Přípravná třída

online konzultace k nástupu do PŘÍPRAVNÉHO/PRVNÍHO ROČNÍKU

Vážení rodiče,

pokud máte čas, chuť a mnoho otázek, nabízíme online schůzku v prostředí ZOOMu 25. 3. v 17:00 - 18:00

ID 496 906 3208 Heslo: 528983

K dispozici bude zástupkyně pro I. stupeň a třídní učitelka přípravné třídy.

Těšíme se na vás!

Přípravná třída

Aktuální informace pro rodiče dětí z přípravné třídy

Informace pro rodiče pravidelně aktualizujeme na stránce přípravné třídy

ZÁPIS PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Vážení rodiče,

vážíme si toho, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu. Ve formálním zápisu postupujte, prosím, následovně:

 1. osobně - schránka na hlavních dveřích školy
 2. poštou
 3. do datové schránky školy: vaxmrfj
 4. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 5. osobně - ve dnech 14. 4., 15. 4.v čase 14:00 - 17:00 
 6. osobně - po předchozí domluvě 21. 4. a 22. 4. v čase 14:00 - 16:00
 • nezapomeňte na doplnění žádosti o odklad o posudek z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře
 • na webu školy je ke stažení žádost o přijetí do přípravné třídy, kterou k žádosti o odklad přiložíte

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Kateřinu Růtovou na ondrejkova@zskorenskeho.cz nebo 733 515 675 (telefonicky v čase 14:00 až 16:00).

Těšíme se na vás!

 

Publikováno dne: 15. 3. 2021

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

žádost o odklad povinné školní docházky pro rok 2021/2022 - aplikace

Také žádost o odklad povinné školní docházky proběhne prostřednictvím aplikace, kterou Praha 5 pilotně ověřuje. Vyplnění žádosti v aplikaci bude možná od 1. 4. 2021. Prohlédnout aplikaci a registrovat se lze již od 15. 3. na tomto odkazu.

Vážení rodiče,

vážíme si toho, že jste si pro své dítě vybrali právě naši školu. Ve formálním zápisu postupujte, prosím, následovně:

 • Na linku https://zapisdozs-praha5.praha.eu zadejte číslo pojištěnce vašeho dítěte (uvedené na kartičce pojišťovny), vygenerujte a vyplňte žádost o odklad, vytiskněte, podepište a doručte ji nejpozději do 30. 4. 2021 do školy.
 • Žádost lze odevzdat:
 1. osobně - schránka na hlavních dveřích školy
 2. poštou
 3. do datové schránky školy: vaxmrfj
 4. emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
 5. osobně - ve dnech 14. 4., 15. 4.v čase 14:00 - 17:00 
 6. osobně - po předchozí domluvě 21. 4. a 22. 4. v čase 14:00 - 16:00
 • nezapomeňte, prosím, na doplnění žádosti o posudek z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení od dětského lékaře
 • žádost o zařazení do PT bude v tomto týdnu ke stažení zde

V případě dotazů se obracejte na Mgr. Kateřinu Růtovou na ondrejkova@zskorenskeho.cz nebo 733 515 675 (telefonicky v čase 14:00 až 16:00).

Těšíme se na vás!

ÚČASTNÍCI ZÁPISU DO PRVNÍHO ROČNÍKU NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Zákonný zástupce je povinen dítě k docházce přihlásit.

Zápisu se zúčastní děti, narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Dále se zápisu mohou zúčastnit i děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015, pokud jejich rodiče stojí o zahájení školní docházky před dosažením věku šesti let. (V tom případě doloží rodič také doporučující zprávu školského poradenského zařízení.)

Prosíme rodiče, aby k zápisu vzali

 • svůj občanský průkaz (případně pas a osvědčení o pobytu na území ČR)
 • rodný list dítěte
 • kartičku zdravotní pojišťovny a zdravotní průkaz dítěte

Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany České republiky a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinná školní docházka vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY, PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Žádost o odklad povinné školní docházky musí být podána do 30. 4. 2021 a doložena doporučujícím potvrzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Doporučující dokumenty je třeba předložit již u zápisu dítěte do první třídy. Využijte prosím včas služeb Obvodní pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 5 a 13.

Pokud by dítě mělo již nastoupit do prvního ročníku (věkově), ale rodiče mají zájem o přípravný ročník, je třeba požádat o odklad povinné školní docházky se všemi náležitostmi (potvrzení z PPP, od dětského lékaře).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

CO BYS MĚL(A) ZNÁT K ZÁPISU?

 • umět pěkně odříkat básničku nebo zazpívat písničku
 • určovat barvičky
 • umět se orientovat v prostoru - vpravo, vlevo, nahoře, dole, vpředu, vzadu
 • určit geometrické tvary
 • nakreslit postavičku
 • vědět, jak se jmenuješ, kolik ti je let a kde bydlíš

KRITÉRIA PRO ZÁPIS K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK. ROK 2021/2022

Žáci budou do první třídy přijímáni dle následujících kritérií:

 1. Dítě s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v příslušném školském obvodu základní školy.
 2. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.
 3. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v dané městské části.
 4. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části, jehož sourozenec se v základní škole již vzdělává.
 5. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části.
 6. Dítě s místem trvalého pobytu,  v případě cizinců s místem pobytu, mimo hlavní město Praha.

Počet přijatých žáků do přípravné třídy: 13

Uchazeči mimo spádovou oblast budou přijati, jestliže to dovolí kapacita školy. Jestliže těchto uchazečů bude více, než jsou kapacitní možnosti školy, bude ředitelka školy postupovat v souladu s doporučením ombudsmanky. V případě většího množství uchazečů, naplňujícími stejná kritéria, rozhodne losování před tříčlennou komisí.

