Online zprávy pro žáky 6. A

Přehled

Informace třídního učitele

Ke stažení

Milí rodiče,

začínáme v pondělí 4.9. v 8:00 a končíme 10:40. Bude potřeba propiska a dostanou nové pracovní sešity.

5.9. třídnické a adaptační aktivity, konec 13:30, potřeba propiska + fixy/pastelky + ŠÁTEK (stačí jeden)

6.9. výuka dle rozvrhu

19.9. 17:00 třídní schůzky

Čt 28.9. státní svátek, ale pá 29.9. výuka podle rozvrhu

 

Budu vybírat opět 200 Kč do třídního fondu.

Dále ještě bude nutné 100 Kč na pracovní sešit do fyziky (do pátku 8.9., po termínu kupujete sami)

V příloze najdete přihlášku na volitelný seminář pro 6. a 7. třídu. Pokud máte povinně volitelný předmět již vybraný, můžete vytištěnou přihlášku donést již 4. 9. 2023, v opačném případě budou přihlášky rozdány první školní den.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 31. 8. 2023

Český jazyk

CÍLE PŘEDMĚTU

Hlavními cíli předmětu Český jazyk je vedení žáků ke kultivovanému písemnému a ústnímu projevu. Rozvíjení praktických dovedností při komunikaci v různých situacích. Získávání vědomostí potřebných k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Naučit se vnímat literaturu jako specifický zdroj poznání a prožitků, rozvíjet základní čtenářské návyky a čtenářskou gramotnost. Využívat různých zdrojů informací (slovníky, encyklopedie či internet) pro rozšiřování znalostí a dovedností potřebných k dalšímu sebevzdělávání a nabýt schopností ke kritickému myšlení a posuzování hodnot. Velmi významným cílem v letošním roce pro nás bude úspěšná příprava na přijímací zkoušky, příp. bezproblémový přechod do vyššího stupně vzdělávání.

POMŮCKY

ŽK, učebnice, pracovní sešity, sešity dle rozdělení, čítanka, vhodné psací pomůcky

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ

 • pravopisné pětiminutovky 
 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • velké čtvrtletní práce a velké diktáty – 5x ročně, při absenci doplnění po příchodu do školy (diktáty bez doplnění)
 • ústní zkoušení 
 • slohové práce
 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • čtenářský deník

HODNOCENÍ DOMÁCÍCH PRACÍ

 • projekty, prezentace
 • četba dle zadání
 • pracovní listy ke společnému či individuálnímu hodnocení
 • domácí příprava/úkoly

 

Výsledná známka není jen průměrem známek! V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 20. 9. 2023

Matematika

NAŠE CÍLE V MATEMATICE

Naučíme se: Matematizovat reálné situace. Pracovat se desetinnými čísly. Rýsovat trojúhelníky, a vypočítat objem a povrch kvádru a krychle. Rýsovat a počítat s úhly.

Důležitým cílem předmětu je naučit se správně logicky myslet a svůj myšlenkový proces zdokonalovat.

HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU MATEMATIKA

V matematice budeme prověřovat výsledky vzdělávání tématickými testíky každý týden (podle domluvy), ohlášenými většími pracemi na celou hodinu (opakovací a čtvrtletní), do hodnocení se započítává také práce v hodinách (drobné známky za aktivitu a řešení příkladů), připravenost na výuku (nošení pomůcek a úkolů) a aktivní práce ve skupinách. 

KDYŽ SE CHCEME UČIT DOMA

 • ve škole si poznačíme, co nové jsme objevili, jakou chybu jsme napravili (chyba je inspirace)
 • doma otevřeme sešit s poznámkami a pokoušíme se vybavit, co se ve škole dělo - stačí pár minut - a spočítat aspoň dva příklady znovu - to je trénink
 • s kamarády zkusíme povídat o řešení úloh nebo se domluvit na společném vypracování domácího úkolu
 • pracujeme se svými obavami nebo nízkou vůlí, klidně si je uvědomíme, a nastavíme se na to, že uděláme své nejlepší
 • najdeme si "odměnu" za své učení
 • inspirativní video https://jakserychlenaucit.cz/jak-se-naucit-matematiku/

POMŮCKY

ŽK a diář – nosíme vždy a všude. 
Sešity na M – na první hodinu M přineste všechny: velký A4 (460 nebo 440) a jeden malý tenký (zásadně 520) zůstane ve škole na testy. 
Učebnice – zpočátku 1. díl, dále se díly budou střídat – do diáře požadavky na změny.

