Školní metodik prevence

PaedDr. Boris Hajdúk

PaedDr. Boris Hajdúk, MBA

 • Metodické konzultace pro pedagogy:  pondělí 13:00 - 14:00, čtvrtek 14:00 - 15:00
 • Konzultace pro žáky a rodiče: dle dohody emailem, telefonicky
 • tel. (hovor, SMS, WhatsApp): 608 552 719
 • e-mail: hajduk@zskorenskeho.cz

Na základě absolvování tříletého specializačního studia jsem získal kompetence pro práci v oblasti prevence sociálně patologických jevů a výchovných problémů žáků. Zajišťuji metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice výchovy a prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, kyberšikana, netolismus, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj.

Úzce spolupracuji s třídními učiteli a podporuji bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuji varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuji poradenskou činnost.

Podílím se na tvorbě a naplňování Preventivního programu školy. Organizuji přednášky a workshopy spojené s uvedenou problematikou. Spolupracuji s orgány sociálně právní ochrany dětí, středisky výchovné péče, Policií ČR. 

 

Proč je pro žáky důležité účastnit se preventivních programů?

Hlavním cílem preventivních programů zabezpečovaných školou je prostřednictvím efektivního systému primární prevence, snížit míru rizikového chování u žáků a minimalizovat jeho vznik. Nadále chceme prohlubovat dobré vztahy mezi žáky ve třídách i průřezem ročníků, obecně pracovat na budování dobrého psychosociálního klimatu skupin. Aktuálním cílem prevence ve škole je zvyšování informovanosti žáků v oblasti kázeňských a výchovných opatření ze strany školy, prohlubování komunikace s rodiči a prevence podporovaného záškoláctví. Cílem je snížit riziko kázeňských a výchovných opatření a školní neúspěšnosti. Některé programy jsou dotovány Magistrátem hlavní města Prahy (Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022) z projektu Zdravě s prevencí - rozumět sami sobě.

1. stupeň

Aktivity primární prevence v tomto školním roce (zabezpečuje organizace Život bez závislostí a Policie ČR):

 • 1. ročník - Chovám se bezpečně. Spolupracující třída. Linka tísňového volání, základy dopravní výchovy a bezpečného chování.
 • 2. ročník - Je nám spolu dobře. Seznámení s policií, zneužívání tísňové linky, zásady osobní bezpečnosti.
 • 3. ročník - Nikotin mě neláká. Dopravní výchova.
 • 4. ročník - Alkohol mě neláká. Mezilidské vztahy, šikana. Osobní bezpečnost.
 • 5. ročník - Jak se nestát závislým na PC? Tvoje cesta onlinem.

2. stupeň

Aktivity primární prevence v tomto školním roce (zabezpečuje organizace Život bez závislostí, Agentura pro sociální zabezpečování a Policie ČR):

 • 6. ročník - Konflikty, pocity a já (Efektivní komunikace a řešení sporů 1). Umím řešit problém (Efektivní komunikace a řešení sporů 2). Tvoje cesta onlinem. Umím říci ne.
 • 7. ročník - Konflikty, pocity a já (Efektivní komunikace a řešení sporů 1). Umím řešit problém (Efektivní komunikace a řešení sporů 2). Tvoje cesta onlinem. Jsem, jaký jsem.
 • 8. ročník -  Škola je místem pro všechny. Storytelling - naše identita. Můžeme si (po)rozumět? Já ve skupine (Efektivní komunikace a řešení sporů 3).  Mindfulness. Tvoje cesta načisto. Trestní odpovědnost a právní vědomí.
 • 9. ročník - Cesta k dospělosti. Tvoje cesta načisto. Trestní odpovědnost a právní vědomí.

školní program proti šikanování

Naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je ve škole někomu ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či ředitelku školy), lze využít také tyto další způsoby:

ANONYMNÍ podání podnětu na chování žáka

Necítí se někdo ve třídě dobře, nebo mu je ubližováno? NENECH TO BÝT! Váš podnět můžete anonymně napsat prostřednictvím internetové stránky Nenech to být

přímé podání podnětu na chování žáka

Vážený podávající, vzhledem k tomu, že poskytujete škole informace o závažném chování jejího žáka/jejích žáků, prosím Vás o věcné upřesnění Vašeho podnětu prostřednictvím odpovědí na následující otázky a jejich zaslání na e-mail hajduk@zskorenskeho.cz:

 1. Kdy k chování přesně došlo
 2. Kde k chování přesně došlo
 3. Kdo byl aktérem chování
 4. Vůči komu bylo chování uplatňováno
 5. Kdo jsou případní svědkové tohoto chování
 6. Jestliže bylo chování opakované, pak kdy se opakovalo
 7. Další poznatky, které mi chcete sdělit

Váš podnět po tomto upřesnění rád prošetřím ve spolupráci s třídním učitelem a pokud se týká Vašeho dítěte, třídní učitel Vás bude informovat o výsledku šetření.

linkA bezpečí

Cílem podcastu Linky bezpečí a Rodičovské linky je otevřeně mluvit o tématech, se kterými nás děti a dospívající kontaktují. Pomoci rodičům, prarodičům a pedagogům nahlédnout do samotné problematiky a představit možnosti řešení. Podcasty jsou koncipovány tak, aby posluchače provedly pomocí dotazů základní problematikou daného tématu, zevrubně nastínily, co a proč se děje a jak dál postupovat.

neomluvené hodiny, podezření na skryté záškoláctví

Prosíme, podívejte se na toto video, kde vysvětlujeme, co je podporované záškoláctví. 

Při výskytu neomluvených hodin či podezření na skryté záškoláctví se postupuje následovně:

 1. Do součtu 10 neomluvených hodin řeší neomluvenou absenci společně se zákonným zástupcem dítěte třídní učitel a informuje zákonného zástupce i metodika prevence. Podobně postupuje třídní učitel i v případě podezření na skryté záškoláctví. 
 2. V případě více jak 10 neomluvených hodin vyhodnotí situaci školní poradenské pracoviště a zasílá písemné upozornění o dalším postupu zákonným zástupcům. Upozornění zasílá i při nadměrném množství omluvených hodin a podezření na skryté záškoláctví. 
 3. Jestliže nepřítomnost žáka přesáhne 25 neomluvených hodin, zasílá škola oznámení a příslušnou dokumentaci směrem k orgánům sociálně právní ochraně dětí (OSPOD).
 4. V případě opakovaného záškoláctví škola podává hlášení o zanedbání povinné školní docházky na Policii ČR.

Udělení kázeňského opatření z důvodu neomluvené absence - čas neomluvené absence se sčítá, kázeňské opatření se uděluje podle počtu zameškaných hodin podle individuálního posouzení v závislosti na okolnostech:

 • do 6 hodin neomluvené absence až důtka ředitele školy,
 • od 7 hodin do 24 hodin neomluvené absence snížená známka z chování (2),
 • od 25 hodin neomluvené absence snížená známka z chování o dva stupně (3).

prevence nikotinových sáčků a kratom

V návaznosti na nové trendy mezi dětmi a mladistvými, kterými jsou zejména nikotinové sáčky a kratom Vám doporučuji k přečtení informace o účincích a rizicích , která se pojí s jejich užíváním. Naleznete je v příloze níže s názvem Nikotinové sáčky a kratom.

Poradenské pracoviště