Nástup do 1. třídy

výsledky zápisu do 1. ročníku na školní rok 2022/23

Vážení rodiče, 

ředitelka školy rozhodla o tom, že vzhledem k počtu uchazečů zřídí na školní rok 2022/23 DVĚ PRVNÍ TŘÍDY. 
Všichni uchazeči o plnění školní docházky, kteří se účastnili zápisu v dubnu 2022, byli přijati

Rozhodnutí o přijetí obdržíte na schůzce rodičů budoucích prvňáčků, která se uskuteční 8. června od 17 hodin v jídelně ZŠ Kořenského. Tam budou představeny třídní učitelky prvních tříd a jejich vize pro práci se žáky. Těšíme se na vás. 

Velmi prosíme všechny přijaté zájemce, kteří se rozhodli do naší školy nenastoupit, aby nám v nejbližším možném termínu podali tuto informaci. Uvolní se tím kapacita na příští školní rok k přijímání žáků do vyšších ročníků. Prosíme, abyste tento krok chápali jako projev zodpovědnosti a solidarity. Děkujeme vám. 

 

zápis - informace

Vážení rodiče,

pokud jste absolvovali zápis do prvního (přípravného) ročníku na naši školu a přijali vaše dítě na jiné škole, kam chcete nastoupit, prosím, informujte neprodleně zástupkyni pro I. stupeň na rutova@zskorenskeho.cz .

Pro organizaci a personální zabezpečení je to velmi důležitá informace.

Předem děkujeme!

Zápis do přípravného a prvního ročníku pro školní rok 2022/2023

Zápis proběhne ve dnech  středa a čtvrtek 20. a 21. 4. od 14:00 do 16:30, náhradní termín 28. 4. 14:00 - 16:00.

Termín zápisu pro děti (cizince), kterým byla v České republice poskytnutá dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny je 2. 6. 14:00 - 16:00.

zápis do prvního ročníku povinné školní docházky - aplikace

Zápis proběhne prostřednictvím aplikace. Vyplnění přihlášek v aplikaci bude možná od 1. 4. 2022. Prohlédnout aplikaci a registrovat se lze již od 15. 3. na tomto odkazu.

Zápis proběhne ve výše uvedených termínech za osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, postupujete stejně jako při zápisu ke školní docházce. Prosím, nezapomeňte v takovém případě na doplnění žádosti o posudek z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře.

Prosíme rodiče, aby k zápisu vzali:

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vytisknutou z aplikace)

Pokud budete žádat o odklad školní docházky:

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • vyplněnou a podepsanou žádost o odklad školní docházky (vytisknutou z aplikace)
 • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
 • doporuční od dětského lékaře
 • v případě zájmu o přípravnou třídu žádost o přijetí do přípravného ročníku

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Kateřinu Růtovou na rutova@zskorenskeho.cz nebo 733 515 675 (telefonicky v čase 14:00 až 16:00).

Těšíme se na vás!

Případné dotazy a podněty:

Účastníci zápisu do prvního ročníku na školní rok 2022/2023

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.

Zápisu se zúčastní děti, narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.

Dále se zápisu mohou zúčastnit i děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016, pokud jejich rodiče stojí o zahájení školní docházky před dosažením věku šesti let. (V tom případě doloží rodič také doporučující zprávu školského poradenského zařízení.)

Prosíme rodiče, aby k zápisu vzali

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Odklad školní docházky, přípravná třída

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. 5. 2022 a doložena doporučujícím potvrzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující dokumenty je třeba předložit již u zápisu dítěte do první třídy. Využijte prosím včas služeb Obvodní pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5 a 13.

Pokud by dítě mělo již nastoupit do prvního ročníku (věkově), ale rodiče mají zájem o přípravný ročník, je třeba požádat o odklad povinné školní docházky se všemi náležitostmi (potvrzení z PPP, od dětského lékaře).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Co bys měl(a) znát k zápisu?

 • umět pěkně odříkat básničku nebo zazpívat písničku
 • určovat barvičky
 • umět se orientovat v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu
 • určit geometrické tvary
 • nakreslit postavičku
 • vědět, jak se jmenuješ, kolik ti je let a kde bydlíš

Kritéria pro zápis k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2022/2023

Žáci budou do první třídy přijímáni dle následujících kritérií:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Počet přijatých žáků do první třídy: 26

Uchazeči mimo spádovou oblast budou přijati, jestliže to dovolí kapacita školy. Jestliže těchto uchazečů bude více, než jsou kapacitní možnosti školy, bude ředitelka školy postupovat v souladu s doporučením ombudsmanky. V případě většího množství uchazečů, naplňujícími stejná kritéria, rozhodne losování před tříčlennou komisí.

Zveřejněno 5. 3. 2021

ŠKOLní zralost - Desatero pro rodiče

Vážení rodiče, škola očekává, že budoucí prvňáci budou naplňovat určitou představu o školní zralosti, kterou opírá o materiál MŠMT. Prosíme Vás, abyste i Vy v rámci usnadnění počátku školní docházky Vašemu dítěti věnovali tomuto materiálu pozornost. Najdete ho na stránkách školy v sekci Dokumenty.

Jak by měl vypadat zralý školák?

Každý rodič určitě touží po tom, aby jeho dítě zvládlo začátek školní docházky co nejlépe a ve škole se mohlo cítit dobře. Je to také naším cílem, a proto si dovolujeme několik rad pro rodiče budoucích prvňáčků. Není od věci se nad nimi zamyslet již nyní, když do září zbývá ještě pár měsíců, kdy máme šanci některé drobnosti dotáhnout. Ke všem bodům je třeba říci, že pokud se rozhodneme podle nich pozorovat a hodnotit své dítě, je dobře si uvědomit jeho momentální kondici. Neposuzujeme jejich reakce, když jsou děti unavené či nemocné.

