Prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevencePaedDr. Boris Hajdúk

PaedDr. Boris Hajdúk

Na základě absolvování tříletého specializačního studia jsem získal kompetence pro práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuji metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, kyberšikana, netolismus, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Úzce spolupracuji s třídními učiteli a podporuji bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuji varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuji poradenskou činnost. Podílím se na tvorbě a naplňování Preventivního programu školy. Organizuji přednášky a workshopy spojené s uvedenou problematikou. Spolupracuji s orgány sociálně právní ochrany dětí a Policií ČR.

 

Informace pro rodiče o školním programu proti šikanování

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je ve škole někomu ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy), lze využít také tyto další způsoby:

ANONYMNÍ podání podnětu na chování žáka

Necítí se někdo ve třídě dobře, nebo mu je ubližováno? NENECH TO BÝT! Váš podnět můžete anonymně napsat prostřednictvím internetové stránky Nenech to být

přímé podání podnětu na chování žáka

Vážený podávající, vzhledem k tomu, že poskytujete škole informace o závažném chování jejího žáka/jejích žáků, prosím Vás o věcné upřesnění Vašeho podnětu prostřednictvím odpovědí na následující otázky a jejich zaslání na email hajduk@zskorenskeho.cz:

  1. Kdy k chování přesně došlo
  2. Kde k chování přesně došlo
  3. Kdo byl aktérem chování
  4. Vůči komu bylo chování uplatňováno
  5. Kdo jsou případní svědkové tohoto chování
  6. Jestliže bylo chování opakované, pak kdy se opakovalo
  7. Další poznatky, které mi chcete sdělit

Váš podnět po tomto upřesnění rád prošetřím ve spolupráci s třídním učitelem a pokud se týká Vašeho dítěte, třídní učitel Vás bude informovat o výsledku šetření.

Negativní působení karanténní situace na děti a dospívající: Zkušenosti odborníků v oblasti primární prevence

Sdílím odkaz na článek ohledně působení aktuální situace na děti a dospívající vydaný ředitelkou Odboru protidrogové politiky, Úřadu vlády ČR. Článek podle mého akcentuje hlavně negativní dopady a možná rizika.