Rýsovací pomůcky na každou hodinu M:

 • Kružítko
 • Trojúhelník s ryskou
 • Naostřená tužka nebo mikrotužka
 • Guma
 • Úhloměr

Sladkosti jsou povoleny na hodiny velkých písemných prací.

Dohodli jsme se, že budeme nosit tabulky jako zdroj informací.

JAK SE LÉPE PŘIPRAVIT NA HODINU (MOŽNÁ NEJEN MATEMATIKY)

Chodím včas spát 
Snídám, svačím a dodržuji pitný režim o přestávkách
WC používám o přestávce
Pomůcky mám v pořádku a při ruce
Hodin se účastním AKTIVNĚ - jsem duchem na nich a přijímám nabízené aktivity, spolupracuji, využívám zdroje
Pokud nerozumím, je MOJÍ zodpovědností se ptát a žádat konzultace - spolužáka, pedagogů, dalších osob
Odevzdávám včas práce školní i domácí

Mgr. Hana Schmidová / 30. 8. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ1)

ANGLICKÝ JAZYK (SKUPINA AJ1)

 

CÍL PŘEDMĚTU 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Bloggers 2, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

 

Radomír Quis / 4/9/2023

 

26/9/2023

Please follow homework and practice assignments in Bakaláři.

Thank you.

RQ

Radomir Quis / 26. 9. 2023

Anglický jazyk (skupina AJ2)

cíl předmětu 

Hlavním cílem předmětu anglický jazyk je další rozšiřování jazykových znalostí a dovedností, aktivní osvojování si nové slovní zásoby i celých vět a zejména vytváření pozitivního vztahu k předmětu a získání správných návyků a postupů k učení se cizímu jazyku.

POMŮCKY

Na anglický jazyk budeme potřebovat: školní sešit A5 linkovaný (524), sešit na testy A5 linkovaný (524), malý slovníček (624)  učebnici Bloggers 2, pracovní sešit. Úkoly si žáci budou psát do úkolníčku. Naleznete je rovněž na Bakalářích. 

 HODNOCENÍ

 • ústní projev (komunikační situace, básničky, scénky, četba, , slovíčka, povídání o sobě, popis osob,...)
 • malé písemné testy,  práce v pracovním sešitě, projekty
 • skupinová či samostatná práce v hodině (poslech, pracovní listy, hry,…)
 • porozumění mluvenému a psanému slovu, aktivita v hodině

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na snahu, připravenost  (pomůcky, domácí úkoly) a dosažený pokrok žáka.

Ing. Alena Semerádová / 1. 9. 2023

Dějepis

Charakteristika předmětu

Dějepis přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je probudit a posílit historické vědomí žáků a uchovat tak návaznost historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace.

Pomůcky

ŽK, pracovní sešit, sešit A444, vhodné psací pomůcky

Hodnocení

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodinách dle aktivit

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky) v průběhu celého pololetí.

Mgr. Štěpánka Drozdová / 1. 9. 2023

Fyzika

Fyzika patří mezi přírodovědné předměty.

Pomůcky

 • ŽK, sešit a diář
 • sešit 540 , učebnice, kalkulačka 

HODNOCENÍ ŠKOLNÍCH PRACÍ:

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • ústní zkoušení - u tabule
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na dané známé téma
 • práce v hodinách dle aktivit 

 

Mgr. Jiřina Závranská / 26. 8. 2023

Přírodopis

Hodnocení v předmětu

 • 1x za týden krátké testy - dle domluvy/ probraného učiva
 • příprava a zpracování laboratorních úkolů
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky - sešit na poznámky, pracovní sešit, nůžky, lepidlo

Bc. Libuše Nová / 29. 8. 2023

Zeměpis

Ke stažení

Cíl:

zařadit naši planetu Zemi do Sluneční soustavy, porovnat její vlastnosti s ostatními planetami i dalšími vesmírnými tělesy, pochopit vztahy mezi jednotlivými přírodními prostředími naší planety a tyto zalosti využít v regionálním zeměpisu světadílu Afrika.