Klade otázky a chce na ně odpovědět

Mnoho dětí dává rodičům otázky, ale na všechny si počkají na to, až jim rodiče odpoví. Zralý školák se snaží dopátrat odpovědi, bude mít zájem, když rodič vyhledá obrázek v knize nebo na internetu. Nezralé dítě sice otázku položí, ale než rodič dořekne jednoduchou větu, dokáže se zadívat jinam nebo začít s jinou činností.

Zvládá ranní rituál

Dítě ví, co se ráno má dít, aby celá rodina zvládla odchod z domova a transport do školky, a řídí se podle toho. Velmi dobré je usnadnit mu rozhodování obrázkovým rozvrhem jednotlivých činností (jednoduché obrázky: postel a v ní rozcuchaná hlava, postel s rozhozenou dekou, mytí v koupelně, jídlo na stole, prázdné nádobí ve dřezu, zubní kartáček s pastou, pyžamo letící do postele, hromádka šatů u postele, batůžek do školky, usmívající se dítě připravené u dveří). Pokud jste s nácvikem klidného odchodu nezačali, je čas se do toho dát hned.

Zvládá večerní rituál a v klidu včas usne

Dítě si šaty dává na jedno místo – na židličku či na hromádku u postele; umí je svléknout tak, aby si je zítra snadno obléklo. Ví, že spodní prádlo a ponožky má odložit do koše na špinavé prádlo a udělá to tak. V klidu se navečeří a provede večerní hygienu, podívá se na Večerníček (spolu s rodiči, aby jim potom o něm mohlo vyprávět) a před spaním má klidnou činnost – malování obrázku nebo povídání s rodičem (co se stalo přes den nebo ve Večerníčku), čtení (rodič, prarodič, starší sourozenec) a pak již pusa a samostatné usínání. Je potřeba, aby předškolák a malý školák spal aspoň 10 hodin. Také večerní rituál můžeme podpořit obrázkovým rozvrhem. Důležitá je radost z dítěte, že ví, co má následovat, a správně to udělá – „jako velký“.

Umí si připravit věci

Předškolák umí sbalit svých pár maličkostí, když jde s rodiči na výlet nebo když má přespat u prarodičů. Dělá to na základě příkladu – táta nebo máma připravuje své věci a dítě vedle svou hromádku. Když jde o přespání, nese si rodič svou hygienu a dítě má u sebe také svou. Rodič ukáže, jak sbalit batůžek, ale pak to nechá udělat dítě samo. Podobně při vycházce do lesa, kdy si dítě nese svou svačinu a pití. Není dobré, když se na výletě se školkou dítě do batohu ani nepodívá, protože neví, co je uvnitř. Návyk pro balení batůžku pomůže v první třídě, kdy se dítě bude starat o svoji školní aktovku.

Vydrží pracovat u stolečku a práci dokončí

Není potřeba, aby dítě znalo celou abecedu nebo mělo základy angličtiny, když nevydrží u jedné činnosti od jejího začátku do konce. Připravujme mu zajímavé činnosti, v nichž budou rodiče dělat společnost nebo spoluhráče. Trénujeme setrvání u desetiminutových her, pak u delších. Držíme se pravidla, že je potřeba činnost dokončit a uklidit po ní, a buďme v klidu a důsledně s dítětem. Pokud dítě nyní nevydrží dohrát patnáctiminutovou hru nebo dokreslit obrázek na deset minut, dá se těžko očekávat, že v září udrží pozornost celou vyučovací hodinu. V takovém případě je na místě odborné vyšetření.

Dítě umí mluvit s dospělými

Dítě umí samozřejmě pozdravit a dobře chápe, že ve školce a ve škole se dospělým říká „dobrý den“; nicméně, tím to nekončí. Umí si vyřídit drobný nákup, když rodič stojí krok za ním, koupí si samo pečivo, zmrzlinu, zaplatí mincemi a počká na vrácení. Na otázku dospělého (lékaře, psychologa, učitele u zápisu) dokáže samo odpovědět; nemá obavu jmenovaným podat ruku na pozdrav. (Pozor, někdy máme tendenci hovořit za naše děti, ale proč by neměly odpovědět samy ve věcech, které se jich týkají.)

Dokáže se dohodnout s rodiči

Dítě není stavěno jen před volby Smíš či Nesmíš, ale umí se (v situacích, kdy je to dobře) rozhodnout, co chce nebo co bude dělat. Spolu s rodiči si vybírá například oblečení a zvažuje počasí, příležitost a vhodnost oděvu. Dovednost domluvit se je důležitá v zátěžových situacích, kdy obvykle děti zlobí, protože se nudí. Například do čekárny u lékaře si zabalí něco pro svou tichou zábavu – impuls musí samozřejmě dát rodiče, ale rozhodnutí je na straně dítěte, čímž se posiluje jeho zodpovědnost. Tam, kde se umí dohodnout rodiče, většinou je možnost dohodnout se i s dítětem – v klidu a se zpětnou vazbou, že tomu rozumí.

Jak to zvládnout jako rodič

Úplně nejlépe – vlastním příkladem. Děti v předškolním věku mají velký potenciál učit se „být velký“ jako táta či máma. Je potřeba spíše méně hovořit a nechat dítě přemýšlet, co by mohlo udělat nebo naopak dělat nemělo, dávat impulsy, ale zůstat laskaví.

Více o tom, jak se „výchova dělá“ se dočtete například v publikaci PhDr. Lidmily Pekařové Jak žít a nezbláznit se.