Řád školní jídelny

1. Základní informace

 • V ŠJ se stravují žáci a zaměstnanci ZŠ Kořenského.
 • Cena stravného je určena dodávající ZŠ Drtinova. Stravování se řídí vyhláškou 107/2005 v platném znění o školním stravování, Školským zákonem, zákonem 602/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, vyhláškou 137/2004 Sb. ve znění 602/206 o hygienických požadavcích na stravovací služby a nařízení Evropského parlamentu  a rady /ES/ č.852/2004 o hygieně potravin.
 • Cena stravného bude pro školní rok 2019/2020 stanovena pravděpodobně do 30.8. dodávající jídelnou, uvedené hodnoty budou změněny, jakmile dostaneme data:

  • pro kategorii A ( 7 – 10 let):   27.00 Kč
  • pro kategorii B (11 – 14 let):   29.00 Kč
  • pro kategorii C (14 – 18 let):   31.00 Kč
 • Výdej obědů pro strávníky je v době 11:45 – 13:45 hodin, pokud není určeno jinak (např. krácené  vyučování apod.), strávníci opustí jídelnu nejpozději ve 14:10.

2. Organizace

a) platba stravného

 • platba stravného se provádí bankovním převodem, nebo složení hotovosti na účet ZŠ v KB Štefánikova ul., NELZE platit složenkou (prostřednictví České pošty)
 • číslo účtu 123-329760267/0100
 • při platbě VŽDY používejte variabilní symbol (přidělený čtyřmístný kód) – slouží k identifikaci platby
 • splatnost (= den připsání Vaší platby na účet ZŠ) je do 28. dne v měsíci na měsíc následující
 • platbu doporučujeme provádět do 25. dne v měsíci
 • u trvalého příkazu zadejte platbu k 25. v měsíci na částku: kat .A 540,-Kč, kat. B 580,- Kč, kat. C 620.- Kč
 • stravné je třeba uhradit v takové výši, aby měl žák dostatečný kredit na účtu ZŠ na následující měsíc (cena oběda x počet stravovacích dní v měsíci)
 • výši kreditu lze sledovat online na www.e-jidelnicek.cz po zadání přihlašovacího jména a PIN Vašeho dítěte (je vydáváno spolu s potvrzením o zálohové platbě na čip)
 • při vyčerpání kreditu je čip zablokován a obědy nelze objednávat

b) identifikace strávníka

 • k identifikaci strávníka slouží elektronický čip
 • čipy se pronajímají na začátku školní docházky za částku 150,00 Kč
 • po ukončení školní docházky žák čip odevzdá a částka mu bude vrácena
 • při ztrátě, či poškození dostane žák proti záloze 150,00 Kč nový čip
 • v případě, že žák zapomněl čip, nebo má problémy s identifikací ve školní jídelně, obrátí se na hospodářku ŠJ

c) odhlašování a přihlašování obědů

 • Objednávání obědů – žáci osobně čipem na objednávacím boxu v budově školy (9:30 – 13:45 hod.), nebo online na www.e-jidelnicek.cz (14:30 – 8 hod po zadání přihlašovacího jména a PIN)
 • Odhlašování obědů – osobně čipem, online na www.e-jidelnicek.cz, nebo telefonicky na tel. 257 326 119 do 13:30 hodin na den následující. V případě využití záznamníku je třeba uvést jméno a příjmení žáka a od kdy do kdy obědy odhlašujete.

Minimální počet porcí na objednání menu 2 je 20 porcí. Pokud bude méně objednávek, objednává se automaticky menu 1.

Školní stravování se uskutečňuje v době pobytu dítěte ve školském zařízení, a to za úplatu  (viz.§ 119 Školského zákona). Pokud žák onemocní, má nárok na dotovaný oběd pouze první den nemoci, pak je povinností zákonných zástupců obědy odhlásit – v době nemoci nemá žák na dotovaný oběd nárok.

 • zákonní zástupci jsou povinni zrušit stravování také v případě nepřítomnosti žáka ve škole z jiného důvodu, při odchodu ze ZŠ Kořenského, nebo při ukončení stravování během školního roku
 • jídlo v první den nemoci bude z hygienických důvodů vydáváno jen do plastových, nebo nerezových jídlonosičů a pouze v době 11:20 - 11:35 (hygienické směrnice)
 • v době výdeje strávníkům již jídlo nelze do jídlonosičů vydávat
 • škola objednává přesný počet obědů na další den - je na rodičích, aby informace mající vliv na stravování jejich dětí byly škole dodány včas

d) jídelníček a organizace stravování

 • jídelníček sestavuje dodávající školní kuchyně Drtinova
 • jídelníček na aktuální týden je na webových stránkách školy a vyvěšen ve školní jídelně
 • do jídelny vstupují pouze žáci, kteří jsou přihlášení ke stravování a mají zaplaceny obědy
 • žáci vstupují do školní jídelny s doprovodem pedagoga, chovají se ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly, řídí se pokyny pedagogického dozoru, nebo pokyny pracovnic ŠJ
 • kompletní oběd (včetně ovoce dezertu apod.) je určen ke konzumaci ve školní jídelně (vyhl.107/2005 Sb. v platném znění), proto je zakázáno jídlo vynášet
 • po konzumaci strávník odnáší tác k umývárně nádobí, kde nádobí roztřídí dle druhu (příbory, talíř + miska na polévku, tác)
 • připomínky ke stravování mohou rodiče podávat písemnou formou v kanceláři školy
 

Mgr. L. Daňhelková – ředitelka školy

I. Bergerová – vedoucí školní jídelny

Obědy do škol

Rada MČ Praha 5 dne 1. 9. 2015 usnesením č. 33/1200/2015 schválila projekt Obědy do škol.

Níže naleznete pravidla a formulář žádosti o dotaci.