Školní metodik prevence

PaedDr. Boris Hajdúk

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA

 • Metodické konzultace pro pedagogy:  pondělí 13:45 - 16:00, úterý 11:00 - 12:30, středa 13:45 - 16:00
 • Konzultace pro žáky a rodiče: po předchozí (mailové/telefonické) dohodě
 • tel. (hovor, SMS, WhatsApp): 608 552 719
 • e-mail: hajduk@zskorenskeho.cz

Na základě absolvování tříletého specializačního studia jsem získal kompetence pro práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovných problémů žáků. Zajišťuji metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice výchovy a prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, kyberšikana, netolismus, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Úzce spolupracuji s třídními učiteli a podporuji bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuji varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuji poradenskou činnost.

Podílím se na tvorbě a naplňování Preventivního programu školy - naleznete ho v příloze Ke stažení na konci této stránky (dole) pod názvem Preventivní program školy 2023_24. Organizuji přednášky a workshopy spojené s uvedenou problematikou. Spolupracuji s orgány sociálně právní ochrany dětí, středisky výchovné péče, Policií ČR. 

 

kde hledat radu?

u třídního učitele nebo oblíbeného učitele nebo u poradenského pracovníka školy

linkA bezpečí

Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Pomoci rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat.

zákony

Po kliknutí na odkaz Zákony pro lidi naleznete všechny předpisy Sbírky zákonů v aktuálním znění. Systém také umožňuje přihlášeným uživatelům konzultovat Váš případ s odborníky.

kde hledat pomoc?

krizová centra

Krizová centra jsou určena pro pomoc lidem, kteří se ocitli v situaci, které nejsou momentálně schopni zvládnout sami. Péče je krátkodobá, nenahrazuje se tím systematická ambulantní psychoterapeutická ani psychiatrická péče.

 1. Mapa pomoci krizových center,
 2. Nepanikař - mapa pomoci.

PSYCHOTERAPIE

Dětská terapie je dynamický proces mezi dítětem a terapeutem, ve kterém dítě prozkoumává svým vlastním tempem a svým vlastním přístupem ty minulé a současné události, které vědomě i nevědomě ovlivňují jeho život. Hlavním nástrojem je dialogický terapeutický vztah. Terapeut pomocí hry, pro dítě nejpřirozenější činnosti, podporuje děti v uvědomování si a vyjadřování vlastních potřeb a rozvíjí vnitřní zdroje. Dítě si odžívá a zpracovává svá minulá či aktuální traumata. 

 1. Databáze psychoterapeutů České asociace pro psychoterapii
 2. Terapeutické centrum Modré dveře (bezplatně)

šikana, kyberšikana

 1. Informace o šikaně
 2. Jak poznáte, že je Vaše dítě šikanováno?
 3. Co dělat, když Vaše dítě šikanuje jiné?
 4. Příběhy šikany
 5. V případě kyberšikany doporučujeme kontaktovat školního metodika prevence a neprodleně podat trestní oznámení na nejbližší služebně Policie České republiky. 

Naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je ve škole někomu ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy), lze využít také tyto další způsoby:

ANONYMNÍ podání podnětu na chování žáka

Necítí se někdo ve třídě dobře, nebo mu je ubližováno? NENECH TO BÝT! Váš podnět můžete anonymně napsat prostřednictvím internetové stránky Nenech to být

přímé podání podnětu na chování žáka

Vážený podávající, vzhledem k tomu, že poskytujete škole informace o závažném chování jejího žáka/jejích žáků, prosím Vás o věcné upřesnění Vašeho podnětu prostřednictvím odpovědí na následující otázky a jejich zaslání na e-mail hajduk@zskorenskeho.cz:

 1. Kdy k chování přesně došlo
 2. Kde k chování přesně došlo
 3. Kdo byl aktérem chování
 4. Vůči komu bylo chování uplatňováno
 5. Kdo jsou případní svědkové tohoto chování
 6. Jestliže bylo chování opakované, pak kdy se opakovalo
 7. Další poznatky, které mi chcete sdělit

Váš podnět po tomto upřesnění rád prošetřím ve spolupráci s třídním učitelem a pokud se týká Vašeho dítěte, třídní učitel Vás bude informovat o výsledku šetření.

Proč je pro žáky důležité účastnit se preventivních programů?

Hlavním cílem preventivních programů zabezpečovaných školou je prostřednictvím efektivního systému primární prevence, snížit míru rizikového chování u žáků a minimalizovat jeho vznik. Nadále chceme prohlubovat dobré vztahy mezi žáky ve třídách i průřezem ročníků, obecně pracovat na budování dobrého psychosociálního klimatu skupin. Aktuálním cílem prevence ve škole je zvyšování informovanosti žáků a jejich zákonných zástupců v oblasti kázeňských a výchovných opatření ze strany školy, prohlubování komunikace s rodiči a prevence podporovaného záškoláctví. Cílem je snížit riziko kázeňských a výchovných opatření a školní neúspěšnosti. Programy jsou dotovány Magistrátem hlavní města Prahy (Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023) z projektu Zdravě s prevencí - rozumět sami sobě.

