Projekty v realizaci

 

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

 

Příjemce podpory:  ZŠ a MŠ Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Projekt je financován o Evropskou unií – Next Generation EU

Cíl projektu: Podpora vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost prezenční výuky ve školách během pandemie covid - 19

Ovoce a mléko do škol - BOvys

Již několikátým rokem se naše škola úspěšně zapojuje do Školního projektu Evropské unie s finanční podporou EU „Ovoce,  zelenina a mléko do škol“.

Hlavním cílem tohoto projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny u dětí, tím pomoci budovat správné stravovací návyky ve výživě dětí a zároveň bojovat proti  dětské obezitě.
Žáci dostávají zdarma 1 x za čtrnáct dní  čerstvé ovoce nebo zeleninu a mléko, upřednostňována je zelenina a ovoce vypěstované v ČR.
Pro naši školu tento servis zajišťuje firma BOVYS, která nás zaváží předem připravenými bedýnkami v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Pro letošní rok je naším závozovým dnem lichá středa.
 
 

Multikulturní šablony II pro ZŠ a MŠ kořenského

 

Název projektu:  Multikulturní šablony II pro ZŠ Kořenského

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001579

Příjemce podpory: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Cílem projektu je:  Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem


Realizací tohoto projektu se snažíme přispět k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur. Díky této výzvě, která je zaměřená především na podporu dětí s odlišným mateřským jazykem (OMJ) a jejich snazší začlenění do škol  ve vztahu k vytváření inkluzivního prostředí škol, můžeme dětem s OMJ poskytnout odpovídající podpůrná opatření.  Velmi důležitým článkem v práci s těmito dětmi je dvojjazyčný asistent, kterého u nás maximálně využíváme a bez kterého by fungování některých hodin bylo komplikované.
Děti dále podporujeme v zapojování pomoci projektových dní a učitelé v maximální možné míře využívají školení placených právě z tohoto projektu.

Název projektu:  Šablony III - ZŠ a MŠ Kořenského

Registrační číslo projektu: CZ.02.3X/0.0/0.0/20_081/0018431

Příjemce podpory: Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760

Projekt je spolufinancován Evropskou unii.

Cílem projektu je:  zapojení děti ze sociálně znevýhodněného prostředí, ohrožených školním neúspěchem

Realizací tohoto projektu se snažíme přispět k začlenění dětí ze sociálně znevýhodněného, případně málo podnětného prostředí a děti ohrožené školním neúspěchem. Díky tomuto projektu je možné jak v základní, tak i mateřské škole využívat služeb asistenta peagoga, pomoc sociálního pedagoga, kterou vnímáme jako klíčovou v momentech konfliktních situací. Sociální pedagog zprostředkovává komunikaci mezi školou - rodičem - dítětem, případě potřeby oslovuje další orgány PPP, OSPOD.
Děti dále podporujeme v zapojování pomoci projektových dní a učitelé v maximální možné míře využívají školení placených právě z tohoto projektu.