své situace a svých možností je řešit
 • Analyzovat etické aspekty různých životních situací

Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Pomůcky přírodověda

Linkovaný sešit formátu A4.


Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Hodnocení přírodověda

a) ÚSTNÍ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ…) – toto pracovní označení neznamená prosté „memorování“ naučeného textu „před tabulí“, ale patří sem kratší ústní projevy, kdy žák vypráví nebo popisuje mapu, obrázek, přírodninu nebo vlastní zážitek, vysvětluje svůj pracovní postup, oznamuje své řešení problému apod. (hodnoceno známkou dle klasifikačního řádu, hodnocení a zdůvodnění známky je veřejné před třídou, každé takové hodnocení je zároveň motivací pro další práci…)

b) PÍSEMNÉ OVĚŘOVÁNÍ ZVLÁDNUTÍ KONKRETNÍCH VÝSTUPŮ UČIVA (míra zvládnutí KOMPETENCE K UČENÍ, KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – 1) kratší souhrnné testy za určité období nebo tematický celek, které prověřují základní faktografii, souvislosti, vztahy, praktické použití získaných poznatků (hodnocena procentuální úspěšnost), žákům se oznamují předem a 2) menší úkoly prověřující faktografii, souvislosti, vztahy, praktické použití novějších poznatků apod. písemnou formou (především bodové hodnocení převáděné na známku…)

c) SAMOSTATNÁ TVŮRČÍ PRÁCE – KRÁTKÉ REFERÁTY, PROJEKTY, SBÍRKY PŘÍRODNIN, TÉMATICKÉ VÝSTAVKY (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – přímo v hodině nebo jako domácí úkol, většinou formou práce s textem, vyhledávání a třídění informací z encyklopedií, tisku a jiných médií apod. hodnotí se podle těchto kritérií:

1) výběr informací (textové, obrazové i trojrozměrné…) – přehlednost, výstižnost, přesnost, zajímavost a přitažlivost; neopakovat již známé informace z výuky

2) rozmanitost informačních zdrojů - (encyklopedie, denní tisk, internetové stránky, samosběr přírodnin, muzejní katalogy, rozhovory či besedy s odborníky...)

3) kvalita prezentace – schopnost zaujmout po stránce jazykové, obsahové i formální (grafické a výtvarné zpracování) (oceňováno především pozitivně „motivačními jednotkami“ za „pěknou a příkladnou práci …)

d) PRACOVNÍ LISTY (SEŠITY) (míra zvládnutí KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU, KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – hodnotí se podle těchto kritérií: úplnost, přesnost a spolehlivost splnění zadaných úkolů, míra samostatnosti při jejich zpracovávání

e) AKTIVITA a PŘIPRAVENOST NA VYUČOVÁNÍ (míra zvládnutí KOMPETENCE OBČANSKÉ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – při vyučování (reakce, souvislosti, nápady apod.) i mimo školu a následně ve škole prezentované (informace z médií, výstřižky do sešitu, fotografie apod.), účast v soutěžích aj.

f) SPOLUPRÁCE VE SKUPINĚ, KOLEKTIVU (míra zvládnutí KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ, KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ, KOMPETENCE PRACOVNÍ…) – ochota a schopnost pracovat v týmu, dovednost řídit a organizovat práci ve skupině, spolehlivost plnění zadaných úkolů, samostatnost, sebehodnocení, empatie…

Tyto hodnotící oblasti tvoří souhrnný celek, který je používán průběžně a na konci každého pololetí vyjádřen odpovídající známkou na vysvědčení dle klasifikačního řádu. Rozmanitost podkladů umožňuje respektovat individuální zvláštnosti a dává žákům příležitost kompenzovat oblasti, které jsou (někdy i z objektivních důvodů) jejich slabinou.


Bc. Dagmar Kudličková, DiS. / 28.8.2019

Třídy, rozvrhy

Kontakty

ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Telefonní čísla:

 • 257 326 120
  723 723 919 ředitelka
 • 602 206 415 zást. řed.
 • 273 132 833 sborovna
 • 257 326 119 hospodářka
 • 606 277 967 školní družina
 • 257 329 607 mateřská škola

E-mail:
info@zskorenskeho.cz

Více kontaktů »


Videoprezentace

Zvonění

1. hodina08.00 - 08.45
2. hodina08.55 - 09.40
3. hodina09.55 - 10.40
4. hodina10.55 - 11.40
5. hodina11.50 - 12.35
6. hodina12.45 - 13.30
7. hodina13.40 - 14.25
8. hodina14.35 - 15.20
9. hodina15.30 - 16.15

Ocenění společnosti Scio

Škola Paměti národa