Pomůcky:

 • atlas světa 
 • sešit
 • pracovní listy
 • učebnice
 • na zpracování projektů: nůžky, lepidlo, pastelky, pravítko

Hodnocení:

 •  kratších písemných prací, zpravidla po ukončení menšího tematického celku, tyto práce jsou hlášeny předem
 •  orientace na mapě
 • prezentace nebo referáty připravené na dané téma k výuce
 • pracovní listy
 • skupinová práce nebo práce ve dvojicích – průběh spolupráce a její výsledky,
 • aktivita v hodině
 • projektové úkoly s delším časem na vypracování

Mgr. Iva Strnadová / 22. 9. 2023

Informatika a pracovní výchova (skupina AJ1)

x

Ing. David Urbánek / 26. 8. 2023

Informatika a pracovní výchova (skupina AJ2)

cíle předmětu

Hlavními cíli předmětu je naučit žáky systematicky přistupovat k řešení problémů, rozdělit si ho na dílčí činnosti a ty pak jednotlivě nebo ve skupinách řešit. Naučit žáky efektivně vyhledat požadované informace v různých zdrojích, především však s využitím ICT. Naučit žáky zpracovat nalezené informace pomocí běžně dostupných kancelářských programů, případně pomocí nich vytvořit nové dokumenty, systematicky ukládat informace na různá záznamová média tak, aby byly v co nejkratší době přístupné. 

POMŮCKY:

 • žákovská knížka, psací potřeby

HODNOCENÍ

 • ústní projev (např. prezentace vlastní práce)
 • aktivní přístup, snaha, zájem
 • vypracování úkolu podle zadání, ve stanoveném čase
 • ohled na individuální schopnosti
 • práce v hodinách dle aktivity

 

Výsledná známka není jen průměrem známek! V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 20. 9. 2023

Občanská výchova

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU

Občanská výchova se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k realistickému sebepoznání a poznávání osobnosti druhých lidí a k pochopení vlastního jednání i jednání druhých lidí v souvislosti s různými životními situacemi. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, s hospodářským životem, činností důležitých politických institucí a orgánů a s možnými způsoby zapojení jednotlivců do občanského života. Učí žáky respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat odpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.

POMŮCKY

ŽK, sešit malý linkovaný, vhodné psací pomůcky

HODNOCENÍ

 • testy – vždy jsou oznámeny předem, při absenci doplnění po příchodu do školy
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace na zadané téma
 • práce v hodinách dle aktivit

V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 6. 9. 2023

Výchova ke zdraví

 • krátké testy - dle domluvy/ probraného učiva
 • Aktivita při skupinové práci
 • Aktivita během vyučování
 • Tvorba a prezentace zadané práce
 • Nošení pomůcek do výuky - sešit na poznámky, desky na tvorbu portfolia, nůžky, lepidlo

Bc. Libuše Nová / 29. 8. 2023

Hudební výchova

CÍLE PŘEDMĚTU

Předmět přispívá ke kultivaci, relaxaci žáka, umožňuje rozvoj rytmicko-pohybových a pěveckých schopností. Zprostředkovává umělecké zážitky a také vhled do hudební kultury, a to hudební teorie i historie.

 HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU HV

 • připravenost na hodiny (pomůcky, příp. úkoly)
 • aktivita v hodině, snaha a zájem
 • samostatná práce i spolupráce se skupinou
 • znalost lidových i umělých písní (z hodin HV)
 • znalost probraného učiva - malé testíky

 

Jana Pícková / 22. 9. 2023

Tělesná výchova (skupina TV1)

Hodnocení v předmětu tělesná výchova:

 • Aktivita v hodinách
 • Snaha a provedení zadaných cvičení
 • Spolupráce při kolektivních hrách
 • Hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)

Nutno dodržovat:

 • pevnou obuv (bez černé podrážky, kdo ještě neumí zavazovat tkaničky - suchý zip)
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, v chladnějším období mikinu)
 • svázané vlasy do gumičky, sponky….
 • žáci při hodině tělesné výchovy nesmí mít na sobě žádné ostré předměty, které by jim nebo jejich spolužákům mohly způsobit zranění (náramky, hodinky, náušnice, náhrdelníky, prsteny, ozdobné kroužky) 

Mgr. Jiřina Závranská / 23. 8. 2023

Tělesná výchova (skupina TV2)

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

 

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Výtvarná výchova (skupina AJ1)

Cíl předmětu:

Cílem předmětu výtvarná výchova na prvním stupni je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

Kriteria hodnocení: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

Pomůcky:

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. +100 Kč na čtvrtky a barevné papíry (nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

M.A. Evžen Hanzalík / 23. 8. 2023

Výtvarná výchova (skupina AJ2)

čtvrtky

Moc prosím o 100 Kč na čtvrtky - objednám dětem hromadně. Nejlépe do pátku 15. 9. Děkuji!