1. stupeň

Aktivity primární prevence v tomto školním roce zabezpečuje organizace Život bez závislostí a IFMSA Česká republika:

 • 1. P - Spolupracující třída.
 • 1. A - Chovám se bezpečně. Je nám spolu dobře.
 • 1. B - Chovám se bezpečně. Je nám spolu dobře.
 • 2. A - Spolupracující třída. Třída a třídní jeden tým.
 • 2. B - Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi. Prožitkové zmapování rolí.
 • 3. A - Mluvím i beze slov. Spolupracující třída.
 • 4. A - Stop posměchu. Spolupracující třída. Dospívání dívek. Dospívání chlapců.
 • 4. B - Stop posměchu. Spolupracující třída. Dospívání dívek. Dospívání chlapců.
 • 5. A - Jak se nestát závislým na PC. Nemusíte na nás křičet. Dospívání dívek. Dospívání chlapců.

2. stupeň

Aktivity primární prevence v tomto školním roce zabezpečuje organizace Život bez závislostí, IFMSA Česká republikaKřesťanská akademie mladýchČlověk v tísni:

 • 6. A - Jsem, jaký jsem. Nemusíte na nás křičet. Dospívání dívek. Dospívání chlapců.
 • 7. A - Nenechám se vyprovokovat. Spolupracující třída.
 • 8. B -  Co smím, nesmím a musím. Kluci - holky - láska. Sexuální výchova. Dluhy. Finanční gramotnost.
 • 9. A - Spolupracující třída. Kluci - holky - láska. Sexuální výchova. DemoHráč (demokracie a volby). Ortegova výzva.
 • 9. B - Kluci - holky - láska. Umím říci ne. Sexuální výchova. DemoHráč (demokracie a volby). C´est la vie (úřad, vzdělání, práce, ubytování).

zvýšená omluvená absence za čtvrtletí Školního roku

Na základě Metodického doporučení MŠMT k prevenci a postihu záškoláctví a omlouvání žáků z vyučování, č. j. MSMT-780/2024-1, Praha, 5. 2. 2024, byl školou vypracován přehled opatření pro případy, kdy žák je ve čtvrtletí nehodnocen z nějakého předmětu z důvodu jeho absence v předmětu nad 50%. Cílem tohoto opatření je prevence ohrožení žáka školním neúspěchem a prevence záškoláctví podporovaného zákonnými zástupci. Prosíme, podívejte se na toto video, kde vysvětlujeme, co je podporované záškoláctví. 

neomluvené hodiny

Při výskytu neomluvených hodin se postupuje následovně:

 1. Do součtu 10 neomluvených hodin řeší neomluvenou absenci společně se zákonným zástupcem dítěte třídní učitel a informuje zákonného zástupce i metodika prevence. Podobně postupuje třídní učitel i v případě podezření na skryté záškoláctví. 
 2. V případě více jak 10 neomluvených hodin vyhodnotí situaci školní poradenské pracoviště a zasílá písemné upozornění o dalším postupu zákonným zástupcům. Upozornění zasílá i při nadměrném množství omluvených hodin a podezření na skryté záškoláctví. 
 3. Jestliže nepřítomnost žáka přesáhne 25 neomluvených hodin, zasílá škola oznámení a příslušnou dokumentaci směrem k orgánům sociálně právní ochraně dětí (OSPOD).
 4. V případě opakovaného záškoláctví škola podává hlášení o zanedbání povinné školní docházky na Policii ČR.

Udělení kázeňského opatření z důvodu neomluvené absence - čas neomluvené absence se sčítá, kázeňské opatření se uděluje podle počtu zameškaných hodin podle individuálního posouzení v závislosti na okolnostech:

 • do 6 hodin neomluvené absence až důtka ředitele školy,
 • od 7 hodin do 24 hodin neomluvené absence snížená známka z chování (2),
 • od 25 hodin neomluvené absence snížená známka z chování o dva stupně (3).

rizikové chování

Rodiče, žáci i pedagogové naleznou v této rubrice Pražského centra primární prevence tipy na odborné publikace a časopisy k rizikovému chování a souvisejícím oborům, které jsou na různých webových stránkách dostupné online v plné verzi a zdarma.

domácí násilí

Odkazy na odborné organizace, weby a aplikaci: rozcestník IKEA Za bezpečný domov, Centrum pro ženy ROSA, Koalice NeNa, Organizace ProFem, mobilní aplikace Bright Sky, Bez Trestu – bojuje za férové tresty pro nasilníky, Organizace Acorus.

prevence nikotinových sáčků a kratom

V návaznosti na nové trendy mezi dětmi a mladistvými, kterými jsou zejména nikotinové sáčky a kratom Vám doporučuji k přečtení informace o účincích a rizicích , která se pojí s jejich užíváním. Naleznete je v příloze níže s názvem Nikotinové sáčky a kratom.

Poradenské pracoviště