Zveřejněno 5. 3. 2021

 

Cíle přípravné třídy

Obsahem vzdělávání je prohlubování návyků sebeobsluhy, rozvoj sociálních a komunikačních dovedností, utváření hrubé i jemné motoriky, cvičení soustředění a naslouchání, utváření základních matematických představ, orientace v čase a v prostoru, podpora hudebního a výtvarného projevu.

Záměrem přípravné třídy je připravit k bezproblémovému nástupu do 1. třídy děti:

 • s jazykovým znevýhodněním
 • se sníženou koncentrací pozornosti
 • se sníženou koordinací pohybu
 • s vadou řeči
 • s grafomotorickými obtížemi
 • se zdravotním oslabením

Přijetí dítěte do přípravné třídy

Změna ve školském zákoně s účinností ke dni 15. 2. 2019 umožňuje opět zařadit do přípravné třídy také děti bez uděleného odkladu povinné školní docházky:

§ 47, odst. 1:
(1) Obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy6), mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

 • O zařazení do přípravné třídy rozhoduje ředitel školy.
 • Třída se otevírá při minimálním počtu 10 dětí, maximální počet dětí ve třídě je 15.
 • Po přijetí dítěte do přípravné třídy je jeho docházka povinná, bude vedena v třídní knize, nepřítomnost dítěte je třeba omlouvat dle školního řádu.
 • Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné.
 • Výuka probíhá dopoledne, děti mají možnost navštěvovat školní jídelnu, odpoledne školní družinu, účastnit se všech výchovně vzdělávacích akcí pořádaných školou vhodný pro daný věk dítěte.
 • Přípravná třída se nezapočítává do povinné školní docházky, děti se neklasifikují.
 • S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od začátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky povinné.

Den v přípravné třídě

Když si ráno přivstaneme, můžeme si již od sedmi hodin hrát ve školní družině.

Zazvoní zvonek a od osmi hodin nám začíná vyučování. Všichni si s paní učitelkou sedneme na zem do kruhu a povídáme si o tom co bylo včera, co jsme zažili a viděli zajímavého. Naše paní učitelka nám pomáhá při LOGO-chvilce uvolňovat pusinku, aby se nám lépe mluvilo. Před grafomotorikou MAXÍK si procvičíme a uvolníme ruce, aby se nám dobře kreslily čáry, vlnovky a kudrlinky. To je jako bychom se už učili psát, ale na to si musíme ještě počkat do 1. třídy.

CRRRR! Zvoní zvonek a jsou tu přestávky! Na ty se moc těšíme. Můžeme si dát svačinu nebo si hrát a dělat ve třídě co se nám líbí. Hračky ve třídě máme, ale můžeme si přinést své vlastní z domova. Z velkých kostek stavíme domečky, obchody a rakety. Rádi si zahrajeme i společenské hry. A zase zpět do vyučování.

Každou hodinu máme jinou. Poznáváme okolní svět - přírodu, přírodní a technické jevy přímým pozorováním nebo sledováním dětské filmové encyklopedie. Při jazykových a řečových činnostech se učíme souvisle a srozumitelně vyprávět, poznávat hlásku na začátku a konci slova, rozkládáme slova na slabiky. Nejvíc nás baví obrázkové čtení. To si s paní učitelkou už dokážeme na interaktivní tabuli přečíst pohádku. Na matematiku se připravujeme hrou, ve které třídíme a řadíme předměty, hračky, obrázky či geometrické tvary a seznamujeme se s číselnou řadou. Nejvíc nás baví doplňování úkolů v pracovním sešitě. Jsou tam hádanky, cesty a labyrinty, počítání zvířátek, hledání rozdílů mezi obrázky. Jsme třída pilných malířů - kreslíme, malujeme, stříháme, lepíme a modelujeme.

Každý týden se naučíme novou písničku a básničku. Rádi odpočíváme, to si pak usteleme na koberec svůj polštářek a posloucháme paní učitelku, která nám čte pohádky a příběhy na pokračování. Dvakrát týdně si jdeme zacvičit do tělocvičny, tam se nám líbí hlavně v zimě. Když svítí sluníčko utíkáme na tělocvik na školní hřiště, kde je spousta místa pro naše hry! Máme tam báječné průlezky, skluzavky, hrajeme fotbal a vybíjenou. Jsme rádi, když tam můžeme zůstat i poslední hodinu, ale někdy se vydáme na průzkum okolí.  Při procházkách starou Prahou obdivujeme její krásu a historii. V Národopisném muzeu se seznamujeme s lidovými tradicemi, v Muzeu hudby tančíme šamanské tance. Rádi si také zajedeme do knihovny. Fotografie našich zážitků naleznete ve fotogalerii. Po obědě si v družině můžeme hrát nebo být venku, než si pro nás přijdou rodiče.

 • 06:45 - 07:40 - školní družina
 • 07:40 - 07:55 - scházíme se ve třídě
 • 08:00 - 08:45 - komunitní kruh - rozhovor, LOGO-chvilka, motorická a grafomotorická cvičení MAXÍK
 • 08:55 - 10:40 - řízené činnosti - jazykové, poznávací, předmatematické, smyslové, výtvarné, hudební, pracovní a tělovýchovné
 • 10:40 - 11:40 - pobyt venku
 • 11:40 - 17:00 - školní družina - oběd, zájmové činnosti, kroužky, pobyt venku