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

CÍL PŘEDMĚTU:

Cílem předmětu výtvarná výchova je osvojení si základu výtvarných technik a názvosloví výtvarných materiálů, rozvoj kreativity, představivosti a estetického cítění.

KRITERIA HODNOCENÍ: 

 • připravenost na hodinu (pomůcky)
 • práce v hodině (aktivita, práce dle pokynů učitele)
 • výsledek tvůrčí práce (zvládnutí tématu, dodržení zadání z úvodu hodiny po technické i obsahové stránce)

POMŮCKY:

 1. pevný a dostatečně velký kufřík na pomůcky (nebo box, krabice)
 2. zástěrka (anebo staré tričko, košile)
 3. měkkou tužku (B)
 4. gumu, ořezávátko
 5. houbička
 6. barevné fixy
 7. tenký černý fix (tenký Centropen - voděodolný)
 8. pastelky (alespoň 12 barev)
 9. voskovky (12 barev)
 10. suchý pastel (umělecké křídy 6 barev)
 11. tuhé lepidlo tyčinkové (např. Kores)
 12. ploché štětce (tenký a široký)
 13. kulaté štětce (tenký a široký)
 14. kalíšek na vodu
 15. hadřík
 16. igelit na lavici 
 17. nůžky
 18. modelína a podložka na modelování 
 19. vodové barvy
 20. temperové barvy (alespoň 6 barev)
 21. paleta na tempery
 22. +100 Kč na čtvrtky a barevné papíry (nakoupím a uskladním ve škole, aby se dětem v kufříku nepomačkaly)

Mgr. Mgr. Kateřina Růtová / 13. 9. 2023

Mediální a společenská výchova

cíl předmětu

Cílem předmětu je poskytnout žákům obraz o fungování společnosti, pochopení základních problémů moderní společnosti, kritické vnímání vlivu mediálních prostředků a odkrýt tak záhady reklam či určit pravdivost internetových sdělení. Předmět se zaměřuje na rozvíjení sociálních dovedností nejen ve vlastní prospěch, správné způsoby komunikace, schopnost účinné spolupráce, vhodné reakce na manipulativní jednání a ověřování informací na internetu.

pomůcky:

 • ŽK, psací potřeby, malý sešit

 

hodnocení:

 • práce v hodinách dle aktivity
 • pracovní listy na dané téma
 • projekty, prezentace
 • domácí přípravy/úkoly

 

Výsledná známka není jen průměrem známek! V celkovém hodnocení bude brán zřetel také na připravenost (aktivita, pomůcky, DÚ) v průběhu celého pololetí.

Bc. et Bc. Yveta Šantorová / 20. 9. 2023

Seminář o Praze v anglickém jazyce

SEMINÁŘ O PRAZE - 6A - a - 7b

 

Záměr tohoto semináře je blíže seznámit studenty s naším městem, jeho bohatou kulturou, architekturou, památkami a podobně.

Studenti budou obeznámeni s tématy lekce a projdou přípravou pro exkurse do města Prahy.  Většinou tato lekce bude v příštím týdnu následována excursí.  V případě špatného počasí v den plánované excurse se studenti budou připravovat na další excursi a probírat materiály s tím spojené. 

Tento seminář bude občasně obohacován užíváním angličtiny a také výukou relevantních písní. 

Žáci budou poučeni o zachování bezpečnosti a nutnosti dobrého chování při exursích mimo školní budovu. 

Seminář je známkován.

 

Radomír Quis / 4/9/2023

18/9/2023

Výlet na Petřín - Středa - 20/9/2023

SEMINÁŘ O PRAZE – 6A a 7A

 

Po podrobnějším průzkumu jsem zjistil, že výlet na Vyšehrad není časově ideální. Po započítání času na to abychom se dostali tam a zpět nám nezbývá dost času na samotném místě.  Proto jsem změnil můj plán – namísto toho si vyjedeme na Petřín lanovkou, prohlédneme si historické místa na Petříně a pak sejdeme pěšky dolů do zahrad Kinských.  Po cestě dolů projdeme kolem historických míst – jako např. - Hladová zeď - a poučíme se o jejich významu.  

