Projekty v realizaci

Šablony i - ZŠ a MŠ Kořenského

Název projektu:  Šablony I - ZŠ a MŠ Kořenského

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.03/00/22_002/0000138

Příjemce podpory: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je:  rozvoj v oblastech, které škola/školské zařízení určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. 

Projekt z Operačního programu Jan Amos Komenský  je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

prevence digitální propasti

Škola získala finanční prostředky na mobilní digitální zařízení pro znevýhodněné žáky za účelem prevence digitální propasti, v rámci implementace komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.

Příjemce podpory:  ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Výše podpory: 516 000 Kč

digi [nové okno]

Balíček okamžité pomoci pražanům

Milí rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti čerpat finanční podporu z Balíčku okamžité pomoci pro Pražany, který umožňuje hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/5.
Toto usnesení umožňuje čerpat finanční podporu školám a školským zařízením řízenými městskými částmi hl. m. Prahy na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti.

Podpora je určena pro žadatele s trvalým pobytem v Praze.

Opatření spočívají v možnosti:
- prominutí úplaty za stravné ve školní jídelně,
- prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole,
- prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině,
- čerpání prostředků z fondu solidarity.

Podpora je přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:
- příspěvek či doplatek na bydlení,
- okamžitou dávku v hmotné nouzi,
- přídavek na dítě,
- dávky pěstounské péče,
- čelí exekuci/insolvenci,
- po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
pro podporu od 1. 1. 2023 - od 12. 12. 2022 do 16. 12. 2022 vždy od 7:00 do 8:00 hodin.
Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně.

Žádost je třeba doručit osobně na jednotlivá pracoviště školy:
- základní škola - kanceláře vedení školy,
- mateřské školy - zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu.
S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.

Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh, tzn., že má řádně uhrazenou úplatu za předškolní vzdělávání, zájmové vzdělávání a stravné do data podání žádosti. 

Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do patnácti pracovních dnů.

Evidované žádosti škola sumarizuje a žádá o podporu do 20. 12. 2022.

O finančních prostředcích vede přehled a účtuje pod UZ 138.

dokumenty k žádosti naleznete zde:
https://www.zskorenskeho.cz/files/stranky/17/bp-zadost-uplata-2022.pdf
https://www.zskorenskeho.cz/files/stranky/17/bp-zadost-fond-2022.pdf

V Praze dne 27. 9. 2022

 

ZDRAVĚ S PREVENCÍ - ROZUMĚT SAMI SOBĚ

Usnesení č. 500 ze dne 14.3.2022 Programy primární prevence ve školách a školských zařízeních pro rok 2022

V naší škole realizujeme projekt s názvem Zdravě s prevencí - rozumět sami sobě. Cílem projektu je vzdělávání v oblasti primární prevence rizikového chování pro žáky. Díky projektu dochází k informovanosti žáků v těchto oblastech preventivního působení.  Realizace projektu probíhá od ledna 2022 do června 2023.

Projekt je financován Magistrátem hlavního města Prahy.

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Příjemce podpory:  ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Projekt je financován o Evropskou unií – Next Generation EU

Cíl projektu: Podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19

Ovoce a mléko do škol - BOvys

Již několikátým rokem se naše škola úspěšně zapojuje do Školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU „Ovoce,  zelenina a mléko do škol“.

Hlavním cílem tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí, tím pomoci budovat správné stravovací návyky ve výživě dětí a zároveň bojovat proti  dětské obezitě.
Žáci dostávají zdarma 1 x za čtrnáct dní  čerstvé ovoce nebo zeleninu a mléko, upřednostňována je zelenina a ovoce vypěstované v ČR.

Pro naši školu tento servis zajišťuje firma BOVYS, která nás zaváží předem připravenými bedýnkami v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Pro letošní rok je naším závozovým dnem lichá středa.  

Multikulturní šablony II pro ZŠ a MŠ kořenského

Název projektu:  Multikulturní šablony II pro ZŠ Kořenského

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001579

Příjemce podpory: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Cílem projektu je:  Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem


Realizací tohoto projektu se snažíme přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Díky této výzvě, která je zaměřená především na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich snazší začlenění do škol  ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol, můžeme dětem s OMJ poskytnout odpovídající podpůrná opatření.  Velmi důležitým článkem v práci s těmito dětmi je dvojjazyčný asistent, kterého u nás maximálně využíváme a bez kterého by fungování některých hodin bylo komplikované.
Děti dále podporujeme v zapojování pomoci projektových dní a učitelé v maximální možné míře využívají školení placených právě z tohoto projektu.

Název projektu:  Šablony III - ZŠ a MŠ Kořenského

Registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/20_081/0018431

Příjemce podpory: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Cílem projektu je:  zapojení děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených školním neúspěchem

Realizací tohoto projektu se snažíme přispět k začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného, případně málo podnětného prostředí a děti ohrožené školním neúspěchem. Díky tomuto projektu je možné jak v základní, tak i mateřské škole využívat služeb asistenta peagoga, pomoc sociálního pedagoga, kterou vnímáme jako klíčovou v momentech konfliktních situací. Sociální pedagog zprostředkovává komunikaci mezi školou - rodičem - dítětem, případě potřeby oslovuje další orgány PPP, OSPOD.
Děti dále podporujeme v zapojování pomoci projektových dní a učitelé v maximální možné míře využívají školení placených právě z tohoto projektu.