Podrobnější výsledky dotazníku Kvalita VVP 2019

Výsledky dotazníku i podněty, které vedení školy dostalo na únorovém setkání se školní veřejností, určitě nezapadnou. Rádi bychom se s Vámi o ně postupně podělili a také sdělili, co na základě výsledků a podnětů chceme dělat dále.

V tomto článku se budeme postupně zabývat jednotlivými tématy dotazníku a setkání.

Oblíbené předměty a metody

Při přípravě dotazníku nám připadala tato otázka jako "rozehřívací", nicméně, dá se z ní vyčíst mnohé.

V celkovém pořadí za celou školu vedou předměty Matematika, Tělesná výchova a Anglický jazyk. Když rozdělíme grafy podle toho, zda jsou respondenti rodiče žáků prvního nebo druhého stupně, vnímáme rozdíl. Na prvním stupni prvních pět míst zaujímá Matematika, Tělesná výchova, Angličtina, Výtvarná výchova a stejným počtem hlasů Svět informací spolu s Pracovními činnostmi. Na druhém stupni vede Tělesná výchova, hned za ní spolu Matematika s Angličtinou, čtvrtý nejoblíbenější je Dějepis a pátý Český jazyk. Následují rovným počtem hlasů Zeměpis, Svět informací a Sportovní hry. Čteme z toho, že se žákům líbí vesměs předměty, které i rodiče považují za důležité (výjimku tvoří Český jazyk na prvním stupni). Zástupci Školního parlamentu ve své diskusi vyhodnotili jako nejdůležitější předměty Angličtinu, Matematiku a Svět informací - a vidíme, že jsou to všechno předměty oblíbené.

I zjištění, že je předmět z nějakého důvodu neoblíbený, má pro nás význam. Můžeme hledat, jak předmět zatraktivnit, konzultovat s kolegy, zavádět nové metody výuky - tak, jak radí zástupci školního parlamentu a rodiče: interaktivní, praktické a týmové úkoly.
K tomu však dodejme, že atraktivita není jediným hlediskem, jak se na metody výuky dívat, je třeba stále mít na paměti efektivitu a výkon. A tady se nám jeví jako velmi dobrá kombinace "klasiky" a "alternativy". To nám potvrzuje ve svých výzkumech nejen Česká školní inspekce, ale také rodiče v našem dotazníku v sekci Jaké vlastnosti má mít dobrá škola (a o tom se zmíníme později).
K oblíbeným a důležitým předmětům můžeme dodat, že naše škola se pravidelně účastní soutěží Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pangaea a Pythagoriáda, máme také tým v šifrovací soutěži Technoplaneta. V Olympiádě v AJ náš žák z letošního devátého ročníku dosáhl excelentního úspěchu, porazil v kole Prahy 5 žáky ostatních škol a zvítězil i v celopražském kole. V oblasti informatiky jsme školou, pořádající spolu s DDM Praha 5 obvodní soutěž pro žáky nižších gymnázií a základních škol IT gram. I v ní máme letos první místa, a to ve třech kategoriích.

Zaměření školy na předměty, které rodiče i žáci vnímají jako důležité, považujeme za správné. To však neznamená, že se nebudeme snažit získat dobré výsledky i v těch ostatních.

Volitelné předměty

Naše škola je výrazná tím, že se snaží zařazovat volitelné předměty v rozsahu větším, než jí ukládá Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. V tomto školním roce jsme na základě podnětů rodičů a dohody na setkání přidali do pátého ročníku tři volitelné předměty - Čtenářská a logická gramotnost, Etická a finanční výchova a Vlastivědná praktika. Dali jsme tak možnost volby i těm, kdo ji dosud neměli (a tam, kde nám to RVP ZV neukládá). Volitelné předměty jsou zavedeny v jednohodinové týdenní dotaci místo jedná ze dvou hodin Světa informací, kterého, jak jsme usuzovali ze zdatnosti žáků v používání počítačů, nebylo v pátém ročníku třeba mít dvě hodiny. Páťáci se o volitelných předmětch vyjadřují pozitivně, po hodině Světa informací se jim ovšem stýská. Bohužel, není v naší moci přidat hodinu do rozvrhu, jsme přece jen vázáni učebním plánem RVP ZV. Nicméně, počítačová studovna ve druhém patře je otevřena úterý až pátek od 14 do 16 hodin a žáci páté třídy ji mohou využívat pro přístup k počítačům stejně jako ostatní. 

Volitelné předměty na druhém stupni se nám v poslední době rozrostly o nabídku dle poptávky žáků - tak vznikla například Matematická cvičení a Seminář praktické biologie. V poslední době je realizace volitelných předmětů limitována našimi prostorami - máme zároveň 5 předmětů, aby nabídka byla dostačující, ale musíme se rozvrhem vejít do dvou počítačových učeben - to je například důvod, proč nejsme schopni zařadit více volitelných předmětů s využitím počítačů.

Respondenti dotazníku volají hlavně po dvou praktických předmětech - Vaření a Technické práce. Rádi je do ŠVP zařadíme jako volitelné či dokonce povinné, ale až v době, kdy na ně budeme mít podmínky - a to je opět záležitost dlouho očekávané půdní vestavby.