 

Prosím přečtěte si následující.  - 

UPOZORNĚNÍ: VŠICHNI ŽÁCI MUSÍ MÍT LÍTAČKU NEBO JINÝ DOCUMENT PRO PRAŽSKOU MHD U SEBE

Historie PETŘÍNSKÉ ROZHLEDNY

ROZHLEDNA 1 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladov%C3%A1_ze%C4%8F

 

HLADOVÁ ZEĎ

https://cs.wikipedia.org/wiki/Hladov%C3%A1_ze%C4%8F

 

ZAHRADY KINSKÝCH

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kinsk%C3%A9ho_zahrada

PLÁN VÝLETU:

Doprava tam:

 1. 11:52 pěšky na stanici tramvaje Arbesovo Náměstí 4min.
 2. Tramvaj #15 ve 12:02 nebo 12:12 - dvě zastávky do zastávky Újezd (2min) – pěšky na lanovku odjezd 12:10 nebo 12:20 – Petřín – 12:14 nebo 12:24
 3. Prohlídka Petřína a okolí s komentářem o historii - asi 12:20 do 12:50
 4. 12:50 pěšky do zahrad Kinských (asi 30min) se zastávkou u Hladové zdi.
 5. 13:22 tram 15, 9 nebo 20 na Arbesovo Náměstí příchod do ZŠ před 13:30

 

VŠICHNI ŽÁCI MUSÍ DODRŽOVAT BĚŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA – V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ TĚCHTO PRAVIDEL ŽÁK BUDE VYLOUČEN Z PŘÍŠTÍHO VÝLETU S UVĚDOMĚNÍM RODIČŮ

 

EXURZE - STŘEDA  - 9/27/2023

Prosím přečtěte si následující.  - 

UPOZORNĚNÍ: VŠICHNI ŽÁCI POD 15 LET MAJÍ V PRAŽSKÉ MHD JÍZDY ZDARMA ALE! - ! MUSÍ MÍT U SEBE NĚJAKÝ DOKUMENT PROKAZUJÍCÍ JEJICH VĚK ČTĚTE!

PŘI PŘÍPADNÉ KONTROLE SE MUSÍTE PROKÁZAT JEDNÍM Z NÁSLEDUJÍCÍCH DOKLADŮ:

 1. průkazkou vydanou školou, jiným dopravcem i mimo systém PID;
 2. průkazem vydaným státní správou, právnickou osobu ověřenou razítkem či jiným specifickým znaky vydavatele;
 3.  ve formě plastové karty vydané právnickou osobu, na nichž je uvedeno jméno, příjmení, fotografie a datum narození;
 4. Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro děti od 6 do 15 let v podobě elektronického záznamu v systému ve spojení s osobním identifikátorem
 5. Průkazem dítě 6-15 vydávaným v papírové podobě, kterou na počkání vystaví DPP na prodejních místech a v Infocentrech.

PLÁN EXCURSE WEDNESDAY - 27/9/2023

ZŠ KOŘENSKÉHO 12:00 – pěšky – na Kampu – ke Karlovu mostu – přes most k Národnímu Divadlu – cca 13:15 tram #9 na Arbesovo Náměstí – cca 5min.

Pro informace o tom co uvidíme a projdeme se podívejte zde  - tyto links - můžete skopírovat a dát do googlu ... 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kampa

https://cs.wikipedia.org/wiki/Karl%C5%AFv_most

https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo

VŠICHNI ŽÁCI MUSÍ DODRŽOVAT BĚŽNÁ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA – V PŘÍPADĚ NEDODRŽENÍ TĚCHTO PRAVIDEL ŽÁK BUDE VYLOUČEN Z PŘÍŠTÍHO VÝLETU S UVĚDOMĚNÍM RODIČŮ

Radomir Quis / 26. 9. 2023

Sportovní hry

HODNOCENÍ

 • aktivita v hodinách
 • snaha a provedení zadaných cvičení
 • spolupráce při kolektivních hrách
 • hygiena a péče o tělo (čistý cvičební úbor a obuv)
 • sebehodnocení

NUTNÉ DODRŽOVAT

 • pevnou obuv (bez černé podrážky) do tělocvičny a na venkovní hřiště
 • čistý cvičební úbor (kraťasy, tričko, tepláky, mikina)
 • v hodinách TV nesmí mít žáci na sobě žádné ostré předměty, které by mohly způsobit zranění jim nebo spolužákům (náramky, hodinky, prstýnky, náušnice, ozdobné kroužky apod.)
 • svázané vlasy do gumičky 

 

Ing. Jevgenij Lisovik / 23. 8. 2023

Třídy a online informace