Přípravná třída

Aktuální informace pro rodiče dětí z přípravné třídy

Informace pro rodiče pravidelně aktualizujeme na stránce přípravné třídy

Cíle přípravné třídy

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

Záměrem přípravné třídy je připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:

 • s jazykovým znevýhodněním
 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • se sníženou koordinací pohybu
 • s vadou řeči
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se zdravotním oslabením

Den v přípravné třídě

Když si ráno přivstaneme, můžeme si již od sedmi hodin hrát ve školní družině.

Zazvoní zvonek a od osmi hodin nám začíná vyučování. Všichni si s paní učitelkou sedneme na zem do kruhu a povídáme si o tom co bylo včera, co jsme zažili a viděli zajímavého. Naše paní učitelka nám pomáhá při LOGO-chvilce uvolňovat pusinku, aby se nám lépe mluvilo. Před grafomotorikou MAXÍK si procvičíme a uvolníme ruce, aby se nám dobře kreslily čáry, vlnovky a kudrlinky. To je jako bychom se už učili psát, ale na to si musíme ještě počkat do 1. třídy.

CRRRR! Zvoní zvonek a jsou tu přestávky! Na ty se moc těšíme. Můžeme si dát svačinu nebo si hrát a dělat ve třídě co se nám líbí. Hračky ve třídě máme, ale můžeme si přinést své vlastní z domova. Z velkých kostek stavíme domečky, obchody a rakety. Rádi si zahrajeme i společenské hry. A zase zpět do vyučování.

Každou hodinu máme jinou. Poznáváme okolní svět - přírodu, přírodní a technické jevy přímým pozorováním nebo sledováním dětské filmové encyklopedie. Při jazykových a řečových činnostech se učíme souvisle a srozumitelně vyprávět, poznávat hlásku na začátku a konci slova, rozkládáme slova na slabiky. Nejvíc nás baví obrázkové čtení. To si s paní učitelkou už dokážeme na interaktivní tabuli přečíst pohádku. Na matematiku se připravujeme hrou, ve které třídíme a řadíme předměty, hračky, obrázky či geometrické tvary a seznamujeme se s číselnou řadou. Nejvíc nás baví doplňování úkolů v pracovním sešitě. Jsou tam hádanky, cesty a labyrinty, počítání zvířátek, hledání rozdílů mezi obrázky. Jsme třída pilných malířů - kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme a modelujeme.

Každý týden se naučíme novou písničku a básničku. Rádi odpočíváme, to si pak usteleme na koberec svůj polštářek a posloucháme paní učitelku, která nám čte pohádky a příběhy na pokračování. Dvakrát týdně si jdeme zacvičit do tělocvičny, tam se nám líbí hlavně v zimě. Když svítí sluníčko utíkáme na tělocvik na školní hřiště, kde je spousta místa pro naše hry! Máme tam báječné průlezky, skluzavky, hrajeme fotbal a vybíjenou. Jsme rádi, když tam můžeme zůstat i poslední hodinu, ale někdy se vydáme na průzkum okolí.  Při procházkách starou Prahou obdivujeme její krásu a historii. V Národopisném muzeu se seznamujeme s lidovými tradicemi, v Muzeu hudby tančíme šamanské tance. Rádi si také zajedeme do knihovny. Fotografie našich zážitků naleznete ve fotogalerii. Po obědě si v družině můžeme hrát nebo být venku, než si pro nás přijdou rodiče.

 • 06:45 - 07:40 - školní družina
 • 07:40 - 07:55 - scházíme se ve třídě
 • 08:00 - 08:45 - komunitní kruh - rozhovor, LOGO-chvilka, motorická a grafomotorická cvičení MAXÍK
 • 08:55 - 10:40 - řízené činnosti - jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné
 • 10:40 - 11:40 - pobyt venku
 • 11:40 - 17:00 - školní družina - oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku

Přijetí dítěte do přípravné třídy

Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky:

§ 47, odst. 1:
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 • O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy.
 • Třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.
 • Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.
 • Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.
 • Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu, odpoledne školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodný pro daný věk dítěte.
 • Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
 • S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky povinné.

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme na den otevřených dveří dne 30. 3. 2023 od 8:00 - 16:00. Dopoledne (do 11:40) můžete nahlédnout do výuky. Během celého dne vás provedou nejstarší žáci školou a odpoledne vám vaše dotazy případně zodpoví  zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Kateřina Růtová.

Těšíme se na vás!

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO A PRVNÍHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis proběhne ve dnech  středa a čtvrtek 12. a 13. 4. od 14:00 do 16:30, náhradní termín 27. 4. 14:00 - 16:00.

ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY - APLIKACE

Zápis proběhne prostřednictvím aplikace. Vyplnění přihlášek v aplikaci bude možná od 1. 4. 2023. Prohlédnout aplikaci a registrovat se lze již od 15. 3. na tomto odkazu.

Zápis proběhne ve výše uvedených termínech za osobní přítomnosti zákonných zástupců a dětí.

Pokud budete žádat pro své dítě odklad povinné školní docházky, postupujete stejně jako při zápisu ke školní docházce. Prosím, nezapomeňte v takovém případě na doplnění žádosti o posudek z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře.

Prosíme rodiče, aby k zápisu vzali:

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (vytisknutou z aplikace)

Pokud budete žádat o odklad školní docházky:

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny dítěte
 • vyplněnou a podepsanou žádost o odklad školní docházky (vytisknutou z aplikace)
 • doporučení z pedagogicko-psychologické poradny
 • doporuční od dětského lékaře
 • v případě zájmu o přípravnou třídu žádost o přijetí do přípravného ročníku

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Kateřinu Růtovou na rutova@zskorenskeho.cz nebo 733 515 675 (telefonicky v čase 14:00 až 16:00).

Těšíme se na vás!

PŘÍPADNÉ DOTAZY A PODNĚTY:

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. 5. 2023 a doložena doporučujícím potvrzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující dokumenty je třeba předložit již u zápisu dítěte do první třídy. Využijte prosím včas služeb Obvodní pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5 a 13.

Pokud by dítě mělo již nastoupit do prvního ročníku (věkově), ale rodiče mají zájem o přípravný ročník, je třeba požádat o odklad povinné školní docházky se všemi náležitostmi (potvrzení z PPP, od dětského lékaře).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.