Informce ke konání jednotné zkoušky na G, SŠ, SOU a U pro školní rok 2021-2022

Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022

Do kdy podat přihlášku do oboru vzdělání s talentovou zkouškou - do 30. listopadu 2021

Do kdy podat přihlášku - do 1. března 2022 na první kolo přijímacího řízení

Kam podat přihlášku - Přímo řediteli příslušné střední školy

Počet přihlášek na střední školy - 2

Termín 1. kola přijímacích zkoušek 

OBOR VZDĚLÁNÍ
1. ŘÁDNÝ TERMÍN
2. ŘÁDNÝ TERMÍN
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia
12. dubna 2022
13. dubna 2022
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií
19. dubna 2022
20. dubna 2022

Termín 2. kola přijímacích zkoušek - určí ředitel střední školy

Náhradní termín zkoušek – 10. května 2022 a 11. května 2022 

 

OTÁZKY O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ

Kde hledat informace o středních školách a nabízených oborech?

 • Základní informace poskytují příslušné střední školy, mnoho informací naleznete na jejich webových stránkách
 • Při výběru střední školy vám také pomohou výchovní poradci na základní škole
 • Mnoho užitečných informací naleznete na internetových stránkách, které se specializují právě na vzdělávání, např.: www.stredniskoly.czwww.nuov.czwww.atlasskolstvi.cz
 • V informačních centrech mládeže (ICM)
 • Registr sítě škol naleznete na webu ministerstva školství www.msmt.cz
 • Každý rok vydává Národní ústav odborného vzdělávání publikaci Kam na školu?
 • Kritéria přijímacího řízení je ředitel školy povinen stanovit a zveřejnit pro první kolo přijímacího řízení u oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2021, pro ostatní obory do 31. ledna 2022 (údaje budou vyvěšeny na veřejně přístupném místě přímo ve škole a také na internetových stránkách školy). Po ukončení prvního kola přijímacího řízení může ředitel, podle školského zákona, vyhlásit další kolo přijímacího řízení, aby naplnil předpokládaný stav žáků.

Jak si přihlášku opatřit?

 • Žáci si mohou přihlášku opatřit v prodejnách SEVT nebo na internetových stránkách ministerstva školství (www.msmt.cz).
 • 2 přihlášky dostanou žáci od VP
 • Již 4 roky tiskneme elektronicky s QR kódem (potřeba zkontrolovat všechna data a informace v bakalářích – datum narození, rodné číslo, adresu žáka i rodiče, kontakty zákonných zástupců, popř. kontakt na žáka) a poslat adresy škol v pořadí na jakou školu chcete, aby vaše dítě nastoupilo jako první a druhou.

 Informace je potřeba dodat k výchovné poradkyni školy

do 20. 11. 2021 nebo do 20. 2. 2022

(ke zpracování)

Do kdy přihlášku podat?

 • Přihlášky na veřejné střední školy musí být odevzdány nejpozději do 1. března 2022.
 • Přihlášky na střední školy s talentovými zkouškami je nutné odevzdat do 30. listopadu 2021.
 • Přihlášky se podávají přímo řediteli příslušné střední školy
 • Součástí přihlášky jsou dále doklady související s kritérii přijímacího řízení stanovenými ředitelem střední školy, např. doklady o výsledcích v odborných soutěží atd.
 • Nově je zrušena povinnost základní školy vydávat výstupní hodnocení. Protože jej základní škola nemá povinnost zpracovávat, nemůže již být ani součástí přihlášky ke vzdělání. 

Organizace přijímacího řízení?

 • Přijímací řízení se konají v daných termínech
 • Žák dostane od příslušné střední školy (zašle písemně) kód, pod kterým bude evidovaný 

Do kdy musí ředitel informovat o výsledcích přijímacího řízení?

 • Do 3 pracovních dnů formou vydání seznamu přijetých uchazečů, a to po druhém kole přijímacího řízení (informace dávají střední školy a přesný termín bude upřesněn příslušnou střední školou)
 • Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nevydává. Písemně se oznamuje výsledek přijímacího řízení pouze nepřijatým uchazečům.

Do kdy lze podat odvolání?

 • Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Je možné se do dalších kol přihlásit na každé střední škole?

 • Hlásit se mohou uchazeči pouze na SŠ, jež druhá a další kola vypisují (školy nemusejí další kola vyhlašovat). Přehled nabízených volných míst najdou žáci přímo na středních školách.
 • Pokud žák neuspěje v prvním kole JPZ, může podávat až 4 přihlášky do kola druhého. 

Co je to zápisový lístek?

 • Školský zákon ukládá uchazeči povinnost do 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků potvrdit zájem o školu zápisovým lístkem. Lhůta pro uplatnění zápisového lístku začíná běžet ode dne, kdy ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů, přičemž den vyhlášení výsledku přijímacího řízení se do běhu lhůty nezapočítává.
 • Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, uchazeče vyškrtne a nabídne jeho místo v dalším kole přijímacího řízení.

Publikováno dne: 10. 11. 2020

Výchovné poradenství