Školní metodik prevence

PaedDr. Boris Hajdúk

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA

 • Metodické konzultace pro pedagogy:  pondělí 13:45 - 16:00, úterý 11:00 - 12:30, středa 13:45 - 16:00
 • Konzultace pro žáky a rodiče: po předchozí (mailové/telefonické) dohodě
 • tel. (hovor, SMS, WhatsApp): 608 552 719
 • e-mail: hajduk@zskorenskeho.cz

Na základě absolvování tříletého specializačního studia jsem získal kompetence pro práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovných problémů žáků. Zajišťuji metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice výchovy a prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, kyberšikana, netolismus, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Úzce spolupracuji s třídními učiteli a podporuji bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuji varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuji poradenskou činnost.

Podílím se na tvorbě a naplňování Preventivního programu školy. Organizuji přednášky a workshopy spojené s uvedenou problematikou. Spolupracuji s orgány sociálně právní ochrany dětí, středisky výchovné péče, Policií ČR. 

 

kde hledat radu?

u třídního učitele nebo oblíbeného učitele nebo u poradenského pracovníka školy

linkA bezpečí

Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Pomoci rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat.

Proč je pro žáky důležité účastnit se preventivních programů?

Hlavním cílem preventivních programů zabezpečovaných školou je prostřednictvím efektivního systému primární prevence, snížit míru rizikového chování u žáků a minimalizovat jeho vznik. Nadále chceme prohlubovat dobré vztahy mezi žáky ve třídách i průřezem ročníků, obecně pracovat na budování dobrého psychosociálního klimatu skupin. Aktuálním cílem prevence ve škole je zvyšování informovanosti žáků v oblasti kázeňských a výchovných opatření ze strany školy, prohlubování komunikace s rodiči a prevence podporovaného záškoláctví. Cílem je snížit riziko kázeňských a výchovných opatření a školní neúspěšnosti. Programy jsou dotovány Magistrátem hlavní města Prahy (Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2023) z projektu Zdravě s prevencí - rozumět sami sobě.

1. stupeň

Aktivity primární prevence v tomto školním roce zabezpečuje organizace Život bez závislostí:

 • 1. P - Spolupracující třída.
 • 1. A - Chovám se bezpečně. Je nám spolu dobře.
 • 1. B - Chovám se bezpečně. Je nám spolu dobře.
 • 2. A - Spolupracující třída. Třída a třídní jeden tým.
 • 2. B - Nejsme jen spolužáci, ale i kamarádi. Prožitkové zmapování rolí.
 • 3. A - Mluvím i beze slov. Spolupracující třída.
 • 4. A - Stop posměchu. Spolupracující třída.
 • 4. B - Stop posměchu. Spolupracující třída.
 • 5. A - Jak se nestát závislým na PC. Nemusíte na nás křičet.

2. stupeň

Aktivity primární prevence v tomto školním roce zabezpečuje organizace Život bez závislostí, IFMSA Česká republika a Křesťanská akademie mladých:

 • 6. A - Jsem, jaký jsem. Nemusíte na nás křičet.
 • 7. A - Nenechám se vyprovokovat. Spolupracující třída.
 • 8. B -  Co smím, nesmím a musím. Kluci - holky - láska. Sexuální výchova. 
 • 9. A - Spolupracující třída. Kluci - holky - láska. Sexuální výchova. DemoHráč (demokracie a volby). Ortegova výzva.
 • 9. B - Kluci - holky - láska. Umím říci ne. Sexuální výchova. DemoHráč (demokracie a volby).

šikana, kyberšikana

Naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je ve škole někomu ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy), lze využít také tyto další způsoby:

ANONYMNÍ podání podnětu na chování žáka

Necítí se někdo ve třídě dobře, nebo mu je ubližováno? NENECH TO BÝT! Váš podnět můžete anonymně napsat prostřednictvím internetové stránky Nenech to být

přímé podání podnětu na chování žáka

Vážený podávající, vzhledem k tomu, že poskytujete škole informace o závažném chování jejího žáka/jejích žáků, prosím Vás o věcné upřesnění Vašeho podnětu prostřednictvím odpovědí na následující otázky a jejich zaslání na e-mail hajduk@zskorenskeho.cz:

 1. Kdy k chování přesně došlo
 2. Kde k chování přesně došlo
 3. Kdo byl aktérem chování
 4. Vůči komu bylo chování uplatňováno
 5. Kdo jsou případní svědkové tohoto chování
 6. Jestliže bylo chování opakované, pak kdy se opakovalo
 7. Další poznatky, které mi chcete sdělit

Váš podnět po tomto upřesnění rád prošetřím ve spolupráci s třídním učitelem a pokud se týká Vašeho dítěte, třídní učitel Vás bude informovat o výsledku šetření.

neomluvené hodiny, podezření na skryté záškoláctví

Prosíme, podívejte se na toto video, kde vysvětlujeme, co je podporované záškoláctví. 

Při výskytu neomluvených hodin či podezření na skryté záškoláctví se postupuje následovně:

 1. Do součtu 10 neomluvených hodin řeší neomluvenou absenci společně se zákonným zástupcem dítěte třídní učitel a informuje zákonného zástupce i metodika prevence. Podobně postupuje třídní učitel i v případě podezření na skryté záškoláctví. 
 2. V případě více jak 10 neomluvených hodin vyhodnotí situaci školní poradenské pracoviště a zasílá písemné upozornění o dalším postupu zákonným zástupcům. Upozornění zasílá i při nadměrném množství omluvených hodin a podezření na skryté záškoláctví. 
 3. Jestliže nepřítomnost žáka přesáhne 25 neomluvených hodin, zasílá škola oznámení a příslušnou dokumentaci směrem k orgánům sociálně právní ochraně dětí (OSPOD).
 4. V případě opakovaného záškoláctví škola podává hlášení o zanedbání povinné školní docházky na Policii ČR.

Udělení kázeňského opatření z důvodu neomluvené absence - čas neomluvené absence se sčítá, kázeňské opatření se uděluje podle počtu zameškaných hodin podle individuálního posouzení v závislosti na okolnostech:

 • do 6 hodin neomluvené absence až důtka ředitele školy,
 • od 7 hodin do 24 hodin neomluvené absence snížená známka z chování (2),
 • od 25 hodin neomluvené absence snížená známka z chování o dva stupně (3).

rizikové chování

Rodiče, žáci i pedagogové naleznou v této rubrice Pražského centra primární prevence tipy na odborné publikace a časopisy k rizikovému chování a souvisejícím oborům, které jsou na různých webových stránkách dostupné online v plné verzi a zdarma.

domácí násilí

Odkazy na odborné organizace, weby a aplikaci: rozcestník IKEA Za bezpečný domov, Centrum pro ženy ROSA, Koalice NeNa, Organizace ProFem, mobilní aplikace Bright Sky, Bez Trestu – bojuje za férové tresty pro nasilníky, Organizace Acorus.

prevence nikotinových sáčků a kratom

V návaznosti na nové trendy mezi dětmi a mladistvými, kterými jsou zejména nikotinové sáčky a kratom Vám doporučuji k přečtení informace o účincích a rizicích , která se pojí s jejich užíváním. Naleznete je v příloze níže s názvem Nikotinové sáčky a kratom.

Poradenské pracoviště