Celkové hodnocení dostatečnosti nabídky volitelných předmětů bylo ano v 83 %. Požadavek na řešení prostoru směrem ke zřizovateli zazněl, v současných podmínkách jsme přesvědčeni o tom, že využíváme potenciál volitelnosti optimálně.

komunikační kanály

V poslední době vnímáme velkou dostupnost internetu mezi rodiči našich žáků a proto uvažujeme o zavedení žákovská knížky pouze jako platformy pro omluvy, informace o chování žáka a organizační sdělení školy. Hodláme ustoupit od zapisování známek do klasické žákovské knížky a pro účely informace rodičům o prospěchu využívat pouze elektronickou žákovskou knížku. Vyhneme se tím nepříjemnému dopisování známek při absencích, zapomínání ŽK a ztrátách ŽK. Rodiče mají permanentní možnost přihlášení do elektronické ŽK a její přečtení potvrdí do papírové ŽK v intervalu týdne či dvou. 

Rádi bychom zasílali pravidelně informační email nebo jiným způsobem pravidelně informovali rodiče o dění ve škole. Pokud se osvědčí informační e-mail všem rodičům bez zásadních výhrad, budeme v něm pokračovat. 

Rodilý mluvčí na AJ

Rodilý mluvčí u nás působí již více než čtyři roky. Je to osvědčená možnost, jak zapojit žáky do živé angličtiny. Ještě déle trvá setkávání se zahraničními studenty v rámci projektu Edison. Rádi bychom v obou aktivitách pokračovali s podporou MČ Praha 5, zejména projektu MAP. 

Spokojenost se vzdělávacím procesem

Rodiče v dotazníku sdělovali pomocí pěti popisných vět svou spokojenost se vzdělávacím procesem. Věta "Moje dítě rozumí tomu, co se po něm ve škole chce" získala známku 1,8 - většina rodičů nám tedy podává zpětnou vazbu, že děti našim požadavkům rozumí. Věta "Škola je pro mé dítě přiměřeně náročná" získala známku 2, věta "Myslím si, že moje dítě ve škole dostává pomoc, pokud o ni požádá", byla hodnocena známkou 1,6. Větě "Škola mé dítě přiměřeně připravuje pro budoucí život" se dostalo hodnocení 2,05 a větě "Jsem celkově spokojen s průběhem vzdělávání" 1,9. Čteme tedy, že jsme v celkovém hodnocení vesměs obstáli.

Konkrétní podněty, které jsme zaznamenali v dotazníku i od účastníků setkání, zněly: více interaktivity a praktické výuky. Interaktivitu můžeme ještě zlepšovat ve stávajících podmínkách - dlužno říci, že se ovšem setkáváme i se třídami, kde si rádi interaktivitu odpustíme, protože tam funguje jediný styl vzdělávání - a to autokratický s frontální metodou. Kdybych v jedné takové sama neučila, nebudu tomu věřit: Nicméně, mám naději, že také zde se zvládneme dostat dále a naučíme se společně používat i skupinovou práci a další aktivizující metody. 

Uvědomujeme si důležitost praktického vyučování, ovšem pro polytechnickou dílnu nemáme prostory. Snažíme se tento hendikep vyrovnávat aspoň každoročními tvořivými projekty na začátku školního roku, kdy společná práce spouží také jako adaptace na školní prostředí po prázdninách. Mohli jste vidět výstavy Moře pro Kořenského, Pohádkový les a Výstava na půdě: 125 let školy, 100 let Československa. Praktické vyučování čeká naše žáky také ve volitelných předmětech (Seminář o Praze, Přírodovědná praktika, Seminář praktické biologie) a ve Světě informací - tam zasahuje obsah oblasti Svět práce. Každý rok v létě zařazujeme projektový Den se záchranným systémem, kde se žáci učí poskytovat první pomoc. Velmi se těšíme na půdní vestavbu, která by mimo jiné mohla obsahovat polytechnickou učebnu a cvičnou kuchyňku - to by nám poskytlo možnost zavést technické práce a vaření, tak žádáné žáky i jejich rodiči v dotazníku.

zásadní vzkaz

Velmi důležité pro naši další práci bude sdělení, v němž se shodujeme ve všech skupinách - žáci, rodiče i pedagogové - chceme vzdělání pro praxi a máme rádi interaktivní způsob výuky. 

Šetření SCIO v oblasti Dovednosti pro život, které letos proběhlo u žáků 7. a 9. ročníku, se zabývá prací s informacemi, řešením problémů a vztahy a komunikací. Tedy dost praktickými dovednostmi. Můžeme s potěšením konstatovat, že naši deváťáci v  těchto testech dosáhli znatelně vyšší úrovně než jejich vrstevníci. Na úroveň sedmáků si ale potřebujeme zaměřit pozornost, a to zejména v oblasti vztahů a komunikace. Podrobnějsí výsledky najdete pod článkem.

vlastnosti kvalitní školy

Nejčastější popis: Kvalitní škola je podle vás tolerantní, ohleduplná a otevřená, vytváří bezpečné a pozitivní klima a podporuje individualitu žáků. Má vzdělané komunikativní a spolehlivé učitele, kteří umí záky zaujmout a respektovat, v jejím čele stojí schopné vedení. Vzdělávání probíhá s pochopením pro potřeby žáků a je pro ně zajímavé a inspirativní.

Přejeme nám všem, aby se nám dařilo čím dál více se blížit k takovému obrazu ideální školy.


Ke stažení

Publikováno dne: 17. 3. 2019

Seznam článků